Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FRYCZKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Rak nerki w makroregionie śląskim.
Tytuł angielski: Renal carcinoma in Silesian macroregion.
Autorzy: Paradysz Andrzej, Krauze-Balwińska Zofia, Fryczkowski Mieczysław
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.840-844, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Śląsk

  Streszczenie polskie: Rak nerki jest trzecim co do częstości występowania nowotworem układu moczowego. Rocznie w Polsce choruje na niego około 3,5 tys. osób. Podstawowym leczeniem jest leczenie chirurgiczne. Założeniem pracy była ocena skali problemu, jakim jest występowanie raka nerkowokomórkowego w województwie śląskim i opolskim. Opracowano ankietę, którą rozesłano do 20 oddziałów urologicznych na terenie obu województw. Dane dotyczyły chorych leczonych w roku 2000. Pytania dotyczyły ich liczby, wieku i płci, a także miejsca występowania i wielkości guza, liczby i sposobu operacji oraz oceny badań histopatologicznych. Ludność badanego regionu stanowi 15,4 proc. populacji Polski. Chorzy z nowotworami układu moczowego stanowią 19,2 proc. chorych hospitalizowanych, a z rakiem nerki 3,1 proc. Leczono 690 chorych z rakiem nerki (259 kobiet i 431 mężczyzn), w tym: w wieku poniżej 30 lat - 1 chorego, w wieku 30 - 50 lat - 121 chorych, powyżej 50 roku życia 568 chorych. Rak nerki występował po stronie prawej u 329, po lewej u 350, obustronnie u 11 chorych. Operowano 625 chorych, 65 nie kwalifikowało się do leczenia operacyjnego ze względu na stan ogólny bądź zaawansowanie procesu nowotworowego. Wykonano 589 nefrektomii i 36 operacji organooszczędzających. 386 operacji przeprowadzono z dostępu pozaotrzewnowego i 239 śródotrzewnowo. 277 chorych miało guzy średnicy do 5 cm, 413 powyżej 5 cm. U 550 chorych oceniono stopień histologicznego zaawansowania nowotworu; G1 - 168, G2 - 292, G3 - 90. ...

  Streszczenie angielskie: Renal carcinoma is the third most frequent neoplasm of urinary system. There is 3500 cases of this neoplasm in Poland per year. Basic treatment includes surgery. Assessment of renal-cell carcinoma occurrence in Silesian and Opole voivodeship. Inquiry was sent to 20 urological departments. Data including patients treated in year 2000 number of treated patients, age, sex, tumor location and size number and mode of operations, as well as histopathological examination were taken into consideration. Population of studiend region represents 15.4 p.c. of Polish population. Neoplasms of urinary tract equal 19.2 p.c. hospitalizations and renal carcinoma 3.1 p.c. 690 patients (259 F, 431 M) with renal carcinoma were treated Among treated, there were; 1 patient under 30, 121 aged 30 to 50, 568 over 50. Renal carcinoma occurred in 329, 350 and 11 cases on the right, on the left and bilaterally, respectively 625 patients underwent surgery and 65 were disqualified because of poor general state and progression of disease 589 radical nephrectomies and 36 conservative operations were performed; 386 achieved by retroperitoneal and 239 intraperitoneal access. In 277 cases tumor size 5 cm, in 413 5 cm. In 550 cases histopathological grade was assessed; G1 - 168 cases, G2 - 292 cases, G3 - 90 cases. Histopathological examination of lymph nodes was performed in 388 patients and metastases were found in 64 patients. 49 patients were assigned to immunotherapy. Conclusions: 1) frequency ...


  2/12

  Tytuł oryginału: Laparoskopowa przezotrzewnowa kolpourethrosuspensja sposobem Burch'a u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Porównanie wyników wczesnych i odległych.
  Tytuł angielski: Laparoscopic transperitoneal colposuspension modo Burch in stress incontinence in women. A comparison of early and late results.
  Autorzy: Huk Jacek, Fryczkowski Mieczysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.91-94, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) jest częstym i uciążliwym schorzeniem występującym u 15-20 proc. kobiet w wieku 40-70 lat. Jedną z metod leczenia operacyjnego WNM jest laparoskopowa kolpourethrosuspensja sposobem Burch'a. W latach 1996 do 2000 poddano operacji techniką laparoskopową z dostępem przezotrzewnowym 58 kobiet z objawami WNM. Skuteczność leczenia operacyjnego oceniano w zależności od stopnia nasilenia WNM, wieku kobiet oraz ilości przebytych wcześniej porodów i operacji ginekologicznych. Okres obserwacji po operacji wynosił od 6-24 miesięcy (średnio 18,5 miesiąca). Diagnostykę przedoperacyjną oparto o badanie: ginekologiczne, neurologiczne i sonograficzne oraz o cystografię i pełne badanie urodynamiczne. Skuteczność laparoskopowej kolpourethrosuspensji wynosiła 91,4 proc. po 6 miesiącach oraz 69 proc. po 24 miesiącach. W grupie pacjentek młodszych dobry wynik operacji wynosił 94,1 proc. po 6 miesiącach oraz 79,4 proc. po 24 miesiącach. W grupie kobiet starszych był odpowiednio 91,6 proc. i 54,2 proc. (p 0,05). W grupie pacjentek starszych, u których zastosowano jednocześnie uzupełniającą terapię hormonalną skuteczność operacji wynosiła 81,8 proc. po 24 m-cach w przeciwieństwie do skuteczności wynoszącej 53 proc. u kobiet, u których nie zastosowano dodatkowo terapii estrogenowej (p 0,001). Średni czas operacji wynosił 45 min. (30-120) a średni czas pobytu w klinice 3,2 dnia (2-5 dni). Nie obserwowano powikłań pooperacyjnych a średnia utrata krwi ...

  Streszczenie angielskie: The female stress urinary incontinence is recognize in 15-20 p.c. of women between 40 and 70 years of age. Surgical treatment of stress urinary incontinence has been performed via several techniques with a wide range of success rates. At present, most surgeons use the Burch colposuspension as the primary incontinence operation. In the years 1996-2000, 58 women (age range 38-70 years) were evaluated for the etratment of laparoscopic Burch colposuspension. Preoperative diagnostics were based on: physical, gynecological and neurological examination, sonography, cystography and urodynamic study. The follow up was 18.5 months (range 6-24 months). The success rate of this procedure was 91.4 p.c. after 6 months and 69 p.c. after 24 months. Postsurgical outcomes following laparoscopic colposuspension in relation to type of SUI was 92 p.c. in type II, 90,9 p.c. in type III after 6 months and 72 p.c. in type II, 69.7 p.c. in type II after 24 months. In younger women (38-55 years of age) a good result was 94.1 p.c. after 6 months and 79.4 p.c. after 24 months. In older women (56-70 yeras of age) was respectively 91.6 p.c. and 54.2 p.c. The success rate of laparoscopic operation after 24 months was 81.8 p.c. in women with additional hormonal therapy and only 53 p.c. in patients without supplementary estrogen therapy. The mean operative time was 45 minutes (range 30-120 min.) and mean hospitalization time was 3.2 days (range 2-5 days). There were no postoperative complications. ...


  3/12

  Tytuł oryginału: Ocena dwuetapowego postępowania chirurgicznego (nefrektomia z operacją organooszczędzającą) u chorych z obustronnym asynchronicznym rakiem nerki.
  Tytuł angielski: Assessment of two-stage surgical treatment (nephrectomy + nephron sparing surgery) in patients with bilateral asynchronous cancer of the kidney.
  Autorzy: Fryczkowski Mieczysław, Huk Jacek, Paradysz Andrzej, Potyka Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.31-35, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest ocena dwuetapowego postępowania chirurgicznego, tj. jednostronnej nefrektomii i drugostronnego nerkooszczędzającego leczenia chirurgicznego (NSS) u chorych z asynchronicznym rakiem nerki. Materiał i metoda. Przeprowadzono laboratoryjne i radiologiczne badania kontrolne u 10 chorych, u których średnio po 98 miesiącach od wycięcia jednej nowotworowo zmienionej nerki wyłuszczono guz lub resekowano go wraz z częścią miąższu drugiej nerki. Wyniki. Badaniem objęto 6 kobiet i 4 mężczyzn (średni wiek: 59,1 roku). Średni czas obserwacji wynosił 40,3 miesięcy. U dwóch spośród trzech chorych, u których nastąpił zgon, miała miejsce wznowa miejscowa. Średnia wielkość operowancyh guzów wynosiła 4,48 cm. Pooperacyjną mocznicę obserwowano u pięciu chorych. Wnioski. 1. Leczenie NS w asynchronicznym raku nerki (ARN) jest wartościową, chociaż często przejściową (z powodu wtórnej niewydolności nerek), alternatywą dla radykalnego jej wycięcia z następową dializoterapią. 2. Średnica guzów nerek, przekraczająca 5 cm i ich wieloogniskowość, są niekorzystnymi prognostykami NSS u chorych z ARN. 3. Jedynie długotrwałe i systematyczne monitorowanie stanu nerki, po wcześniej wykonanej nefrektomii nowotworowej, pozwoli uchronić tych chorych przed koniecznością radykalnego postępowania chirurgicznego i dializoterapią.

  Streszczenie angielskie: The objective of the paper is to assess the nephron sparing surgery treatment (NSS) in patients with bilateral asynchronous cancer of kidney. Material and method. Laboratory and radiological check-ups in 10 patients who had undergone tumor enucleation or partial resection of parenchyma together with tumor of the second kidney on average within 98 months after the nephrectomy of one of the kidneys with carcinoma. Results. The patients we 6 women and 4 men with an average age of 59.1 years. The observation time after NSS was on average 40.3 months. In 2 patients out of 3 where the death was reported the cause was the local recurrence of the tumor, the average size of the NSS operated tumor was 4.48 cm. Post operative uremia was reported in 5 patients. Conclusions. 1. The NSS treatment in cases of asynchronous kidney cancer (ARN) appears to be a valuable, although often temporary (due to secondary kidney insufficiency) alternative to radical surgical treatment and the resulting dialysis therapy. 2. The size of a gumor over 5 cm in diameter and its multifocality are negative prognostic factors in patients with ARN psot NSS and require a radical operation. 3. Only persistent and systematic monitoring of the second kidney can protect those patients from the necessit of radical surgery with dialysis therapy.


  4/12

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena wartości dekortykacji objawowych torbieli nerek metodą laparoskopową z dostępu przezotrzewnowego i pozaotrzewnowego.
  Tytuł angielski: Laparoscopic symptomatic renal cyst decortication. Comparative assessment between the transperitoneal and retroperitoneal approach.
  Autorzy: Huk Jacek, Szczęśniewski Ryszard, Koziak Andrzej, Fryczkowski Mieczysław
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.778-788, tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Porównanie laparoskopowej przezotrzewnowej i pozaotrzewnowej dekortykacji objawowych torbieli nerek. Materiał i metodyka. W latach 1997-2001 wykonano u 69 pacjentów laparoskopowoo dekortykacje objawowych torbieli nerek. U 28 (40,6 proc.) chorych z dostępu przezotrzewnowego, a u 41 (59,4 proc.) z dostępu pozaotrzewnowego. Wyniki. Wśród operowanych było 28 (40,6 proc.) kobiet i 41 (59,4 proc.) mężczyzn. Wiek chorych wynosił od 18 do 72, średnio 52,3 lat. U wszystkich chorych występował ból okolicy lędźwiowej, który ustąpił po operacji u 67 pacjentów. Nadciśnienie tętnicze ustąpiło u 42,9 proc. pacjentów. Średni czas zabiegu oraz średnia śródoperacyjna utrata krwi u chorych z dostępu przezotrzewnowego i pozaotrzewnowego wynosiła odpowiednio 109 i 86 min. oraz 89 i 45 ml. Czas hospitalizacji i rekonwalescencji oraz liczba powikłań były porównywalne w obu metodaach. Wniosek. Laparoskopowa dekortykacja torbieli nerek, niezależnie od zastosowanego dostępu przezotrzwewnowego lub pozaotrzwenowego, jest metodą bezpieczną, efektywną i powtarzalną. Powoduje znamienną normalizację ciśnienia oraz likwiduje dolegliwości bólowe u ponad 97 proc. operowanych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate laparoscopic renal cyst decortication using either the transperitoneal or retroperitoneal approach. Material and methods. During the between 1997-2001 69 patients with symptomatic renal cysts underwent laparoscopic surgery. The study compares the clinical results of 28 (40.6 p.c.) transperitoneal and 41 (59.4 p.c.) retroperitoneal laparoscopic renal cyst decortications. Results. Laparoscopic procedures, are performed in 28 (40.6 p.c.) women and 41 (59.4 p.c.) men. Sharp pain disappeared in 67 patients. The blood pressure normalized in 42.9 p.c. of patients. The mean operative time and mean blood loss for transperitoneal and retroperitoneal approach were respectively: 109 min, 89 ml and 86 min, 45 ml. Hospitalization time of convalescence and postoperative complications were comparable in both laparoscopic techniques. Conclusion. Laparoscopic renal cyst decortications regardless for the transperitoneal or retroperitoneal approach are effective, safe and minimally invasive procedures. Both methods firmly normalize blood pressure and decrease abdominal pain in 97 p.c. of patients.


  5/12

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności endoskopowego ostrzyknięcia krwią autologiczną ujść moczowodowych z leczeniem zachowawczym obustronnych pierwotnych odpływów pęcherzowo-moczowodowych.
  Tytuł angielski: Comparison of efficacy of endoscopic injection of autologous blood and conservative therapy in the treatment of bilateral primary vesicoureteral reflux.
  Autorzy: Paradysz Andrzej, Fryczkowski Mieczysław, Krauze-Balwińska Zofia, Gajewski Dariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.404-410, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odpływ pęcherzowo-moczowodowy (OPM) jest jedną z najczęstrzych przyczyn wywołujących odmiedniczkowe zapalenie nerek, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia ich miąższu. Wybór sposobu leczenia OPM (zachowawcze endoskopowe lub operacyjne) nadal jest tematem kontrowersyjnym. Jako materiał injekcyjny w leczeniu endoskopowym OPM użyto krwi własnej leczonych dzieci. Celem pracy było porównanie skuteczności wewnątrzpęcherzowej miejscowej autohemoterapii (AHT) i leczenia zachowawczego u dzieci z obustronnym OPM III stopnia. Leczenie endoskopowe zastosowano u 125 dzieci, następnie porównano z wynikami 12 dzieci leczonych zachowawczo. W grupie dzieci po AHT calkowite ustąpienie OPM uzyskano u 61,6 proc. W grupie leczonych zachowawczo, po dwóch latach leczenia 59,5 proc. dzieci nie wykazywało OPM. Uzyskane wyniki nie różnią się znamiennie (p 0,73) w przeciwieństwie do wyników stwierdzonych po roku leczenia zachowawczego (p 0,01). Po leczeniu nefropatia refluksowa (NR) występowała w 33,5 proc. nerek leczonych zachowawczo i 25,2 proc. nerek leczonych AHT. Częstość występowania NR jest istotnie wyższa po leczeniu zachowawczym (p 0,001). Po leczeniu zachowawczym 29,8 proc. dzieci było operowanych. W grupie dzieci po AHT odsetek ten wynosił 8 proc. i był istotnie niższy (p 0,001). Przeprowadzone badania wykazały celowość zastosowania AHT w leczeniu OPM. Metoda jest bezpieczna i charakteryzuje się małą liczbą powikłań. Skuteczność AHT w leczeniu obustronnego OPM III ...

  Streszczenie angielskie: Vesicouretal reflux (VUR) is one of the most frequent diseases which leads to pyelonephritis and futhermore, renal damage. The treatment of VUR (surgical or endoscopic) remains a controversial topic. Autologous blood injection - autohemotherapy (AHT) is used in the endoscopic treatment of VUR. The aim of the research was the comparison of efficacy of AHT and conservative therapy in children with bilateral VUR grade III. 125 children were treated endoscopicaly. The results of the AHT were compared with the results of conservative treatment in 121 chideren with the same kind of disease. Complete disappearance of VUR after AHT was observed in 61,6 p.c. of children and in 59,5 p.c. after two years of medical treatment. These results were not significantly different (p 0,73) in contrast to the results reached after one year of conservative therapy (p 0,01). After the conservative treatment in 33,5 p.c. of kidneys reflux nephropathy (NR) was observed. In the group treated by AHT NR developed in 25,2 p.c. of kidneys. The frequency of NR was significantly higher in children after conservative treatment (p 0,01). 29,8 p.c. of children after conservative therapy and 8 p.c. of children after AHT were operated. The results of researchj proved that usefulness of intravesical auttohemotherapy in the treatment of VUR. The method was safe with a low quantity of complications. the efficacy of AHT in the elimination of bilaterral high grade VUR was comparable to this reached ...


  6/12

  Tytuł oryginału: Skuteczność endoskopowego leczenia teflonem pierwotnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci.
  Tytuł angielski: The efficacy of endoscopic teflon treatment of primary vesicoureteral reflux in children.
  Autorzy: Górski Krzysztof, Fryczkowski Mieczysław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.60-67, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cofanie się moczu z pęcherza moczowego do moczowodów określane jest mianem odpływu pęcherzowo-moczowodowego (refluxus vesicoureteralis) (opm). Odpływowi pęcherzowo-moczowodowemu wyższego stopnia często towarzyszy nefropatia refluksowa. Leczenie odpływu pęcherzowo-moczowodowego ma na celu zlikwidowanie zakażeń dróg moczowych i uchronienie nerek przed destrukcją spowodowaną falą zwrotną moczu. Materiał i metoda. W latach 1991-1996 metodą endoskopową leczono 202 dzieci z pierwotnym odpływem pęcherzowo-moczowodowym. Ogółem wykonano 346 wstrzyknięć teflonu pod ujścia moczowodowe. Średni czas obserwacji wyniósł 3,5 roku (39 miesięcy); średni wiek leczonych: 5,1 roku. Wyniki. Uzyskano 95,4 proc. dobrych wyników w odniesieniu do ujść moczowodowych i 94 proc. w odniesieniu do liczby dzieci. Zaobserwowano, że już pierwszy zabieg powoduje ustąpienie bakteriomoczu u 92 proc. leczonych i, choć nie jest to jednoznaczne z ustąpieniem opm, to w znacznym stopniu zapobiega i ochrania nerki przed NR. Porównanie ostatecznych wyników endoskopowego leczenia w zależności od zaawansowania NR wykazały statystycznie istotne różnice pomiędzy 0ř a 1ř oraz 0ř a 2ř, jak również brak istotności statystycznej pomiędzy 1ř a 2ř. Wnioski. Endoskopowe wstrzyknięcie teflonu pod ujście moczowodowe to zabieg bezpieczny, skuteczny i powtarzalny. Leczenie endoskopowe jest metodą mniej agresywną od leczenia operacyjnego, nie wymaga hospitalizacji, znieczulenie jest płytkie i krótkotrwałe, a odsetek ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. In vesicoureteral reflux (VUR) the urine flows back from bladder into ureters. High grade VUR is often accompanied by nephropathy. The aim of the treatment is to remove urinary tract infections and to protect kidneys against destruction by the urine. Material and method. Between 1991 and 1996, 202 children with primary VUR were treated endoscopically. The teflon paste was inserted below 346 ureteral orifices. Mean follow up was 3.5 years (39 months), and mean patietns age was 5.1 years. Results. The results were satisfactory in 95.4 p.c. of ureteral orificies and in 94 p.c. of patietns. After first teflon insertion we observed cessation of bacteriuria in 92 p.c. of patients. This phenomenon is not synonymous with cessation of VUR, but significantly protects kidneys from nephropathy. The comparison of our results of endoscopic treatment in the realtionship with VUR grade showed significant differences between 0ř and 1ř, as well as between 0ř and 2ř, but no significant differences between 1ř and 2ř. Conclusions. Endoscopic insertion of teflon paste below ureteral orifice is a safe, effective and repeatable mode of treatment. This method is less aggressive than an open oepration, may be performed without hospitalization, in short and little anesthesia, and the percentage of complications is less than after surgery. First insertion of teflon paste is the most effective; its result depends of VUR grade, and in 92 p.c. of patients leads to cessation of ...


  7/12

  Tytuł oryginału: Stan ciała szklistego w idiopatycznych otworach plamki - ocena biomikroskopowa i ultrasonograficzna.
  Tytuł angielski: Evaluation vitreous body in idiopathic macular holes - biomicroscopic and ultrasonographic picture.
  Autorzy: Kmera-Muszyńska Maria, Fryczkowski Piotr, Skurczyński Marek
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.283-288, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim of the study: The aim of our study was to estimate the state of the vitreous body and the vitreoretial interface in patients with idiopathic macular holes. Material and methods: We examined 36 patients (41 eyes), 34 women and 2 men aged 65-72 with idiopathic macular holes. State of the hole (classified by Gass) was estalished on the biomicroscopical examination using Goldmann lens and double aspheric Volk lenses (+60,0, +90.0 D), ultrasonography Compuscan UAB 1000 Storz and fluorescein angiography. Results: We classified stage 2 macular hole in 7 eyes (17 p.c.), stage 3 in 28 eyes (68 p.c.) and stage 4 in 6 eyes (15 p.c.). In the slit lamp examination we revealed partial posterior hyaloid detachment with posterior hyaloid membrane still attached at optic nerve head in 5 eyes, vitreomacular separation in 3 eyes, and vitreofoveal separation of posterior hyaloid membrane with the presence of focal condensation of the posterior hyaloid membrane in front of the fovea - operculum in 1 eyes, in stage 3 macular hole. In 8 eyes we observed lacunaes, and vitreoretinal tractions in 6. Ultrasonography was slightly more effective in revealing vitreomacular and partial PVD separation than biomicroscopical examination. In the case of vitreoretinal tractions or lacunaes, ultrasonography was worse than slit lamp examination. Conclusions: The exact evaluation of condition of the vitreous body and vitreo-retinal relationships are crucial for a further surgical treatment.


  8/12

  Tytuł oryginału: Wykrycie nowotworów nerki w trakcie diagnostyki nadciśnienia tętniczego w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Detection of kidney neoplasm during hypertension diagnosis in family practice.
  Autorzy: Matuszewska-Zbrońska Hanna, Bodzenta Ewa, Bujak-Rosenbeiger Ewa, Lukas Witold, Zbroński Ryszard, Fryczkowski Mieczysław
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.46-49, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W 49 proc. przypadków raka nerki obserwuje się współistnienie takich czynników ryzyka , jak: nadciśnienie tętnicze, otyłość wyrażona BMI 30, stosowanie leków hipotensyjnych (diuretyków, leków blokujących kanał wapniowy) i palenie papierosów. W niniejszej pracy przedstawiono dwa przypadki pacjentów z długoletnim nadciśnieniem tetniczym, u których w trakcie diagnostyki nadciśnienia tętniczego wykryto raka jasnokomórkowego nerki. U jednego z chorych w trakcie badania fizykalnego stwierdzono obecność szmeru skurczowego nad tętnicą nerkową, u drugiego pacjenta występowało labilne nadciśnienie tętnizce oraz BMI 30. Podstawowe badania laboratoryjne nie wykazywały odchyleń od stanu prawidłowego. W obu przypadkach poszukując przyczyny nadciśnienia tętniczego rozszerzono diagnostykę o wykonanie badania ultrasonograficznego jamy brzusznej, które wykazało obecność guza nerki. Pacjentów skierowano w trybie pilnym do Kliniki Urologii w celu leczenia operacyjnego. Współpraca lekarza rodzinnego z urologiem stanowiła podstawę efektywnego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.


  9/12

  Tytuł oryginału: Obrażenia pęcherza moczowego i cewki moczowej.
  Autorzy: Borówka Andrzej, Dutkiewicz Sławomir, Fryczkowski Mieczysław, Kwias Zbigniew, Wieteska Alojzy, Wolski Zbigniew, Zieliński Henryk
  Opracowanie edytorskie: Pawlak Czesław (moder.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.86-87, il. - 23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego Jurata 19-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/12

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena wyników operacyjnego leczenia uszkodzeń tylnej cewki moczowej u chorych z wybranych oddziałów urologicznych województwa śląskiego : praca doktorska
  Autorzy: Mura Andrzej, Fryczkowski Mieczysław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, II Klinika Urologii w Zabrzu, Szpital Specjalistyczny nr 2 Oddział Urologii w Jastrzębiu-Zdroju
  Źródło: 2002, [3], 88 k. : il., tab., bibliogr. 108 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  11/12

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń protoonkogenu P53 u chorych z rakiem pęcherza moczowego : praca doktorska
  Autorzy: Węglorz Jacek, Fryczkowski Mieczysław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [3], 89 k. : il., tab., bibliogr. 124 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20506

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/12

  Tytuł oryginału: Ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego (ZMJ) wykonanego sposobem Le Duc w zastępczym pęcherzu jelitowym (ZPJ) u chorych z rakiem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Value assessment of uretero-enteric anastomosis (UEA) using Le Duc method in the orthotopic ileal neobladder (OINB) in patients with urinary bladder cancer.
  Autorzy: Fryczkowski Mieczysław, Huk Jacek, Paradysz Andrzej, Krauze-Balwińska Zofia
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.27-31, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest ocena ZMJ wykonanego sposobem Le Duc u chorych z ZPJ, u których wykonano cystektomię z powodu raka pęcherza moczowego. Materiał i metoda. Od 1991 do 2001 roku u 72 chorych (średni wiek: 59,1 roku) wykonano radykalną cystektomią z wytworzeniem ZPJ, w którym wykonano ZMJ sposobem Le Duc. Badaniom kontrolnym poddano 55 chorych po upływie od 6 do 115 miesięcy (średnio: 41,9 miesiąca) od operacji. U każdego z nich wykonano rutynowe badania laboratoryjne, radiologiczne, a u 28 również urodynamiczne. Wyniki. Ogółem odsetek powikłań związanych z ZMJ wynosił 25,4 proc., w tym 16,5 proc. stanowiły zwężenia, a 9,1 proc. odpływ pęcherzowo-moczowodowy (opm). Większość tych powikłań (86 proc.) wystąpiła przed upływem 12 miesięcy po operacji. Dobry wynik reoperacji uzyskano u 80 proc. chorych. Odsetek powikłań ZMJ w analizowanych typach ZPJ ne wykazywał istotnej różnicy z wyjątkiem pęcherza Pagano. Stopień zaawansowania klinicznego i złośliwości histologicznej nie wykazywały również istotnego wpływu na liczbę powikłań ZMJ. Wnioski. 1. U chorych z ZPJ wykonanie ZMJ sposobem Le Duc jest częśtą przyczyną zwężenia i opm. 2. Powikłania te występują najczęściej do 12 miesięcy po operacji, przy czym zwężenie ZMJ wymaga często pilnej reoperacji, która nie jest konieczna w opm. 3. Zaawansowanie kliniczne i stopień złośliwości histologicznej nie mają istotnego wpływu na odsetek powikłań. 4. Nie stwierdzono zależności pomiędzy powikłaniami ZMJ, a typem ZPJ, z ...

  Streszczenie angielskie: Objective. The aim of this study was the assessment of ureteroenteric anastomosis (UEA) using the Le Duc method performed in orthotopic ileal neobladder (OINB) afer cystectomy. Material and methods. In the period between 1991-2001 year, 72 patients in average age 59,1 y-rs, underwent cystectomy and OINB. In all patients the UEA modo Le Duc was created. The complet follow-up was performed in 55 patients renged 6-115 months (avarage 41,9), after operation. Postoperative diagnosis was based on; laboratory, radiology examination and 28 patients was also urodynamic examined. Results. The complication rate of UEA was 25,4 p.c. (16,3 p.c of strictures and 9,1 p.c. vescio-uretera refluxes - vur). The most of the complications (86 p.c.) occured 12 months after operation. The complication rate of the UEA is not statistical different in analized types of OINB except Pagano neobladder. There was no connection between the staging and grading of bladder cancer and the complications rate. Conclusion. 1. The UEA made by Le Duc method give a lot of strictures and vur in patients with OINB. 2. The complications occured most frequently before 12 m-ths of operation and the strictures required early surgical correction, contrary vur. 3. The staging and grading of the bladder cancer had not influence on the complication rate. 4. In the Pagano neobladder we found any complications binding with UEA. We did not find interdependences between UEA and type of OINB except Pagano neobladder ...

  stosując format: