Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FLORKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Wczesna diagnostyka procesu otępiennego i jej znaczenie w chorobie nowotworowej.
Tytuł angielski: The early diagnostics of dementia process and its meaning in a neoplastic disease.
Autorzy: Juszczak Dariusz, Florkowski Antoni, Borowicz Maciej, G”tz Józef
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.46-52, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono trzy skale powszechnie stosowane w ocenie procesów poznawczych. Omówiono ogólne zasady diagnostyki zespołów chorobowych przebiegających z otępieniem oraz różnicowanie zespołu otępiennego z depresją. Autorzy podkreślają, że upowszechnienie wczesnej diagnostyki zaburzeń poznawczych może być pomocne dla procesu terapeutycznego, zwłaszcza w przebiegu choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: In the work represented three scales universally used in estimation of cognitive process. It was discussed general rules of diagnostics syndromes diseases taking place with dementia and differentiating the dementia and the depressive pseudo-dementia. Authors underline, that dissemination early diagnostics of cognitive disorders can be helpful for therapeutic process, especially in course of neoplastic disease.


  2/10

  Tytuł oryginału: Medycyna początku XXI wieku a zaburzenia depresyjne.
  Tytuł angielski: Medicine of the beginning of the 21st century and depressive disorders.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Chmielewski Henryk
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.185-189, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XXI wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę oceny najważniejszych problemów diagnostycznych i terapeutycznych zaburzeń depresyjnych, stanowiących wyzwanie dla współczesnej medycyny. W krajach rozwiniętych obserwuje się wzrost liczby hospitalizowanych pacjentów z rozpoznaniem depresji. Poważnym problemem jest śmiertelność w następstwie zamachów samobójczych, dokonanych przez chorych cierpiących na depresję. Duża częstotliwość wystąpienia depresji powoduje, że wybór odpowiedniego leczenia jest trudny.

  Streszczenie angielskie: The authors have attempted to evaluate the most important diagnostic and therapeutic problems of depressive disorders, being a challenge for modern medicine. In developed countries an increase of number of hospitalized patients with diagnosed depression is observed. A serious problem is mortality as a result of suicidalattempts of patients suffering from depression. High frequency of depression occurence is the reason why choosing a suitable treatment is difficult.


  3/10

  Tytuł oryginału: Psychoprofilaktyka i promocja zdrowia w zaburzeniach adaptacyjnych u żołnierzy.
  Tytuł angielski: Psychoprophylaxis and health promotion in adaptative disorders in soldiers.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.190-193, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy uważają, że psychoprofilaktyka i promocja zdrowia psychicznego w zaburzeniach adaptacyjnych u żołnierzy ma szczególne znaczenie w obecnym okresie trwającej restrukturyzacji sił zbrojnych. Dlatego przedstawiają najważniejsze wg ich oceny postulaty, dotyczące zmiany dotychczas obowiązujących przepisów orzecznictwa wojskowo-psychiatrycznego oraz szerszego wykorzystania dla celów psychoprofilaktyki psychologów w jednostkach wojskowych - konsultantów dowódzcy ds. psychoprofilaktyki.

  Streszczenie angielskie: The authors are of the opinion that psychoprophylaxis and mental health promotion in adaptative disorders in soldiers are particulraly important in the present period of reconstruction of the army. Therefore the authors present the most omportant (according to them) postulates regarding changes of the hitherto in force regulations of military-psychiatric jurisdiction and making wider use of psychologists in military units - commanding officer's consultants for psychoprophylaxis.


  4/10

  Tytuł oryginału: Niektóre psychospołeczne aspekty służby wojskowej jako źródło zagrożeń dla zdrowia psychicznego żołnierzy z Katedry i Kliniki Psychiatrii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
  Tytuł angielski: Selected psychological aspects of military service as the source of threat to soldiers' mental health.
  Autorzy: Florkowski Antoni
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.273-277, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autor prezentuje stanowisko, że służba wojskowa może w określonych sytuacjach stanowić zagrożenie dla zdrowia psychicznego żołnierzy. Dlatego przedstawia liczne czynniki, sytuacje i uwarunkowania, które wg jego oceny wpływają niekorzystnie na zdrowie psychiczne żołnierzy. Poprawy tego stanu poszukuje w radykalnej zmianie systemu poboru do wojska.


  5/10

  Tytuł oryginału: Zachowania autoagresywne żołnierzy a możliwości psychoprofilaktyki.
  Tytuł angielski: Soldiers' self-aggressive behaviour and possibilities of psychoprophylaxis.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Widerska Aneta
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.278-282, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają zjawisko zachowań autoagresywnych żołnierzy oraz charakteryzują stany psychiczne towarzyszące tym zachowaniom. W znajomości podstawowych objawów zespołu przedsamobójczego występujących u żołnierzy poszukują możliwości psychoprofilaktyki w tym zakresie. Sugeruje, że przy kwalifikowaniu kandydatów do służby wojskowej szczególną uwagę należy zwracać na ich odporność psychiczną, oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach psychologicznie trudnych.


  6/10

  Tytuł oryginału: Psychoprofilaktyka i wybrane aspekty psychoterapii w środowisku wojskowym.
  Tytuł angielski: Psychoprophylaxis and selected aspects of psychotherapy in military environment.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Olas Jerzy
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.283-286, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zagadnienia psychoprofilaktyki i psychoterapii w wojsku nabierają coraz większego znaczenia z uwagi na sytuację żołnierzy zawodowych podlegających grupowym zwolnieniom w związku z redukcją stanowisk oficerskich. W wojsku występuje powszechna tendencja do postrzegania i jednoznacznego oceniania całych zespołów ludzkich i zapominanie o tym, że każdy człowiek jest niepowtarzalną indywidualnością, którego rozwój uwarunkowany jest przez więcej czynników niż te, które udaje się zidentyfikować w trakcie służby. Stąd rzeczywiste i powszechne zapotrzebowanie na instytucjonalne formy psychoterapii, interwencji kryzysowych i psychoprofilaktyki w wojsku.


  7/10

  Tytuł oryginału: Problemy suicydologii w wojskowym piśmiennictwie psychiatrycznym.
  Tytuł angielski: Suicitology problems in military psychiatric literature.
  Autorzy: Gruszczyński Wojciech, Florkowski Antoni, Gruszczyński Bartosz
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.338-342, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy po wnikliwej analizie powojennego piśmiennictwa psychiatrycznego dochodzą do wniosku, że nadal psychiatrzy wojskowi nieustannie poszukują przyczyn, dla których osoby odbywające służbę wojskową dokonują zamamchów samobójczych. Powszechnie panuje pogląd, że rzadko występuje tylko jedna przyczyna. Najczęściej jest ich wiele i stanowią one konstelacje tworzącą się i narastającą przez dłuższy okres, a niekiedy mają swój początek jeszcze przed rozpoczęciem służby.


  8/10

  Tytuł oryginału: Wkład i osiągnięcia Katedry i Kliniki Psychiatrycznej oraz Instytutu Higieny Psychicznej Wojskowej Akademii Medycznej w rozwój powojennej psychiatrii wojskowej.
  Tytuł angielski: Contribution and achievements of the Department of Psychiatry and the Institute of Mental Hygiene, Military Medical University, in the development of post-war military psychiatry.
  Autorzy: Florkowski Antoni
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.362-366
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna

  Streszczenie polskie: Autor podjął próbę oceny wkładu i osiągnięć Katedry i Kliniki Psychiat. w latach 1967-2002 w rozwój powojennej psychiatrii wojskowej w Polsce. Wykazał, że Katedra jako jedyny tego typu ośrodek naukowy w wojsku polskim pełniła liczne obowiązki m.in. w zakresie nadzoru specjalistycznego nad lecznictwem psychiatrycznym, prowadziła działalność naukowo-badaczą i dydaktyczną.


  9/10

  Tytuł oryginału: Możliwości terapeutyczne zaburzeń występujących pod postacią somatyczną u żołnierzy.
  Tytuł angielski: Terapeutic possibilities regarding somatoform disorders in soldiers.
  Autorzy: Gruszczyński Wojciech, Florkowski Antoni, Gruszczyński Bartosz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.319-322, bibliogr. 4 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The authors used the ICD-10 classification and presented the most common psychopathological syndromes from the category "neurotic disorders connected to stress and somatoform disorders" present amongst recruited soldiers. Recruitment to the army is a "situation which is endangering to the mental health" (from the Act on mental health protection), however socio-political changes that took place in our country are an additional factor which can lead to such disorders. The limitations in treatment of these disorders, which are due to army specifications, cause for the majority of those soldiers affected to be unable to carry out their duty. As a consequence of this, civil units carry out the therapeutic processes. Particular attention, amongst the other disorders described, is attributed to the so-called organ neuroses. The authors stress upon the need for psychoprophylactic actions which would reduce the health consequences of being recruited into the army.


  10/10

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i tolerancji mirtazapiny w leczeniu zaburzeń depresyjnch u osób w wieku podeszłym - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Efficacy and tolerance assessment of mirtazapine in the treatment of depression in the eldery - preliminary report.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Gruszczyński Wojciech, Zboralski Krzysztof
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.143-146, il., bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Depressive disorders are often met in the elderly, its course is usually protracted and outcome sometimes fatal. The purpose of this study is evaluation of efficacy and tolerance of mitrazapine in this group of patients. 24 patients (mean age 73,8) with major depressive episode ( 20 in 17-tem HAMD; also CGI scale was used for evaluation) without psychotic features were treated with mirtazapine (30 - 45 mg) for 6 months. Results: improvement (especially such symptoms as better mood and sleep, less anxiety) could be seen in 75 p.c. of patients.

  stosując format: