Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FURMAGA-JABŁOŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Stężenie metabolitów kolagenu typu I w surowicy w powiązaniu z rozwojem fizycznym noworodków.
Tytuł angielski: Serum levels of metabolits of type I collagen in relation to physical growth of AGA newborns.
Autorzy: Furmaga-Jabłońska Wanda, Kozłowska Maria, Kościesza Artur, Spruch-Stępnik Agnieszka
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.107-110, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Do biochemicznych wykładników metabolizmu kostnego należą metabolity kolagenu typu I, takie jak: wskaźnik kościotworzenia: C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PICP) i wskaźnik resorpcji: C-telopeptyd łańcucha ŕ1 kolagenu typu I (Cross-laps). Ponieważ okres noworodkowy charakteryzuje się wybitnie szybkim tempem rozwoju fizycznego, co wiąże się z natężonym metabolizmem tkanki kostnej podjęto próbę ustalenia powiązań między stężeniem metabliotów kolagenu w surowicy a cechami antropometrycznymi noworodków. Badaniami objęto 47 noworodków (33 chłopców i 14 dziewczynek) urodzonych między 26 a 41 Hdb z rozwojem odpowiednim do wieku płodowego, w tym 28 noworodków donoszonych i 19 wcześniaków. Stężenie PICP (ng/ml) i Cross-laps (pM/I) w surowicy oznaczono metodą ELISA. Rozwój fizyczny noworodków ocenianio na podstawie pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej. Obliczenia statystyczne wykonano za pomocą testu t-Studenta i współczynników korelacji Paersona. Przyjęto poziom istotności p 0,05. Średnie stężenie metabolitów kolagenu typu I w badanej grupie dzieci wynosiło: PICP - 2073,8 ń 555,1 ng/ml, Cross-laps - 177413,8 ń 5932,5 pM/l. Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między stężeniem PICP i Cross-laps u wcześniaków i dzieci donoszonych oraz u chłopców i dziewczynek. Stwierdzono statystycznie istotną odwrotnie proporcjonalną korelację (p 0,05) pomiędzy stężeniem PICP w surowicy a wieliem płodowym i masą ciała noworodków. Stężenie ...

  Streszczenie angielskie: The most interest indicators of bone turn-over are the metabolities of type I collagen, which makes up 90 p.c. of bone matrix. C-terminal propeptide type I procollagen (PIPC) which is removed from procollagen during extracellular process of collagen fibres formation is known as marker of bone formation. Marker of bone resorption is C--telepeptide alfa 1-chain of type I collagen (Cross-laps) which is removed from collagen during process of degradation. It is known that intensive turn-over of bone tissue take place during developmental periods and is proportional to velocity of child's growth. The aim of the study was to assess correlation between bone formation and resorption and physical development of AGA newborns. Clinical material consisted of 47 newborns born from 26 and 41 weeks of gestation with development appropriate for gestational age (AGA); 28 of them were full-terms and 19 were preterms Physical status at birth was assessed by measuring basic anthropometric parameters of newborns. Biochemical investigations were performed in all newborns between 1st and 2nd week of chronological age. Serum level of PICP (ng/ml) and Cross-laps (pM/l) were assessed using ELISA method. Statistical analysis was performed with the t-Student and Pearson correlation test. Mean level of PICP in newborns' serum was 2073.8 ń 555.1 ng/ml and mean level of Cross-laps was: 17413.8 ń 5932.5 pM/l. There were no statistical differences in the level of PICP and Cross-laps in boys and ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Zaburzenia rytmu serca w różnych stanach patologicznych u noworodków hospitalizowanych w Klinice Patologii Nowrodków, Niemowląt i Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie.
  Tytuł angielski: Cardiac arrhythmias in various pathological conditions in newborns hospitalized at the Department of Newborns, Infant Pathology and Cardiology, Medical University School in Lublin.
  Autorzy: Furmaga-Jabłońska Wanda, Sadurska Elżbieta, Jawniak Renata, Kościesza Artur
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.849-858, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano częstość występowania różnych stanów patologicznych u noworodków hospitalizowanych z powodu zaburzeń rytmu serca. Z obserwacji własnych wynika, że na powstanie arytmii u noworodków miały duży wpływ czynniki nie związane z patologią układu krążenia, jak: zakażenia o różnej etiologii, patologia okołoporodowa i zaburzenia adaptacji. U badanych przez nas noworodków najczęstszą przyczyną zaburzeń rytmu było zapalenie mięśnia sercowego, które rozpoznano u 51,4 proc. pacjentów. W większości przypadków proces ten współistniał z uogólnionym lub miejscowym zakażeneim potwierdonym posiewami bakteriologicznymi. Wrodzone wady serca rozpoznano u 17,0 proc. noworodków hospitalizowanych z powodu arytmii. Przedstawiono również rzadkie przyczyny zaburzeń rytmu serca, jak guzy serca oraz toczeń układowy noworodków. Bez względu na etiologię, najczęściej występującymi zaburzeniami rytmu w naszym materiale były przedwczesne pobudzenia nadkomorowe, które wystąpiły u 57,1 proc. badanych. Rzadko obserwowano zaburzenia rytmu przebiegające z objawową, zagrażającą życiu niemiarowością, która wymagała leczenia antyarytmicznego. U większości leczonych przez nas dzieci zaburzenia rytmu ustępowały całkowicie lub zmniejszały nasilenie pod wpływem leczenia przyczynowego oraz immunoglobulin stosowanych w przypadkach zapalenia mięśnia serciowego. Znaczna różnorodność czynników wpływająca na powstawanie zaburzeń rytmu serca u noworodków powoduje, że diagnostyka występujących w tym okresie życia arytmii jest szczególnie trudna. Właściwe rozpoznanie czynników patologicznych i rodzaju arytmii jest warunkiem skuteczności leczenia i dobrego rokowania.

  stosując format: