Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FRYDRYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Tetrabromobenzene induced hepatotoxicity in rats following repeated exposure.
Tytuł polski: Ocena hepatotoksyczności tetrabromobenzenu u szczurów w warunkach ekspozycji powtarzanej.
Autorzy: Frydrych Barbara, Czerski Jakub, Szymańska Jadwiga A.
Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.231-239, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,377

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Polibromowane benzeny są znajdowane w środowisku i w tkankach ludzkich. Ich obecność w środowisku może być wynikiem używania heksabromobenzenu jako związku uniepalniającego oraz procesów debrominacji HBB. Celem niniejszego badania było zbadanie toksyczności podostrej jednego z metabolitów środowiskowych tetrabromobenzenu (TBB) oraz sprawdzenie jego wpływu na syntezę hemu. Zaobserwowano wzrost względnej masy wątroby oraz zmiany w poziomach sumy cytochromów. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie zmian dla innych wskaźników toksyczności (MDA, GSH, ALAT, ç-GT). Zaobserwowano wzrost aktywności ALA-S. Nie stwierdzono natomiast silnego działania porfirogennego tego związku.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wspomaganie leczenia w metodzie Ryodoraku, poprzez stosowanie diety zrównoważonej według zasady pięciu elementów.
  Tytuł angielski: Therapeutic assistance in the Ryodorak method by equilibrated diet according to five elements' rule.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz, Konecki Tomasz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.807-811, bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wspomaganie leczenia w metodzie Ryodaraku poprzez odpowiedni indywidualny dobór diety według zasady 5 elementów. Zwrócono uwagę na rolę i odpowiedni dobór 5 podstawowych smaków.

  Streszczenie angielskie: The authors present the therapeutic assistance in the Ryodarak method with a suitable individual dietary selection based on the five elements' rule. Attention to the role and adequate selection o five basal tastes has been paid.


  3/7

  Tytuł oryginału: Jak można schudnąć i poprawić zdrowie stosując specyficzną dietę wspomaganą masażem punktów korporalnych.
  Tytuł angielski: How to lose weight and improve health applying specific diet supported by corporal points' massage.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.812-817, il., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują jedną z najbardziej skutecznych metod regulacji wagi opartą na zastosowaniu odpowiedniego sposobu odżywiania. Metodę tą można skutecznie wspomóc poprzez stymulację wybranych punktów korporalnych.

  Streszczenie angielskie: The authors describe one of the most effective methods in weight regulation based upon application of appropriate way of nutrition. This method can be effectively supported by the stimulation of selected corporal points.


  4/7

  Tytuł oryginału: Wybrane punkty małżowiny usznej we wspomaganiu kontroli wagi.
  Tytuł angielski: Selected auricular points on assistance of weight control.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.818-821, il. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują wybrane punkty na małżowinie usznej związane z regulacją wagi ciała.

  Streszczenie angielskie: The authors describe some selected auricle points connected with the body weight regulation.


  5/7

  Tytuł oryginału: Znaczenie oznaczania przygodnej glikemii w rozpoznawaniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Importance of determination of incidental glycemia in diagnosing carbohydrate metabolism disorders in the practice of primary health care physician.
  Autorzy: Schabowski Janusz, Krupa-Hippner Alina, Frydrych Wacław
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.235-242, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań przesiewowych w celu wykrycia zaburzeń gospodarki węglowodanowej przeprowadzonych w wiejskich ośrodkach zdrowia w Haczowie i Przysietnicy (województwo podkarpackie), w okresie od września do grudnia 2001 r. Oznaczenia przygodnej glikemii przeprowadzono wśród 495 osób powyżej 50 roku życia (w tym 301 kobiet i 194 mężczyzn), które zgłosiły się do lekarza rodzinnego z powodu innych schorzeń niż cukrzyca. Pomiary wykonywano glukometrem ONE-TOUCH. Celem badań było znalezienie nowych chorych na cukrzycę typu 2 oraz wyodrębnienia grupy pacjentów wymagającej dalszej diagnostyki.

  Streszczenie angielskie: Due to the rapid increase in the number of patients with diabetes - especially type-2 diabetes - observed worldwide, primary health physicians face the necessity of becoming more engaged in the process of an early diagnosis of 'latent forms' of diabetes. Hence, the aim of the study was evaluation of the usefulness of determining incidental glycemia in diagnosing diabetes in patients who report to a primary health care physician due to diseases other than diabetes, as well as to select a group of patients requiring further diagnostics from the aspect of carbohydrate metabolism disorders. The level of incidental glycemia was determined during the period September - December 2001 in 495 patients aged over 50 who reported to a primary health care physician for reasons other than diabetes in rural health care centres in Haczów and Przysietnica in the Rzeszów Region. The patients covered by the study constituted 8.25 p.c. of the total number of the above-mentioned treatment regions - 194 males and 301 females. The determinations of incidental glycemia were performed with the use of ONE-TOUCH glucometer. The greatest number of patients - 252 (50.9 p.c.) were those with a glucose level higher or equal to 100 mg/dl and lower than 200 mg/dl. These patients were informed about the necessity to perform a glucose test on an empty stomach, and the possible need to carry out an ingestion tolerance test with 75 g of glucose. In 339 patients examined (48.28 p.c.), the level of glycemia was below 100 mg/dl - these patients were not planned for further diagnostic...


  6/7

  Tytuł oryginału: " Diagnostyka bez pytań", według zapisów metodą Ryodoraku.
  Tytuł angielski: " Diagnostics without questions" - according to the Ryodoraku method.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.869-875, bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy podają opis najczęściej spotykanych objawów chorobowych związanych z przewagą Yin i Yang w organizmie oraz dla poszczególnych kanałów akupunkturowych. Rejestrację zmian w kanałach prowadzono metodą Ryodoraku. Stwierdzenie patologicznych wartości Ryodoraku jest ściśle powiązane z występowaniem określonych symptomów chorób. Profesor Nakatani nazwał tę metodę diagnozy "diagnostyką bez pytań". Pomiary elektroprzewodności punktów reprezentowanych dla metody Ryodoraku zostały wykonane za pomocą komputerowego systemu diagnostyczno-pomiarowego o nazwie anDRew. Opis objawów chorobowych podano zgodnie z autorem tej metody - profesor Nakatanim.

  Streszczenie angielskie: The authors give a description of the most frequent disease symptoms characteristic for Yin or Yang predominance as well as for individual acupuncture channels in human organism. The recording of alterations in the channels has been done with the use of the Ryodoraku method. The findings of pathological Ryodoraku values correspond dosely with some disease symptoms. Professor Nakatani named this kind of diagnosis as "diagnostics without questions". Measurements of electrical conductibility in selected channels points were performed using a diagnostic-measuring computer system named Dr AnDrew. The description of pathological sings has been made in compliance with the author of this method - professor Nakatani.


  7/7

  Tytuł oryginału: Metody wyrównywania "energii" w metodzie Ryodoraku.
  Tytuł angielski: The methods of "energy" compensation in the Ryodoraku method.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.876-885, bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają dwie metody wyrównywania energii: za pomocą stymulacji elektrycznej wybranych punktów akupunkturowych oraz za pomocą odpowiedniego doboru diety, wprowadzonej według zasady pięciu elementów. Każdorazowe wyrównanie energii było poprzedzone wykonaniem pomiaru przewodności w reprezentatywnych punktach Ryodoraku, dla poszczególnych kanałów akupunkturowych. Na podstawie tych wyników były dobierane zarówno odpowiednie punkty do stymulacji, jak i sama dieta. Skuteczność prezentowanej metody wyrównania energii została sprawdzona na wielu pacjentach, gdzie osiągano pozytywne rezultaty terapeutyczne. Dotychczas stosowane były jedynie metody wyrównywania energii za pomocą stymulacji wybranych punktów akupunkturowych napięciem rzędu 12 woltów. Opisywana metoda jest skuteczna, wygodna i bezpieczna, gdyż nie wymaga nakłuwania punktów akupunkturowych leżących na skórze. Wprowadzenie dodatkowo do procesu wyrównywania energii odpowiedniej diety zdecydowanie wspomaga terapię, co szczególnie jest widoczne u pacjentów leczonych długoterminowo.

  Streszczenie angielskie: The authors present two methods of the energy compensation: by means of electrical stimulation of some appointed acupuncture points by the selection of a diet according to the five elements' principle. Each energy compensation has been proceeded by the evaluation of conductibility in the representative Ryodoraku points for particular acupuncture channels. Based on these results, both the selection of suitable points as well as introduction of the diet have been assorted. The efficacy of the presented methods has been verified positively in many patients. Up to now, only some methods using the 12V-voltage point stimulation have been adapted. This presented method is effective, convenient and safe since the stimulation is conducted transdermally, thus no needling of the points lying on the skin is required. Additional introducing of the suitable diet has assisted significantly the process of energy balance, especially in the long term therapy patients.

  stosując format: