Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FURGAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Ocena aktualnego stanu zdrowia osób deportowanych na Syberię w latach 1940-1953.
Autorzy: Walczewska Jolanta, Furgał Joanna, Rutkowski Krzysztof
Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.186-189, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,484

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena aktualnego somatycznego i psychicznego stanu zdrowia osób deportowanych w dzieciństwie w głąb byłego ZSRR. W Ambulatorium dla Osób Prześladowanych ze Względów Politycznych przy Zakładzie Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zbadano grupę 61 osób w wieku 49-78 lat (średnia wieku 65,5 roku) przebywających w dzieciństwie na zesłaniu na Syberii lub w Kazachstanie od kilku miesięcy do 15 lat (średnio 5,5 roku). Stwierdzono zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa u 95 proc. badanych, nasilone zmiany zapalno-zwyrodnieniowe stawów u 85 proc., nadciśnienie tętnicze u 80 proc., chorobę niedokrwienną serca u 57 proc., choroby przewodu pokarmowego u 38 proc., cukrzycę typu 2 u 18 proc. badanych. U 80 proc. byłych zesłańców rozpoznano zespół stresu pourazowego, u 20 proc. zaburzenia osobowości po przebyciu sytuacji ekstremalnej. Opracowanie to powstało dzięki finansowej pomocy Wspólnoty Europejskiej i Dobrowolnego Funduszu Pomocy Ofiarom Tortur Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wyrażone poglądy w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Wspólnoty Europejskiej i Dobrowolnego Funduszu Pomocy Ofiarom Tortur Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  Streszczenie angielskie: The goal of research is assessment of somatic and mental health in a group of people deportyed during their childhood from Poland to former Soviet Union. In the Centre for Victims of Political Persecutions, Department of Social Pathology Chair of Psychiatry Collegium Medicum Jagiellonian University 61 persons age 49-78 years (average 65,5) have been examined. They spent on deportation into Siberia or Kazachstan from a few months till 15 years (average 5,5 years). Degenerative vertebral column has been diagnosed in 95 p.c., severe post inflammation degerative joint disease has been diagnosed in 85 p.c., arterial hypertension - 80 p.c., ischaemic heart disease - 57 p.c., alimentary tract disorders - 38 p.c., diabetes II - 18 p.c. 80 p.c. examined persons suffered from Posttraumatic stress Disorder and 20 p.c. from personality disorder after extreme (traumatic) experience. This document has been produced with the financial assistance of the European Community and United Nations Voluntary Found for Victims of Torture. The views expressed herein can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Community and United Nations Voluntary Found for Victims of Torture.


  2/8

  Tytuł oryginału: Kwestionariusze Manfreda Cierpki do Oceny Rodziny.
  Tytuł angielski: Family assessment measures by Manfred Cierpka.
  Autorzy: Namysłowska Irena, Paszkiewicz Ewa, Siewierska Anna, Barbaro Bogdan de, Furgał Mariusz, Drożdżowicz Lucyna, Józefik Barbara, Beauvale Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.17-28, il., bibliogr. 34 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają Kwestionariusze do Oceny Rodziny Manfreda Cierpki, omawiając szczegółowo ich właściwości i możliwości zastosowania zarówno w badaniach naukowych, jak i praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: In the first part of the paper, authors describe some research tools for the assessment of family functioning, concentrating mainly of self-report questionnaires of the family members. Advantages and methodological limitations of such methods are discussed. Several questionnaires of self-report type are discribed such as e.g. the Family APGAR, Family Environment Scale, Mc Master Family Assesssment Device, as well as Family Assessment Measure (FAM) of Skinner and Steinhauer. Manfred Cierpka Family Assessment Measures are a modification of this last questionnaire. In the second part of the paper authors present in details Ceirpka Family Assessment Measures. The describe seven dimensions of the family functioning such as task accomplishement, role performance, communication, emotionality, affective involvement, control and values and norms. Family Assessment Measures consist of three questionnaires such as General Scale. Dyadic Scale and of Self-Rating Scale. General Scale focuses on how individual member views the family as a whole. The Dyadic Scale assess specific relationship dyads within the family and Self-Rating Scale addresses how an individual member views his or her functioning within the family. At the end, psychometric properties of these questionnaires are presented, as well as the general description, how they should be used in the process of the asaessment of the family for research and clinical practice of family therapy.


  3/8

  Tytuł oryginału: Niektóre psychometryczne własności Kwestionariuszy do Oceny Rodziny.
  Tytuł angielski: Some psychometric attributes of the Family Assessment Questionnaires.
  Autorzy: Beauvale Andrzej, Barbaro Bogdan de, Namysłowska Irena, Furgał Mariusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.29-40, bibliogr. 4 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule zostały zaprezentowane niektóre ważniejsze efekty prac na walidacją i normalizacją Kwestionariuszy do Oceny Rodziny, polskiej adaptacji "Familienb”gen" Manfreda Cierpki i Gabriele Frevert.

  Streszczenie angielskie: In this article we present some of the more important findings from research aimed at the validation and normalisation of the family Assessment Questionnaire (Dyadic Questionnaire, Family Questionnaire, Sefl-Estimation Questionnaire), which is the Polish adaptation of Manfred Cierpka's and Gabriele Frevent's "Familienboegen". In the present study 1511 individuals from 557 families took part. Of these 658 individuals (including 162 children) come from 248 families which had to clinical health of adjustment problems, while 853 individuals (including 305 children) come from 309 families with problems due to schizophrenia, anorexia nervosa, coronary heart diseasee or family crisis. A new method of analysing raw results from the questionnaire scales was formulated and verified. This method was based on the criterium of sufficient satisfaction regarding the aspect of family measured by the scale. The original scales of all the questionnaires (Task Completion, Role Performance, Communication, Emotionally, Affective Involvement, Control, and Values and norms) were characterised by average or low reliability; the general scales were characterised by high reliability (the Dyadic Questoinnaire with very high reliability). As a result of factor analysis new scale were created with acceptable of high reliability. These were the sacle of Positive statements, the scale of Negative statements in the dyadic and family questionnaires, and the scales of kodness, care and resentment in the Sellf-Estimation Questionnaire ...


  4/8

  Tytuł oryginału: Elektrogastrografia a manometria żołądka u chorych z zaburzeniami podstawowego rytmu elektrycznego.
  Tytuł angielski: Electrogastrography and gastric manometry in patients with basic electrical rhythm disturbances.
  Autorzy: Tabor Sylwia, Furgała Agata, Laskiewicz Janusz, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.29-41, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: mlektrogastrografia (EGG) jest jedyną nieniwazyjną metoda badania aktywności mioelektrycznej żołądka. Celem pracy było wykazanie zależności pomiędzy otrzymywanym zapisem elektromiograficznym i manometrycznm w prawidłowym oraz patologicznym zapisie EGG. Równoczesną rejestrację EGG oraz manometrię wykonano u 20 osób zdrowych, 26 osób z bradygastrią (grupa I) oraz 21 osób z tachygastrią (grupa II). W grupie kontrolnej ponad 90 proc. czasu zapisu EGG zajmowała normogastria. Po posiłku obserowwano ponad dwukrotny wzrost amplitudy EGG, poprawę stabilności zapisu wyrażającą się zmniejszeniem ilości dysrytmii, wzrostem częstości dominującej (DF) oraz obniżeniem współczynnika niestabilności częstości dominującej (DFIC). W grupach I i II wykazano znamienną różnicę w zakresie DF, wzrost DFIC i ilości dysrytmii, brak prawidłowego wzrostu amplitudy oraz obniżenie średniej częstości skurczów fazowych i wskaźników motorycznych (MI). W grupie II zaobserwowano dodatkowo zmniejszenie amplitudy skurczów i nie stwierdzono obecności ani jednego cyklu MMC, co dowodzi osłabienia aktywności skurczowej. Wykazano pozytywną korelację między zmianami amplitudy EGG i skurczów fazowych oraz wartościami wskaźników motorycznych (MI) i wskaźników mocy (PR) tylko w porównaniu faz I i II MMC. Świadczy to o zależności amplitudy EGG od zmian położenia żołądka i jego aktywności skurczowej. Brak korelacji pomiędzy średnimi częstościami skurczów fazowych a wartościami DF i DFIC nie pozwala wnioskować o ...

  Streszczenie angielskie: Electrogastrograpy (EGG) is the only non-invasive method for investigating the myoelectric activity of the stomach. The aim was to show the relations occurring between the electromyographic and manometric recordings during the normal and abnormal EGG rhythm. A stimultaneous EGG recording and manometry were performed in 20 healthy people, in 26 patietns with bradygastria (group I) and 21 with tachygastria (group II). In the control group, over 90 p.c. of the EGG recording time was in the range of normogastria. After a meal, tehre were observed a more than twofold increase in the EGG amplitude, an improvement in the recording stability with decrease in the dysrrhythmia percent, an increase in dominant frequency (DF) and a lowering in dominant frequency instability coefficient (DFIC). In groups I and II there was shown a considerable difference in the DF range, an increase in DFIC and the number of dysrrhythmia cases, the lack of correct increase in the amplitude and lowering in the average frequency of phasic contractions and motor indices (MI). Additionally in this group there was a fall in the amplitude of contractions without MMC, and this corroborates with weak contractile activity. There was a positive correlation between the EGG amplitude changes and amplitude of phasic contractions and MI and power ratios (PR) only in the phases I and II MMC. It suggests a relationship between the EGG amplitude and changes in the stomach position and its contraction activity. ...


  5/8

  Tytuł oryginału: Wczesna diagnostyka niedociśnienia ortostatycznego w idiopatycznej chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: The early diagnosis of the orthostatic hypotension in patients with idiopathic Parkinson's disease.
  Autorzy: Krygowska-Wajs Anna, Furgała Agata, Laskiewicz Janusz, Szczudlik Andrzej, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.59-67, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia funkcji autonomicznych w idiopatycznej chorobie Parkinsona występują w różnym stopniu nasilenia u ponad 70 p.c. chorych. Celem pracy była ocena mechanizmów regulacji ciśnienia tętniczego krwi i akcji serca w teście pionizacji u chorych z chP bez objawów klinicznych niedociśnienia tętniczego i innych zaburzeń sercowo-naczyniowych. Badanie przeprowadzono u 35 chorych z idiopatyczną chorobą Parkinsona (26 mężczyzn, 9 kobiet, średni wiek 60 ń 9) i 35 zdrowych osób (26 mężczyzn i 9 kobiet w wieku 58 - 64 lat) stanowiących grupę kontrolną. Pacjentów podzielono na dwie grupy: grupa I - wczesne stadium choroby (n = 20) i grupa II zaawansowane stadium choroby (n = 15). Próba pionizacyjna u chorych z chP i w grupie kontrolnej trwała 3 min. Pozycja stołu wynosiła 60 stopni (stół pionizacyjny Manumed, Sweden). Obserwowano w grupach chorych (I i II) niższy niż w grupie kontrolnej wskaźnik 30;15, odpowiednio 1,03 ń 0,08, 0,97 ń 0,09 vs 1,23 ń 0,1 (p = 0,001). W grupie II zmiana częstości serca po teście była niższa 6,2 ń 4/min niż w grupie kontrolnej 10,2 ń 1,9/min w grupie I 8,8 ń 4/min (p = 0,01). Rejestrowano największy spadek ciśnienia skurczowego po teście w grupie II o 16 ń 14 mmHg, w grupie kontrolnej 4 ń 7 mmHg, w grupie I 13 ń 11 mmHg (p = 0,001). Niedociśnienie ortostatyczne w idiopatycznej chorobie Parkinsona wystąpiło u 36 proc. chorych we wczesnym okresie choroby i u 47 proc. chorych w zaawansowanym okresie choroby. Zastosowanie testu pionizacji pozwala na wczesne rozpoznanie zaburzeń sercowo-naczyniowych w tej chorobie, przed wystąpoieniem objawó klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Autonomic dysfunction in idiopathic Parkinson's disease (IPD) is common and occurs in 70 p.c. of patients. The aim of the study was to evaluate autonomic mechanisms regulating cardiovascular system during tilt up test in IPD patients. The examination was performed in 35 patients with IPD (26 male and 9 female, mean age 60 ń 9) and matched with gender and age 35 controls subjects (healthy volunteers, mean age 59 9). Patients were divided into two groups: group I - early stage of disease (n - 20) and group II - advanced stage of the disease (n = 15). The tilt test in IPD patients and in the control group lasted 3 minutes. In both groups tilt test was performed with a head-up tilt position of 60 degrees (tilt table Manumed, Netherlands). In both groups 30:15 ratio were lower than in the control group 1.03 ń 0.08, 0.97 ń 0.09 v 1.23 ń 0.1 resepectively (p = 0.001). In the second group the heart-rate variability after the tilt test was lower 6.2 ń 4/min than in the control group 10.2 ń 1.9/min and group I 8,8 ń 4/min (p = 0.01). The decrease of the systolic pressure in response to the tilt test was the highest in group II (16 ń 14 mmHg), in the control group 4 ń 7 mmHg, in group I 13 ń 11 mmHg (p = 0.001). Ortostatic hypotension in IPD occurs in 36 p.c. of patients in an early stage and in 47 p.c. of patients in an advanced stage of the disease. The use of the tilt test enables the early diagnosis of cardiovascular disturbacnes in IPD.


  6/8

  Tytuł oryginału: Analiza depresji u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Analysis of depresion in patients with broinchial asthma.
  Autorzy: Nowobilski Roman, De Barbaro Bogdan, Furgał Mariusz
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (4) s.211-215, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem niniejszej pracy była próba opisania depresji i innych objawów psychopatologicznych u chorych na astmę oskrzelową, w kontekście wyznaczników przebiegu choroby, jak i niektórych parametrów socjodemograficznych. Materiał i metody. Badaniom poddano 60 losowo wybranych chorych na astmę oskrzelową, w stopniu od lekkiego do ciężkiego, leczonych w trybie ambulatoryjnym. Przeprowadzano następujące badania: wywiad chorobowy, spirometrię podstawową, stopień wysycenia krwi tętniczej tlenem, pomiar duszności (10-stopniowa skala odczuć subiektywnych Borga). Poziom depresji określano przy użyciu Inwentarza Becka, nasilenie lęku oszacowano stosując kwestionariusz Spielberga. Poziom neurotyczności oraz ekstrawersji-introwersji oceniano Inwentarzem Eysenck'a. Wyniki. Poziom depresji był pozytuwnie skorelowany ze stopniem ciężkości przebiegu astmy oskrzelowej (p = 0,04), lękiem (p = 0,001, rho = 0,76), wybranymi parametrami socjodemograficznymi oraz stopniem neurotyczności (p 0,001, rho = 0,57). Korelacja pomiędzy nasileniem depresji a stopniem wysycenia krwi tętniczej tlenem była raczej słaba (p = 0,027, rho = -0,29). Wnioski. Występowanie u chorych na astmę oskrzelową objawów lękowych i depresyjnych wskazuje na zasadność włączenia do procesu diagnostycznego wymiaru podmiotowego, a w razie stwierdzenia objawów depresji czy lęku - zastosowania adekwatnej terapii.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. The aim of the study was to assess the depression and other psychopathological symptoms in asthmatic outpantients in relation to the disease severity as well as some sociodemographic parameters. Material and methods. The study involved 60 consecutive and unselected outpatients with bronchial asthma, from mild to severe. The methods included a structural interview, spirometry, assessment of the level of dyspnea. The psychological status wasa assessed by Beck Depression Inventory BDI (index of depression), Spielberger Questionnaire (index of anxiety), Eysenck Inventory (Maudsley Personality Inventory). Results. The level of depression was positively correlated with severity of bronchial asthma (p = 0.04), anxiety (p 0,001, rho = 0.76), some sociodempgraphic parameters and level of neurotics (p 0.001, rho = 0.57). Relationship between the level of depression and index of saturation (pulse oximetry) was rather weak (p = 0.027, rho = -0.29). Conclusions. The presence of anxiety and depressive symptoms in asthmatics indicate that including the subjective dimension into the diagnostic process is necessary. Adequate treatment when these psychopathological symptoms are diagnosed should be implemented.


  7/8

  Tytuł oryginału: Funkcja układu autonomicznego w kardiologicznym zespole X : praca doktorska
  Autorzy: Furgała Agata, Kolasińska-Kloch Władysława (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Kardiologii, Katedra Patofizjologii, II Klinika Kardiologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 96 k. : il., tab., bibliogr. 206 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20440

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/8

  Tytuł oryginału: Circadian heart rate variability in patient with primary arterial hypertension.
  Tytuł polski: Cykliczna zmienność częstości rytmu serca u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
  Autorzy: Kolasińska-Kloch Władysława, Furgała Agata, Banach Tomasz, Laskiewicz Janusz, Thor Piotr J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.752-755, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zaburzenia autonomicznego układu nerwowego (ANS) są jedną z przyczyn pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Mało wiadomo jednak na temat wpływu inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI), stosowanych w terapii nadciśnienia na jego aktywność. Celem badania była ocena cyklicznej dobowej zmienności parametrów HRV u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, po roku leczenia inhibitorem konwertazy angiotensyny. Metodyka: Do badania zakwalifikowano 14 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, z różnicą dzienno-nocną ciśnienia tętniczego powyżej 10 proc. (dippers), w wieku 26 do 61 lat (średnia: 52,9 ń 9,2) oraz 14 zdrwoych ochotników, dobranych pod względem płci i wieku. U badanych chorych wykonano 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego, z równoczesną rejestracją EKG metodą Holtera. Pacjentów oceniano przed i po roku przyjmownania inhibitora ACE (enalaprilu). Analiza HRV została przeprowadzona w oparciu o szybką transformację Fourierowską (FFI). W badanych grupach poró nywano parametry czasowej i częstotoliwościowej HRV w ciągu dnia oraz w nocy. WYniki: WYniki uzyskane u zdrowych ochotnikó wykazywały nocny wzrost średniej wartości parametrów: RMSSD, pNN50 (p 0,05), TP, VLF, LF i HF (p 0,05) oraz obniżenie wartosci stosunku LF/HF (p 0,05). U chorych przed leczeniem wartosci parametrów analizy czasoej i częstotliwościowej HRV były znamiennie niższe niż w grupie kontrolnej. Podobną tendencję obserwowano po roku stosowania enalaprilu. Po roku ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Abnormalities of autonomic nervous system function (ANS) exist in patients with hypertension and have been considered as one of the important factors in developing of essential hypertension. However the information about the effect of antihypertensive treatment (angiotensincoverting enzyme inhibitors - ACEI) on cardiac ANS activity is scarce. The main aim of our study was to evaluate circadian heart cate variability changes in primary hypertension treated with ACE inhibitors. Methods: Fourteen patients with essential hypertension with night/day differences of mean blood pressure of more than 10 p.c. (dippers) aged 26 to 61 years (mean 52.9 ń 9.2) and 14 healthy volunteers, 14 healthy volunteers were recruited and matched for age and gender. Ambulatory 24 hour arterial blood pressure measurement using HoICARD (Aspel, Poland) recorder with simultaneous ECG monitoring using the MediarcPremier IV Holter Monitoring System (DRG-International) (DRG_International) undertaken in both groups of patients. The hypertensive patients were tested before and after one year of the enalaprii treatment. The HRV analysis was performed according to a standard Fast Fourier Transformation (FFT). THe time and spectral analysis parameters were compared within the examined groups of patients during day and night. Results: The results obtained in the control group showed the greate circadian fluctuations in sympathetic and parasympathetic activity. A simultaneous circadian HRV ...

  stosując format: