Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FRĄCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wczesna i odległa opieka w leczeniu protetycznym pacjentów chorych na cukrzycę - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Early and long-term care in the prosthetic treatment of patients with diabetes mellitus - a review of the literature.
Autorzy: Ziółkowska Joanna, Frączak Bogumiła, Tutak Marcin
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.195-200, bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca stała się chorobą cywilizacyjną i społeczną. Choruje na nią od 2 do 7 proc. społeczeństwa. Stanowi ona poważny problem w praktyce ogólnolekarskiej i stomatologicznej. W pracy przedstawiono typy cukrzycy, jej objawy ogólne oraz nieswoiste związane z jamą ustną. Praca przedstawia zasady kwalifikacji i rehabilitacji protetycznej pacjentów chorych na cukrzycę ze szczególnym wskazaniem na jednorodne, dodziąsłowe uzupełnienie stałe i protezy szkieletowe. Zwrócono także uwagę na okresową opiekę po zakończeniu postępowania protetycznego. Warunkiem powodzenia leczenia jest również ścisła współpraca pacjenta oraz właściwa higiena jamy ustnej.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus has become a civilization - related and social illnes. From 2 to 7 p.c. of the population suffer from this disease. It is a serious problem in the dental and medical practice. The types of diabetes, its systemic symptoms and non-specific symptoms related to the cavity have been described in this paper. The paper presents the principles of the qualification and prosthetic rehabilitation of patients suffering from diabetes mellitus with special consideration being given to homogeneous crowns with their margin placed at the gingival margin, and metal-farmed partial dentures. Particular attention has been paid to periodic care after this completion of prosthetic treatment. Close patient cooperation and proper oral hygiene are the prerequisites for success.


  2/4

  Tytuł oryginału: Czy obecność cukrzycy wpływa na częstość występowania krwawień z przewodu pokarmowego i rokowanie w ich przebiegu?
  Tytuł angielski: Does diabetes influence the incidence of gastrointestinal bleeding and its prognosis?
  Autorzy: Buksa Jarosław, Grzeszczak Władysław, Frączak Tomasz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.393-399, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Krwawienie z przewodu pokarmowego jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Czynnikami obciążającymi są współistniejące choroby, między innymi cukrzyca, koagulopatie, alkohol, stosowanie leków przeciwzapalnych i stres. Celem pracy była ocena wpływu cukrzycy na ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, ocena przyczyn krwawienia oraz wpływ na śmiertelność. Materiał i metody. Badaniem objęto 885 przypadków krwawień z przewodu pokarmowego (u 788 chorych) w latach 1985-1999. Chorych podzielono na 2 grupy: z cukrzycą i bez cukrzycy. Oszacowano średni wiek ogółem i według płci w obu grupach. Obliczono liczbę przypadków, oceniono zachorowalność oraz ogólne ryzyko śmiertelności, a także ryzyko śmiertelności krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Do analizy statystycznej użyto testu t-Studenta dla grup zależnych do oceny cech ilościowych i testu chiý - do oceny cech jakościowych. Wyniki: Chorzy na cukrzycę z krwawieniem z przewodu pokarmowego byli liczniejsi oraz znamiennie starsi w grupie badanej niż w ogólnej populacji. W podgrupie chorych na cukrzycę u kobiet częściej występowało krwawienie z przewodu pokarmowego niż w całej badanej grupie. U chorych na cukrzycę odnotowano znamienne większe ryzyko krwotoku z górnego niż z dolnego odcinka przewodu pokarmowego w stosunku do całej badanej grupy. Nie stwierdzono różnic w przyczynach krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego w obu podgrupach. Śmiertelność w podgrupie chorych na cukrzycę była znamiennie wyższa w przypadku krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego...


  3/4

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza różnych cementów do ostatecznego osadzania uzupełnień protetycznych stałych w badaniach in vitro : praca doktorska
  Autorzy: Szteke Oskar, Frączak Bogumiła (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Protetyki Stomatologicznej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. 76 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20309

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  4/4

  Tytuł oryginału: Trudności w leczeniu protetycznym bezzębia przy zanikłych wyrostkach zębodołowych wywołanych osteoporozą. Opis przypadków.
  Tytuł angielski: Difficulties in prosthetic treatment of denture causing by ostheoporosis. Description of cases.
  Autorzy: Frączak Bogumiła, Sobolewska Ewa, Szoplińska Maria, Aleksandruk Grażyna, Kubrak Janusz
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.353-356, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują dwa przypadki leczenia protetycznego pacjentów z bezzębiem przy znacznie zanikłym podłożu powstałym w wyniku osteoporozy. Protezy całkowite podścielone zostały materiałem akrylowym elastyczno-miękkim Vertex Sift. W obserwacji kilkuletniej stwierdzono, że pacjenci z osteoporozą powinni być objęci indywidualną opieką protetyczną. Systematyczne podścielanie protez materiałem elastyczno-miękkim ułatwia pacjentom użytkowanie protez, mimo współistniejącej osteoporozy.

  Streszczenie angielskie: Authors describe two cases prothetic treatment of toothless patients with very atrophy base causing by osteoporosis. In all cases dentures were anderlayed acrylic material which was elastic Vertex Soft. During a few years observation, it was confirmed that all patients with osteoporosis must be embrace special prosthetical care. Systematic underlaying with soft-elastical material make using of prosthesis easier for patients in spite of existing osteoporosis.

  stosując format: