Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FLORJAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Mięśniaki macicy w ciąży.
Tytuł angielski: Uterine myomas in pregnancy.
Autorzy: Woytoń Janusz, Tomiałowicz Marek, Florjański Jerzy
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.301-306, bibliogr. 18 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu doniesień w literaturze dotyczących postępowania oraz możliwych zagrożeń u ciężarnych, rodzących i położnic z mięśniakami macicy. Podano wskazania do operacyjnego leczenia mięśniaków macicy w ciąży. Zdaniem autorów przestrzeganie tych wskazań przynosi korzystne wyniki i pozwala uniknąć powikłań.

  Streszczenie angielskie: In this paper different views regarding the diagnosis and management of uterine myomas during pregnancy, delivery and puerperium are presented. A review was done of the complications which may develop during pregnancy depending on the sizes of the myomas and their localization in relation to the placenta. Indications for operative management of uterine myomas, given by various authors are presented. Controversies connected with enucleation of uterine myomas in pregnancy are described. Indications, contraindications as well as possible complications regarding enucleation of uterine myomas in pregnancy which appear in the bibliography are presented. An analysis was done of the possible dangers which threatne women with uterine myomas during puerperium. On the basis of our own experience, the authors are of teh opinion that only abiding by the indications for enucleation of uterine myomas in pregnancy and during caesarean sections, can bring about good results. Management of women who have uterine myomas must be cautions and devoid of routine.


  2/4

  Tytuł oryginału: Mięsak podścieliska w ciąży - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Stromal sarcoma in pregnancy - a case description.
  Autorzy: Woytoń Janusz, Florjański Jerzy, Tomiałowicz Marek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.400-403, bibliogr. 5 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przebieg ciąży i połogu u pacjentki z guzem rozpoznawanym jako mięśniak macicy. Gwałtowny rozwój guza spowodował, że interwencja chirurgiczna po kilku tygodniach od rozwiązania ciąży okazała się spóźniona. Badanie histopatologiczne wykazało, że guz był mięsakiem podścieliska.

  Streszczenie angielskie: In this paper a case of a young pregnant woman with a uterine tumour of 9 cm in size, which was diagnosed as leiomyoma is presented. The patient was delivered at 33 weeks through caesarean section, during which abdominal viscera were found to be normal. Due to the size of the tumour, as well as its localisation - in the uterine wall in the vicinity of the big uterine vessels - an operation to excise it was postponed until after the puerperium period was over. After a few weeks the patient developed intensive abdominal pains. A computer tomography scan was done in which apart from swelling of the reoperitoneal lymph nodes, metastatic type changes in the lungs were also observed. Suspition of a malignant uterine tumour was confirmed during operation, however due to the extensive progress of the disease a radical operation was not possible. In the histopathological examination stromal sarcoma was revealed. In spite of attmpts at using chemiotherapy and hormonotherapy no positive effect was achieved. Rapid development of the sarcoma led to the death of the patient after 4 months.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wpływ petydyny i znieczulenia epiduralnego na stan noworodków oceniany według punktacji Apgar oraz wybrane wskaźniki porodu siłami natury.
  Tytuł angielski: Influence of epidural and pethydine anaesthesia on neonatal status by Apgar score and choosen parameters of spontaneous labour.
  Autorzy: Heimrath Jerzy, Milnerowicz-Nabzdyk Ewa, Florjański Jerzy, Pająk Jarosław, Tomiałowicz Marek, Góra Joanna, Laskowska Marta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.187-192, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • toksykologia
 • anestezjologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Z uwagi na rosnącą liczbę wskazań do znieczulenia podczas porodu siłami natury dużo uwagi poświęca się opracowaniu najbardziej optymalnej metody analgezji porodu. Cel pracy. Ocena wpływu petydyny i znieczulenia epiduralnego na stan noworodków, utratę krwi oraz czas trwania porodu fizjologicznego. Materiał i metody. 589 kobiet ciężarnych (301 pierwiastek i 288 wieloródek po 38 tygodniu ciąży), rodzących w latach 1998-1999 w Klinice Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu, podzielono na trzy grupy: I - 235 rodzące bez znieczulenia - grupa kontrolna (nie odczuwały silnych dolegliwości bólowych lub brak akceptacji proponowanych metod analgezji), II - 229 kobiet, u których w czasie porodu podano petydynę, III - 125 pacjentek znieczulanych w czasie porodu epiduralnie. Petydynę (Dolargan - Polfa) podawano w dawce jednorazowej 1mg/kg m.c. domięśniowo. Znieczulenie epiduralne prowadzono z użyciem 0,0625 - 0,125 proc. markainy 6-8 ml i sulfentanylu 10 ćg w pierwszym okresie porodu oraz 0,25 proc. markainy 1-12 ml lub 1 p.c. ksylokainy 10-12 ml w drugim okresie porodu. Pod uwagę brano czas trwania porodu, śródporodową utratę krwi oraz punktację Apgar noworodków uzyskaną w pierwszej minucie życia. Do opracowania statystycznego danych wykorzystano test t-Studenta oraz test LSD. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono u rodzących, którym podawano petydynę (II grupa), istotne statystycznie skrócenie czasu porodu u pierwiastek i wieloródek, prawie ...

  Streszczenie angielskie: Background. Because of an increasing number of indications to anaesthetize during spontaneous labour the main aim is to find the most favourable way of labour analgesia. Objectives. The comparison of influence of pethidine and epidural anaesthesia on chosen parameters of spontaneous labour. Material and methods. 589 gravidas - 301 primiparas and 288 multiparas after finished 38th week of pregnancy, who stayed at the Department of Reproduction and Obsttetrics of Wroclaw Medical Univeristy. All gravidas were divided into three groups: bearing without an anaesthesia (as a control group), bearing with the pethidine anaesthesia, bearing with the epidural anaesthesia. Pethidine was given in dose of 1 mg/kg body mass, i.m. The epidural anaesthesis included 6-8 mL of 0.0625 - 0.125 p.c. marcaine and 10 ćg sufentanyl during the first stage of labour and 10-12 mL of 0.25 p.c. marcaine or 10-12 mL of 1 p.c. xylocaine during the second stage of labour. We considered the first, the second and the third stage of labour, a loss of blood during the labour, Apgar score obtained by neonatus in the first minute after delivery. Statistically described by t-Student test and LSD test. Results. Results based on the analysis: statistically significant shortening time of labour in the group of primiparas and multiparas where pethidine was used, reducing of Apgar score in both groups and no influence of pethidine on loss of blood during delivery in the primiparas' group and more intensive ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo amniopunkcji genetycznych wykonywanych w II trymestrze ciąży.
  Tytuł angielski: The safety of genetic amniocentesis in the second trimestr of pregnancy.
  Autorzy: Barwiński Ignacy, Florjański Jerzy, Zalewski Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.69-71, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cel pracy: ocena ryzyka powikłań, w tym infekcyjnych, po zabiegach amniopunkcji genetycznych na podstawie własnych doświadczeń. Projekt badania: próba kliniczna. Miejsce prowadzenia badań: Katedra i Klinika Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu. Wyniki: spośród badanych 78 ciężarnych u 3 stwierdzono powikłania: u 2 (2,56 proc.) przedwczesne odpływanie płynu owodniowego, a u 1 (1,28 proc.) poronienie samoistne. Nie stwierdzono infekcji jaja płodowego po wykonywanych zabiegach. Wnioski: amniopunkcje genetyczne wykonywane na początku II trymestru ciąży są bezpieczną metodą diagnostyki prenatalnej. Amniopunkcje genetyczne nie wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powikłań infekcyjnych jaja płodowego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this report was to estimate the risk of complications (including intrauterine infection) after miditrimester amniocenteses performed in the Chair of Obstetricts and Fertility in Wrocław from 1999 to may 2001. Design: clinical trial. Material and methods: 78 pregnant women between 15th and 17th week of pregnancy subjected to genetic amniocentesis. Results: After the analysis of 78 miditrimester genetic amniocenteses the complications were found in 3 cases: premature rupture of membranes - cases (2,56 p.c.) and spontaneous abortion - 1 case (1,28 p.c.). There were no intrauterine infectious complications. Conclusions: According to our own material we can regard the midtrimester amniocentesis as a safe method of invasive prenatal disgnostics. This method is nor connected to the higher risk of intrauterine infection. THe risk of complications is relatively low.

  stosując format: