Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FISZER
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Ocena wpływu ćwiczeń techniki emisji głosu na stan narządu głosu u uczniów kolegium nauczycielskiego.
Tytuł angielski: Effects of voice emission training on the improvement in voice organ function among students attending the college for teachers.
Autorzy: Śliwińska-Kowalska Mariola, Fiszer Marta, Kotyło Piotr, Ziatkowska Emilia, Stępowska Maja, Niebudek-Bogusz Ewa
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.229-232, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z przyczyn częstych chorób narządu głosu u nauczycieli jest brak opanowania prawidłowych technik emisji głosu. Celem pracy była ocena wpływu ćwiczeń logopedycznych na poprawę parametrów głosowych i stan narządu głosu u uczniów kolegium nauczcielskiego. Badaniami objęto 48 studentek, które zgłaszały występowanie zaburzeń głosu po wysiłku głosowym. U wszystkich osób, przed wprowadzeniem programu ćwiczeń logopedycznych i po jego zakończeniu, wykonywano badanie ankietowe, foniatryczne i wideostroboskopowe. Ćwiczenia logopedyczne poprzedzone były zajęciami teoretycznymi dotyczącymi anatomii i fizjologii narządu głosu oraz higieny pracy głosem. W wyniku 2-3 miesięcznej pracy z logopedą u większości osób wystąpiła poprawa parametrów głosowych oraz stanu narządu głosu. Stwierdzono istotne wydłużenie czasu fonacji oraz poszerzenie zakresu częstotliwości mowy, a także zmniejszenie lub ustąpienie "miękkich" guzków śpiewaczych. Przeprowadzone badania wskazują, że zastosowany program nauki emisji głosu istotnie poprawia jego jakość, a także pozwala na skuteczne leczenie już istniejących zaburzeń czynnościowych krtani.

  Streszczenie angielskie: One of the major causes of feequent voice disorders in teachers is incorrect vocal emission technique. The aim of the study was to assess the effect of logopedic training on voice emission parameters and vocal organ disorders in students attending the college for teachers. The study group comprised 45 female students who experienced vocal abnormalities after excessive vocal effort. Questionnaire surveys, phoniatric and videostroboscopic examinations were performed in all subject before starting and after completing the logopedic training. The training was preceded by a theoretical seminar on voice organ anatomy, physiology, and hygiene. The logopedic training lasting two-three months contributed to the improvement in voice characteristics and the condition of voice organ in the majority of students, as well as in phoniatric parameters, including the increase in the maximum phonation time, the frequency range of voice, the reduction of the glottal insufficiency and the elimination of "soft" vocal nodules. The results of the study indicate that the implemented voice emission improved significantly voice quality and allowed for providing an efficient therapy of already existing functional disorders of the larynx.


  2/16

  Tytuł oryginału: Drżenie samoistne.
  Autorzy: Greese-Łyko Marta, Fiszer Urszula
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.30, 32-36, tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/16

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  4/16

  Tytuł oryginału: Evaluation of in vitro culture of human myoblasts for tissue autotransplants to the post-infarcted heart.
  Tytuł polski: Ludzkie mioblasty in vitro do autoprzeszczepu tkankowego w pozawałowym mięśniu sercowym.
  Autorzy: Rozwadowska Natalia, Fiszer Dorota, Siminiak Tomasz, Kalawski Ryszard, Kurpisz Maciej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.233-241, il., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background. In order to provide a tissue autotransplant to the post-infarcted heart, an in vitro culture of human myoblasts with the highest possible number of non-differentiated muscle-sperm precursors in a time frame between 3-4 weeks is required. Aim. To test the different medium supplements such as FCS (Fetal calf serum), HS (Human serum) and HSA (Human serum albumin) for the optimisation of in vitro culture of human myoblasts. Methods. A fragment of tissue from m. vastus lateralis was collected, then myoblast cells were isolaated and cultured in vitro. In order to isolate satellite cells, the combination of enzymatic digestion (collagenase, type 1) with mechanical agitation was used. The obtained cell suspension was distributed to the culture flasks covered with gelatine. Incubation was carried out in DMEM medium (Dulbecco's Modified Eagle Medium) for 2 weeks. Cells after the first passage were equally divided and placed to the media with different supplements (20 p.c. FCS, 20 p.c. HS, 3 p.c. HSA). After 1 week of culture the cell concentration, viability and stage of differentiation were evaluated. Results. After culture in medium with 20 p.c. FCS, cells demonstrated normal morphology and a myoblast monolayer was attached to the flask surface; no myocytes were observed. In a culture with medium containing 20 p.c. HS high numbers of the non-attached cells with a significant (19 p.c.) proportion of dead cells were present. HSA caused the cell differentiation from myoblasts into myocytes. The highest proliferation rate was observed in culture with FCS...


  5/16

  Tytuł oryginału: Analiza przyczyn upadków u osób z chorobą Parkinsona.
  Tytuł angielski: Analysis of the cause of falls in patients with Parkinson's disease.
  Autorzy: Michałowska Małgorzata, Krygowska-Wajs Anna, Jedynecka Urszula, Sobieszek Aleksander, Fiszer Urszula
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.57-68, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Upadki w przebiegu choroby Parkinsona mogą prowadzić do istotnych zagrożeń dla chorych. Jest to problem nie tylko kliniczny, ale również ekonomiczny. Skutki upadków mogą powodować obniżenie jakości życia chorych i ich opiekunów. Upadki u pacjentów z chorobą Parkinsona nie stanowią klinicznie jednolitego zagadnienia: ich przyczyny wymagają diagnostyki różnicowej. Celem pracy była analiza tych przyczyn, jak również zwrócenie uwagi klinicystów na możliwość skutecznego leczenia niektórych zaburzeń będących przyczyną upadków z osób z chorobą Parkinsona. Badaniem objęto 51 pacjentów z rozpoznaną chorobą Parkinsona, w tym 25 osób, które zgłosiły upadki w czasie ostatnich 6 miesięcy trwania choroby i 26 osób, u których upadki nie występują. W obu grupach znajdowali się pacjenci z różnymi postaciami choroby (drżączkową, akinetyczno-hipertoniczną i mieszaną). Stan kliniczny chorych był ocenainy w skali Hoehn i Yahra. U każdego pacjenta wykonano test Schellonga oraz badanie eeg. Stwierdzono, że występowanie upadków jest związane z długością choroby (średnio 9.6 lat w grupie z upadkami versus 6.2 lat w grupie bez upadków) i dobową dawką lewodopy (średnio 806.0 mg w grupie z upadkami versus 499.0 mg w grupie bez upadków). Zwracał także uwagę większy udział pacjentów z nieprawidłowym zapisem eeg - głównie pod postacią zwolnienia czynności podstawowej - w grupie z upadkamui. Porównaie grup chorych z upadkami i bez upadków pod względem płci, wieku, stadium zaawansowania choroby i ...

  Streszczenie angielskie: Falls in Parkinson's disease may pose a significant threat for patients. This is not only a clinical problem, but also an economic one. The effects of falls may cause deterioration of the quality of life for both patients and their caretakers. The causes of falls are nor clinically uniform: the falls are caused by various factors and require a differential diagnosis. The purpose of this paper is to analyse the above mentioned causes, as well as to draw clinicians' attention to the possibility of effective therapy for certain disorders that cause such falls in patients with Parkinson's disease. 51 patients with recognized Parkinson's disease were examined, including 25 persons who reported falls that had occurred within the past 6 months and 26 persons who had no falls. In both groups there were patients with different types of the disease (tremulous, akinetic-hipertonic and mixed). The clinical status of the patients was assessed using the Hoehn and Yehr scale. In each patient Schellong test and EEG examinations were performed. It has been established that the occurrence of falls is related to the duration of the disease (on average 9.6 years in the group with falls versus 6.2 years in the group without falls) and the daily levodopa dosage (on average 806.0 mg in the group with falls versus 499.0 mg in the group without falls). The proportion of patients with abnormalities in the EEG (revealed mainly as slowing of EEG background activity) was notably higher in the ...


  6/16

  Tytuł oryginału: Wspomnienie pośmiertne - prof. dr Hirotaro Narabayashi (1922 - 2001).
  Tytuł angielski: In memoriam of professor Hirotaro Narabayashi (1922 - 2001).
  Autorzy: Fiszer Urszula
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.207-208, il.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Narabayashi
 • Hirotaro 1922-2001


  7/16

  Tytuł oryginału: Częstość występowania surowiczych przeciwciał przeciwko pałeczce krztuśca w chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: Occurrence of antibodies against Bordetella pertussis in sera of patients with Parkinson's disease.
  Autorzy: Fiszer Urszula, Tomik Bożena, Krygowska-Wajs Anna, Michałowska Małgorzta, Witold Palasik
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.185-187, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania stężenia przeciwciał klasy IgG przeciwko pałeczce krztuśca w surowicy przeprowadzono przy użyciu testu ELISA u 59 chorych (w tym: 30 z chorobą Parkinsona i 15 innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi) oraz u 14-osobowej grupie kontrolnej. Średnia wieku wynosiła odpowiednio 64,0; 64,4 i 58,7 lat. Stwierdzono występowanie dodatnich wyników u 17/30 badanych z chorobą Parkinsona, 8/15 z innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi oraz u 7/14 badanych z grupy kontrolnej. Wynik ten jest zaskakujący i świadczy o dużej częstości zachorowalności na krztusiec w postaci subklinicznej u dorosłych, nie stwierdzono natomiast różnicy statystycznie istotnej między badanymi z chorobą Parkinsona a chorymi z innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi. Zaobserwowano tendencję do występowania wyższego odsetka ujemnych wyników w grupie kontrolnej w porównaniu z badanymi z chorobą Parkinsona i innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi.


  8/16

  Tytuł oryginału: Przeszczepy komórkowe w leczeniu pozawałowej niewydolności krążenia. Mrzonki czy realna szansa.
  Tytuł angielski: Myoblast transplantation in the treatment of post-infarction heart failure.
  Autorzy: Siminiak Tomasz, Kalawski Ryszard, Fiszer Dorota, Klimowicz Aleksandra, Kurpisz Maciej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.354, 356-358, bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  9/16

  Tytuł oryginału: Genetyczne predyspozycje do rozwoju nowotworów.
  Tytuł angielski: Genetic predisposition to cancer.
  Autorzy: Fiszer-Maliszewska Łucja
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.127-129, bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/16

  Tytuł oryginału: Production of artificial antibodies directed to human sperm surface antigens by filamentous phage display library technique.
  Autorzy: Fiszer Dorota, Rozwadowska Natalia, Grygielska Beata, Domagała Alina, Tomczak Kinga, Kurpisz Maciej
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.30-34, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have constructed cDNA library of antibody variable fragments using repertoire of B lymphocytes from healthy individual and from infertile patients with antisperm antibodies in serum. Both pools of cells were deposited in peritoneal cavity of SCID mice and to increase population of specific B cells secreting antisperm antibodies, lymphocytes were immunized in situ with extract of sperm antigens. We used native or deglycosylated sperm extracts for performed immunizations. Obtained in this way primed B cells constituted a source of mRNA for creation of cDNA library. Heavy (ç) and light (kappa and delta) chains were cloned into pComb3HSS vector which formed a basis for phage display library of Fab fragments directed to sperm surface antigens.


  11/16

  Tytuł oryginału: Wydarzenia: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP; VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej; Dwunasty Zjazd Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego.
  Opracowanie edytorskie: Chmielewski Henryk (Oprac.), Chudzik Wiesław (oprac.), Kaczorowska Beata (oprac.), Fiszer Urszula (oprac.).
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (3) s.276-278 - 25612 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów Wojska PolskiegoZjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny ManualnejZjazd Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego LublinChańczaBerlin 16-18.05.24-26.05.22-26.06. 200220022002
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne


  12/16

  Tytuł oryginału: Przeszczepy komórkowe i terapia genowa. Nowe metody leczenia pozawałowej niewydolności krążenia.
  Tytuł angielski: Cell transplants and gene therapy. New methods of teatment of post-infarction circulatory insufficiency.
  Autorzy: Rozwadowska Natalia, Fiszer Dorota, Siminiak Tomasz, Kalawski Ryszard, Kurpisz Maciej
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.325-329, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Liczba przypadków pozawałowej niewydolności krążenia (pnk) ciągle zwrasta, a obecnie stosowane metody leczenia nie umożliwiają bezpośredniego wpływu na zmienioną zawałem tkankę. Proponowane, nowe podejście terapeutyczne oparte jest na inżynierii komórkowej i terapii genowej bądź też na połączeniu obu tych technik. Do tej pory jako źródło komórek do przeszczepu w miejsce blizny pozawałowej zaproponowano autologiczne komórki szpiku, fibroblasty, mioblasty oraz kardiomiocyty. Opracowana terapia genowa polega na podawaniu konstrukcji zawierających geny powiązane z procesem angiogenezy: VEGF (vascular endothelial growth factor), bFGF/FGF2 (basic fibroblast growth factor), PDGF-BB (platelet-derived growth factor BB) i HIF-1ŕ). Zarówno inżynieria komórkowa, jak i terapia genowa były testowane na modelu zwierzęcym. Większość protokołów przeszło pomyślnie I fazę badań klinicznych, w tej chwili na całym świecie trwają badania fazy II. Uzyskanie miarodajnych wyników pozwoli na zoptymalizowanie terapii i być może dostarczy pacjentom i lekarzom długo oczekiwanego rozwiązania problemu, jakim jest ciągle zwiększająca się ilość przypadków pnk. W przedstawionej pracy podsumowano nowe metody leczenia w pozawałowej niewydolności krążenia.

  Streszczenie angielskie: The number of cases of post-infarction circulatory insufficiency is still on rise and presently empoyed forms of therapy do not directly access to the pathologically mallformed tissues. The proposed, new therapeutic attempt is based on cellular engineering and gene therapy or combination of both. So far, there have been proposed autologous bone marrow cells, fibroblasts, myobasts or kardiomyocytes as the source fo tisssue transplants to the post-infarction scar. Gene therapy is based upon administration of constructs containing genes connected with angiogenic process: VEGF (vascular endothelial growth factor), bFGF/FGF2 (basic fibroblast growth factor), PDGF-BB (Platelet-derived growth factor) and HIF-1 alpha (hypoxia-inducible factor-1 alpha). As well cellular engineering as gene therpay were studied first in animal models. Majority of protocols were successful therefore phase I clinical trials began; at present even pahse II clincial trials have been initiated. Collection of the data will allow to optimize a therapy and perhaps will deliver to patients and physicians a long awaited solution, i.e. successful treatment of increasing cases of post-infarciton circulatory insufficiency. A present review summarizes new methods of treatment of post-infarcted heart.


  13/16

  Tytuł oryginału: [V Jubileuszowa Szkoła Interny].
  Opracowanie edytorskie: Fiszer Urszula (Red.), Hryniewicz Waleria (red.), Gaciong Zbigniew (red.), Karnafel Waldemar (red.), Kuna Piotr (red.).
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13004-13118, il., tab., bibliogr. [przy artyk.], sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  14/16

  Tytuł oryginału: Choroba Parkinsona - aktualne zasady diagnostyki i leczenia.
  Tytuł angielski: Parkinson's disease - current principles of diagnosis and treatment.
  Autorzy: Fiszer Urszula
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13019-13022, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istotą choroby Parkinsona jest uszkodzenie neuronów dopaminergicznych istoty czarnej. Etiologia tej choroby jest nadal nieznana. Prawdopodobnie defekt genetyczny i wpływ toksyny środowiskowej są łącznie niezbędne do spowodowania tego schorzenia. Kliniczne rozpoznanie choroby Parkinsona opiera się na identyfikacji występowania podstawowych objawów jak drżenie spoczynkowe, sztywność, spowolnienie i zaburzenia podstawy. W leczeniu używana jest głównie lewodopa oraz agoniści dopaminy.

  Streszczenie angielskie: A substance of Parkinson's disease is damage of dopaminergic neurons of substantia nigra. Etiology of this is disease is still unknown. It is likely that a gene defect and exposure to an environmental toxin are both necessary to induce this disorder. The clinical diagnosis of Parkinson's disease is based on identification of some combination of the cardinal signs of rest tremor, nigidity, bradykinesia, and postural instability. In the treatment mainly levodopa and dopamine agonist are used.


  15/16

  Tytuł oryginału: Upadki osób z chorobą Parkinsona : wpływ na jakość życia i analiza przyczyn : praca doktorska
  Autorzy: Michałowska Małgorzata, Fiszer Urszula (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Klinika Neurologii i Epileptologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], 110 k. : il., tab., bibliogr. k. 76-90, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21213

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/16

  Tytuł oryginału: Znaczenie hiperhomocysteinemii w klinice chorób układu nerwowego - czynnik ryzyka niedokrwiennego udaru mózgu i innych schorzeń układu nerwowego.
  Autorzy: Palasik Witold, Fiszer Urszula
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.23-26, il.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  stosując format: