Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FRYZE
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wieloletnie stosowanie lewetyracetamu (LEV) u opornych na leki chorych z napadami częściowymi złożonymi, z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia. Doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Long-term levetiracetam (LEV) administration in patients with refractory partial and secondary generalised epilepsy. Preliminary report.
Autorzy: Michalak Lidia, Fryze Waldemar
Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.159-162, tab., bibliogr. [6] poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,380

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Lewetyracetam (LEV, ucb-LO59) jest nowym lekiem przeciwdrgawkowym, opracowanym przez UCB Pharma. Jest to S-enancjomer pochodnej pirolidonu. Po raz pierwszy był badany w latach 80. zeszłego wieku jako lek poprawiający funkcje poznawcze oraz działający przeciwlękowo. W 1991 r. rozpoczęto próby kliniczne tego leku jako terapii dodanej w leczeniu napadów o ogniskowym początku. Próby te wykazały jego silny potencjał przeciwdrgawkowy (Majkowski, 2001). Cel. Ocena leczenia lewetyracetamem (LEV), jako terapii dodanej, chorych z padaczką oporną na leki z napadami częściowo złożonymi z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia. Materiał i metoda. W badaniu wzięło udział 15 pacjentów uczestniczących we wcześniejszej, wieloośrodkowej, podwójnie ślepej, randomizowanej grupie LEV. Wszyscy chorzy cierpieli z powodu padaczki opornej na leki. LEV był dołączony do wcześniej stosowanej w dawkach terapeutycznych karbamazepiny. Skuteczność lewetyracetamu oceniano, porównując częstość napadow w dwunastotygodniowym okresie przed badaniem w stosunku do 4-letniej obserwacji pacjentów przyjmujących LEV w stałej dawce 3000 mg w badaniu otwartym. Wyniki. Stwierdzono zmniejszenie częstości napadów o ponad połowę u 8 pacjentów, przy czym u 3 pacjentów poprawa ta była 100 proc.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Levetiracetam (LEV, uch-LO59) is a new ant-convulsive drug developed by UCB Pharma. It is an S-enantiomer, a derivative of pyrrolidine. It was first tedted in the eighties as a drug purported to improve cognitive functioning and to reliev anxiety. In 1991 clinical trials testing the efficacy of LEV as an add on drug in the treatment of seizures of focal origin began. The trials confirmed the drug's powerful anticonvulsive potential (Majkowski, 2001). Objective. The aim of the study was to assess the efficacy and safety of LEV as add on therapy in patients with refractory partial and generalised epilepsy. Material and method. A group of 15 patients who had participated in an earlier double-blind, responder-selected, multi-center open LEV trial took part in the study. There were 4 women and 11 men, mean age 40,1. Mean duration of epilepsy in patients was 21,6 years, seizure frequency before start of LEV was 8 per month. The aetiology of seizures was unknown in 7 patients, genetic in 1 patient, post-traumatic in 3 patients, and postinfectious in 1 patient. Perinatological risk was documented in 4 patients. There were no changes in EEG in 5 patients; the others demonstrated an abnormal EEG with paroxysmal discharges in 4 patients. Six patients had changes in CT, mainly cortical atrophy. Most patients were taking carbamazepine (CBZ) in the mean dos 1200 mg LEV was applied in the mean dose 3000 mg, twice a day. Results. The efficacy of treatment was good. At the end the study patients reported a reduction of frequency of seizures by 50 p.c. Thre patients were seizure free. Treatment appeared to be well tolerated with only slight transient adverse events such as vertigo, somnolence and dizziness.


  2/5

  Tytuł oryginału: Przebieg ciąży w czasie przewlekłego leczenia lewetyracetamem. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: The course of pregnancy and monotheraphy with levetiracetam.
  Autorzy: Michalak Lidia, Fryze Waldemar
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.177-180, bibliogr. [5] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Lewetyracetam, nazwa handlowa Keppra, jest najnowszym lekiem przeciwpadaczkowym stosowanym w leczeniu padaczki z napadami częściowymi i wtórnie uogólnionymi. Cel. Ocena wpływu leku na przebieg ciąży, porodu u pacjentki przyjmującej lewetyracetam w monoterapii. Materiał. Autorzy przedstawiają przypadek 42-letniej pacjentki z padaczką lekooporną, która przyjmowała lewetyracetam w monoterapii. Napady padaczkowe pojawiły się w 2. roku życia po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. LEV początkowo stosowana w terapii dodanej wraz z karbamazepiną (CBZ), po zmniejszeniu częstości napadów o ponad 50 proc. odstawiono CBZ, uzyskując 19-miesięczny okres bez napadów. Pacjentka w tym czasie zaszła w ciążę, która przebiegała prawidłowo. W drugim trymestrze ciąży pojawiły się ponowne pojedyncze napady padaczkowe. Ciążę rozwiązano cięciem cesarskim w 8. miesiącu ciąży. Stan dziecka był dobry, 9 punktów w skali Apgar; bez cech wady rozwojowej. Z uwagi na nasilającą się częstość napadów padaczkowych ostatecznie odstawiono LEV, a do CBZ dodano gabapentynę, nie uzyskując jednak wyraźnej poprawy. Omówienie. LEV wydaje się bezpiecznym lekiem w leczeniu padaczki opornej na leki. Nie stwierdzono poważnych objawów niepożądanych zarówno w trakcie ciąży, jak i u dziecka nie stwierdzono wad rozwojowych. U pacjentki, po roku od urodzenia dziecka, utrzymują się nadal napady padaczkowe, pomimo zmiany terapii.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Levetiracetam (LEV), trade name, Keppra is a new antiepileptic drug (AED) in the treatment of partial and secondary generalised epilepsies. Objective. The aim of study was to evaluate the efficacy and side effect profile of LEV in monotherapy of epileptic woman. Case report. The authors present the case of a 42-year old woman with refractory partial and generalised epilepsy. The seizure occurred at the age 2 due to meningoencephalitis. Initially LEV was administered in add-on-therapy with CBZ, when the frequency of seizures decreased in 50 p.c. monotherapy of LEV was applied. The seizures reapperaed in the second trimester of pregnancy (after 19 months of seizures free). At the eight month of pregnancy Cesarean section was performed, the children was normal without malformation, in good birth outcome assessed by Apgar score. The seizures frequency increased during postpatum and LEV was changed into GBM and CBZ. Conclusion. LEV seems to be an effective drug for the treatment refractory epilepsy, there was no adverse events during pregnancy and delivery, but the seizures frequency after delivery increased, and after about 1 year the increased number of seizures persists.


  3/5

  Tytuł oryginału: Ból w przebiegu stwardnienia rozsianego.
  Tytuł angielski: Pain in the course of multiple sclerosis.
  Autorzy: Fryze Waldemar, Zaborski Jacek, Członkowska Anna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.275-284, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena dolegliwości bólowych u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Przebadano 104 kolejnych chorych z klinicznie pewnym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego wg kryteriów Posera i wsp. Wszyscy chorzy mieli wykonane badanie MRI. Średni wiek chorych wynosił 41.8 lat, a średni czas trwania choroby 13.1 roku. Przebieg choroby zwalniający miało 76 proc. chorych, a 24 proc. powoli postępujący. Bóle jako pierwszy objaw stwardnienia rozsianego pojawiły się u 8 proc. chorych. w różnych stadiach choroby bóle wystąpiły u 73 pacjentów (70.2 proc.). Wśród ostrych dolegliwości bólowych najczęściej, bo aż w 26 proc. występował bolesny objaw Lhermitte'a. 19 proc. chorych miało napady bolesnych skurczów tonicznych kończyn, a u 22 proc. bolesne skurcze kończyn. Bóle o charakterze przewlekłym miały najczęściej charakter przewlekłych dysestezji występujących u 45 proc. chorych i bólów kręgosłupa u 34 proc. chorych. Bóle głowy miały najczęsciej charakter bólów głowy napięciowych i występowały u 28 proc. chorych. Migrena występowała u 8 proc. chorych. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy wiekiem, płcią, czasem trwania choroby i jej przebiegiem a występowaniem poszczególnych objawów bólowych. Zespoły bólowe występowały jednak znamiennie częściej u chorych z większą niesprawnością ruchową ocenianą w EDSS jak i u pacjentów z zajęciem rdzenia kręgowego.

  Streszczenie angielskie: Accvording to previous studies pain symptoms were a problem in multiple sclerosis (MS) patients. This is an important tissue since symptom control, especially pain, assume high priorities in MS. The aim of study was to asses the incidence and type of pain symptoms in MS. In the study 104 consecutive patients with clinically definite MS, according to Posers criteria, were evaluated by questionnaire. In all patients brain MRI strongly suggested MS. 76 p.c. of patients had relapsing-remitting (RR) course of the disease. At any stage of the disease pain syndromes occurred in 70.2 p.c. of MS patients. In 8 p.c. patients pain was the first symptom of MS. The most common acute pain syndromes were: Lhermitte sign (26 p.c.) and painful tonic spasm (19 p.c.). The incidence of migraine was 8 p.c. and 26 p.c. had tension headache. Chronic pain occurred in 60 p.c. of MS patients. Most common were dysaesthetic extremity pain (45 p.c.), low back pain (34 p.c.) and painful leg spasm (22 p.c.). There was no correlation with age, sex, and duration of disease. pain symptomswere more frequent in MS patients with higher EDSS score and spinal cord involvement. Pain syndromes are common in MS patients. There was no correlation with age, sex, and duration of the disease. Pain occurred more frequent in MS patients with higher EDSS score and in patients with spinal cord involvement.


  4/5

  Tytuł oryginału: Objawy prodromalne zespołów schizofrenicznych u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Prodromal symptoms of schizophrenics syndromes in children and adolescent.
  Autorzy: Łucka Izabela, Fryze Monika, Cebella Aleksandra, Staszewska Ewa
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.283-286, bibliogr. 10 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: This presentation concentrates on modality and frequency analysis of prodromal schizophrenic symptoms of the children and adolescent. A sample (n-50) of children between 8 and 19 years was tested by structural interview. There were observed the signs resembiling following symptoms: negative symptoms (74 p.c.), anxiety disorders (42 p.c.) and obsessive-compulsive disorders (20 p.c.).


  5/5

  Tytuł oryginału: Z działalności Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  Autorzy: Majkowski Jerzy, Walerjan Piotr, Pisarski Włodzimierz, Fryze Cezary, Kaczynska-Haładyj Marta
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (4) s.403-422, il.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii
 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne

  stosując format: