Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FRĄCZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wczesne powikłania leczenia chirurgicznego wola tarczycy.
Tytuł angielski: Early complication of thyroid surgery.
Autorzy: Paluszkiewicz Rafał, Krawczyk Marek, Frączek Mariusz, Suchowera Danuta, Niemczyk Mariusz, Hevelke Piotr
Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (1) s.27-31, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,505

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Retrospektywna analiza wczesnych powikłań leczenia chirurgicznego wola w latach 90. Materiał i metody: W latach 1989-1999 wykonano 637 operacji wola. U ponad 2/3 chorych wskazaniem do zabiegu było wole obojętne. Najczęściej wykonywano strumektomię subtotalną (79,6 proc.). Wyniki: Wczesne powikłania wystąpiły u 13,3 proc. operowanych chorych. Najczęstszymi powikłaniami były: krwawienia (5,2 proc.), jednostronne porażenie nerwu krtaniowego wstecznego (3,1 proc.) oraz pooperacyjna niedoczynność przytarczyc (1,3 proc.). Wnioski: Chirurgia obciążona jest względnie wysoką liczbą powikłań (13,3 proc.). do najczęstszych powikłań należą krwawienia i jednostronne porażenie nerwu krtaniowego wstecznego (około 50 proc.jednostronnych porażeń nerwu krtaniowego ma charakter przejściowy).

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was to retrospectively analyse early surgical complications in a group of patients operated on for thyroid disease in the 1990s. Material and methods: From 1989 to 1999, 637 surgical procedures for thyroid diseases were performed. In more than 2/3 patients, an indication for the surgery was a simple goitre. The most common procedure performed (79.6 p.c.) was subtotal thyroidectomy. Results: The overall incidence of surgical complications equalled 13.3 p.c., the commonest being intraoperative bleeding (5.2 p.c.) , unilateral recurrent laryngeal nerve palsy (3.1 p.c.) and postoperative hypoparathyroidism (1.3. p.c.). Conclusions: The overall complications rate is relatively high (13.3 p.c.), the most frequent are intra-operative bleeding and unilateral recurrent laryngeal nerve palsy (in about 50 p.c. of patients the palsy is transient and withdrawing within 4-6 weeks from surgery).


  2/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie znieczulenia skojarzonego (ogólnego i zewnątrzoponowego) w cholecystektomii laparoskopowej
  Autorzy: Kalaciński Jan, Wojdyło Andrzej, Orawczykut. Tomasz, Ciopała Mariusz, Ćwik Paweł, Frączek Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.59-63, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/5

  Tytuł oryginału: Zmiany w ekspresji białka nm23-H1 w prognozowaniu wystąpienia przerzutów węzłowych w raku krtani.
  Tytuł angielski: Prognostic value of nm23-H1 protein evalution in metastasizing and non-metastasizing laryngeal cancer.
  Autorzy: Kręcicki Tomasz, Frączek Marcin, Koźlak Joanna, Duś Danuta
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.69-72, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Postuluje się, że gen NM23-H1 pełni funkcję genu supresorowego, kontrolującego proces powstawania przerzutów w przebiegu nowotworów litych. W wielu ludzkich nowotworach wykazano istnienie odwrotnej korelacji między poziomem ekspresji białka nm23-H1 a potencjałem przerzutowym nowotworu. Cel pracy: Ocena wartości prognostycznej zmian w ekspresji produktu genu supresorowego NM23-H1 w raku płaskonabłonkowym krtani. Materiał i metody: W 47 biopsjach guzów nowotworowych immunohistochemicznie oceniono ekspresję białka nm23-H1. Otrzymane wyniki skorelowano z parametrami klinicznymi. Wyniki: Analiza wieloczynnikowa nie ujawniła istnienia związku między ekspresją białka a płcią, wiekiem, wielkością ogniska pierwotnego i stopniem zróżnicowania guza. Analizą jednoczynnikową wykazano istotną statystycznie korelację między natężeniem reakcji a obecnością przerzutów węzłowych. Grupę o zachowanej ekspresji białka nm23-H1 charakteryzowała mniejsza częstość występowania przerzutów węzłowych (p=0,045). Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają tezę o aktywności supresorowej genu NM23-H1 oraz wskazują na istnienie potencjalnej możliwości wykorzystania oceny zmian w ekspresji produktu białkowego genu NM23-H1 w prognozowaniu wystąpienia przerzutów węzłowych w raku płaskonabłonkowym krtani.

  Streszczenie angielskie: Introduction: NM23-H1 gene expression product is thought to play a role in the suppression of tumor metastasis in a number of human cancers. Aim: The aim of the study was to determine the prognostic value of Nm23-H1 protein expression in laryngeal squamous cell cancer. Material and methods: Nm23-H1 protein level was evaluated immunohistochemically in tumor specimens from 47 patients with carcinoma of the larynx. Results: In multivariate analysis, the nm23-H1 protein levels did not correlate with clincal and histological features. In univariate analysis, relationship was found between nm23-H1 protein expression and the neck nodal metastasis. The nm23-H1 positive group had lower incidence of metastasis (p=0.04). Conclusions: The results confirm the suppressive activity of NM23-H1 gene expression. The nm23-H1 protein level evaluation may be of some value in predicting nodal metastases in laryngeal cancer.


  4/5

  Tytuł oryginału: Postępowanie chirurgiczne w przypadkach nieszczelności zespolenia przełyku z narządem użytym do rekonstrukcji przewodu pokarmowego
  Autorzy: Frączek Mariusz, Karwowski Andrzej, Krawczyk Marek, Paluszkiewicz Rafał
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.199-203, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Zagadnienie akumulacji i deplecji substancji w dwumembranowej komórce osmotyczno-dyfuzyjnej zawierającej membrany polimerowe.
  Tytuł angielski: Problem of accumulation and depletion of substance in a double-membrane osmoticdiffusive cell including polymeric membranes.
  Autorzy: Ślęzak Andrzej, Jasik-Ślęzak Jolanta, Frączek Halina
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.62-71, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań akumulacji i deplecji substancji w przedziale międzymembranowym (m) dwumembranowej komórki osmotyczno-dyfuzyjnej. Owa komórka zawierała ustawione poziomo dwie płaskie (M1 i Mr), mikroporowate i symetrycznemembrany polimerowe (Nephrophane i Cellulose IMP-1) rozdzielające trzy przedziały (l, m, r), zawierajace niejednorodne binarne i ternarne roztwory nieelektrolityczne. Przedział międzymembranowy (m) był infinitezymalną warstwą roztworu. Objętości przedziału m i przedziałów zewnętrznych (l i r) spełniały odpowiednio warunki Vm - 0 i Vl = Vr - nieskończoność. Jako roztworów binarnych użyto wodnych roztworów glukozy a jako ternarnych - roztworó glukozy w 0,75 mol = 1**-1 wodnym roztworów glukozy w 0,75 mol = 1**-1 wodnym roztworze etanolu. Stężenia roztworów spełniały warunek Cls Cřms Crs. W chwili początkowej Cřms = 0,5 (Cls + Crs). Wykonano obliczenia stężenia w stanie ustalonym (C**i ms) dla konfiguracji A i B dwumembranowej komórki osmotyczno-dyfuzyjnej. W konfiguracji A roztworów o stężeniu Cls znajdował się nad membraną M1 a roztwór o stężeniu Crs - pod membraną Mr, natomiast w konfiguracji B - kolejność była odwrotna. W przypadku akumulacji substancji w przedziale m C**i ms Cř ms, a w przypadku deplecji - C**i ms Cřms.

  Streszczenie angielskie: In this paper there were presented the results of studying acumulation and depletion in an inter-membrane compartment (m) of double-membrane osmotic-diffusive cell. This cell was contained two (M1 and Mr), mecroporous and symmetrical flat polymeric membranes (Nephrophane and Cellulose IMP-1), separating three compartments (l, m, r) containing the heterogenous binary and ternary nonelectrolytic solutions. The inter-membrane compartment (m) consists of the infinitesimal layer of solution. The volumes of compartment m and external compartmetn (l and r) fulfil the conditions Vm - 0 and Vl = Vr - respectively. As binary solutions were used the aqueous glucose, and as ternary - the glucose solutions in 0.75 moleú1**-1 aqueous ethanol solution. In this system the solution concentrations fulfil the condition Cls Cřms Crs. In the initial moment Cřms - 0,5 (Cls + Crs). The calculaitons of a concentration in a steady-state C**ims for configurations A and B of double-membrane osmotic-diffusive cell were elaborated. In configuration A solution with concentration Cls was placed in compartment above membrane M1 and water below membrane mr. In configuration B - the sequence of solution was reversed. In case of the accumulation of substance in compartment m C**i ms Cřms, and a case of depleiton - C**I ms Cřms.

  stosując format: