Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FU
Liczba odnalezionych rekordów: 62Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/62

Tytuł oryginału: Ocena aktualnego stanu zdrowia osób deportowanych na Syberię w latach 1940-1953.
Autorzy: Walczewska Jolanta, Furgał Joanna, Rutkowski Krzysztof
Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.186-189, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,484

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena aktualnego somatycznego i psychicznego stanu zdrowia osób deportowanych w dzieciństwie w głąb byłego ZSRR. W Ambulatorium dla Osób Prześladowanych ze Względów Politycznych przy Zakładzie Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zbadano grupę 61 osób w wieku 49-78 lat (średnia wieku 65,5 roku) przebywających w dzieciństwie na zesłaniu na Syberii lub w Kazachstanie od kilku miesięcy do 15 lat (średnio 5,5 roku). Stwierdzono zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa u 95 proc. badanych, nasilone zmiany zapalno-zwyrodnieniowe stawów u 85 proc., nadciśnienie tętnicze u 80 proc., chorobę niedokrwienną serca u 57 proc., choroby przewodu pokarmowego u 38 proc., cukrzycę typu 2 u 18 proc. badanych. U 80 proc. byłych zesłańców rozpoznano zespół stresu pourazowego, u 20 proc. zaburzenia osobowości po przebyciu sytuacji ekstremalnej. Opracowanie to powstało dzięki finansowej pomocy Wspólnoty Europejskiej i Dobrowolnego Funduszu Pomocy Ofiarom Tortur Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wyrażone poglądy w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Wspólnoty Europejskiej i Dobrowolnego Funduszu Pomocy Ofiarom Tortur Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  Streszczenie angielskie: The goal of research is assessment of somatic and mental health in a group of people deportyed during their childhood from Poland to former Soviet Union. In the Centre for Victims of Political Persecutions, Department of Social Pathology Chair of Psychiatry Collegium Medicum Jagiellonian University 61 persons age 49-78 years (average 65,5) have been examined. They spent on deportation into Siberia or Kazachstan from a few months till 15 years (average 5,5 years). Degenerative vertebral column has been diagnosed in 95 p.c., severe post inflammation degerative joint disease has been diagnosed in 85 p.c., arterial hypertension - 80 p.c., ischaemic heart disease - 57 p.c., alimentary tract disorders - 38 p.c., diabetes II - 18 p.c. 80 p.c. examined persons suffered from Posttraumatic stress Disorder and 20 p.c. from personality disorder after extreme (traumatic) experience. This document has been produced with the financial assistance of the European Community and United Nations Voluntary Found for Victims of Torture. The views expressed herein can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Community and United Nations Voluntary Found for Victims of Torture.


  2/62

  Tytuł oryginału: Współczesne protezy stałe
  Autorzy: Rosenstiel Stephen F., Land Martin F., Fujimoto Junhei
  Opracowanie edytorskie: Tomankiewicz Marek (tł.), Panek Halina (tł.), Sosiński Andrzej (tł.), Drobek Wojciech (tł.), Chmiel Grzegorz (tł.), Rancewicz Michał (tł.), Stendera Piotr (tł.), Krawczykowska Honorata (tł.), Dobies Krystyna (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XIV, 882 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/62

  Tytuł oryginału: Wpływ impedancji ucha środkowego na przebieg progu słyszalności u dzieci z przerostem trzeciego migdałka.
  Tytuł angielski: The influence of the middle-ear impedance on the hearing threshold level in children with adenoid hypertrophy.
  Autorzy: Furmann Anna, Goińska Alicja, Hojan Edward, Perz Piotr
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.77-81, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przerost trzeciego migdałka powoduje u dzieci podwyższenie progu słyszalności, szczególnie dla małych częstotliwości. Wpływa on także na podatność ucha środkowego, a co za tym idzie, na jego impedancję. Na podstawie przeprowadzonych badań u 18 dzieci z przerostem trzeciego migdałka stwierdzono istnienie zależności między wartością impedancji ucha środkowego a wartością progu słyszalności dla częstotliwości 250, 1000 i 2000 Hz oraz średnią wartością ubytków słuchu dla częstotliwości 250, 1000 i 2000 Hz.

  Streszczenie angielskie: The adenoid hypertrophy in children may lift the hearing threshold level especially for low frequency and also influence on the middle-ear impedance. The authors tested eighteen children with adenoid hypertrophy and ten healthy children. The tone audiometry for 250 Hz-8 kHz and impedance audiometry was made. For eight children with adenoid hypertrophy tests were made before and after adenoidectomy (surgical removal of the adenoids). The authors found the relation between the curve of the hearing threshold level and the middle-ear impedance. It was found correlation between the middle-ear impedance and the value of hearing threshold level for 250 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz and average of value for 250, 500 and 1000 Hz. There was no correlation etween the middle-ear impedance and the value of hearing threshold level for 500 Hz and average of value for 500, 1000 and 2000 Hz.


  4/62

  Tytuł oryginału: Pamięci profesora Stanisława Kohlmnzera [1919-2001].
  Autorzy: Furmanowa Mirosława
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (1) s.13-14, il.
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kohlmnzer
 • Stanisław 1919-2001


  5/62

  Tytuł oryginału: Stężenie metabolitów kolagenu typu I w surowicy w powiązaniu z rozwojem fizycznym noworodków.
  Tytuł angielski: Serum levels of metabolits of type I collagen in relation to physical growth of AGA newborns.
  Autorzy: Furmaga-Jabłońska Wanda, Kozłowska Maria, Kościesza Artur, Spruch-Stępnik Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.107-110, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Do biochemicznych wykładników metabolizmu kostnego należą metabolity kolagenu typu I, takie jak: wskaźnik kościotworzenia: C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PICP) i wskaźnik resorpcji: C-telopeptyd łańcucha ŕ1 kolagenu typu I (Cross-laps). Ponieważ okres noworodkowy charakteryzuje się wybitnie szybkim tempem rozwoju fizycznego, co wiąże się z natężonym metabolizmem tkanki kostnej podjęto próbę ustalenia powiązań między stężeniem metabliotów kolagenu w surowicy a cechami antropometrycznymi noworodków. Badaniami objęto 47 noworodków (33 chłopców i 14 dziewczynek) urodzonych między 26 a 41 Hdb z rozwojem odpowiednim do wieku płodowego, w tym 28 noworodków donoszonych i 19 wcześniaków. Stężenie PICP (ng/ml) i Cross-laps (pM/I) w surowicy oznaczono metodą ELISA. Rozwój fizyczny noworodków ocenianio na podstawie pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej. Obliczenia statystyczne wykonano za pomocą testu t-Studenta i współczynników korelacji Paersona. Przyjęto poziom istotności p 0,05. Średnie stężenie metabolitów kolagenu typu I w badanej grupie dzieci wynosiło: PICP - 2073,8 ń 555,1 ng/ml, Cross-laps - 177413,8 ń 5932,5 pM/l. Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między stężeniem PICP i Cross-laps u wcześniaków i dzieci donoszonych oraz u chłopców i dziewczynek. Stwierdzono statystycznie istotną odwrotnie proporcjonalną korelację (p 0,05) pomiędzy stężeniem PICP w surowicy a wieliem płodowym i masą ciała noworodków. Stężenie ...

  Streszczenie angielskie: The most interest indicators of bone turn-over are the metabolities of type I collagen, which makes up 90 p.c. of bone matrix. C-terminal propeptide type I procollagen (PIPC) which is removed from procollagen during extracellular process of collagen fibres formation is known as marker of bone formation. Marker of bone resorption is C--telepeptide alfa 1-chain of type I collagen (Cross-laps) which is removed from collagen during process of degradation. It is known that intensive turn-over of bone tissue take place during developmental periods and is proportional to velocity of child's growth. The aim of the study was to assess correlation between bone formation and resorption and physical development of AGA newborns. Clinical material consisted of 47 newborns born from 26 and 41 weeks of gestation with development appropriate for gestational age (AGA); 28 of them were full-terms and 19 were preterms Physical status at birth was assessed by measuring basic anthropometric parameters of newborns. Biochemical investigations were performed in all newborns between 1st and 2nd week of chronological age. Serum level of PICP (ng/ml) and Cross-laps (pM/l) were assessed using ELISA method. Statistical analysis was performed with the t-Student and Pearson correlation test. Mean level of PICP in newborns' serum was 2073.8 ń 555.1 ng/ml and mean level of Cross-laps was: 17413.8 ń 5932.5 pM/l. There were no statistical differences in the level of PICP and Cross-laps in boys and ...


  6/62

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia skojarzonego z udziałem przedoperacyjnej chemioterapii i resekcji u chorych na miejscowo-zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Late results of the combined treatment with the use of preoperative chemiotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer.
  Autorzy: Furmanik Franciszek, Paprota Krzysztof, Kaczmarek-Borowska Bożena, Budny Bożena, Sawicki Marek, Korobowicz Elżbieta, Zdunek Małgorzata, Jabłonka Andrzej, Jabłonka Stanisław
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.34-43, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is the assessment of efficacy of combined treatment (preoperative chemotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer. Material included sixty-two NSCLC patients treated in the Department of Thoracic Surgery of Medical School of Lublin between February 1993 and October 1997. Treatment was started with 2 or 3 courses of chemotherapy. In 51 cases chemotherapy was based on Cisplatin. Response (CR + PR) to chemotherapy was observed in 30 cases (48,8 p.c.). 21 - 25 days after last course of chemotherapy resections were carried out. In 1 case it was lobectomy, in 25 cases -pneumonectomy and in 36 - extended pneumonectomy. In 56 cases resection was radical, in 6 cases non-radical. No perioperative deaths or bronchial fistulas were observed. Median survival was 21,4 months and 5-years survival - 35,25 p.c. The results confirm the usefulness of preoperative chemotherapy in locally advanced NSCLC.


  7/62

  Tytuł oryginału: Kwestionariusze Manfreda Cierpki do Oceny Rodziny.
  Tytuł angielski: Family assessment measures by Manfred Cierpka.
  Autorzy: Namysłowska Irena, Paszkiewicz Ewa, Siewierska Anna, Barbaro Bogdan de, Furgał Mariusz, Drożdżowicz Lucyna, Józefik Barbara, Beauvale Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.17-28, il., bibliogr. 34 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają Kwestionariusze do Oceny Rodziny Manfreda Cierpki, omawiając szczegółowo ich właściwości i możliwości zastosowania zarówno w badaniach naukowych, jak i praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: In the first part of the paper, authors describe some research tools for the assessment of family functioning, concentrating mainly of self-report questionnaires of the family members. Advantages and methodological limitations of such methods are discussed. Several questionnaires of self-report type are discribed such as e.g. the Family APGAR, Family Environment Scale, Mc Master Family Assesssment Device, as well as Family Assessment Measure (FAM) of Skinner and Steinhauer. Manfred Cierpka Family Assessment Measures are a modification of this last questionnaire. In the second part of the paper authors present in details Ceirpka Family Assessment Measures. The describe seven dimensions of the family functioning such as task accomplishement, role performance, communication, emotionality, affective involvement, control and values and norms. Family Assessment Measures consist of three questionnaires such as General Scale. Dyadic Scale and of Self-Rating Scale. General Scale focuses on how individual member views the family as a whole. The Dyadic Scale assess specific relationship dyads within the family and Self-Rating Scale addresses how an individual member views his or her functioning within the family. At the end, psychometric properties of these questionnaires are presented, as well as the general description, how they should be used in the process of the asaessment of the family for research and clinical practice of family therapy.


  8/62

  Tytuł oryginału: Niektóre psychometryczne własności Kwestionariuszy do Oceny Rodziny.
  Tytuł angielski: Some psychometric attributes of the Family Assessment Questionnaires.
  Autorzy: Beauvale Andrzej, Barbaro Bogdan de, Namysłowska Irena, Furgał Mariusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.29-40, bibliogr. 4 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule zostały zaprezentowane niektóre ważniejsze efekty prac na walidacją i normalizacją Kwestionariuszy do Oceny Rodziny, polskiej adaptacji "Familienb”gen" Manfreda Cierpki i Gabriele Frevert.

  Streszczenie angielskie: In this article we present some of the more important findings from research aimed at the validation and normalisation of the family Assessment Questionnaire (Dyadic Questionnaire, Family Questionnaire, Sefl-Estimation Questionnaire), which is the Polish adaptation of Manfred Cierpka's and Gabriele Frevent's "Familienboegen". In the present study 1511 individuals from 557 families took part. Of these 658 individuals (including 162 children) come from 248 families which had to clinical health of adjustment problems, while 853 individuals (including 305 children) come from 309 families with problems due to schizophrenia, anorexia nervosa, coronary heart diseasee or family crisis. A new method of analysing raw results from the questionnaire scales was formulated and verified. This method was based on the criterium of sufficient satisfaction regarding the aspect of family measured by the scale. The original scales of all the questionnaires (Task Completion, Role Performance, Communication, Emotionally, Affective Involvement, Control, and Values and norms) were characterised by average or low reliability; the general scales were characterised by high reliability (the Dyadic Questoinnaire with very high reliability). As a result of factor analysis new scale were created with acceptable of high reliability. These were the sacle of Positive statements, the scale of Negative statements in the dyadic and family questionnaires, and the scales of kodness, care and resentment in the Sellf-Estimation Questionnaire ...


  9/62

  Tytuł oryginału: Functional and clinical characterization of KCNJ2 mutations associated with LQT7 (Andersen syndrome).
  Autorzy: Tristani-Firouzi Martin, Jensen Judy L., Donaldson Matthew R., Sansone Valeria, Meola Giovanni, Hahn Angelika, Bendahhou Said, Kwieciński Hubert, Fidziańska Anna, Plaster Nikki, Fu Ying-Hui, Ptacek Louis J., Tawil Rabi
  Źródło: J. Clin. Invest. 2002: 110 (3) s.381-388, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 310,487

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Andersen syndrome (AS) is a rare, inherited disorder characterized by periodic paralysis, long QT (LQT) with ventricular arrhythmias, and skeletal developmental abnormalitise. We recently established that AS is caused by mutations in KCNJ2, which encodes the inward rectifier K+ channel Kir2.1. In this report, we characterized the functional consequences of three novel and seven previously described KCNJ2 mutations using a two-microelectrode voltage-clamp technique and correlated the findings with the clinical phenotype. All mutations resulted in loss of function and dominant-negative suppression of Kir2.1 channel function. In mutation carriers, the frequency of periodick paralysis was 64 p.c. and dysmorphic features 78 p.c. LQT was the primary cardiac manifestation, present in 71 p.c. of KCNJ2 mutation carriers, with ventricular arrhythmias present in 64 p.c. While arrhythmias were common, none of our subjects suffered sudden cardiac death. To gain insight into the mechanismof arrhythmia susceptibility, we simulated the effect of reducdd Kir2.1 using a ventricular myocyte model. A reduction in Kir2.1 prolonged the termkinal phase of the cardiac action potential, and n the setting of reduced extracellular K+, nduced Na+/Ca2+ exchanger-dependent delayed afterdepolarizations and spontaneous arrhythmias. These findings suggest that the substrate for arrhythmia susceptibility in AS is distinct from the other forms of inherited LQT syndrome.


  10/62

  Tytuł oryginału: Dynamika rozwoju wybranych cech morfofunkcjonalnych tułowia dzieci i młodzieży
  Autorzy: Fugiel Jarosław
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego 2002, 104, [1] s. : il., bibliogr. s. 82-88, 24 cm.
  Seria: Studia i Monografie / AWF we Wrocławiu 60
  Sygnatura GBL: 735,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/62

  Tytuł oryginału: Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej - perspektywy ich wykorzystania w medycynie.
  Tytuł angielski: Extracellular matrix metalloproteinases - perspectives of their use in medicine.
  Autorzy: Kotulska-Wolwender Katarzyna, Larysz-Brysz Magdalena, Fus Zbigniew, Korczyńska Izabela, Górka Dariusz, Lewin-Kowalik Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.463-471, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia przemiany macierzy pozakomorkowej leżą u podstaw wielu schorzeń człowieka. Szczególną role w utrzymaniu wlaściwych proporcji między degradacją i odnową substancji podstawowej tkanek przypisuje sie metaloproteinazom (MMP). Jest to grupa enzymów zdolnych do trawienia niemal wszystkich składników macierzy pozakomorkowej. Zmiany w aktywności metaloproteinaz zaobserwowano w różnych chorobach zapalnych, degeneracyjnych oraz w procesie nowotworzenia. Autorzy podjęli próbę przedstawienia aktualnych poglądów na udział tej grupy enzymów w fizjologii i patologii człowieka oraz potencjalnych możliwości wykorzystania metaloproteinaz w medycynie.

  Streszczenie angielskie: Extracellular matrix turnover disturbnces are implicated in many human diseases. matrix Metalloproteinases (MMP) are belived to play a pivotal role in maintaining the intricate balance between extracellular matrix synthesis and degradiation. These enzymes are active in the cleavage of many matrix proteins. There is evidence that matrix metalloproteinases activity changes in many pathological conditions, including inflammatory and degenerative disorders as well as tumour progression and metastases. This review focuses on the recent view on physiological and pathological function of MMPs. Authors aimed also to show the putative role of matrix metalloproteinases as a diagnostic tool in future medicine.


  12/62

  Tytuł oryginału: Molekularne podłoże selektywności na podstawie struktur krystalicznych kanałów bakteryjnych.
  Tytuł angielski: Crystal structures of bacterial ion channels reveal molecular basis of ion selectivity.
  Autorzy: Koprowski Piotr, Furmanek Artur, Kubalski Andrzej
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.263-271, il., bibliogr. [25] poz., sum. - Konferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne Łódź 07-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: The principles of ionic selectivity of the two crystallised bacterial ion channels are described. These channels are: the potassium channel KcsA, whose amino-acid sequence is homologous to the eukaryotic voltage - dependent potassium channels and the chloride channel EcClC that is a prokaryotic member of the CIC family of chloride channels. In conclusion: although the overall molecular architecture of KcsA is different from that of EcCIC, the selectivity filters in both cases show similarities. They both utilise helix dipoles organised within the channel molecule in such a fashion to produce electrostatically favourable environment for anions (in the case of EcCIC) or cations (in the case of KcsA).


  13/62

  Tytuł oryginału: Porfiria skórna późna u chorej na przewlekłą niewydolność nerek leczonej zabiegami hemodializ - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Dermatosis bullosa in a patient with chronic renal failure under hemodialysis treatment - case report.
  Autorzy: Wanic-Kossowska Maria, Furmanowska Anna, Pawliczak Elżbieta, Kozioł Lidia, Bajew Liliana, Kobelski Mikołaj, Czekalski Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.671-674, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 45-letniej chorej z przewlekłą niewydolnością nerek leczonej zabiegami hemodializ, u której wystąpiły zmiany skórne typowe dla porfirii skórnej późnej. Rozpoznanie ustalono na podstawie badania klinicznego oraz na podstawie badania histopatologicznego wycinka skóry. Stwierdzano ponadto mierną nadwrażliwość skóry na promienie UVA, w surowicy wykazano znacznie podwyższone stężenie glinu i ołowiu. Nie stwierdzono obecności porfiryn w moczu (zbiórka dobowa 100 ml) i w płynie dializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: A case of 45-year -old patient with chronic renal failure treated by hemodialysis associated with skin changes typical for porphyria cutanea tarda is reported. The diagnosis was based on clinical manifestations and on histopathologic examination of the skin segment. The skin was low sensitive for UVA rays, serum levels of aluminium and lead were significantly elevated. We did not find porphyrins in the urine (24-hour collection 100 ml) as well as in the dialysis fluid.


  14/62

  Tytuł oryginału: Zespół tików.
  Tytuł angielski: Tic syndrome.
  Autorzy: Czapliński Adam, Steck Andreas J., Fuhr Peter
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.493-504, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poniższej pracy prezentowane są na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych autorów epidemiologiczne, patofizjologiczne, kliniczne, oraz terapeutyczne aspekty choroby tików. Mianem tików określane są zjawiska ruchowe bądź dźwiękowe, przebiegające stereotypowo i powtarzające się, ale pozbawione cech rytmiczności. Zgodnie z podziałem fenomenologicznym rozróżnia się proste i złożone formy tików motorycznych bądź wokalnych, oprócz tego wyodrębnia się asocjowane z zespołem tików zaburzenia psychiczne takie jak zaburzenia osobowości (PD), natręctwa czy kompulsje (OCD), skłonności do samookaleczeń (SDB) oraz zespół deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD). Wszystkie formy tików nasilają się w sytuacjach napięcia bądź stresu ale co istotne, tiki występują także podczas snu. Charakterystyczne dla zespołu tików są zjawiska czuciowe, poprzedzające u ok. 80 proc. pacjentów z chorobą tików, badź u 95 proc. pacjentów z zespołem Gilles de la Touretta, właściwy tik motoryczny czy dźwiękowy. Według podziału Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zespole tików wyodrębnia się trzy główne jednostki chorobowe: przejściowy zespół tików, przewlekłe tiki motoryczne lub wokalne i zespół Gilles de la Touretta (GTS). Ich kryteria diagnostyczne opisane zostały w poniższym tekście. Analiza danych epidemiologicznych wykazała, że około 10 proc. dzieci cierpi w okresie rozwoju na przejściowy zespół tików, przy czym średni wiek, w którym obserwowane są objawy choroby wynosi 7 lat. ...

  Streszczenie angielskie: A tic is an involuntary, sudden, rapid, recurrent, nonrhythmic, stereotyped, motor movement or vocalization. This paper reviews clinical, pathophysiological, epidemiological and treatment issues of tic disorders. The clinical presentation of tic disorders with simple and complex motor or vocal tics is revied in detail. The most common psychiatric comorbid conditions, such as personality disorder (PD). Obsessive-Compulsive Disorders (OCD), Self-Destructive Behavior (SDB) and Attention Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD) are presented too. All forms of tics may be exacerbated by anger or stress, but they are usually markedly diminished during sleep. Premonitory feelings or "sensory experiences", which are distinct from the actual motor or phonic tics and precede the tics, occur in over 80 p.c. of tic-patients and in 95 p.c. of patients with Gilles de la Tourette Syndrom (GTS). The American Psychiatric Association recognizes three types of tic disorders on the basis of clinical criteria: Transient Tic Disorder, Chronic Motor or Vocal Tic Disorder and GTS. The diagnostic criteria for these types are described. According to epidemiological data, up to 10 p.c. of children have at least somewhere a transient tic disorder. The onest of tics, whether simple or multiple, occures at approximately 7 years of age. The accepted prevelence figure for GTS is 0.05 - 3 p.c. Although tics can appear as the results of brain injury, Huntington chorea or encephalitis, they are most ...


  15/62

  Tytuł oryginału: Zawał mięśnia sercowego u 93-letniego pacjenta. Leczenie interwencyjne.
  Tytuł angielski: Primary angioplasty in a 93-year-old patient with acute myocardial infarction - a case report.
  Autorzy: Kawecki Damian, Fudal Marcin, Glanowska Grażyna, Wilczewski Przemysław, Rybczyk Renata
  Opracowanie edytorskie: Wrabec Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.48-51, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaprezentowano przypadek 93-letniego pacjenta przyjętego ze świeżym zawałem ściany przedniej mięśnia sercowego. Wykonana w trybie pilnym koronarografia wykazała zamkniętą tętnicę przednią zstępującą. Wykonano skuteczne udrożnienie i angioplastykę naczynia z przywróceniem prawidłowego przepływu (TIMI 3). Pierwotna angioplastyka wykonana w szóstej godzinie od wystąpienia objawów zawału serca pozwoliła uniknąć rozległego uszkodzenia mięśnia sercowego. Prezentowany przypadek potwierdza skuteczność oraz bezpieczeństwo interwencyjnego leczenia zawału serca u pacjentów w starszym wieku.

  Streszczenie angielskie: A case of a 93-year-old male with acute anterior myocardial infarction (AMI) is presented. Coronary angiography showed total occlusion of the left anterior descending coronary artery. Primary angioplasty performed 6 hours from the onest of symptoms successfully restored patency of the infarct-related artery (TIMI 3 grade flow). The present report confirms the efficacy and safety of invasive treatment of AMI in the elderly.


  16/62

  Tytuł oryginału: Napromienianie całej skóry wiązkami elektronowymi w terapii ziarniniaka grzybiastego.
  Tytuł angielski: Total skin electron irradiation in the therapy of mycosis fungoides.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Piotrowski Tomasz, Fundowicz Dorota, Stryczyńska Grażyna, Filas Violetta, Bręborowicz Jan
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.289-295, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia trzech chorych na ziarniniaka grzybiastego (MF) techniką rotacyjno-dualną całkowitego napromieniania skóry szybką wiązką elektronów (TSEI RD). Pacjenci byli napromieniani cztery razy w tygodniu do dawki łącznej 36-40 Gy. W dwóch przypadkach MF (stadium IIA i IIB), mimo wcześniej stosowanego leczenia, nie uzyskano remisji, u jednego chorego - z uwagi na rozpoznanie MF z towarzyszącą mucynozą mieszkową - włączono terapię TSEI jako metodę z wyboru. U wszystkich uzyskano całkowitą remisję kliniczną, której towarzyszyła remisja histopatologiczna. U chorego z MF i mucynozą mieszkową po 5 miesiącach nastąpił nawrót zmian guzowatych, u pozostałych dwóch pacjentów utrzymuje się całkowita remisja, trwająca 12 i 14 miesięcy. Objawy uboczne obserwowane w trakcie TSEI to głównie: suchość skóry, erytrdermia, spełzanie płytek paznokciowych i wyłysienie, które ustąpiły po czterech miesiącach od zakończenia leczenia.

  Streszczenie angielskie: The results of total electron irradiation with the rotary-dual technique (TSEI RD) in three cases of mycosis fungoides (MF) are presented. The patients were irradiated four times weekly to the total dosage of 36-40 Gy. Two patients with MF (stage IIa and IIB) had been treated before with photochemotherapy and local X-radiotherapy but no remission was observed. In one case of MF with follicular mucinosis TSEI had been chosen as the best therapeutic regiment. The complete clinical response accompanied by histopathological remission was achieved in all patients. In the case of MF with follicular mucinosis after 5 months of remission the tumors relapsed, whereas two other patients are still free of the disease with the remission lasted for 12 and 14 months. The most common adverse effects observed during TSEI were: skin dryness, erythroderma, onycholysis and alopecia, which healed 4 months after the end of the therapy.


  17/62

  Tytuł oryginału: Ganglioneurofibroma partim plexiforme pęcherza moczowego u ciężarnej.
  Tytuł angielski: Ganglioneurofibroma partim plexiforme urinary bladder at pregnant woman - a case report.
  Autorzy: Futyma Henryk, Biernat Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.776-778, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Opisany przypadek 29 letniej ciężarnej, u której w czasie cięcia cesarskiego wykryto guz pęcherza moczowego. Guz ten był przyczyną braku postępu porodu i zagrażał wewnątrzmaciczną zamartwicą płodu. Po otwarciu jamy brzusznej stwierdzono lity konglomerat guzów wychodzących z pęcherza moczowego. Podczas zabiegu usunięto guz oraz 2/3 pecherza. W literaturze opisane są pojedyńcze przypadki takich guzów.

  Streszczenie angielskie: This study describes the case of 29 year old pregnant woman. During the caesarean section the tumor of the bladder was detected. The reason for the caesarean section was the lack of delivery progress and impending asphyxia. After the opening of the abdominal a hard and solid conglomerate of tumors coming out of the bladder was certified. The tumor of the urinary bladder was the reason for the caesarean section and removing 2/3 of the urinary bladder. The histopatological examination showed that it was ganglineurofibroma partim plexiforme. The medical literature knows only very few cases concerning this type of cancer of the bladder.


  18/62

  Tytuł oryginału: Ocena dynamiki wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy u chorych poddanych zabiegowi wszczepienia cementowej protezy stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of selected parameters of blood coagulation and the fibrynolosis system in patients undergoing total hip replacement surgery.
  Autorzy: Sokołowska Bożena, Piecuch Wiesław, Walter-Croneck Adam, Dmoszyńska Anna, Furmanik Franciszek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.502-508, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Chorzy poddani operacjom ortopedycznym, a zwłaszcza wszczepieniu całkowitej protwezy cementowej stawu biodrowego należą do grupy chorych dużego ryzyka rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych. Pooperacyjna zakrzepica żył głębokich może dotyczyć od 40 do 80 proc. tych chorych. U 4 - 19 proc. chorych rozwija się jawna klinicznie zatorowość płuc i z tej grupy ok. 7 proc stanowią przypadki śmiertelne. Dokładna ocena zaburzeń krzepniecia w okresie okołooperacyjnym mogłaby doprowadzić do wyłonienia czynników ryzyka rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych i ułatwić skuteczniejsze postępowanie profilaktyczne. Celem pracy była ocena dynamiki wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy u chorych poddanych zabiegowi wszczepienia całkowitej cementowej protezy stawu biodrowego. Badaniem objęto 66 pacjentów poddanych zabiegowi wszczepienia całkowitej cementowej protezy stawu biodrowego. Wśród chorych było 51 kobiet i 15 mężczyzn w wieku od 47 do 78 lat, średnio 64 lata. U 32 (grupa A) chorych zabieg wykonano z zastosowaniem normowolemicznej hemodylucji, u 34 (grupa B) - zabieg wykonano bez zastosowania tej procedury. Wszyscy chorzy otrzymywali profilaktycznie heparynę drobnocząsteczkową, preparat Clexane w dawce 40 mg/dz. Badania układu krzepnięcia wykonywano trzykrotnie: w dniu zabiegu rano - badanie 1, w dniu zabiegu wieczorem - badanie 2 i w pierwszej dobie po zabiegu - badanie 3. Oceniano: stężenia: kompleksów trombina-antytrombina (TAT), fragamentów 1 + 2 protrombiny (F1 + ...

  Streszczenie angielskie: Patients underging orthopedic surgery, particularly total hip replacement procedure belong to a group of patients with a high risk of thromboembolic complications. Postoperative deep vein thrombosis may occur in 40 - 80 of these patients. 4 - 19 p.c. of patients develop clinically evident pulmonary embolism and approximately 7 p.c. of cases in this group result in death. A through evaluation of coagulation disorders in the perioperative period could lead to detecting risk factors of thromboembolic complications development and could facilitate more effective prophylaxis management. The aim of this study was to evaluate the dynamics of serlected blood coagulation and fibrynolosis parameters in patients undergoing total hip replacement surgery. The study included 66 patients undergoing total hip replacement surgery. The group consisted of 51 women and 15 men, within the age range of 47 - 78, the mean age was 64. In 32 (group A) patients surgery was performed with the use of normovolemic hemodilution, in 34 (gropup B) the hemodilution procedure was not applied. The patients received low molecular heparin as prophylaxis started 12 hours prior surgery and continued for 5 weks after. The examination of the coagulation system was performed: in the morning of the day of the operation - examination 1, on the day of the operation in the evening - examination 2, and on the first day after operation - examination 3. We determined the concentrations of thrombin-antithrombin ...


  19/62

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych funkcji widzenia u osób pracujących z komputerami.
  Tytuł angielski: Evaluation of the visual function of the employees working with the computer screen monitor.
  Autorzy: Futyma Ewa, Prost Marek E.
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.257-259, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate the effects of long-term work with computer monitor on the accommodation, convergence, stereopsis, near and distant visual acuity. Material and methods: The studies of the accommodation, convergence, stereopsis, near and distant visual acuity have been performed in 50 employees working with the computer 6.5 hours daily, 5 - 6 days weekly and 5 to 12 years. The same studies have been performed in 50 white-collar workers, who had no contact with the computer in their work. Results: No changes in the accommodation, convergence, stereopsis, near and distant visual acuity have been found in the employees in boh studies groups. Concluson: Long-term work with the computer monitor does not cause changes in the visual function of the employees. Reported changes are probably cause by the visual fatigue associated with the near work, and out by the direct infleuce of the computer monitor.


  20/62

  Tytuł oryginału: Tlenek azotu i zespół niewydolności śródbłonka naczyń w przewlekłej niewydolności nerek.
  Tytuł angielski: Nitric oxide and endothelial cell dysfunction syndrome in chronic renal failure.
  Autorzy: Zalewski Grzegorz, Furman Karolina, Borawski Jacek, Myśliwiec Michał
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.152-155, il., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła niewydolność nerek przyczynia się do szybkiego rozwoju miażdżycy, będącej m.in. skutkiem niewydolności śródbłonka naczyniowego. W artykule przedstawiono rolę śródbłonkowego układu tlenku azotu oraz jego zaburzenia powstające w związku z przewlekłym zapaleniem, stresem oksydacyjnym, hiperhomocysteinemią, nadczynnością przytarczyc, niedokrwistością, leczeniem erytropoetyną i innymi stanami towarzyszącymi niewydolności nerek.

  Streszczenie angielskie: Chronic renal failure is a state of accelerated atherosclerosis due to dysfunction of vascular endothelial cells. In this review, we describe the role of endothelial nitric oxide system and its derangement in renal failure. We also discuss the involvement of chronic inflammation, oxidative stress, hyperhomocysteinemia, hyperparathyroidism, anemia, erythropoietin therapy and other disorders in the link between disturbed nitric oxide and atherosclerosis.


  21/62

  Tytuł oryginału: Antimicrobial effect of Rhodiola rosea L. roots and callus extracts on some strains of Staphylococcus aureus.
  Tytuł polski: Wpływ wyciągów z korzeni i kalusa Rhodiola rosea L. na niektóre szczepy Staphylococcus aureus.
  Autorzy: Furmanowa M[irosława], Starościak B., Lutomski J., Kozłowski J., Urbańska N[atalia], Krajewska-Patan A., Pietrosiuk A[gnieszka], Szypuła W[ojciech]
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (1) s.23-31, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wyciągi z korzeni Rhodiola rosea L. zebranych ze środowiska naturalnego (Babia Góra, Karpaty) oraz Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Roślin i Przetworów Zielarkich w Poznaniu, jak również wyciągi z kalusa in vitro, zmniejszały wzrost trzech szczepów Staphylococcus aureus: ATCC 6538 P, ATCC 25923 i NCTC 4163. Najbardziej wrażliwy był S. aureus NCTC 4163. Wyciągi z korzeni były bardziej aktywne. Powodowały większą strefę zahamowania wzrostu.

  Streszczenie angielskie: Extracts of Rhodiola rosea obtained from intact plant roots harvested from the Medicinal Plants Garden of the Institute of Medicinal Plants in Poznań, from plants growing in the wild (Babia Góra in the Carpathian Mountains) and from callus cultivated in vitro reduced the growth of the three Staphylococcus aureus strains: ATCC 6538 P, ATCC 25923 and NCTC 4163. S. Aureus NCTC 4163 was the most sensitive to their action. The extracts of intact plant roots produced a higher growth inhibition zone than callus extracts.


  22/62

  Tytuł oryginału: Zaburzenia rytmu serca w różnych stanach patologicznych u noworodków hospitalizowanych w Klinice Patologii Nowrodków, Niemowląt i Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie.
  Tytuł angielski: Cardiac arrhythmias in various pathological conditions in newborns hospitalized at the Department of Newborns, Infant Pathology and Cardiology, Medical University School in Lublin.
  Autorzy: Furmaga-Jabłońska Wanda, Sadurska Elżbieta, Jawniak Renata, Kościesza Artur
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.849-858, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano częstość występowania różnych stanów patologicznych u noworodków hospitalizowanych z powodu zaburzeń rytmu serca. Z obserwacji własnych wynika, że na powstanie arytmii u noworodków miały duży wpływ czynniki nie związane z patologią układu krążenia, jak: zakażenia o różnej etiologii, patologia okołoporodowa i zaburzenia adaptacji. U badanych przez nas noworodków najczęstszą przyczyną zaburzeń rytmu było zapalenie mięśnia sercowego, które rozpoznano u 51,4 proc. pacjentów. W większości przypadków proces ten współistniał z uogólnionym lub miejscowym zakażeneim potwierdonym posiewami bakteriologicznymi. Wrodzone wady serca rozpoznano u 17,0 proc. noworodków hospitalizowanych z powodu arytmii. Przedstawiono również rzadkie przyczyny zaburzeń rytmu serca, jak guzy serca oraz toczeń układowy noworodków. Bez względu na etiologię, najczęściej występującymi zaburzeniami rytmu w naszym materiale były przedwczesne pobudzenia nadkomorowe, które wystąpiły u 57,1 proc. badanych. Rzadko obserwowano zaburzenia rytmu przebiegające z objawową, zagrażającą życiu niemiarowością, która wymagała leczenia antyarytmicznego. U większości leczonych przez nas dzieci zaburzenia rytmu ustępowały całkowicie lub zmniejszały nasilenie pod wpływem leczenia przyczynowego oraz immunoglobulin stosowanych w przypadkach zapalenia mięśnia serciowego. Znaczna różnorodność czynników wpływająca na powstawanie zaburzeń rytmu serca u noworodków powoduje, że diagnostyka występujących w tym okresie życia arytmii jest szczególnie trudna. Właściwe rozpoznanie czynników patologicznych i rodzaju arytmii jest warunkiem skuteczności leczenia i dobrego rokowania.


  23/62

  Tytuł oryginału: Elektrogastrografia a manometria żołądka u chorych z zaburzeniami podstawowego rytmu elektrycznego.
  Tytuł angielski: Electrogastrography and gastric manometry in patients with basic electrical rhythm disturbances.
  Autorzy: Tabor Sylwia, Furgała Agata, Laskiewicz Janusz, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.29-41, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: mlektrogastrografia (EGG) jest jedyną nieniwazyjną metoda badania aktywności mioelektrycznej żołądka. Celem pracy było wykazanie zależności pomiędzy otrzymywanym zapisem elektromiograficznym i manometrycznm w prawidłowym oraz patologicznym zapisie EGG. Równoczesną rejestrację EGG oraz manometrię wykonano u 20 osób zdrowych, 26 osób z bradygastrią (grupa I) oraz 21 osób z tachygastrią (grupa II). W grupie kontrolnej ponad 90 proc. czasu zapisu EGG zajmowała normogastria. Po posiłku obserowwano ponad dwukrotny wzrost amplitudy EGG, poprawę stabilności zapisu wyrażającą się zmniejszeniem ilości dysrytmii, wzrostem częstości dominującej (DF) oraz obniżeniem współczynnika niestabilności częstości dominującej (DFIC). W grupach I i II wykazano znamienną różnicę w zakresie DF, wzrost DFIC i ilości dysrytmii, brak prawidłowego wzrostu amplitudy oraz obniżenie średniej częstości skurczów fazowych i wskaźników motorycznych (MI). W grupie II zaobserwowano dodatkowo zmniejszenie amplitudy skurczów i nie stwierdzono obecności ani jednego cyklu MMC, co dowodzi osłabienia aktywności skurczowej. Wykazano pozytywną korelację między zmianami amplitudy EGG i skurczów fazowych oraz wartościami wskaźników motorycznych (MI) i wskaźników mocy (PR) tylko w porównaniu faz I i II MMC. Świadczy to o zależności amplitudy EGG od zmian położenia żołądka i jego aktywności skurczowej. Brak korelacji pomiędzy średnimi częstościami skurczów fazowych a wartościami DF i DFIC nie pozwala wnioskować o ...

  Streszczenie angielskie: Electrogastrograpy (EGG) is the only non-invasive method for investigating the myoelectric activity of the stomach. The aim was to show the relations occurring between the electromyographic and manometric recordings during the normal and abnormal EGG rhythm. A stimultaneous EGG recording and manometry were performed in 20 healthy people, in 26 patietns with bradygastria (group I) and 21 with tachygastria (group II). In the control group, over 90 p.c. of the EGG recording time was in the range of normogastria. After a meal, tehre were observed a more than twofold increase in the EGG amplitude, an improvement in the recording stability with decrease in the dysrrhythmia percent, an increase in dominant frequency (DF) and a lowering in dominant frequency instability coefficient (DFIC). In groups I and II there was shown a considerable difference in the DF range, an increase in DFIC and the number of dysrrhythmia cases, the lack of correct increase in the amplitude and lowering in the average frequency of phasic contractions and motor indices (MI). Additionally in this group there was a fall in the amplitude of contractions without MMC, and this corroborates with weak contractile activity. There was a positive correlation between the EGG amplitude changes and amplitude of phasic contractions and MI and power ratios (PR) only in the phases I and II MMC. It suggests a relationship between the EGG amplitude and changes in the stomach position and its contraction activity. ...


  24/62

  Tytuł oryginału: Wczesna diagnostyka niedociśnienia ortostatycznego w idiopatycznej chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: The early diagnosis of the orthostatic hypotension in patients with idiopathic Parkinson's disease.
  Autorzy: Krygowska-Wajs Anna, Furgała Agata, Laskiewicz Janusz, Szczudlik Andrzej, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.59-67, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia funkcji autonomicznych w idiopatycznej chorobie Parkinsona występują w różnym stopniu nasilenia u ponad 70 p.c. chorych. Celem pracy była ocena mechanizmów regulacji ciśnienia tętniczego krwi i akcji serca w teście pionizacji u chorych z chP bez objawów klinicznych niedociśnienia tętniczego i innych zaburzeń sercowo-naczyniowych. Badanie przeprowadzono u 35 chorych z idiopatyczną chorobą Parkinsona (26 mężczyzn, 9 kobiet, średni wiek 60 ń 9) i 35 zdrowych osób (26 mężczyzn i 9 kobiet w wieku 58 - 64 lat) stanowiących grupę kontrolną. Pacjentów podzielono na dwie grupy: grupa I - wczesne stadium choroby (n = 20) i grupa II zaawansowane stadium choroby (n = 15). Próba pionizacyjna u chorych z chP i w grupie kontrolnej trwała 3 min. Pozycja stołu wynosiła 60 stopni (stół pionizacyjny Manumed, Sweden). Obserwowano w grupach chorych (I i II) niższy niż w grupie kontrolnej wskaźnik 30;15, odpowiednio 1,03 ń 0,08, 0,97 ń 0,09 vs 1,23 ń 0,1 (p = 0,001). W grupie II zmiana częstości serca po teście była niższa 6,2 ń 4/min niż w grupie kontrolnej 10,2 ń 1,9/min w grupie I 8,8 ń 4/min (p = 0,01). Rejestrowano największy spadek ciśnienia skurczowego po teście w grupie II o 16 ń 14 mmHg, w grupie kontrolnej 4 ń 7 mmHg, w grupie I 13 ń 11 mmHg (p = 0,001). Niedociśnienie ortostatyczne w idiopatycznej chorobie Parkinsona wystąpiło u 36 proc. chorych we wczesnym okresie choroby i u 47 proc. chorych w zaawansowanym okresie choroby. Zastosowanie testu pionizacji pozwala na wczesne rozpoznanie zaburzeń sercowo-naczyniowych w tej chorobie, przed wystąpoieniem objawó klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Autonomic dysfunction in idiopathic Parkinson's disease (IPD) is common and occurs in 70 p.c. of patients. The aim of the study was to evaluate autonomic mechanisms regulating cardiovascular system during tilt up test in IPD patients. The examination was performed in 35 patients with IPD (26 male and 9 female, mean age 60 ń 9) and matched with gender and age 35 controls subjects (healthy volunteers, mean age 59 9). Patients were divided into two groups: group I - early stage of disease (n - 20) and group II - advanced stage of the disease (n = 15). The tilt test in IPD patients and in the control group lasted 3 minutes. In both groups tilt test was performed with a head-up tilt position of 60 degrees (tilt table Manumed, Netherlands). In both groups 30:15 ratio were lower than in the control group 1.03 ń 0.08, 0.97 ń 0.09 v 1.23 ń 0.1 resepectively (p = 0.001). In the second group the heart-rate variability after the tilt test was lower 6.2 ń 4/min than in the control group 10.2 ń 1.9/min and group I 8,8 ń 4/min (p = 0.01). The decrease of the systolic pressure in response to the tilt test was the highest in group II (16 ń 14 mmHg), in the control group 4 ń 7 mmHg, in group I 13 ń 11 mmHg (p = 0.001). Ortostatic hypotension in IPD occurs in 36 p.c. of patients in an early stage and in 47 p.c. of patients in an advanced stage of the disease. The use of the tilt test enables the early diagnosis of cardiovascular disturbacnes in IPD.


  25/62

  Tytuł oryginału: Wartość metod opisowych i metrycznych kośćca postkranialnego w opiniowaniu sądowo-lekarskim : praca doktorska
  Autorzy: Fudalej Marcin, Dubrzyński Aleksander (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Medydcyny Sądowej w Warszawie
  Źródło: 2002, 140 k. : il., tab., bibliogr. 86 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/62

  Tytuł oryginału: Recognition of substrate and Skp1 by the Homologue of Slimb (HOS) ubiquitin ligase receptor - role of the F-box.
  Autorzy: Herter Jason R., Fuchs Serge Y.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.BR283-BR288, il., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: SCFHOS-Rocl E3 ubiquitin ligase is an enzymatic complex, which mediates ubiquitination and subsequent proteasome-dependent degradation of phosphorylated inhibitor of NF-kappaB (IkappaB)and á-catenin. HOS is a WD40 repeats/F-box-containing protein that actually associates with the substrates and binds to Skpl1 via the F-box. Material/Methods: Here, we have studied the structural determinants of teh substrate recognition and ligase recruitment by HOS. The binding (pull-down and immunoprecipitation assays) and ubiquitination assays were perforemed in vitro with purified or partially purified recombinant proteins obtained via expression in bacteria or mammalian cells or by in vitro translation. Results: We identified specific amino acid residues (1143 and L152)) within the F-box of HOS that play a critical role in maintaining the hydrophobic interface of HOS-Skp1 interaction and found substantial similarity between interaction of Skp1 with HOS and with another F-box protein Skp2. Binding of Skp1 augments the ability of HOS to recognize the phosphorylated IkappaBŕ. Conclusions: These observations indicate teh role of teh F-box of HOS in both recruitment of ubiquitin ligase activity and substrate recognition as well as identify the structural elements that are important for both functions of HOS F-box domain. Annbreviations: HOS - Homologue of Slimb; IkappaB - inhibitor of NF-kappaB; á-TrCP - beta-transducin repeats-containing protein; SCF - Skp1-Cullin1-F-box protein complex, NMR - nuclear magnetic resonance.


  27/62

  Tytuł oryginału: Leptin and estradiol as related to change in pubertal status and body weight.
  Autorzy: Larmore Kimberly A., O'Connor Darlise, Sherman Tami Irwin, Funanage Vicky L., Hassink Sandra G., Klein Karen Oerter
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR206-CR210, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Previous studies have examined the relationship between leptin, body mass, and pubertal status. The present study directly compares the relationship of leptin and estradiol in 5 groups of girls with different combnations of pubertal status and weight. Material/Methods: We studied girls with idiopathic precocious puberty, age-matched non-obese prepubertal girls, age-matched obsese prepubertal girls, normal pubertal girls, and obese pubertal girls (n = 12/group). Results: Leptin levels were significantly higher in obese pubertal girls (26.6 ń 8.4 ng/mL) than in all others. Leptin levels were signifcantly higher in obese prepubertal girls (20.7 ń 10.9 ng/mL) (mean ń SD) compared to girls with precocious puberty (7.7 5.4 ng/mL, p 0.004), non-obese prepubertal girls (5.55 ń 3.6 ng/mL, p 0.001), and normal pubertal girls (4.8 ń 2.9 ng/mL, dard deviation score), which corrects leptin level for gender, pubertal stage, and BMI, was significantly lower in the obese pubertal group than in the 3 non-obese groups. Conclusions: These findings confirm previous studies that body mass, chronolgoical age and pubertal stage are determinants of leptin level. However, these are not the only factors determining leptin level as evidenced by persistent differences in leptin level between obese and non-obese pubertal girls even when correcting for pubertal stage and BMI. While the present study provides no new answers to the question of pubertal regulation, it provides a direct comparison of combination weight, pubertal stage, and leptin level, as background for future studies.


  28/62

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu wybranych czynników klinicznych na wyniki leczenia chirurgicznego chorych na grzybniaka kropidlakowatego płuc : praca doktorska
  Autorzy: Sagan Dariusz, Furmanik Franciszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 115 k. : il., tab., bibliogr. 233 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  29/62

  Tytuł oryginału: Assessment of biomarkers of the immunomodulatory effects of asbestos in asbestos cement plant workers.
  Autorzy: Tulinska Jana, Dusinska Maria, Jahnova Eva, Liskova Aurelia, Kuricova Miroslava, Weissova Silvia, Horvathova Mira, Wsolova Ladislava, Machata Miroslaw, Kyrtopoulos Soterios A., Fuortes Laurence
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.95-101, il. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Immune parameters were examined in 61 workers exposed to asbestos fibres for an average of 23 years as well as in 46 town and 21 in-factory unexposed controls. Humoral immunity was evaluated by levels of immunoglobulins, concentrations of interleukins and soluble adhesion molecules. Cellular immunity was determined by phenotypic analysis of peripheral blood leukocytes (CD3, HLA DR, CD4, CD8, CD16+56, CD19), expression of adhesion molecules on leukocytes and activation markers on eosinophils. Immune function assays - proliferative response of lymphocytes and phagocytic activity of leukocytes were evaluated in exposed and unexposed populations. Using multifactorial analysis of variance we found significantly increased levels of immunoglobulin E, concentrations of IL-6 and soluble adhesion molecule ICAM-1 in asbestos exposed workers. Expression of adhesion molecule CD62L (L-selectin) on monocytes and granulocytes was significantly higher in explosed workers. Moreover CD69 and CD66b markers on eosinophils were significantly increased among people exposed to asbestos. Immune function assays showed a significant decrease in proliferative response of lymphocytes stimulated by T-cell mitogen PHA in the exposed group. Proliferation of lymphocytes stimulated through T-cell receptors, T-dependent B-cell response an memory cell function did not differ between exposed workers and controls. Spearman correlation analysis revealed decreasing proliferative response of T and B-lymphocytes in the exposed population with ...


  30/62

  Tytuł oryginału: Analiza depresji u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Analysis of depresion in patients with broinchial asthma.
  Autorzy: Nowobilski Roman, De Barbaro Bogdan, Furgał Mariusz
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (4) s.211-215, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem niniejszej pracy była próba opisania depresji i innych objawów psychopatologicznych u chorych na astmę oskrzelową, w kontekście wyznaczników przebiegu choroby, jak i niektórych parametrów socjodemograficznych. Materiał i metody. Badaniom poddano 60 losowo wybranych chorych na astmę oskrzelową, w stopniu od lekkiego do ciężkiego, leczonych w trybie ambulatoryjnym. Przeprowadzano następujące badania: wywiad chorobowy, spirometrię podstawową, stopień wysycenia krwi tętniczej tlenem, pomiar duszności (10-stopniowa skala odczuć subiektywnych Borga). Poziom depresji określano przy użyciu Inwentarza Becka, nasilenie lęku oszacowano stosując kwestionariusz Spielberga. Poziom neurotyczności oraz ekstrawersji-introwersji oceniano Inwentarzem Eysenck'a. Wyniki. Poziom depresji był pozytuwnie skorelowany ze stopniem ciężkości przebiegu astmy oskrzelowej (p = 0,04), lękiem (p = 0,001, rho = 0,76), wybranymi parametrami socjodemograficznymi oraz stopniem neurotyczności (p 0,001, rho = 0,57). Korelacja pomiędzy nasileniem depresji a stopniem wysycenia krwi tętniczej tlenem była raczej słaba (p = 0,027, rho = -0,29). Wnioski. Występowanie u chorych na astmę oskrzelową objawów lękowych i depresyjnych wskazuje na zasadność włączenia do procesu diagnostycznego wymiaru podmiotowego, a w razie stwierdzenia objawów depresji czy lęku - zastosowania adekwatnej terapii.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. The aim of the study was to assess the depression and other psychopathological symptoms in asthmatic outpantients in relation to the disease severity as well as some sociodemographic parameters. Material and methods. The study involved 60 consecutive and unselected outpatients with bronchial asthma, from mild to severe. The methods included a structural interview, spirometry, assessment of the level of dyspnea. The psychological status wasa assessed by Beck Depression Inventory BDI (index of depression), Spielberger Questionnaire (index of anxiety), Eysenck Inventory (Maudsley Personality Inventory). Results. The level of depression was positively correlated with severity of bronchial asthma (p = 0.04), anxiety (p 0,001, rho = 0.76), some sociodempgraphic parameters and level of neurotics (p 0.001, rho = 0.57). Relationship between the level of depression and index of saturation (pulse oximetry) was rather weak (p = 0.027, rho = -0.29). Conclusions. The presence of anxiety and depressive symptoms in asthmatics indicate that including the subjective dimension into the diagnostic process is necessary. Adequate treatment when these psychopathological symptoms are diagnosed should be implemented.


  31/62

  Tytuł oryginału: The future of knee ligament surgery.
  Autorzy: Fu Freddie H., Musahl Volker
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (r1) s.101-107, bibliogr. 50 poz.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Approximately 100,000 anterior cruciate ligament (ACL) reconstructions are being performed every year in the United States alone. Long-term clinical outcome can still not exceed 85 - 90 p.c. as a result of biological, biomechanical, and technical reasons. Biological incorporation of grafts in bone tunnels (bone-to-bone and bone-to-tendon healing) is still not completely understood and is currently subject of basic since research. Knowledge on in situ forces and in vivo strains in the ACL are the basis of rehabilitation regimens. Ultimately, healing and remodeling of the ACL graft needs to be improved. Gene therapy can be applied to the field of Orthopaedic surgery by transfer of defined genes encoding for growth factors into tareget tissues (e.g. ligamnet, cartilage or bone). Local cells at injury sites can then highly and persistently produce therapeutic proteins. Gene transfer techniqes in animal models have shown promising first results when enhancing graft incorporation. In addition, Computer Assisted Orthopaedic Surgery (CAOS) is now considered to add further precision and accuracy to knee ligament surgery. Passive and active systems are thereby distinguished. In the future, a simple muscle biopsy may be enough to provide the cell that can restore any kind of defect in the knee by growing the local cell line. With improved medical imaging techniques and surgical robotics, clinical outcome may be improved.


  32/62

  Tytuł oryginału: Centella asiatica (L.) Urban cultured in vitro - the effect of Zn and Ti ions application on growth of plantlets and accumulation of selected elements.
  Tytuł polski: Centella asiatica (L.) Urban w hodowli in vitro - ocena efektu działąnia jonów Zn i Ti na wzrost roślin i gromadzenie przez nie niektórych pierwiastków.
  Autorzy: Wierzchowska-Renke K[rystyna], Guzewska J., Furmanowa M., Ochocka J. R., Oklejak M., Dorosz A., Wróbel M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.261-269, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy omówiono w jaki sposób abiotyczne czynniki stresogenne, takie jak jony Zn i Ti, działają na wzrost Centella asiatica (L.) Urban (Apiaceae) oraz na gromadzenie przez nie niektórych pierwiastków. Rośliny hodowawano na pożywkach Nitsch i Nitsch (NN) lub Schenk i Hildebrandt (SH) z różnymi regulatorami wzrostu. Jony Zn w postaci ZnSO4 w 4 stężeniach dodawano do pożywki na 3 do 7 tygodni. Jony tytanu zawarte w nawozie dolistnym - Tytanicie, dodawano do pożywki lub rośliny zanurzano w 0,04 proc. roztworze, a następnie płukano lub nie w wodzie. Oznaczano zawartość form "wolnych" (rozpuszczalnych w wodzie) i "związanych" (w strukturach komórkowych) wybranych biopierwiastków: Cu, Mn, Zn, Fe, Ca and Mg metodą ASA stosując spektrofotometr SP 1900 Pye Unicam. Przeprowadzone obserwacje wykazały, że podanie jonów cynku i tytanu wpływa nie tylko na wzrost i rozwój C. asiatica w hodowli in vitro, lecz także wywołuje zmiany w jej składzie mineralnym. W badanych próbach stwierdzono znaczne różnice w zawartości oznaczanych pierwiastków (Cu, Zn, Mn, Fe, Mg, Ca). Na poziom ich oddziaływała nie tylko ilość Zn dodanego do pożywki, czy forma podania jonów tytanu, lecz także czas ekspozycji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to find how the abiotic stress factors, such as Zn and Ti ions, influenced on growth factor and accumulation of some elements in plantlets of C. asiatica (L.) Urban (Apiaceae). Plantlets were cultured on Nitsch and Nitsch (NN) or Schenk and Hildebrandt (SH) modified media with various growth regulators. Zn ions as ZnSO4 were additionaly put into medium in 4 concentrations for 3 to 7 weeks. Ti ions as 0.04 p.c. solution of Tytanit - foliar fertilizer were added into medium or stems of plantlets were soakink in solution only or with subsequent rinsing in sterile water. The concentrations of selected biolelments: Cu, Mn, Zn, Fe, Ca, and Mg (determined by ASA using Spectrophotometer SP 1900 Pye Unicam in "free" (soluble in water) and "bound" (in cell structure) forms were evaluated. The observations have shown tha Zn and Ti application influenced on the weight and development of Centella asiatica cultured in vitro and caused changes in their mineral composition. Important differences in concentration of evaluated elements were found in studied samples. The content of analysed bioelements was dependent not only on Zn concentration in the medium but also of the form of Ti application or of the duration of the experiment.


  33/62

  Tytuł oryginału: Indywidualizacja hormonalnej terapii zastępczej.
  Autorzy: Woytoń Janusz, Fuchs Tomasz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.50-52 - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  34/62

  Tytuł oryginału: Zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Amerykańskiego Kolegium Kardiologów odnośnie do zapobiegania zawałom mięśnia sercowego i zgonom u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego na tle miażdżycy: aktualizacja z roku 2001.
  Autorzy: Smith, jr Sidney C., Blair Steven N., Bonow Robert O., Brass Lawrence M., Cerqueira Manuel D., Dracup Kathleen, Fuster Valentin, Gotto Antonio, Grundy Scott M., Houston Miller Nancy, Jacobs Alice, Jones Daniel, Krauss Ronald M., Mosca Lori, Ockene Ira, Pasternak Richard C., Pearson Thomas, Pfeffer Marc A., Starke Rodman D., Taubert Kathryn A.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.280, 282, 284-287, tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  35/62

  Tytuł oryginału: Pacjent z rozrusznikiem serca w praktyce lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Futyma Marian, Wańczura Piotr
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.7-15, bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia


  36/62

  Tytuł oryginału: Przetoka wieńcowa u pacjenta z chorobą trzech naczyń.
  Tytuł angielski: Coronary fistula in patient with three vessel disease.
  Autorzy: Futyma Marian, Młodziankowski Adam, Wańczura Piotr, Dudek Konrad
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.17-21, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  37/62

  Tytuł oryginału: Stymulacja dwuogniskowa prawej komory.
  Tytuł angielski: Bifocal stimulation of the right ventricle.
  Autorzy: Futyma Marian, Wańczura Piotr, Dudek Konrad, Młodziankowski Adam
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.23-31, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  38/62

  Tytuł oryginału: Preliminary report on phytochemistry of medicinal plant Rhodiola Kirilowii (Regel.) Maxim.
  Tytuł polski: Wstępne badania fitochemiczne rośliny leczniczej Rhodiola Kirilowii (Regel.) Maxim.
  Autorzy: Pietrosiuk A., Zych M., Kozłowski J., Furmanowa M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (3) s.136-145, il., bibliogr. 23 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Wyciąg z korzeni kilkuletniej rośliny Rhodiola Kirilowii został poddany badaniom fitochemicznym metodą HPLC. Ich celem było znalezienie aktywnych związków: salidrozylu, tyrozolu, rozawiny, alkoholu cynamonowego i triandryny. W badanych ekstraktach nie znaleziono żadnej z wymienionych substancji. Na chromatogramach zaobserwowano natomiast występowanie piku (Rt 8,9 min., o największej absorbancji przy lambda = 220 nm) niezidentyfikowanej substancji. Dalsze badania w toku.

  Streszczenie angielskie: Extracts of Rhodiola Kirilowii plant roots (several years old plant) were studied by HPLC methods. The aim of these studies was searching for active substances: salidroside, tyrosol, rosavin, cinnamyl alcohol and triandrine. In studied extracts mentioned above substances were not found. On chromatograms only peak (Rt 8,9 min., maximal absorbance at lambda = 220 nm) of notidentified substance was observed. Further investigations are in progress.


  39/62

  Tytuł oryginału: In vitro evaluating system for prosthetic heart valves in a case of the Jyros valve.
  Autorzy: Fujimoto T., Tsutsumi Y., Shiraishi Y., Iwasaki K., Yoshida M., Umezu M., Begg J., Woodard J.
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (4) s.41-46, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca techniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The Jyros valve has unique hydrodynamic characteristics comparing with other types of valves. In this study, precise hydrodynamic characteristcs of the valve were examined uisng a mock circulatory system, which we have developed. Further, the influence of leaflet rotation in the Jyros on hemolysis was evaluated. As a result, the valve rotation is shown to reduce flow resistance under the ratational flow condition which was produced by a spiral vortex pump. However, hemolysis was not revealed to be reduced by the Jyros.


  40/62

  Tytuł oryginału: Profilakktyka choroby wieńcowej w świetle badań klinicznych.
  Autorzy: Futyma Marian, Młodziankowski Adam, Wańczura Piotr
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.15-30, bibliogr. 67 poz.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/62

  Tytuł oryginału: Ratunkowa angioplastyka w świeżym zawale serca.
  Tytuł angielski: Rescue angioplasty in acute myocardial infarction.
  Autorzy: Futyma Marian, Młodziankowski Adam, Słomba Marian
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.31-35, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  42/62

  Tytuł oryginału: Wpływ stymulacji przedsionkowej i dwujamowej na objętość wyrzutową serca w spoczynku.
  Tytuł angielski: The effect of atrial and dual chamber pacing mode on stroke volume at rest.
  Autorzy: Futyma Marian, Młodziankowski Adam
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.37-44, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  43/62

  Tytuł oryginału: Wpływ krótkotrwałej terapii inhibitorem reduktazy HMG-CoA na wybrane parametry odczynu zapalnego u chorych z chorobą niedokrwienną serca i hipercholesterolemią : praca doktorska
  Autorzy: Furmaniuk Jaromir, Wykrętowicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 67 k. : il., tab., bibliogr. 84 poz., streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/20529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  44/62

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników konstytucjonalnych i środowiskowych na stopień nasilenia koksartrozy w obrazie radiologicznym
  Autorzy: Biliński P[iotr] J[acek], Futyma J., Śniegowski M., Puchała J.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.32-36, tab., bibliogr. 33 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  45/62

  Tytuł oryginału: Czy stopień destrukcji stawu biodrowego w obrazie radiologicznym odpowiada zaawansowaniu dysfunkcji biodra?
  Autorzy: Biliński P[iotr] J[acek], Gumański R[yszard], Śniegowski M., Futyma J.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.37-39, tab., bibliogr. 8 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  46/62

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów napływu mitralnego w zależności od rodzaju stymulacji AAI vs DDD.
  Autorzy: Futyma Marian, Młodziankowski Adam
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.73-80, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  47/62

  Tytuł oryginału: Epidemiologia chorób układu krążenia.
  Autorzy: Futyma Marian, Młodziankowski Adam, Słomba Marian
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.81-92, bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  48/62

  Tytuł oryginału: Farmakologiczna i niefarmakologiczna redukcja czynników ryzyka miażdżycy.
  Autorzy: Futyma Marian, Dudek Konrad
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.93-98, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  49/62

  Tytuł oryginału: Funkcja układu autonomicznego w kardiologicznym zespole X : praca doktorska
  Autorzy: Furgała Agata, Kolasińska-Kloch Władysława (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Kardiologii, Katedra Patofizjologii, II Klinika Kardiologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 96 k. : il., tab., bibliogr. 206 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20440

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  50/62

  Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki kolorowego Dopplera oraz oceny poziomów antygenów Ca 125 i TPA w surowicy krwi w diagnostyce zmian w obrębie przydatków.
  Tytuł angielski: Use of color Doppler technique and estimation of Ca 125 and TPA levels in blood serum in diagnosis of adnexal masses.
  Autorzy: Fuchs Tomasz, Michniewicz Joanna, Zimmer Mariusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1038-1043, tab., bilbiogr. 20 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Nowtowory jajnika stanowią poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. W pracy porównano skuteczność kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej, klasycznej czarno-białej ultrasonografii oraz oznaczania poziomów Ca 125 i TPA w surowicy. Kolorowa ultrasonografia dopplerowska okazała się być najbardziej czułą i specyficzną metodą diagnostyczną w diangostyce różnicowej zmian przydatków.

  Streszczenie angielskie: Objective: The purpose of the study was to compare usefulness of color doppler technique and measurements of Ca 125 and TPA levels in differential diagnosis of adnexal masses. Material and methods: 122 patients admitted and diagnosed due to presence of adnexal mases. Transvaginal scans with color doppler technique were performed Ca 125 and TPA levels in blood serum were measured. Morphological features of tumor during tranvaginal scans were also noticed. Histopatohological data after oepration were collected and compared with preoperative scores. Results: 22 adnexal masses were malignant. Presence of central vascularisation within the tmor and low Resistance Index and Pulsality Index values were the best predictors of malignancy. Measurements of Ca 125 and TPA levels had worse predictive value ind diagnosis of adnexal masses. Conclusions: Color doppler technique is a useful tool in diagnosis of adnexal masses and has higher sensivity and specifity compared iwht measuremnts of Ca 125, TPA levels and single tumor features achieved during transvaginal ultrasound.


  51/62

  Tytuł oryginału: Glucosylation of p-tyrosol to salidroside by Rhodiola rosea L. cell cultures.
  Tytuł polski: Glukozylacja p-tyrozolu do salidrozydu w hodowlach komórkowych Rhodiola rosea L.
  Autorzy: Furmanowa M., Hartwich M., Alfermann A. W.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.71-75, tab., bibliogr. 27 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Na drodze biotransformacji (glukozylacji) w hodowlach komórkowych Rhodiola rosea z p-tyrozolu wytwarzano salidrozyd. Substrat był przetwarzany w 57 proc. po 72 godz. inkubacji. Obecność salidrozydu i p-tyrozolu stwierdzano przy użyciu TLC i RP-HPLC w przestrzeniach międzykomórkowych wszystkich komórek R. rosea. Zawartość salidrozydu kształtowała się w granicach 1,21 - 2,31 proc. suchej masy komórek.

  Streszczenie angielskie: Salidroside was produced using Rhodiola rosea cell cultures via biotransformation (glucosylation) of the exogenously added p-tyrosol substrate within and in vitro system. The substrate was transformed up to 57 p.c. after 72 hours of incubation. Among the biotransformation products, salidroside and tyrosol were found in intracellular spaces of all the cell treated using TLC and RP-HPLC methods. Salidroside yields of 1.21 - 2.31 p.c. dry weight were obtained.


  52/62

  Tytuł oryginału: From risk-based health surveillance to health promotion: an evidence-based experience in a health care setting.
  Autorzy: Franco Giuliano, Cella Maria T., Tuccillo Elvira, Ferrari Francesco, Minisci Emanuele, Fusetti Leonardo
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (2) s.117-120, il., tab., bibliogr. 9 poz. - Międzynarodowa konferencja nt. stanu zdrowia pracowników Łódź 09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the European countries the health surveillance may be provided as a part of the national health system intervention. In Italy, the legislative Decree (626/94) makes the health surveillance compulsory for all those workers who are exposed to occupational risks. The aim of this study was to describe the introduction of preventive and protective measures, according to the new regulations, in the teaching hospital of the University of Modena. The population examined in 2000 included 1523 workers. Specific health surveillance protocols were prepared on the grounds of the risk characteristics based on the scientific evidence and on the risk perception. The intervention was oriented towards health promotion. The subjects were classified into 10 groups according to the risk characteristics. The percentage of workers ranged from 4 p.c. to 42 p.c., depending on the exposure-related health changes. Moreover, the study explored some of the health surveillance benefits: an improvement in worker's satisfaction, an improvement in relationship between stakeholders, an early detection of health changes and a sickness absence reduction after the influenza vaccination program.


  53/62

  Tytuł oryginału: Circadian heart rate variability in patient with primary arterial hypertension.
  Tytuł polski: Cykliczna zmienność częstości rytmu serca u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
  Autorzy: Kolasińska-Kloch Władysława, Furgała Agata, Banach Tomasz, Laskiewicz Janusz, Thor Piotr J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.752-755, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zaburzenia autonomicznego układu nerwowego (ANS) są jedną z przyczyn pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Mało wiadomo jednak na temat wpływu inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI), stosowanych w terapii nadciśnienia na jego aktywność. Celem badania była ocena cyklicznej dobowej zmienności parametrów HRV u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, po roku leczenia inhibitorem konwertazy angiotensyny. Metodyka: Do badania zakwalifikowano 14 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, z różnicą dzienno-nocną ciśnienia tętniczego powyżej 10 proc. (dippers), w wieku 26 do 61 lat (średnia: 52,9 ń 9,2) oraz 14 zdrwoych ochotników, dobranych pod względem płci i wieku. U badanych chorych wykonano 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego, z równoczesną rejestracją EKG metodą Holtera. Pacjentów oceniano przed i po roku przyjmownania inhibitora ACE (enalaprilu). Analiza HRV została przeprowadzona w oparciu o szybką transformację Fourierowską (FFI). W badanych grupach poró nywano parametry czasowej i częstotoliwościowej HRV w ciągu dnia oraz w nocy. WYniki: WYniki uzyskane u zdrowych ochotnikó wykazywały nocny wzrost średniej wartości parametrów: RMSSD, pNN50 (p 0,05), TP, VLF, LF i HF (p 0,05) oraz obniżenie wartosci stosunku LF/HF (p 0,05). U chorych przed leczeniem wartosci parametrów analizy czasoej i częstotliwościowej HRV były znamiennie niższe niż w grupie kontrolnej. Podobną tendencję obserwowano po roku stosowania enalaprilu. Po roku ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Abnormalities of autonomic nervous system function (ANS) exist in patients with hypertension and have been considered as one of the important factors in developing of essential hypertension. However the information about the effect of antihypertensive treatment (angiotensincoverting enzyme inhibitors - ACEI) on cardiac ANS activity is scarce. The main aim of our study was to evaluate circadian heart cate variability changes in primary hypertension treated with ACE inhibitors. Methods: Fourteen patients with essential hypertension with night/day differences of mean blood pressure of more than 10 p.c. (dippers) aged 26 to 61 years (mean 52.9 ń 9.2) and 14 healthy volunteers, 14 healthy volunteers were recruited and matched for age and gender. Ambulatory 24 hour arterial blood pressure measurement using HoICARD (Aspel, Poland) recorder with simultaneous ECG monitoring using the MediarcPremier IV Holter Monitoring System (DRG-International) (DRG_International) undertaken in both groups of patients. The hypertensive patients were tested before and after one year of the enalaprii treatment. The HRV analysis was performed according to a standard Fast Fourier Transformation (FFT). THe time and spectral analysis parameters were compared within the examined groups of patients during day and night. Results: The results obtained in the control group showed the greate circadian fluctuations in sympathetic and parasympathetic activity. A simultaneous circadian HRV ...


  54/62

  Tytuł oryginału: The effect of Centella asiatica, Echinacea purpurea and Melaleuca alternifolia on cellular immunity in mice.
  Autorzy: Skopińska-Różewska Ewa, Furmanowa Mirosława, Guzewska Joanna, Sokolnicka Irena, Sommer Ewa, Bany Janusz
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (4) s.142-148, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Two herbal extracts, Centella asiatica, Echinacea purpurea, and oil of Melaleuca alternifolia, which have been used as folk medicine in Asia, America and Australia respectively, were administered to Balb/c mice and evaluated for their ex vivo ability to influence in vitro proliferative, and in vivo local groft-versus-host activity of splenic lymphocytes (cutaneous angiogenesis test, LIA). Significant stimulatory effect of Centella on lymphocyte proliferative response and inhibitory on splenocytes angiogenic activity was observed. Echinacea enhanced lymphocyte proliferation in the presence of low and intermediate concentration of mitogen only, G-V-H splenocytes activity was stimulated by Echinacea. Inhalations of mice with Melaleuca alternifolia (tea tree) oil resulted in suppression of splenocytes proliferative activity, except intermediate concentration of mitogen after shorter exposition to oil, where stimulation was observed. Tea tree oil enhanced angiogenic activity of splenocytes.


  55/62

  Tytuł oryginału: Ocena jakości życia chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) leczonych chirurgicznie lub w sposób skojarzony z udziałem chirurgii : praca doktorska
  Autorzy: Wachowicz Małgorzata, Furmanik Franciszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinka Chirurgii Klatki Piersiowej w Lublinie
  Źródło: 2002, 130 k. : il., tab., bibliogr. 189 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20866

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  56/62

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia operacyjnego na wybrane parametry badań spirometrycznych i gazometrii krwi tętniczej u chorych z różnego stopnia zwężeniem tchawicy w przebiegu wola : praca doktorska
  Autorzy: Wilk Violetta, Furmanik Franciszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w Lublinie, Wojewódzki Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oddział Wewnętrzny w Radomiu
  Źródło: 2002, 107, 14 k. : il., tab., bibliogr. 252 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20871

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  57/62

  Tytuł oryginału: Ditlenek azotu (IV), ditlenek siarki (IV), pył zawieszony, benzo(a)piren i substancje smołowe w powietrzu atmosferycznym w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Nitrogen dioxide, sulphur dioxide, suspended particalate matter, benzo(a)pyrene and tar substances in ambient air in Gdańsk. P. 1.
  Autorzy: Halkiewicz Jan, Nowakowska Joanna, Jamrógiewicz Zygmunt, Furman Barbara, Strzęp Elżbieta, Krupieńczyk Janina, Piszczek Michał, Strzemieczny Ryszard, Łukasiak Jerzy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.265-280, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  58/62

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu leczenia radiojodem lub operacyjnie wola toksycznego na wybrane parametry hemodynamiki mięśnia sercowego : praca doktorska
  Autorzy: Narożnik Sławomir, Furmanik Franciszek (promot.).; [Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w Lublinie]
  Źródło: 2002, 122 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  59/62

  Tytuł oryginału: Insulin like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1) in vaginal discharges as a marker of premature rupture of membranes (PROM).
  Autorzy: Kłósek A., Fuchs T., Zimmer M., Woytoń J.
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.21-23, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Detecting PROM in case of immature pregnancy allows to estimate menaces for both mother and fetus as well and helps during undertaking therapeutic decisions. The purpose of this study was to estimate of clinical usefulness of commercial kit detecting PROM and based on stating presence in baginal discharges Insulin like growth factor binding protein-1 (Amni Check, Mast Diagnistica Laboratoriums-Praeparate GmbH, Germany and Actim PROM, Medix Biochemica Finland), comparing sensitivity and specificity above tests with Gramm stained vaginal secretion smears and amniotic fluid index (AFI). 140 pregnant women between 17th and 42nd weeks of pregnancy were enrolled in this study. Achieved results showed that Amni Check and Actim PROM are sensitive and specific tests detecting even small leaking of amniotic fluid and having higher snsitivity comparing with currently used method based on Gramm stained vaginal secretion smears.


  60/62

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty urazów klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Some aspects of thoracic cage's injuries.
  Autorzy: Furmanik Franciszek, Sawicki Marek, Rybojad Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.140-149, il., tab., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat urazów klatki piersiowej. Najczęściej spotykanymi zespołami pourazowymi, tak u dzieci jak i u dorosłych, są złamania żeber, powikłania opłucnowe, stłuczenie płuc i mięśnia sercowego. Najgroźniejszym następstwem tych urazów jest krwawienie. Jego żródłem są najczęściej duże naczynia środpiersia lub wnęki płuc. Innym stanem naglącym jest odma prężna. Drenaż jamy opłucnowej jest najczęściej wykonywanym zabiegiem po urazach klatki piersiowej. Spełnia on podwójną rolę: diagnostyczną i leczniczą. Po urazie klatki piersiowej często dochodzi do stłuczenia płuca, które powoduje upośledzenie jego funkcji na skutek narastającego obrzęku i krwawienia do miąższu. Jednym z najczęściej przeoczonych następstw tępego urazu klatki piersiowej jest stłuczenie mięśnia sercowego, które może doprowadzić do zgonu, dlatego chorzy po masywnym urazie klatki piersiowej wymagają hospitalizacji połączonej z monitorowaniem pracy serca.

  Streszczenie angielskie: The paper presents actual opinions on the subject of thoracic cage's injuries. Fractures of ribs, pleural complications, contusion of the lung and cardiac muscle are the most frequent post-traumatic syndromes in children and adults. Bleeding in the most dangerous result of these injuries. Great vessels of the mediastinum or the pulmonary hilus are most often the source of such bleeding. Tension pneumothorax is the other emergency. Drainage of the pleural cavity is the most frequent procedure in thoracic injuries. It has double role: diagnostic and therapeutic. Pulmonary contusion is frequent after trauma of the thorax and it deteriorates the function of the lung because of oncreasing edema and bleeding into parenchyma. Contusion of the cardiac muscle is one of the most often omitted results of closed thoracic injury. It can lead to decease, so patients after massive thoracic injury need hospitalization with monitoring of cardiac action.


  61/62

  Tytuł oryginału: Long-term survival after bronchial sleeve resections.
  Tytuł polski: Odległe wyniki resekcji mankietowych drzewa oskrzelowego.
  Autorzy: Furmanik Franciszek, Czajkowski Marek, Sawicki Marek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.413-420, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od lutego 1990 r. do lutego 2000 r. wykonano w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej AM w Lublinie 53 resekcje anatomiczne tkanki płuca, połączone z resekcją mankietową drzewa oskrzelowego. Celem prezentowanego badania była analiza odległych wyników leczenia operacyjengo. Większość chorych (86,8 proc.) operowano z powodu niedrobnokmórkowego raka płuca (NDRP). Zanotowano 3 zgony okołooperacyjne (5,7 proc.). Mediana przeżycia dla wszystkich operowanych chorych wynosi 45,6 meisiąca, a dla 45 chorych operowanych z powodu NDRP 41,2 miesiąca. Skumulowany odsetek przeżyć 5-letnich w grupie chorych operowanych z powodu NDRP wyniósł 38,6 proc. Znamienny wpływ na czas ich przezycia miały: przedoperacyjny stan sprawności wg WHO oraz wystąpienie cechy N2 i nieradykalność resekcji. Wydaje się, że wobec zbliżonej skuteczności, ograniczonej liczby powikłań i zgonów okołooperacyjnych, a także korzyści czynnościowych resekcje mankietowe mogą być wykonywane zarówno ze wskazań czynnościowych, jak i anatomicznych w każdym kwalifikującym się do tego przypadku.

  Streszczenie angielskie: Between February 1990 and February 2000, 53 anatomical pulmonary tissue resections with sleeve bronchial resections have been performed in teh Department of Thoracic Surgery of Medical University of Lublin. The aim of the present study was the evaluation of long-term results of operative treatment. Most of the cases (86.8 p.c.) were patients with non-small cell lung cancer. Three perioperative deaths (5.7 p.c.) were recorded. The mean time of survival for all patietns was 45.6 months and for NSCLC patietns was 41.2 months. The cumulative 5 years' survival rate in cancer patients was 38.6 p.c. Preoperative performance status, presence of N2 and non-radical resection have been recognised as significant prognostic factors in cancer patients. In our opinion, in view of comparable efficacy, low morbidity, mortality and functional benefits pulmonary sleeve resections should be considered in every patient with favourable anatomical and functional conditions.


  62/62

  Tytuł oryginału: Impact of preoperative chemotherapy and/or antimicrobial prophylaxis on dynamics of nasopharyngeal microflora in patients with lung cancer during short-term hospitalization.
  Autorzy: Malm Anna, Głowniak-Korona Izabela, Kasprzycka Anna, Rybojad Paweł, Górniewski Grzegorz, Furmanik Franciszek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.167-170, tab., bibliogr. 7 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Analysis of nasopharyngeal microflora in patients with lung cancer during short-term hospitalization, who routinely receive antimicrobial prophylaxis before pulmonary resection operations, suggests that preoperative chemotherapy can be regarded as an additional risk factor for colonization of upper respiratory tract with Gram-negative rods of the family Enteterobacteriaceae or with yeast-like fungi - Candida spp.

  stosując format: