Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FLO
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/41

Tytuł oryginału: Wczesna diagnostyka procesu otępiennego i jej znaczenie w chorobie nowotworowej.
Tytuł angielski: The early diagnostics of dementia process and its meaning in a neoplastic disease.
Autorzy: Juszczak Dariusz, Florkowski Antoni, Borowicz Maciej, G”tz Józef
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.46-52, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono trzy skale powszechnie stosowane w ocenie procesów poznawczych. Omówiono ogólne zasady diagnostyki zespołów chorobowych przebiegających z otępieniem oraz różnicowanie zespołu otępiennego z depresją. Autorzy podkreślają, że upowszechnienie wczesnej diagnostyki zaburzeń poznawczych może być pomocne dla procesu terapeutycznego, zwłaszcza w przebiegu choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: In the work represented three scales universally used in estimation of cognitive process. It was discussed general rules of diagnostics syndromes diseases taking place with dementia and differentiating the dementia and the depressive pseudo-dementia. Authors underline, that dissemination early diagnostics of cognitive disorders can be helpful for therapeutic process, especially in course of neoplastic disease.


  2/41

  Tytuł oryginału: Częstość zakażenia wirusem cytomegalii u chorych na ostre białaczki i chłoniaki nieziarnicze poddanych chemioterapii : praca doktorska
  Autorzy: Flont Marcin, Zdziarska Barbara (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Hematologii w Szczecinie
  Źródło: [2002], 47 k. : il., tab., bibliogr. 69 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20303

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • onkologia
 • choroby zakaźne
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/41

  Tytuł oryginału: Causes for early reintervention after thyroidectomy.
  Autorzy: Hurtado-López Luis Mauricio, Zaldivar-Ramirez Felipe Rafael, Kuba Erich Basurto, Cejudo Abraham Pulido, Flores Jose Humberto Garza, Solis Oscar Muńoz, Castillo Carlos Campos
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR247-CR250, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of our study was to ascertain the causes for early reintervention after thyroidectomy performed by a surgical team using a systematized surgical technique. Material/Methods: We analyzed 1131 patietns, 939 (83.1 p.c.) women and 192 (16.9 p.c.) men, average age 38.7 years (range 12 to 79). Of these patients, there were 675 hemithyroidectomies with isthmusectomy (59.74 p.c.), 189 subtotal thyroidectomies (16.71 p.c.), and 267 total thyoidectomies, alone or with regional lymphatic dissection at levels VI and VII (23.55 p.c.). Statistical analysis was performed by main tendency measures and chi square (chi-squared) for comparison of two independent samples; the dependent variable was the rate of early reintervention, while the independent variables included causes, time of presentation, hormonal functional state and extent of surgery. Results: Early reintervention was necessary in 11 cases (0.97 p.c.). 9 were due to hematoma (0.79 p.c.) resolved with drainage and hemostasis, and two (0.18 p.c.) due to acute respiratory failure (ARF) caused by laryngeal edema, resolved by tracheostomy. Analysis based on diagnosis, extent of surgery and functional state failed to reveal statistically significant differences. The maximum time presentation of complications was 6 hours. Conclusions: The most intense postoperative monitoring is necessary during the first six hours. The low frequency of early reintervention and the appearance of complications in less than 8 hours enable thyroid surgery to be performed on a short-stay basis with adequate safety margins.


  4/41

  Tytuł oryginału: Mięśniaki macicy w ciąży.
  Tytuł angielski: Uterine myomas in pregnancy.
  Autorzy: Woytoń Janusz, Tomiałowicz Marek, Florjański Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.301-306, bibliogr. 18 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu doniesień w literaturze dotyczących postępowania oraz możliwych zagrożeń u ciężarnych, rodzących i położnic z mięśniakami macicy. Podano wskazania do operacyjnego leczenia mięśniaków macicy w ciąży. Zdaniem autorów przestrzeganie tych wskazań przynosi korzystne wyniki i pozwala uniknąć powikłań.

  Streszczenie angielskie: In this paper different views regarding the diagnosis and management of uterine myomas during pregnancy, delivery and puerperium are presented. A review was done of the complications which may develop during pregnancy depending on the sizes of the myomas and their localization in relation to the placenta. Indications for operative management of uterine myomas, given by various authors are presented. Controversies connected with enucleation of uterine myomas in pregnancy are described. Indications, contraindications as well as possible complications regarding enucleation of uterine myomas in pregnancy which appear in the bibliography are presented. An analysis was done of the possible dangers which threatne women with uterine myomas during puerperium. On the basis of our own experience, the authors are of teh opinion that only abiding by the indications for enucleation of uterine myomas in pregnancy and during caesarean sections, can bring about good results. Management of women who have uterine myomas must be cautions and devoid of routine.


  5/41

  Tytuł oryginału: Mięsak podścieliska w ciąży - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Stromal sarcoma in pregnancy - a case description.
  Autorzy: Woytoń Janusz, Florjański Jerzy, Tomiałowicz Marek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.400-403, bibliogr. 5 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przebieg ciąży i połogu u pacjentki z guzem rozpoznawanym jako mięśniak macicy. Gwałtowny rozwój guza spowodował, że interwencja chirurgiczna po kilku tygodniach od rozwiązania ciąży okazała się spóźniona. Badanie histopatologiczne wykazało, że guz był mięsakiem podścieliska.

  Streszczenie angielskie: In this paper a case of a young pregnant woman with a uterine tumour of 9 cm in size, which was diagnosed as leiomyoma is presented. The patient was delivered at 33 weeks through caesarean section, during which abdominal viscera were found to be normal. Due to the size of the tumour, as well as its localisation - in the uterine wall in the vicinity of the big uterine vessels - an operation to excise it was postponed until after the puerperium period was over. After a few weeks the patient developed intensive abdominal pains. A computer tomography scan was done in which apart from swelling of the reoperitoneal lymph nodes, metastatic type changes in the lungs were also observed. Suspition of a malignant uterine tumour was confirmed during operation, however due to the extensive progress of the disease a radical operation was not possible. In the histopathological examination stromal sarcoma was revealed. In spite of attmpts at using chemiotherapy and hormonotherapy no positive effect was achieved. Rapid development of the sarcoma led to the death of the patient after 4 months.


  6/41

  Tytuł oryginału: Wpływ petydyny i znieczulenia epiduralnego na stan noworodków oceniany według punktacji Apgar oraz wybrane wskaźniki porodu siłami natury.
  Tytuł angielski: Influence of epidural and pethydine anaesthesia on neonatal status by Apgar score and choosen parameters of spontaneous labour.
  Autorzy: Heimrath Jerzy, Milnerowicz-Nabzdyk Ewa, Florjański Jerzy, Pająk Jarosław, Tomiałowicz Marek, Góra Joanna, Laskowska Marta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.187-192, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • toksykologia
 • anestezjologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Z uwagi na rosnącą liczbę wskazań do znieczulenia podczas porodu siłami natury dużo uwagi poświęca się opracowaniu najbardziej optymalnej metody analgezji porodu. Cel pracy. Ocena wpływu petydyny i znieczulenia epiduralnego na stan noworodków, utratę krwi oraz czas trwania porodu fizjologicznego. Materiał i metody. 589 kobiet ciężarnych (301 pierwiastek i 288 wieloródek po 38 tygodniu ciąży), rodzących w latach 1998-1999 w Klinice Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu, podzielono na trzy grupy: I - 235 rodzące bez znieczulenia - grupa kontrolna (nie odczuwały silnych dolegliwości bólowych lub brak akceptacji proponowanych metod analgezji), II - 229 kobiet, u których w czasie porodu podano petydynę, III - 125 pacjentek znieczulanych w czasie porodu epiduralnie. Petydynę (Dolargan - Polfa) podawano w dawce jednorazowej 1mg/kg m.c. domięśniowo. Znieczulenie epiduralne prowadzono z użyciem 0,0625 - 0,125 proc. markainy 6-8 ml i sulfentanylu 10 ćg w pierwszym okresie porodu oraz 0,25 proc. markainy 1-12 ml lub 1 p.c. ksylokainy 10-12 ml w drugim okresie porodu. Pod uwagę brano czas trwania porodu, śródporodową utratę krwi oraz punktację Apgar noworodków uzyskaną w pierwszej minucie życia. Do opracowania statystycznego danych wykorzystano test t-Studenta oraz test LSD. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono u rodzących, którym podawano petydynę (II grupa), istotne statystycznie skrócenie czasu porodu u pierwiastek i wieloródek, prawie ...

  Streszczenie angielskie: Background. Because of an increasing number of indications to anaesthetize during spontaneous labour the main aim is to find the most favourable way of labour analgesia. Objectives. The comparison of influence of pethidine and epidural anaesthesia on chosen parameters of spontaneous labour. Material and methods. 589 gravidas - 301 primiparas and 288 multiparas after finished 38th week of pregnancy, who stayed at the Department of Reproduction and Obsttetrics of Wroclaw Medical Univeristy. All gravidas were divided into three groups: bearing without an anaesthesia (as a control group), bearing with the pethidine anaesthesia, bearing with the epidural anaesthesia. Pethidine was given in dose of 1 mg/kg body mass, i.m. The epidural anaesthesis included 6-8 mL of 0.0625 - 0.125 p.c. marcaine and 10 ćg sufentanyl during the first stage of labour and 10-12 mL of 0.25 p.c. marcaine or 10-12 mL of 1 p.c. xylocaine during the second stage of labour. We considered the first, the second and the third stage of labour, a loss of blood during the labour, Apgar score obtained by neonatus in the first minute after delivery. Statistically described by t-Student test and LSD test. Results. Results based on the analysis: statistically significant shortening time of labour in the group of primiparas and multiparas where pethidine was used, reducing of Apgar score in both groups and no influence of pethidine on loss of blood during delivery in the primiparas' group and more intensive ...


  7/41

  Tytuł oryginału: Induction of cytokine production in human T cells and monocytes by highly purified lipoteichoic acid: involvement of Toll-like receptors and CD14.
  Autorzy: Ellingsen Espen A., Morath Siegfried, Flo Trude H., Schromm Andra B., Hartung Thomas, Thiemermann Christoph, Espevik Terje, Golenbock Douglas T., Foster Simon J., Solberg Rigmor, Aasen Ansgar O., Wang Jacob E.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR149-BR156, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Pro-inflammatory potential of lipoteichoic acid (LTA) from Staphylococcus aureus is controversial. Present study was undertaken to examine ability of highly purified and characterized S. aureus LTA to stimulate production of pro-inflammatory cytokines in human leukocytes at both mRNA and protein level, and to study involvement of Toll-like receptors (TLRs) adn CD14 in this response. Purified LTA was administered to whole human blood ex-vivo (or primary adherent monocytes) and cytokine response assessed in plasma by EIA. Cytokine mRNA was measured by RT-PCR on leukocyate subsets isolated following stimulation. To study involvement of specific receptors for LTA signaling, CHO cells transfected with CD14 and/or TLR2, TLR4 were used, as well as antibodies directed against these receptors. Addition of highly purified LTA to a whole blood or primary adherent monocytes elicited a time and concentration dependent release of TNF-ŕ, IL-1á, IL-6 and IL-8. mRNA encoding TNF-ŕ, IL-1á, IL-6 and IL-8. mRNA encoding TNF-ŕ, IL-1á and IL-6 seemed to be accumulated in monocytes and T cells, but not in granulocytes and B cells. Expression of TLR2, but not TLR4, in chinese hamster ovary cells conferred responsiveness to LTA. However, antibodies directed towards TLR2 (clone TL2.1) or TLR4 (clone THA125) failed to inhibit TNF-ŕ release induced by LTA in the whole blood model and in adherent monocytes. In contrast, blockade of the CD14 receptor with MAb18D11 strongly attenuated LTA induced release of TNF-ŕ in both models.


  8/41

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo amniopunkcji genetycznych wykonywanych w II trymestrze ciąży.
  Tytuł angielski: The safety of genetic amniocentesis in the second trimestr of pregnancy.
  Autorzy: Barwiński Ignacy, Florjański Jerzy, Zalewski Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.69-71, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cel pracy: ocena ryzyka powikłań, w tym infekcyjnych, po zabiegach amniopunkcji genetycznych na podstawie własnych doświadczeń. Projekt badania: próba kliniczna. Miejsce prowadzenia badań: Katedra i Klinika Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu. Wyniki: spośród badanych 78 ciężarnych u 3 stwierdzono powikłania: u 2 (2,56 proc.) przedwczesne odpływanie płynu owodniowego, a u 1 (1,28 proc.) poronienie samoistne. Nie stwierdzono infekcji jaja płodowego po wykonywanych zabiegach. Wnioski: amniopunkcje genetyczne wykonywane na początku II trymestru ciąży są bezpieczną metodą diagnostyki prenatalnej. Amniopunkcje genetyczne nie wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powikłań infekcyjnych jaja płodowego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this report was to estimate the risk of complications (including intrauterine infection) after miditrimester amniocenteses performed in the Chair of Obstetricts and Fertility in Wrocław from 1999 to may 2001. Design: clinical trial. Material and methods: 78 pregnant women between 15th and 17th week of pregnancy subjected to genetic amniocentesis. Results: After the analysis of 78 miditrimester genetic amniocenteses the complications were found in 3 cases: premature rupture of membranes - cases (2,56 p.c.) and spontaneous abortion - 1 case (1,28 p.c.). There were no intrauterine infectious complications. Conclusions: According to our own material we can regard the midtrimester amniocentesis as a safe method of invasive prenatal disgnostics. This method is nor connected to the higher risk of intrauterine infection. THe risk of complications is relatively low.


  9/41

  Tytuł oryginału: Ocena narażenia na dym tytoniowy.
  Tytuł angielski: The exposition to tobacco smoke.
  Autorzy: Florek Ewa, Piekoszewski Wojciech, Groszek Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.358-363, tab., bibliogr. 86 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Narażenie na dym tytoniowy jest zjawiskiem powszechnym. Na ponad 4000 tysiące toksycznych związków narażone są zarówno osoby palące jak i niepalące przebywające w tych samych pomieszczeniach z "palaczami". Ocena narażenia na dym tytoniowy może być oparta o badania ankietowe, monitoring powietrza i oznaczanie biomarkerów w płynach ustrojowych. W powietrzu można oznaczać wiele związków, które zawarte są w dymie tytoniowym, ale najczęściej oznacza się nikotynę i polidyspersyjne cząstki stałe. Wśród biomarkerów narażenia na dym tytoniowy najczęściej wykorzystywana jest kotynina - główny metabolit nikotyny, jakkolwiek oznaczanie karboksyhemoglobiny, tiocyjanianów, adduktów amin i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z hemoglobiną, albuminami i DNA bywają w tym celu także stosowane.

  Streszczenie angielskie: The exposition to tobacco smoke is overall: in home, work and public places. For the examination of the presence and concentration of environmental tobacco smoke (ETS) in indoor environments the nicotine and respirable suspended particulates (RSP) are determined. A variety of biomerkers (nicotine, cotinine, thiocyanate, carboxyhemoglobin, protein adn DNA adducts) are propose for measurement of exposure to tobacco smoke. The most popular is measurement of cotinine concentration in body fluids (blood, urine, salive). Plasma cotinine concentraton correlated to numbers of cigarettes smoked and to various biological effects of cigarette smoking and exposue to ETS. Other biomarkers as carboxyhemoglobin, thiocyanate, and amines and polycyclic aromatic hydrocarbons adduct can be also use.


  10/41

  Tytuł oryginału: Surfaktant egzogenny a uszkodzenie bariery powietrze-krew. Studium eksperymentalne.
  Tytuł angielski: Effect of exogenous surfactant on alveolar barrier. An experimantal study.
  Autorzy: Wąsowicz Marcin, Biczysko Wiesława, Drwiła Rafał, Marszałek Andrzej, Andres Janusz, Florek Ewa
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.76-80, il., bibliogr. 23 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest eksperymentalna ocena interakcji pomiędzy różnymi preparatami powierzchniowo-czynnymi (surfaktantami) a zdrową tkanką płucną. W badaniu wykorzystano 30 dorosłych szczurów rasy Wistar. W każdej grupie czasowej, której podawano surfaktant egzogenny wykorzystywano 4 zwierzęta a w grupach kontrolnych (K) gdzie zwierzętom podawano dotchawiczo sól fizjologiczną wykorzystano po 2 szczury. Użyte zostały 2 preparaty: Survanta (S) i Exosurt (E). Leki podawano zwierzętom dotchawiczo w sedacji ketaminą i po zaintubowaniu rurką 16 G. Surfaktanty stosowano w dawce 100 mg lipidów na kg m.c., a sól fizjologiczną w równoważnej dawce objętościowej. Natychmiast po podaniu preparatu zwierzęta ekstubowano i oddychały one spontanicznie. Płuca zwierząt pobierano do badań w następujących odstępach czasowych: 30 min., 6 h i 24 h po podaniu preparatu (lub soli fizjologicznej). Preparaty poddawano obserwacji w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Płuca zwierząt z gruyp K nie wykazywały cech uszkodzenia pęcherzyków płucnych, natomiast obserwacje morfologiczne płuc szczurów, którym podano S lub E wykazały liczne cechy uszkodzenia pęcherzyków płucnych. Rozmieszczenie zmian nie było równomiernie, tzn. obserwowano pęcherzyki nieuszkodzone, pęcherzyki uszkodzone częściowo i wreszcie pęcherzyki zupełnie zniszczone. Zmiany patologiczne były bardziej nasilone 6 h i 24 h po podaniu preparatów, większe uszkodzenie powodował E. Uszkodzenie tkanki płucnej wyrażało się istnieniem obszarów ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study to evaluate the interactions between different exogenous surfactant preparations and healthy lung tissue. After approval by local Animal Care and Use Committee we used 30 adult, male Wistar rats, divided to receive Survanta (S) (Abbott, USA), Exosurf (E) (Glaxo SmithKline, USA) or saline (K) under ketamine anesthesia. Solutions (11 mg of lipids per kg b.w.) were administered via endotracheal cannula in two divided doses. Next, rats were extubated and left for 30 min (T1), 6h (T2) or 24 h (T3) on spontaneous air ventilation. After that time rats were anaesthetized and have their lungs removed and studied under standard or electronic microscopy. Lungs of rats from the saline (K) gropups were normal. In the lungs from rats of E and S groups there was diffuse injury of an alveolar epithelium, some alveoli were filled with exudate, some were overinflated. Macrophages and neutrophils coulded be found inside alveoli, as well as lamellar bodies. Both epithelium and endothelium structures were damaged. The spread of the injury correlated with time (more propounced changes were found in groups T2 and T3) and type of preparation (K S E). We think that in adult, normal lungs exogenous surfactant administration can induce alveolar system injury that is related to time and preparation used. The mechanism of the injury may be related to an excessive amount of surface- active preparation, lack of natural surfactant proteins in used solutions and/or improper way ...


  11/41

  Tytuł oryginału: Aktywność układów pro- i antyoksydacyjnego w śluzie szyjkowym szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Pro- and antioxidant system activity in cervical mucus.
  Autorzy: Sanocka Dorota, Florek Ewa, Klejewski Andrzej, Kurpisz Maciej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.573-576, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań była ocena aktywności układów pro- i antyoksydacyjnego w śluzie szyjkowym u kobiet zdrowych oraz ze zmianami patologicznymi na szyjce macicy. Po upłynnieniu śluzu szyjkowego oznaczono w nim aktywność dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy i oksydazy ksantynowej metodą chemiluminometryczną. Aktywność układu antyoksydacyjnego w śluzie szyjkowym u kobiet zdrowych okazała się wyższa niż u kobiet ze zmianami patologicznymi na szyjce macicy. Ponadto, w śluzie szyjkowym kobiet, u których badaniem cytologicznym wykryto zmiany dysplastyczne, zaobserwowano znaczne podwyższenie aktywności oksydazy ksantynowej, która jest silnym prooksydantem. Wydaje się, że układ antyoksydacyjny w śluzie szyjkowym może odgrywać rolę protekcyjną zarówno w odniesieniu do komórek szyjki macicy jak i wobec aktywnych metabolicznie gamet męskich.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the activity of the pro- and antioxidant systems in cervical mucus of healthy women and women with pathological of disorders cervical. After cervical mucus liquefaction, the activity of superoxide dismutase, catalase and xanthine oxidase was determined by means of chemiluminiscence assays. The activity of the antioxidant system in cervical mucus of healthy women was higher as compared to the group with pathological cervical disorders. Moreover, in mucus samples obtained from women dysplasia, the significantly hightened activity of xanthine oxidase (strong pro-oxidant) was observed. The antioxidant system present in cervical mucus may protect both the cells of the uterine cervix and the viable sperm.


  12/41

  Tytuł oryginału: Effect of exogenous pulmonary surfactant preparations on the structure of pulmonary alveoli in newborn rats.
  Autorzy: Żurawski Jakub, Wąsowicz Marcin, Marszałek Andrzej, Florek Ewa, Biczysko Wiesława
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.285-295, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Treatment of pre-term newborns with exogenous surfactant preparation is a well established part of the therapy for respiratory distress syndrome of the newborns (RDS). Since the introduction of surfactant into clinical practice in 1980, hundreds of studies have been published describing beneficial effects of such treatment. There is only limited number of morphological publications reporting adverse effects of surfactant administration. The aim of the present study is to describe morphological changes in the lung after surfactant administration to healthy newborn rats. Two types of surfactant were used: Exosurf (Glaxo Wellcome, England) and Survanta (Abbott Laboratories, USA). Surfactant preparation were given intratracheally in single dose (bolus) (100 mg of lipids per kg b.w.). Animals from control group received 0.9 p.c. saline in equivalent volume. Lung specimens were taken 15, 20, 25 and 30 minutes after drug administration and evaluated by light and electron microscopy. There was no damage in lungs from the control group. Tissue specimens from the Exosurf group revealed severe pathological changes: foci of atelectasis, frank edema in the parenchyma, focal disruption of air-blood barrier, hemorrhages in many alveoli, surfactant particles in man alveolar capillaries, and strongly activated alveolar macrophages. In this group changes appeared as early as 15 min after surfactant administration and intensity of lung injury increased with time. Also, Survanta administration caused damage to the lung tissue. However, the changes were less intense and appeared later (20 - 25 minutes after Survanta treatment). In conclusion, the presented morphological findings proved that exogenous surfactant administration to healthy rat nevborns caused lung damage. Comparing two different surfactant preparation. Exosurf and Survanta, it was shown that the former one produced stronger and faster damage to lung alveoli than the latter one.


  13/41

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą serca.
  Tytuł angielski: Diagnostic evaluation and treatment in newborns with single ventricle.
  Autorzy: Kucińska Beata, Wróblewska-Kałużewska Maria, Werner Bożena, Penconek Katarzyna, Floriańczyk Tomasz, Godlewski Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.243-249, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Terminem czynnościowo pojedynczej komory serca określa się wiele wrodzonych wad serca, których wspólną cechą jest brak lub niedorozwój jednej z komór. Złożoność anomalii wchodzących w skład czynnościowo wspólnej komory stwarza trudności diagnostyczne, wymaga dokładnej oceny anatomicznej i hemodynamicznej przed kwalifikacją do kolejnych etapów leczenia chirurgicznego. Cel pracy: Celem pracy była analiza postępowania diagnostycznego i leczenia u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 36 noworodków (22 chłopców i 14 dziewczynek) hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego w latach 1994 - 2001. U wszystkich badanych wykonano badanie podmiotowe i przedmiotowe, badanie radiologiczne klatki piersiowej, badanie EKG, echo-2D a u 4 badania angiograficzne. Wyniki: Rozpoznano atrezję trójdzielną (AT) u 23, dwunapływową komorę lewą (DILV) u 9, dwunapływową komorę prawą (DIRV) u 1, atrezję płucną z ciągłą przegrodą międzykomorową (AP + IVS) u 3 noworodków. U 23 noworodków ze zmniejszonym przepływem płucnym w obrazie klinicznym dominowała sinica, u noworodków ze zwiększonym przepływem płucnym obserwowano objawy niewydolności krążenia. Zabieg Rashkinda wykonano u 10 z AT oraz 2 noworodków z AP + IVS. U 21 noworodków ze zmniejszonym przepływem płucnym wykonano zespolenie systemowo-płucne typu Blalock-Taussig a 6 ze zwiększonym przepływem płucnym zakwalifikowano do bandingu tętnicy płucnej. U 2 wykonano ...

  Streszczenie angielskie: Background: The term "single ventricle" encompasses several types of congenital heart malformations with absent or underdeveloped ventricle. Their complexity leads to many diagnostic problems and imposes the need for precise anatomic and hemodynamic assessment before palliative surgical treatment. Aim: The aim of the study was to analyse the clinical presentation, diagnostic regimen and treatment in 36 newborns (22 boys, 14 girls) with single ventricle hospitalized in Department of Pediatric Cardiology from 1994 to 2001. Methods: The diagnosis was based on physical examination, X-ray, ECG, ECHO + Doppler and cardiac catheterisation in 4 pts. Results: 23 pts were diagnosed with tricuspid atresia (AT), 9 with double-inlet left ventricle (DILV), 1 with doubleinlet right ventricle (DIRV) and 3 with pulmonary atresia with intact ventricular septum (AP + IVS). On physical examination the cyanosis dominated in 23 pta with decreased pulmonary flow and signs of heart failure were predominant in 6 patients with increased pulmonary flow. Rashkind procedure was performed in 10 pts with AT and 2 with AP + IVS. Blalock-Taussig anastomosis was done in 21 newborns. Pulmonary banding was performed in 6 pts. 2 pts were operated at the same time for the coarctation of the aorta. 7 pts with AT and one with DILV did not need palliative treatment in newborn period. One patient with AT and general septicemia died after Rashkind procedure. Conclusions: The variable clinical presentation in ...


  14/41

  Tytuł oryginału: Medycyna początku XXI wieku a zaburzenia depresyjne.
  Tytuł angielski: Medicine of the beginning of the 21st century and depressive disorders.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Chmielewski Henryk
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.185-189, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XXI wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę oceny najważniejszych problemów diagnostycznych i terapeutycznych zaburzeń depresyjnych, stanowiących wyzwanie dla współczesnej medycyny. W krajach rozwiniętych obserwuje się wzrost liczby hospitalizowanych pacjentów z rozpoznaniem depresji. Poważnym problemem jest śmiertelność w następstwie zamachów samobójczych, dokonanych przez chorych cierpiących na depresję. Duża częstotliwość wystąpienia depresji powoduje, że wybór odpowiedniego leczenia jest trudny.

  Streszczenie angielskie: The authors have attempted to evaluate the most important diagnostic and therapeutic problems of depressive disorders, being a challenge for modern medicine. In developed countries an increase of number of hospitalized patients with diagnosed depression is observed. A serious problem is mortality as a result of suicidalattempts of patients suffering from depression. High frequency of depression occurence is the reason why choosing a suitable treatment is difficult.


  15/41

  Tytuł oryginału: Psychoprofilaktyka i promocja zdrowia w zaburzeniach adaptacyjnych u żołnierzy.
  Tytuł angielski: Psychoprophylaxis and health promotion in adaptative disorders in soldiers.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.190-193, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy uważają, że psychoprofilaktyka i promocja zdrowia psychicznego w zaburzeniach adaptacyjnych u żołnierzy ma szczególne znaczenie w obecnym okresie trwającej restrukturyzacji sił zbrojnych. Dlatego przedstawiają najważniejsze wg ich oceny postulaty, dotyczące zmiany dotychczas obowiązujących przepisów orzecznictwa wojskowo-psychiatrycznego oraz szerszego wykorzystania dla celów psychoprofilaktyki psychologów w jednostkach wojskowych - konsultantów dowódzcy ds. psychoprofilaktyki.

  Streszczenie angielskie: The authors are of the opinion that psychoprophylaxis and mental health promotion in adaptative disorders in soldiers are particulraly important in the present period of reconstruction of the army. Therefore the authors present the most omportant (according to them) postulates regarding changes of the hitherto in force regulations of military-psychiatric jurisdiction and making wider use of psychologists in military units - commanding officer's consultants for psychoprophylaxis.


  16/41

  Tytuł oryginału: Ocena narażenia płodu, noworodka i dziecka na dym tytoniowy.
  Tytuł angielski: Evaluation of exposure of foetus, newborn and children to tobacco smoke.
  Autorzy: Florek Ewa, Piekoszwski Wojciech
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.10, 12-14, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Narażenie na dym tytoniowy jest powszechne. Ekspozycja na dym tytoniowy ma miejsce w pomieszczeniach zamkniętych wszędzie tam, gdzie pali się tytoń - w mieszkaniach, miejscach pracy, pojazdach komunikacyjnych i w miejscach publicznych. Do oceny narażenia na związki zawarte w dymie tytoniowym w pomieszczeniach zamkniętych najczęściej stosuje się pomiar stężenia nikotyny w fazie parowej i masy polidyspersyjnych cząstek stałych. Oceny ekspozycji na dym tytoniowy zarówno aktywnych, jak i biernych palaczy dokonuje się na podstawie: kwestionariusza ankiety dotyczącego nałógu palenia tytoniu; ekspozycji na dym tytoniowy oraz przy pomocy biologicznych markerów narażenia na dym tytoniowy. Do biomarkerów palenia tytoniu i narażenia na ETS zalicza się: tiocyjaniany, tlenek węgla (karboksyhemoglobinę), nikotynę i jej metabolit - kotyninę. Zastosowanie jako biomarkerów karboksyhemoglobiny, tiocyjanianów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz adduktów związków zawartych w dymie tytoniowym z białkami lub DNA ze względu na ich małą specyficzność jest rzadkie. Kotynina jest najbardziej popularnym biomarkerem środowiskowego narażenia na dym tytoniowy. Palenie tytoniu z wyjątkiem nielicznych źródeł (np. preparaty nikotynozastępcze) stanowi w zasadzie jedyne źródło nikotyny. Większość przeprowadzonych dotychczas badań osób niepalących, a narażonych na dym tytoniowy w swoim otoczeniu wykazała podwyższony poziom kotyniny i nikotyny w moczu, surowicy i ślinie osób dorosłych oraz w krwi pępowinowej i moczu noworodka...

  Streszczenie angielskie: The exposition to tobacco smoke is overall: in home, work and public places. For the examination of the presence and concentration of environmental tobacco smoke (ETS) in indoor environments the nicotine and respirable suspended particulates (RSP) are determined. Epidemiological studies estimate exposure to ETS using questionnaires in which subjects reported his (her) own exposure history and smoking status. However this type of study is widely used they are subjected to recall and reporting bias. A variety of biomarkers (nicotine, cotinine, thiocyanate, carboxyhemoglobin, protein and DNA aducts) are proposed for measurement of exposure to tobacco smoke. The most popular is measurement of cotinine concentration in body fluids (blood, urine, saliva). Plasma cotinine concentration correlated to numbers of cigarettes smoked and to various biological effects of cigarette smoking and exposure to ETS. Exposure of newborns (and children) can be examined by use cotinine as biomarkers. Exposition can take place prenatally, if mother smoke or is expose to ETS or postnatally by inhalation of tobacco smoke or ingestion of breast milk of smoking mother. Biomarkers can be use to supplement questionnaire approaches and provide quantitative information on the dose received from exposure to other people's tobacco smoke.


  17/41

  Tytuł oryginału: Trudności w diagnostyce różnicowej zapalenia płuc i zatorowości płucnej.
  Tytuł angielski: The differential diagnosis of pneumonia and pulmonary embolism.
  Autorzy: Wiśniewska Joanna, Kuca Paweł, Burakowski Janusz, Florczyk Michał, Kurzyna Marcin, Szturmowicz Monika, Torbicki Adam, Tomkowski Witold Z.
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.409-412, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: 34 - years old patient with suspected massive pulmonary embolism (PE) is described. D-dimer test, venous ultrasonography and spral-CT were used to rule out suspected PE. Bilateral pneumonia was diagnsoed. Difficulties in the differential diagnosis of pneumonia and PE are discussed.


  18/41

  Tytuł oryginału: Wentylacja mechaniczna z mniejszą od tradycyjnej objętością oddechową w zespole ostrej niewydolności oddechowej dorosłych w przebiegu zachłystowego zapalenia płuc.
  Tytuł angielski: Ventilation with lower, as compared with traditional, tidal volumes for acute respiratory distress syndrome due to aspiration pneumonia.
  Autorzy: Florczyk Michał, Kuca Paweł, Wiśniewska Joanna, Burakowski Janusz, Tomkowski Witold Z.
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.413-418, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: 54 - years old patient with ARDS syndrome due to aspiration pneumonia is described. Mechanical ventilation with lower as compared with traditional tidal volumes in the treatmnet was successfully performed.


  19/41

  Tytuł oryginału: Niektóre psychospołeczne aspekty służby wojskowej jako źródło zagrożeń dla zdrowia psychicznego żołnierzy z Katedry i Kliniki Psychiatrii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
  Tytuł angielski: Selected psychological aspects of military service as the source of threat to soldiers' mental health.
  Autorzy: Florkowski Antoni
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.273-277, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autor prezentuje stanowisko, że służba wojskowa może w określonych sytuacjach stanowić zagrożenie dla zdrowia psychicznego żołnierzy. Dlatego przedstawia liczne czynniki, sytuacje i uwarunkowania, które wg jego oceny wpływają niekorzystnie na zdrowie psychiczne żołnierzy. Poprawy tego stanu poszukuje w radykalnej zmianie systemu poboru do wojska.


  20/41

  Tytuł oryginału: Zachowania autoagresywne żołnierzy a możliwości psychoprofilaktyki.
  Tytuł angielski: Soldiers' self-aggressive behaviour and possibilities of psychoprophylaxis.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Widerska Aneta
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.278-282, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają zjawisko zachowań autoagresywnych żołnierzy oraz charakteryzują stany psychiczne towarzyszące tym zachowaniom. W znajomości podstawowych objawów zespołu przedsamobójczego występujących u żołnierzy poszukują możliwości psychoprofilaktyki w tym zakresie. Sugeruje, że przy kwalifikowaniu kandydatów do służby wojskowej szczególną uwagę należy zwracać na ich odporność psychiczną, oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach psychologicznie trudnych.


  21/41

  Tytuł oryginału: Psychoprofilaktyka i wybrane aspekty psychoterapii w środowisku wojskowym.
  Tytuł angielski: Psychoprophylaxis and selected aspects of psychotherapy in military environment.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Olas Jerzy
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.283-286, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zagadnienia psychoprofilaktyki i psychoterapii w wojsku nabierają coraz większego znaczenia z uwagi na sytuację żołnierzy zawodowych podlegających grupowym zwolnieniom w związku z redukcją stanowisk oficerskich. W wojsku występuje powszechna tendencja do postrzegania i jednoznacznego oceniania całych zespołów ludzkich i zapominanie o tym, że każdy człowiek jest niepowtarzalną indywidualnością, którego rozwój uwarunkowany jest przez więcej czynników niż te, które udaje się zidentyfikować w trakcie służby. Stąd rzeczywiste i powszechne zapotrzebowanie na instytucjonalne formy psychoterapii, interwencji kryzysowych i psychoprofilaktyki w wojsku.


  22/41

  Tytuł oryginału: Problemy suicydologii w wojskowym piśmiennictwie psychiatrycznym.
  Tytuł angielski: Suicitology problems in military psychiatric literature.
  Autorzy: Gruszczyński Wojciech, Florkowski Antoni, Gruszczyński Bartosz
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.338-342, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy po wnikliwej analizie powojennego piśmiennictwa psychiatrycznego dochodzą do wniosku, że nadal psychiatrzy wojskowi nieustannie poszukują przyczyn, dla których osoby odbywające służbę wojskową dokonują zamamchów samobójczych. Powszechnie panuje pogląd, że rzadko występuje tylko jedna przyczyna. Najczęściej jest ich wiele i stanowią one konstelacje tworzącą się i narastającą przez dłuższy okres, a niekiedy mają swój początek jeszcze przed rozpoczęciem służby.


  23/41

  Tytuł oryginału: Wkład i osiągnięcia Katedry i Kliniki Psychiatrycznej oraz Instytutu Higieny Psychicznej Wojskowej Akademii Medycznej w rozwój powojennej psychiatrii wojskowej.
  Tytuł angielski: Contribution and achievements of the Department of Psychiatry and the Institute of Mental Hygiene, Military Medical University, in the development of post-war military psychiatry.
  Autorzy: Florkowski Antoni
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.362-366
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna

  Streszczenie polskie: Autor podjął próbę oceny wkładu i osiągnięć Katedry i Kliniki Psychiat. w latach 1967-2002 w rozwój powojennej psychiatrii wojskowej w Polsce. Wykazał, że Katedra jako jedyny tego typu ośrodek naukowy w wojsku polskim pełniła liczne obowiązki m.in. w zakresie nadzoru specjalistycznego nad lecznictwem psychiatrycznym, prowadziła działalność naukowo-badaczą i dydaktyczną.


  24/41

  Tytuł oryginału: Porównanie składu chemicznego boczniaka ostrygowatego - Pleurotus ostreatus Jacq. ex Fr. Quel z pieczarką dwuzarodnikową Agaricus bisporus Lge. Sing.
  Tytuł angielski: A comparison of the chemical contents of Oyster fungus (Pleurotus ostreatus Jacq. ex Fr. Quel) and field mushroom (Agaricus bisporus Lge. Sing.).
  Autorzy: Karmańska Aleksandra, Wędzisz Anna, Biernat Jadwiga, Florczak Jolanta
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.283-287, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Porównano skład chemiczny boczniaka ostrygowatego i pieczarki dwuzarodnikowej. Oznaczono zawartość wilgoci, popiołu całkowitego, związków azotowych, skład aminokwasowy, skład kwasów tłuszczowych i wybranych składników mineralnych.


  25/41

  Tytuł oryginału: Zmniejszona świadomość odczuwania hipoglikemii, a częstość występowania ciężkich hipoglikemii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Decreased consciousness of hypoglycaemia and the incidence of severe hypoglycaemia in children and adolescents with diabetes type 1.
  Autorzy: Peczyńska Jadwiga, Urban Mirosława, Głowińska Barbara, Florys Bożena
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.77-82, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Utrzymanie dobrej kontroli metabolicznej wiąże się z wzrastającym ryzykiem hipoglikemii, która jest najczęstszym działaniem ubocznym intensywnej insulinoterapii. Ciężkie hipoglikemie są najbardziej niebezpiecznym i najczęściej występującym powikłaniem leczenia cukrzycy typu 1. Wyniki badań DCCT wykazały, że intensyfikacja leczenia insuliną trzykrotnie zwiększa ryzyko pojawienia się ciężkiej hipoglikemii. Ciężką hipoglikemię definiowano jako utratę przytomności, śpiączkę lub drgawki. Świadomość hipoglikemii jest podstawowym mechanizmem obronnym u pacjentów z cukrzycą typu 1, pozwalającym na rozpoczęcie samoleczenia. Zmniejszona świadomość hipoglikemii stanowi ograniczenie możliwości stosowania intensywnej insulinoterapii, której celem jest profilaktyka odległych powikłań. Celem pracy była ocena częstości występowania ciężkich hipoglikemii w okresie 5 lat, próba ustalenia ich przyczyny oraz ocena zależności między występowaniem ciężkich hipoglikemii a zmniejszoną świadomością hipoglikemii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 280 pacjentów w wieku x = 13,1 roku (2,2 - 18,6 roku) chorujących na cukrzycę typu 1 średnio 7 lat (2,0 - 13,9 roku). Badania przeprowadzono retrospektywnie biorąc pod uwagę okres od 1.01.1995 r. do 31.12.2000 r. W analizowanym okresie zanotowano 48 przypadków ciężkiej hipoglikemii u 31 pacjentów (21 chłopców i 10 dziewcząt) w wieku średnio 13,8 roku z czasem trwania cukrzycy typu 1 około 7 lat. Co ...

  Streszczenie angielskie: Maintaining good metabolic control is connected with an increasing risk of hypoglycaemia, which is the most frequent and most dangerous side effect of intensife insulintherapy. The results of the DCCT trial revealed that the intensification in insulintherapy increase three-fold the risk of severe hypoglycaemia. Severe hypoglycaemia was defined by loose of consciousness, coma and/or convulsions. Feeling the state of hypoglycaemia is the basic defensife mechanism in patients with diabetes type 1, making possible to start the self treatment. The decrease consciousness of hypoglycaemia makes limitations to the intensive insulintherapy, the amn aim of which is to stop later complications. The aim of the study was to evaluate the incidence of severe hypoglycaemia during 5 yrs period, the attempt to find the reason and correlations between severe hypoglycaemia and decreased consciousness of feeling this state in children and adolescents with diabetes type 1. Material and methods. The study was carried out on 280 patients aged x = 13,1 yrs (2,2 - 18,6), suffering from diabetes, mean duration 7 yrs (2,0 - 13,9). The study was retrospective, taking into consideration the period from 1.01.1995 to 31.12.2000. Results: During the analysis period we noticed 48 cases of severe hypoglycaemia in 31 patients (21 boys and 10 girls), mean age 13,8 yrs. with diabetes duration about 7 yrs. Every tenth patient had severe hypoglycaemia. Mean level of HbA1c was litle lower in children with ...


  26/41

  Tytuł oryginału: Łączne stosowanie gumy do żucia i plastrów nikotynowych - postępem w leczeniu uzależnienia od tytoniu.
  Autorzy: Florek Ewa, Piekoszewski Wojciech
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.31-32, 34, bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/41

  Tytuł oryginału: Wpływ polimorfizmu receptorów CD32 (FCgammaRIIA) i ekspresji receptorów CD28 na przebieg powikłań po transplantacji nerki i wątroby : praca doktorska
  Autorzy: Florczak Marcin, Gawrońska-Szklarz Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Farmakologii, Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 73 k. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20310

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • transplantologia
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  28/41

  Tytuł oryginału: FcçRIIa polymorphism in a Polish population.
  Autorzy: Pawlik Andrzej, Florczak Marcin, Brzeżniak Ryszard, Dutkiewicz Grażyna, Mizerski Arnold, Gawrońska-Szklarz Barbara
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.14-16, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We have investigated the FcçRIIa polymorphism in a Polish population. The frequency of FcçRIIa alleles was similar to those obtained in other Caucasian populations. There was no differences in this polymorphism between male and female and depending from age studied subjects. The determination of FcçRIIa polymorphism may have implications for future studies designed to elucidate the relationship between FcçRIIa and diseases susceptibility.


  29/41

  Tytuł oryginału: Substancje biologicznie czynne grzybów wielkoowocnikowych.
  Tytuł angielski: Biologically active substances in large-fructification fungi.
  Autorzy: Florczak Jolanta, Wędzisz Anna, Karmańska Aleksandra
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.329-340, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 305,377


  30/41

  Tytuł oryginału: Integrin pattern in rats endometrium after endometriosis induction.
  Autorzy: Szymanowski K., Florek E., Mikołajczyk M., Skrzypczak J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.293-298, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to describe the expression of ŕ3á1, ŕ4á1 and á1 integrins in rats endometrium and their possible changes after surgically induced endometriosis. Material and methods: An experimental was performed on 28 Wistar rats. Fragment of endometrium was implanted into the mesentery of the contralateral horn of the uterus. At the time of the second laparotomy endometrial foci were found in 21 rats. Endometrial foci were excised and fragment of uterine horn of all animals was taken for immunohistochemical staining for ŕ3á1, ŕ4á1 and á1 integrins. Results: Pirmarily all integrins presented identical integrin pattern - no staining in uterine glandular epithelium and moderate or strong in stromma and blood vessels epithelium. In the material from the second laparotomy we observed expression of ŕ3á1 in glandular epithelium of 17 rats. Among them 16 had endometriosis. The next 2 integrins - ŕ4á1 and á1 chain were detected in endometrial glandular epithelium of 18 rats with endometriosis. Conclusion: All the integrins investigated by us were shown to be a good marker of endomteriosis presence.


  31/41

  Tytuł oryginału: Integrin pattern in rats endometrium after endometriosis excision.
  Autorzy: Szymanowski K., Mikołajczyk M., Rączyńska P., Florek E., Skrzypczak J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.299-302, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Search for a reliable endometriosis marker still continues. In this study an analysis was performed of the ŕ3á1, ŕ4á1 integrins and á1 integrin subunit in the endometrial glandular epithelium in 28 rats, before peritoneal endometriosis induction, 3 months after induction and 3 months after endometriosis excision. Peritoneal endometriosis induction caused characteristic changes in integrin pattern in uterine glandular epithelium. Of all investigated integrins no one could be detected in glandular epithelium. After endometriosis induction, which succeeded in 21 animals ŕ3á1, ŕ4á1 subunit could be found in endometrial glandular epithelium of 16,18 and 18 animals, respectively. Three months after endometriosis excision these integrins were still present in endometrial epithelium of 6, 5 and 8 rats of the above groups, respectively. The endometrial sampling did not reveal complete return of the integrin pattern in glandular to the pattern observed before endometriosis induction. The question remains whether ŕ3á1, ŕ4á1 and á1 chain has not a fully satisfactory prognostic value in endometriosis diagnosis or did the inflammatory process associated with tissue healing influence integrin pattern.


  32/41

  Tytuł oryginału: Możliwości terapeutyczne zaburzeń występujących pod postacią somatyczną u żołnierzy.
  Tytuł angielski: Terapeutic possibilities regarding somatoform disorders in soldiers.
  Autorzy: Gruszczyński Wojciech, Florkowski Antoni, Gruszczyński Bartosz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.319-322, bibliogr. 4 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The authors used the ICD-10 classification and presented the most common psychopathological syndromes from the category "neurotic disorders connected to stress and somatoform disorders" present amongst recruited soldiers. Recruitment to the army is a "situation which is endangering to the mental health" (from the Act on mental health protection), however socio-political changes that took place in our country are an additional factor which can lead to such disorders. The limitations in treatment of these disorders, which are due to army specifications, cause for the majority of those soldiers affected to be unable to carry out their duty. As a consequence of this, civil units carry out the therapeutic processes. Particular attention, amongst the other disorders described, is attributed to the so-called organ neuroses. The authors stress upon the need for psychoprophylactic actions which would reduce the health consequences of being recruited into the army.


  33/41

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i tolerancji mirtazapiny w leczeniu zaburzeń depresyjnch u osób w wieku podeszłym - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Efficacy and tolerance assessment of mirtazapine in the treatment of depression in the eldery - preliminary report.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Gruszczyński Wojciech, Zboralski Krzysztof
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.143-146, il., bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Depressive disorders are often met in the elderly, its course is usually protracted and outcome sometimes fatal. The purpose of this study is evaluation of efficacy and tolerance of mitrazapine in this group of patients. 24 patients (mean age 73,8) with major depressive episode ( 20 in 17-tem HAMD; also CGI scale was used for evaluation) without psychotic features were treated with mirtazapine (30 - 45 mg) for 6 months. Results: improvement (especially such symptoms as better mood and sleep, less anxiety) could be seen in 75 p.c. of patients.


  34/41

  Tytuł oryginału: Analiza przyczyn powikłań chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodą T.V.T.
  Autorzy: Barwijuk Andrzej Jan, Pancześnik Krzysztof, Florczak Marek
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.38-40, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  35/41

  Tytuł oryginału: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
  Tytuł angielski: Asymptomatic ST-segment depression in patients with primary hypertension.
  Autorzy: Florczak Elżbieta, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Baranowski Rafał, Klisiewicz Anna, Korzeniowska-Kubacka Iwona, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Prejbisz Aleksander, Postuła Marek, Hoffman Piotr, Januszewicz Andrzej
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.319-327, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST (ASTD) ma charakter przejściowy i jest rozpoznawane głównie na podstawie 24-godzinnego EKG. Zjawisko to po raz pierwszy zaobserwowano u osób z chorobą wieńcową, później zwrócono również uwagę na występowanie ASTD u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez współistniejących klinicznych objawów choroby wieńcowej. Cel pracy: Ocena częstości ASTD u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym oraz prześledzenie związku między występowaniem ASTD a dobowym rytmem ciśnienia, obecnością i rodzajem przerostu mięśnia sercowego oraz obecnością komorowych zaburzeń rytmu. Materiał i metody: Badaniami objęto 77 mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym łagodnym i umiarkowanym nieleczonym bez współistniejących objawów choroby wieńcowej. W trybie ambulatoryjnym wykonywano: całodobową automatyczną rejestrację ciśnienia krwi, 24-godzinny zapis EKG, badanie echokardiograficzne oraz elektrokardiograficzną próbę wysiłkową. Jako kryterium rozpoznania ASTD stosowano obecność horyzontalnego lub skośnego ku dołowi obniżenia odcinka ST o co najmniej 1 mm (mierzone w odstępie co najmniej 60 ms od punktu J), trwające co najmniej 60 s, rozpoczynające się nie wcześniej niż 60 s od poprzedniego obniżenia odcinka ST. Analizowano liczbę epizodów w ciągu doby, czas ich trwania, maksymalne obniżenie i rozkłąd w ciągu doby. Wyniki: Obecność ASTD stwierdzono u 14 osób (18 proc. badanych). Grupa z ASTD w porównaniu z grupą bez ASTD ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Asymptomatic ST-segment depression (ASTD) is a transient event and is mainly detectably by means of 24 h ambulatory ECG recording. It was first reported in patients with coronary artery disease. Subsequently, it was observed in essentially hypertensive patients without symptoms of coronary artery disease. The aim of the study: was to investigate ASTD in essentially hypertensive patients without symptomatic coronary artery disease in relation to different clinical parameters (including ambulatory blood pressure monitoring, 24 h ECG recording and echocardiography). Material and methods: The study included 77 men with mild to moderate essential hypertension without symptomatic coronary artery disease. Ambulatory blood pressure monitoring, 24-hour ambulatory ECG, echocardiography and stress test were done in all subjects. ASTD was defined as ST-segment depression of 0.1 mV or more (horizontal or downsloping) at 60 ms after the J point that lasts for more than 60 s and occurs not earlier than 60 s after previous ST-segment depression. Amount, duration, maximal value and diurnal distribution of ASTD were analysed. Results: ASTD was found in 14 subjects (18 p.c. of the studied group). Subjects with ASTD had higher night systolic blood pressure levels (130 ń 14 vs. 124 ń 12 mm Hg; p = 0.093), higher night mean arterial pressure levels (98 ń 12 vs. 92 ń 10 mm Hg; p = 0.08) and higher 24 h systolic blood pressure load (58 p.c. ń 29 p.c. vs. 44 p.c. ń 27 p.c.; p = ...


  36/41

  Tytuł oryginału: Concentration of mineral requirements in bone marrow tissue of patients with lymphoma malignum.
  Tytuł polski: Stężenie pierwiastków śladowych w szpiku kostnym u chorych na szpiczaka mnogiego.
  Autorzy: Grzybowska Ludmiła, Floriańczyk Bolesław, Stryjecka-Zimmer Marta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.155-159, tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/41

  Tytuł oryginału: Distribution of selected metals in pregnant and foetal rat tissues under exposure to cigarette smoke.
  Tytuł polski: Akumulacja metali w narządach ciężarnych szczurów oraz w wątrobie płodowej w warunkach narażenia na działanie dymku papierosowego.
  Autorzy: Czekaj Piotr, Pałasz Artur, Donica Ewa, Florek Ewa
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.169-179, il., bibliogr. 40 poz., streszcz. - 8 Kongres Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Łódź 08-11.09. 2002
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Narażenie na działanie dymu papierosowego zwiększa niebezpieczeństwo akumulacji metali ciężkich, które m.in. wchodzą w liczne interakcje z pierwiastkami śladowymi. W przedstawionej pracy zastodsowano metodę AAS w celu określenia zmian stężeń Cd, Pb, Zn, Cu i Fe w czasie ciąży i w warunkach ekspozycji na dym papierosowy w narządach szczurów dojrzałych (płuca, serce, wątroba, mózg, nerki) i w wątrobie płodów szczurzych. Samice szczurów szczepu Wistar były poddane działaniu dymu papierosowego w dawce odpowiadającej 1500 mg CO/m**3, 6 h/dobę, 5 dni w tygodniu, przez 3 tygodnie. Skuteczność ekspozycji określano na podstawie oznaczeń nikotyny i kotyniny w moczu. Wykazano akumulację Cd i Pb w płucach, sercu i nerkach szczurów dojrzałych; Cd w łożysku, Zn w nerkach oraz Cu w płucach zwierząt eksponowanych. Wpływ ciąży zaznaczał się najsilniej poprzez obniżenie zawartości badanych metali w płucach zwierząt poddanych działaniu dymu oraz podwyższenie stężenia Zn w nerkach.

  Streszczenie angielskie: Cigarettes smoking increases exposure to heavy metals which can interact with trace elements. Smoking- and pregnancy-associated changes in Cd, Pb, Zn, Cu and Fe concentrations were examined by atomic absorption spectrometry in adult rat lungs, heart, brain and kidneys; and adult and foetal rat liver. Wistar female rats were exposed to cigarette smoke at a CO concentration of 1500 mg/m**3 6 h per day, 5 days per week, for 3 weeks. Levels of urine nicotine and cotinine were used as measures of exposure. An intensified accumulation of: Cd and Pb in adult rat lungs, heart and kidneys; Cd - in placenta; Zn - in kidneys and Cu - in lungs of exposed rats were observed. Pregnancy-associated decrease of metals content was observed in exposed rat lungs. Tendency for pregancy-dependent Zn accumulation was found in rat kidneys.


  38/41

  Tytuł oryginału: Uric acid is a main electron donor to peroxidases in human blood plasma.
  Autorzy: Padiglia Alessandra, Medda Rosaria, Longu Silvia, Pedersen Jens Z., Floris Giovanni
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.BR454-BR459, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: Background: Peroxidases are widely distributed and have been isolated from many higher-order plants, animal tissues, yeast and microorganisms. During measurements of peroxidase activities in samples of human plasma, we noticed the presence of a compound in the plasma which was interfering with the peroxidase assay. In this paper we describe the purification and characterization of this factor, which was identified as uric acid. Material/Methods: The procedure used to purify uric acid from plasma involved ultra-filtration of the plasma, heat denaturation, DEAE-cellulose chromatography, and high performance liquid chromatography. The lyophilized powder was tested for homogeneity using an HPLC apparatus and capillary electrophoresis. Genuine uric acid samples were used for comparison. Results: The compound obtained by the above-reproted purification procedure was identified as uric acid by spectrophotometric analysis through comparison with genuine uric acid samples. Spectrophotometric measurements indicated that uric acid was degraded by HRP in the presence of H2Os. Conclusion: The experimental procedures described above allowed us to isolate and identify uric acid as the component in human plasma that acts as a true substrate for peroxidases.


  39/41

  Tytuł oryginału: The annexin-1 knockout mouse: what it tells us about the inflammatory response.
  Autorzy: Roviezzo F., Getting S. J., Paul-Clark M. J., Yona S., Gavins F. N. E., Perretti M., Hannon R., Croxtall J. D., Buckingham J. C., Flower R. J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4) p. 1 s.541-553, il., tab., bibliogr. 85 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The 37kDa protein annexin 1 (Anx-1; lipocortin 1) is a glucocorticoid-regulated protein that has been implicated in the regulation of phagocytosis, cell signalling and proliferation, and postilated to be a mediator of glucocorticoids action in inflammation and in the control of anterior pituitary hormone release. Immuno-neutralisation or antisense strtegies support this hypothesis as they can reverse the effect of glucocorticoids in several systems. We recently generated a line of mice lacking the Anx-1 gene noting that some tissues taken from such animals exhibited an increased expression of several proteins including COX-2 and cPLA2. In models of experimental inflammation, Anx-1 mice exhibit an exaggerated response and a partial or complete resistance to the anti-inflammatory effects leukocyte adhesion molecule expression, an increased spontaneous migratory behaviour of PMN in Anx-1 mice and a resistance in Anx-1 macrophages to glucocorticoid inhibition of superoxide generation. This paper reviews these and other data in the light of the development of the 'second messenger' hypothesis of glucocorticoid action.


  40/41

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia ektopii gruczołowych z widocznym rysunkiem naczyniowym preparatem Solcogyn.
  Tytuł angielski: Solcogyn treatment efficacy evaluation of glandular ectopia with visible vascular markings.
  Autorzy: Florczak Konrad, Sokołowska Beata, Nande Moses, Kucharczyk Zbigniew, Ostrowski Jacek
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (3) s.39-45, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było określenie skuteczności i czasu leczenia oraz jakości życia chorych w trakcie leczenia preparatem Solcogyn w grupie 128 kobiet z rozpoznaną ektopią gruczołową. W grupie badanej n = 31 (24,2 prpoc.) kolposkopowo rozpoznano w obrębie ektopii gruczołowej nie podejrzany rysunek naczyniowy. Kontrolę stanowiło n = 97 (75,8 proc.) chorych z ektopią gruczołową bez widocznego rysunku naczyniowego w obrębie ektopii gruczołowej. Metoda. Chorym z nie podejrzanym wynikiem badania cytologicznego i kolposkopowego w odstępach dwutygodniowych do uzyskania wyleczenia podawano preparat Solcogyn oraz wykonano badanie kolposkopowe połączone z oceną wielkości ektopii i pomiar pH ubocznym sklepienia pochwy. Wyniki. Uzyskano 100 proc. wyleczeń w grupie badanej i 99 proc. wyleczeń w grupie kontrolnej. Średnia liczba podań preparatu do momentu uzyskania wyleczenia istotnie różniła się (p 0,003) w grupie badanej (1,74 podań) i kontrolnej (1,48 podań). Wykazano istotne wydłużenie średniego czasu leczenia (p 0,003) w grupie badanej (38,4 dni) w odniesieniu do średniego czasu leczenia w grupie kontrolnej (34,4 dni). W obu grupach odnotowano w trakcie leczenia statystycznie istotne obniżenie pH mierzonego w bocznym sklepieniu pochwy. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupami. W zakresie jego zmiany u wszystkich chorych w grupie badanej obserwowano zanik rysunku naczyniowego do momentu uzyskania wyleczenia. Wnioski. Podawanie preparatu Solcogen jest ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of efficacy treatment, treatment period and quality of live for patients treated with Solcogym in group of 128 women with diagnosed glandular ectopia. In the test group of 31 patients (24.3 p.c.), the unsuspected vascular markings were detected. Control group contained of 97 patients (75.8 p.c.) with glandular ectopia without any vascular markings. Method. Patients after cilposcopy and cytology were administered with Solcogyn with two weeks intervals yill the time of complete healing. Simultaneously, colposcopy as well as the vaginal pH measurement were performed. Results. The complete healing was observed in all cases in active group and 99 p.c. in the control group. The average number of Solcogyn application was statistically differ (p 0.003) in the test group (1.74 applications) and in the control group (1.48 applications). Statistical difference in treatment time (p 0.003) was proved for active group (38.4 days) and control group (34.4 days). The statistically significant decrease of vaginal pH related to all cases was observed. There was no statistically difference for that variables between two groups. All patients in the test group have been reported with vascular markings atrophy untill the end of the treatment. Conclusions. Treatment with Solcogyn appears as on effective treatment method of glandular ectopia with visible vascular markings. The presence of vascular markings in glandular ectopia lengthens time of ...


  41/41

  Tytuł oryginału: Kronika medycyny
  Autorzy: Schott Heinz, Mller Ingo Wilhelm, Roelcke Volker, Wolf-Braun Barbara, Schadewaldt Hans
  Opracowanie edytorskie: Dutkiewicz Mieczysław (tł.), Floriańczyk Barbara (tł.), Zaniewska Aldona (tł.).
  Źródło: - Warszawa, HORYZONT Grupa Wydaw. Bertelsmann Media Sp. z o.o. 2002, 367, [1] s. : il., tab., 30 cm. - Tyt. oryg. Chronik der Medizin
  Sygnatura GBL: 802,489

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  stosując format: