Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FRANEK
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Samoocena stanu zdrowia wśród ludzi w starszym wieku.
Tytuł angielski: The self-assessment of health condition among elderly people.
Autorzy: Franek Grażyna, Cabaj Marianna, Nowak Zofia
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.668-672, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Samoocena stanu zdrowia u ludzi w starszym wieku może być prognostykiem ich faktycznej kondycji zdrowotnej. Zdaniem wielu gerontologów, samoocena zdecydowanie negatywna może być zapowiedzią rychłej śmierci. Badaniami kwestionariuszowymi objęto 515 osób w wieku 65 lat i starszych, zamieszkałych w dwóch dzielnicach Katowic - Śródmieściu i Bogucicach. Wyniki badań pozwoliły na charakterystykę osób, które oceniły swój stan bardzo dobrze i dobrze. Są to: 1) osoby zamieszkałe najczęściej w dzielnicy Bogucice, 2) osoby u których nie stwierdza się żadnych chorób, 3) częściej mężczyźni niż kobiety, 4) osoby z wykształceniem wyższym niż zawodowe.

  Streszczenie angielskie: mhe self-assessment of health condition among elderly people can be a prognosis of their real health condition. According to many gerontologists the definitely negative self-assessment of the health condition can even be a portent of early death. The poll was conducted among 515 people who were 65 years old (and older) and were living in two quarters of Katowice - Śródmieście (Centre) and Bogucice. The results of the research allowed us to describe the profile of people who assessed their health condition as good or very good. They were mainly people living in Bogucice, people with no diseases stated, rather men than women and rather people with a university degree than people with a basic level of education.


  2/14

  Tytuł oryginału: Rola edukacji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych na przykładzie programu profilaktyki raka piersi u kobiet.
  Tytuł angielski: The role of education in creating wholesome manners on the base of the programme concerning breast cancer prevention among women.
  Autorzy: Franek Grażyna, Wilczek Bożena, Chłopecka Hanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.673-678, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Rak piersi jest jedną z najczęściej występujących chorób nowotworowych u kobiet. Zachorowalność i zgony z tego powodu są coraz wyższe. Przyczynami tego niepokojącego zjawiska są brak metod pierwotnej prewencji, nieznana etiologia choroby i zbyt późne jej rozpoznanie. W programie edukacyjnym wzięło udział 1406 mieszkanek Tychów w wieku 45 - 50 lat oraz 94 pielęgniarki w wieku 39 - 44 lat (także z Tychów). Do programu przesiewowego "Mammografia" zgłosiło się 1300 kobiet, z czego 530 skierowano do dalszej diagnostyki. W tej grupie kobiet stwierdzono 27 przypadków ze zmianami nowotworu złośliwego. Program edukacyjny obejmował spotkania instruktażowo-szkoleniowe, na których kobiety uczyły się, kiedy i jak badać swoje piersi oraz miały możliwość konsultacji z lekarzem onkologiem. Przeprowadzone metodą ankiety badanie uświadomiło szczególnie braki i zaniedbania w dziedzinie edukacji kobiet dotyczące wiedzy z zakresu profilaktyki nowotworowej i zdrowego stylu życia.

  Streszczenie angielskie: Breast cancer is one of the most frequently appearing cancer desease of women. The increse of falling ill and diseases due to the greast cancer has been observed. The reasons of this phenomenon are lack of original prevention methods, unknown origin of the desease and late diagnosis. 1406 women aged 45 - 50 inhabitants of Tychy and 94 nurseries aged 39 - 44 have taken part in the educational programme. 1300 women have applied for the screening programme and 530 have been referred for futher diagnosis. There were 24 cases of a malignant cancer recognised. The educational programme included training and instructing meetings on which women were learning how to examine theirs breasts and they had contact with a professional doctor. Questionnaires filled in and appropriately analised proved the lack and negligence in the education of women (mainly basic and medium educational level) concerning the knowledge of cancere prevention and healthy life style.


  3/14

  Tytuł oryginału: Computer support of detecting risk of cardiovascular diseases.
  Autorzy: Franek Petr, Tomeckova Marie, Zvarova Jana
  Źródło: Biocybern. Biomed. Eng. 2002: 22 (1) s.61-68, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 306,224

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper is focusing on analysis of data collected in twenty years lasting longitudinal study of 1417 middle-aged men living in the second district of Prague. Examination of methods that can support estimation of the risk of cardiovascular disease development in time is done. These methods examined were neural networks, discriminant analysis and logistic regression. The final comparison was done according to percentage of correct decicions and using ROC curves.


  4/14

  Tytuł oryginału: Krytyczne poglądy na leczenie owrzodzeń żylnych przy użyciu niskoenergetycznego lasera.
  Tytuł angielski: Critical aspects of low-energy laser treatament of venous ulcerations.
  Autorzy: Taradaj Jakub, Franek Andrzej, Polak Anna, Król Piotr
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.231-235, bibliogr. 56 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach można znaleźć liczne doniesienia na temat przydatności laserów niskoenergetycznych w leczeniu owrzodzeń żylnych. Autorzy pracy podejmują próbę obiektywnej oceny znaczenia niskoenergetycznego promieniowania laserowego w procesie gojenia. Na podstawie analizy zarówno polskiego jak i zagranicznego piśmiennictwa przedstawiają szereg wątpliwości dotyczących klinicznego zastosowania tej terapii. Opisano również trudności w doborze dawek i innych parametrów zabiegowych. Efekty lecznicze stosowania laserów niskoenergetycznych nie znajdują jednoznacznego potwierdzenia i są wciąż kontrowersyjne. Wyniki wielu badań in vivo oraz in vitro wskazują na laseroterapię jako nieskuteczną w leczeniu owrzodzeń żylnych. Zdaniem autorów, na obecnym etapie należy krytycznie analizować ich zastosowanie kliniczne.

  Streszczenie angielskie: In the recent years much has been written about usefulness of low-energy lasers in venous ulcers treatament authors of the following paper undertake the trial of the objective evaluation of the significant of low-energy laser irradiation in the healing process. Based on analysis in both Polish and foregin literature present a graet deal of doubts connected with clinical application of such therapy. Described are difficulties in selection of the optimal doses and other methodological parameters. The therapeutical effects of low-energy lasers cannot be confirmed and are still controversial. Results of many in vivo and in vitro research programmes suggest that laser therapy in venous ulcers is ineffective. Presently in authors opinion the critical attitude is necessary.


  5/14

  Tytuł oryginału: Doświadczalny dobór najkorzystniejszych parametrów fizycznych i aplikacyjnych ultradźwięków w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi.
  Tytuł angielski: Experimental selection of best physical and application parameters of ultrasound in the treatment of venous crural ulceration.
  Autorzy: Świst-Chmielewska Daria, Franek Andrzej, Brzezińska-Wcisło Ligia, Błaszczak Edward, Polak Anna, Król Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.500-505, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Owrzodzenia żylne podudzi dotykają głównie ludzi starszych, obciążonych chrobami często stanowiącymi przeciwwskazanie do zabieów operacyjnych. Z myślą o tych pacjentach poszukuje się nowych, sktutecznych metod leczenia tego schorzenia. Celem pracy była ocena wpływu ultradźwięków z wykorzystaniem dwóch gęstości mocy: 0,5 W/cmý i 1 W/cmý z powszechnie stosowanego zakresu na proces gojenia owrzodzeń żylnych podudzi. Chorych zakwalifikowanych do eksperymentu podzielono na trzy grupy. W grupie A zastosowano gęstość mocy 1 W/cmý, w grupie B - 0,5 W/cmý natomiast w grupie C stosowano metody tradycyjne. We wszystkich grupach porównawczych oceniano co tydzień oraz po leczeniu zmiany: pola powierzchni, objętości, powierzchni zropiałej i ziarniny. Tempo zmian pola powierzchni owrzodzeń było największe w grupie B, lecz istotność statystyczną uzyskano jedynie względem grupy A. Wraz ze zmianą pola powierzchni następowało zmniejszenie objętości owrzodzeń, największe również w grupie B i istotne statystycznie względem grupy A. Chociaż nie uzyskano istotnej statystycznie różnicy w wynikach pomiędzy grupą B i C, zauważalna jest tendencja do szybszego gojenia owrzodzeń pod wpływem ultradźwięków z wykorzystaniem gęstości mocy 0,5 W/cmý. Nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie pomiędzy badanymi grupami A, B i C pod względem tempa ziarninowania i oczyszczania się owrzodzeń z wydzieliny ropnej.

  Streszczenie angielskie: Venous crural ulceration typically affects elderly people, frequently burdened with other diseases which provide counter-indications for surgery. With those patietns in mind, search for new efficient methods to treat the disease is under way. The goal of the paper was to evluate the impact of ultrasound at two power densities from the range commonly used, 0.5 W/cmý and 1 W/cmý, on the healing of crural ulceration. The patients admitted to the experiment were divided onto two groups. In group A the density of 1 W/cmý was used; in group B - 0.5 W/cmý; in group C traditional methods were used. Progerss was evaluated in all the groups once in a week and after treatment, in terms of the change of the area, volume, suppurate area and granulation. The rate of area change was highest in group B, although it was only statistically significant in compraison with group A. Along with the area change, the volume of the ulceration also changed; it was most pronounced in group B and statistically significant in comparison with group A. Althoug statistically significant difference in the results of groups B and C was found, there is a clear tendency towards faster healing of ulceration under the influence of ultrasound at 0.5 W/cmý. No statisically significant differences were observed between groups A, B and C in terms of granulation development rate and debridement of the wounds.


  6/14

  Tytuł oryginału: Opieka nad dzieckiem specjalnej troski wobec tranformacji - w dobie reformy systemu oświaty i służby zdrowia.
  Tytuł angielski: The care for disabled children in the face of economical transformation - during reforms of the health service and educational system.
  Autorzy: Grzywna Teresa, Franek Grażyna, Kwaśniewska-Ziętek Justyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.109-117, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/14

  Tytuł oryginału: W trosce o zdrowie dziecka w środowisku nauczania i wychowania - rola i zadania pielęgniarki szkolnej.
  Tytuł angielski: Taking care of a child's health - the role and tasks of a school nurse.
  Autorzy: Chłopecka Hanna, Franek Grażyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.119-123, bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/14

  Tytuł oryginału: Oczekiwania ludzi w starszym wieku na usługi zdrowotne i społeczne.
  Tytuł angielski: Expectations in healthy and social services by elderly people.
  Autorzy: Franek Grażyna, Grzywna Teresa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.135-143, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/14

  Tytuł oryginału: Ocena stosowania promieniowania laserowego niskiej mocy w leczeniu bólu.
  Tytuł angielski: The evaluation of using low intensity laser irradiation in the treatment of pain.
  Autorzy: Taradaj Jakub, Franek Andrzej, Kuśka Rafał
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.123-130, bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/14

  Tytuł oryginału: Przydatność komputerowej prognozy terminu porodu w ciążach prawidłowych : praca doktorska
  Autorzy: Franek Jan, Klimek Marek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Ginekologii i Położnictwa w Krakowie
  Źródło: 2002, 58 k. : il., tab., bibliogr. 96 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20320

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  11/14

  Tytuł oryginału: Zależność gęstości mineralnej kręgosłupa lędźwiowego od wieku, wzrostu i masy ciała u dziewcząt w okresie dojrzewania.
  Tytuł angielski: Correlation of lumbar bone mineral density with age, height and body mass in pubertal girls.
  Autorzy: Małecka-Tendera Ewa, Matusik Paweł, Franek Edward, Klimek Katarzyna
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.9-15, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Tkanka kostna zwiększa swoją masę wraz z rozwojem dziecka, a jej szczytowa wartość przypada na koniec okresu dojrzewania. Pomiary densytometryczne dokonywane w wieku rozwojowym są zawsze odnoszone do wieku i płci badanego, jednak dzieci w tym samym wieku mogą w zależności od wzrostu i masy ciała różnić się rozmiarem kości. Materiał i metody. W pracy zbadano zawartość tkanki kostnej (BMC) i gęstość mineralną (BMD) lędźwiowego odcinka kręgosłupa L2 - L4 u 45 zdrowych dziewcząt w średnim wieku 14,4 ń 1,6 lat. Obliczono również objętościową gęstość mineralną (vBMD). Zbadano zależnośc BMD, BMC i vBMD od wieku, wzrostu, masy ciała i BMI. Wyniki. Wykazano statystycznie istotną zależność BMC i BMD od wieku, wzrostu, masy ciała i BMI u dziewcząt. Średnia BMC wynosiłą 40,0 ń 10,8 g, a średnia BMD 1,03 ń 0.15 g/cmý. Wykazano również statystycznie istotną zależność vBMD od wieku wzrostu, masy ciała i BMI u dziewcząt jednak przy niższych współczynnikacha korelacji. Średnia wartość vBMD wynosiła 0,34 ń 0,04 g/cm3.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Bone mass normally increases throughout childhood, reaching peak levels by late adolescaence. Measurements of bone mineral density (BMD) and bone mineral conent (BMC) in children are adjusted for age ad sex but these parameters may not vorrelate with body size. Materail and methods. BMC and BMD of the lumbar spine L2 - L4 were estiamted by DEXA in 45 healthy girls in the mean age of 14.4 ń 1.6 years. Volumetric bone mineral density (vBMD) was calculated from the volume of lumbar bodies. BMD, BMC adn vBMD were correlated with aged, height, weight and BMI of the girls. Results. Significant correaltion with age, height, weight and BMI was found for BMC and BMD. Mean BMC was 40.0 ń10.8 g and mean BMD was 1.03 ń 0.15 g/cmý. vBMD also correlated signifcantly with age, height, weight and BMI but correlation coefficient values for height, weight and BMI were lower than those for BMC and BMD. Mean vBMD was 0.34 ń 0.04 g/cm3. Conclusion. It is concluded that densitometric data obtained from DEXA are much influenced by weight and height of subjects in the same age. Calculation of volumetric BMD diminishes the erroneous effect of bone size on areal BMD.


  12/14

  Tytuł oryginału: Leki hamujące aktywność enzymu konwertującego w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Franek Edward, Drozdowska Joanna
  Źródło: Lekarz 2002 (6) s.10-12, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/14

  Tytuł oryginału: Zakład pracy chronionej formą rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
  Autorzy: Nowak Zofia, Szewieczek Jan, Franek Grażyna
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.257-267, il., tab., bibliogr. 7 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/14

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u chorego z cukrzycą.
  Autorzy: Franek Edward
  Źródło: Lekarz 2002 (4) s.10, 12-13, tab.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: