Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FLAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Osteoporoza idiopatyczna wieku rozwojowego - diagnostyka i rehabilitacja.
Tytuł angielski: Developmental age idiopathic osteoporosis - diagnostics and rehabilitation.
Autorzy: Dobosiewicz Krystyna, Jędrzejewska Anna, Durmała Jacek, Dyner-Jama Irena, Jendrzejek Hanna, Czernicki Krzysztof, Flak Maria, Szota Małgorzata
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.987-992, il., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Idiopatyczna osteoporoza wieku rozwojowego stanowi rzadką chorobę metaboliczną kości o patomechanizmie odmiennym od osteoporozy inwolucyjnej. Etiologia tej choroby pozostaje nieznana. Występuje w przedziale wieku 3,5 - 15 r.ż. z częstością porównywalną dla obu płci. Charakteryzuje się szybką utratą masy kostnej. Obraz kliniczny obejmuje: ból zlokalizowany początkowo w obrębie stóp a następnie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego, stopniowo narastajace odkształcenia osi końćzyn, patologię chodu i postepujące obniżenie siły mięśniowej kończyn dolnych. Początek choroby jest nieswoisty, o rozpoznaniu rozstrzyga obraz radiologiczny - ukazujący rozrzedzenie wartwy gąbczastej kości, liczne nadłamania wobrębie kości długich i typowe dla osteoporozy deformacje trzonów kręgów z obniżeniem ich wymiaru pionowego. W pracy przedstawiamy dwuetapową metodę rehabiltacji stosowaną w osteoporozie wieku rozwojowego. Podstawową zasadą postępowania usprawniajacego w tych przypadkach stanowi stopniowe obciążanie kończyn dolnych w pozycji antygrawitacyjnej warunkującej docisk do powierzchni stawowych. Końcowym etapem rehabilitacji jest trening interwałowy na bieżni ruchomej.

  Streszczenie angielskie: Developmental age idiopathic osteoporosis is a rare metabolic disease, which pathomechanism is different from involutional osteoporosis. Its eitology still remains unknown. An onset of the disease is rapid, affecting previously healthy children of both sexes aged 3.5 - 15. A rapid loss of bone mass is especially remarkeble. Clinical picture of the disease includes pain localised initially in feet, then in thoraco-lumbar section of the vertebral column, gradually progressive deformation of the longitudinal axes of limbs, gait pathology and progressive depletion of a lower limb muscle strength. The onset of the disease is non-specific. Diagnosis is possible on the basis of roentgen imaging depicting rarefaction of cancellous layer of the bone, numerous infractions of long bones and typical for osteoporotic deformation of vertebral shafts with reduction of their vertical dimenstion. Current research presents twostaged method of rehabilitation applied in developmental age osteoporosis. The main principle of treatment is based on increasing axial load of lower limbs in antigravitational positon causing joint surfaces to be pushed together. Final stage of rehabilitation includes interval training on a moving track.


  2/2

  Tytuł oryginału: Badanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych u dzieci z jednołukową skoliozą idiopatyczną.
  Tytuł angielski: Somatosensory evoked potentials in children with single idiopathic scoliosis.
  Autorzy: Flak Maria, Dobosiewicz Krystyna, Durmała Jacek, Jędrzejewska Anna, Jendrzejek Hanna, Czernicki Krzysztof, Dyner-Jama Irena
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.87-101, tab., bibliogr. 7 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Soamtosensoryczne potencjały wywołane (SEP) są nieinwazyjną metodą badania ośrodkowej drogi czuciowej. Mają zastosowanie w wykrywaniu zmian subklinicznych OUN. Cel pracy: Ocena ośrodkowej drogi czuciowej za pomocą somatosensorycznych potencjałów wywołanych z nerwów piszczelowych u dzieci, ze skoliozą idiopatyczną jednołukową piersiową prawostronną oraz piersiowo-lędźwiową lewo- i prawostronną. Materiał i metoda: U 63 dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa wykonano SEP-57 dziewcząt, 6 chłopców (w tym 40 ze skoliozą piersiową prawostronną, 16 ze skoliozą piersiowo-lędźwiową lewostronną i 7 ze skoliozą piersiowo-lędźwiową prawostronną). Wiek badanych 6-17 lat (śr. 12,6 ń 1,97 roku), wysokość ciała 128-176 cm (śr. 153 ń 11,26 cm). Grupę badaną podzielono w zależności od typu skoliozy oraz wielkości kąta skrzywienia wg Cobba. Grupa I - dzieci ze skrzywieniem piersiowym prawostronnym - 40 dzieci (39 dziewcząt, 1 chłopiec), śr. wiek 12,2 ń 1,97. Grupa II - skolioza piersiowo-lędźwiowa - 23 dzieci (18 dziewcząt, 5 chłopców), w tym 16 ze skoliozą lewostronną i 7 ze skoliozą prawostronną. Grupa A to 38 dzieci ze skrzywieniem którego kąt Cobba jest mniejszy niż 30ř (7ř- 29ř; śr. 17ř ń 7.24). Grupa B to 25 dzieci z kątem Cobba ň 30ř (30ř - 74ř; śr. 48ř ń 15,52). Grupę kontrolną stanowiło 40 dzieci w wieku 6 - 18 lat (śr. 14 ń 2,66 lat), 17 dziewcząt i 23 chłopców wysokość ciała 123 - 183 cm (śr. 160 ń 14,39 cm). W analizie wyników za normę uznano średnią grupy ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Somatosensory evoked potentials (SEP) are a non-invasive method of assessiong central sensory pathways. This method is used in detection of sub-clinical lesions of the central nervous system. Aim of study: Evaluation of central sensory pathways with somatosensory potentials evoked from tibial nerves in children with singl idiopathic scoliosis (IS): right thoracic, and left or right thoraco-lumbar. Material and method: A group of 63 children with IS was examined with SEP (6 boys and 57 girls). Among them, 40 sufferedd from right thoracic, 16 - left thoraco-lumbar and 7 - right thoraco-lumbar IS. They were aged 6-17 (12.6 ń 1.97 years), body height 128-176 cm (153.1 ń 11.26 cm). Children were classified according to the type of scoliosis and Cobb's angle. Group I - right thoracic IS (1 boy, 39 girls), mean age 12.2 ń 1.97 years. Group II - thoraco-lumbar IS (5 boys, 18 girls), including 16 left- and 7 right-sided IS. Group A - 38 children with Cobb's angle below 30ř (7ř-29ř; 17 ń 7.24ř). Group B - 25 children with Cobb's angle ň30ř-74ř; 48 ń 15.52ř). Control group included 40 children (23 boys, 17 girls) aged 6-18 years (14 ń 2.66 years), with body height 123-183 cm (160 ń 14.39 cm). SEP assessment was carried out in the EM7G Laboratory, Department of Rehabilitation. The results were expressed in own scale of payhology (normal value = mean value of control group ń 2.5 SD). N22, P37, N45 latencies and amplitudes N22-P37 interlatencies and lateral ...

  stosując format: