Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FILIPIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/44

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/44

  Tytuł oryginału: Ostre zespoły wieńcowe
  Opracowanie edytorskie: Opolski Grzegorz (red.), Filipiak Krzysztof J. (red.), Poloński Lech (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, XI, [1], 620 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,800

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/44

  Tytuł oryginału: The sexual activity of young men 6 months after myocardial infarction.
  Tytuł polski: Aktywność seksualna młodych mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego. Obserwacja po sześciu miesiącach.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Głuchowski Wojciech, Stolarz Przemysław, Kochman Janusz, Stawicki Sławomir, Karpiński Grzegorz, Rdzanek Adam, Opolski Grzegorz
  Opracowanie edytorskie: Giec Leszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.40-48, il., bibliogr. 14 poz. + 5 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. One of the factors influencing the quality of life after myocardial infarction (MI) is sexual activity. Unfortunately, this issue is often neglected due to other important aspects of patients' medical treatment or rehabilitation after MI. Aim. To analyse the problems of the sexual life of men after MI. METHODS An anonymous survey concerning pre- and post-MI sexual behaviour was conducted in a group of 54 men aged below 59 years (mean age 52.4 ń 6.4 years), 5-7 months after MI. Results. Marked differences in sexual life following MI were observed: (1) 39 (72.2 p.c.) patietns reported having sexual contact less frequently than before MI; (2) erectile dysfnction was reported by 17 (31.5 p.c.) patients; (3) the frequency of sexual intercourse was estimated to be once a day by one (1.9 p.c.) patient, 2-3 times a week - by 12 (22.2 p.c.) patietns, several times a month - by 40 (74.2 p.c.) patients and no sexual intercourse - by 2 (3.7 p.c.) patients ; (4) 18 (33.3 p.c.) patietns had a problem with erection at least once after MI, 16 (29.6 p.c.) observed a decrease in sexual interest, 17 (31.5 p.c.) were afraid of having sexual contact because they found it too strenuous whereas 10 (18.5 p.c.) patients did not ovserve any changes compared to their sexual life before MI; (5) 88.8 p.c. of patients agreed that "patients after MI shouldn't take sildenafil (Viagra)"; (6) 20 (37 p.c.) patients stated that 'unfortunately no doctor had discussed sexual problems with them after MI", 17 (31.5 p.c.) - that "fortunately no doctor had discussed this problem", and 17 (31.5 p.c.) stated that they had talked about it with their doctors before...


  4/44

  Tytuł oryginału: Powiększenie lewego przedsionka - studium elektrokardiograficzno-echokardiograficzne.
  Tytuł angielski: Left atrium enlargement - electrocardiographic and echocardiographic study.
  Autorzy: Stawicki Sławomir, Filipiak Krzysztof J., Wojda Emil, Kowalik Ewa, Wisłowska Aleksandra, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.17-21, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stwierdzanym w badaniu echokardiograficznym M-mode i 2-D powiększeniem lewego przedsionka (LA)a stosowanymi w praktyce klinicznej kryteriami elektrokardiograficznymi. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 40 kolejnych pacjentów (pts): 9 kobiet i 31 mężczyzn w wieku od 39 do 85 lat (średni wiek: 64 ń 9 lat), u których wymiar lewego przedsionka w prezentacji M-mode w projekcji przymostkowej w osi długiej wynosił 4,0 cm. Z badania wyłączono pts z przewlekłym migotaniem przedsionków, z wszczepionym układem stymulującym, z zespołem preekscytacji oraz ze sztuczną zastawką mitralną i aortalną. W badaniu echokardiograficznym oceniano wielkość i objętość LA. W prezentacji M-mode wymiar LA (AP) i objętość LA(V1). W prezentacji 2-D w projekcji koniuszkowej dwujamowej wymiar mniejszy LA (n1), wymiar większy LA(N2), pole przekroju LA (A1) i objętość LA (V2). W prezentacji 2-D w projekcji koniuszkowej czterojamowej wymiar górno-dolny LA (M1), wymiar boczno-przyśrodkowy LA (M2), pole przekroju LA (2) i objętość LA (V3). W standardowym badaniu EKG obliczano 3 uznane kryteria powiększenia LA - czas trwania załamka P (TP), wskaźnik Macruza (WMA) i wskaźnik Morrisa (WMO). Wyniki: Znamienną korelację wykazano pomiędzy WMO a ocenianą echokardiogrficznie V1, A2, AP, M1, N2 (odpowiednio wartości r = 0,49, 0,45, 0,41, 0,39, 0,32). Znamienną korelację wykazano również pomięddzy WMA a ocenianą echokardiograficznie V3, M2 (odpowiednio wartości r = ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the dependence between left atrium (LA) enlargement derived from M-mode and 2-D echocardiography and electrocardiographic criteria. Material and methods: The study group comprised 40 consecutive patietns (pts), including 9 women and 31 men, aged between 39 and 85 years (mean age: 64 ń 9 years) and M-mode dimension of the LA measured from the parasternal long-axis view was 4.0 cm. Pts with chronic atrial fibrillation, pacemakers, pre-excitation syndrome, as well as artivicial mitral and aortic valves were excluded from the study. Echocardiography evaluated the dimension and volume of the LA. During the M-mode we determined the LA dimension (AP) and LA volume (V1). During the 2-D echocardiography apical 2-chamber view, we evaluated the small LA dimension (n1), large LA dimension (N2), LA cross-section area (A1) and LA volume (V2). During the apical 4-chamber view we evaluated the LA superior-inferior dimension (M1), lateral-medial LA dimesnion (M2), cross-section area (A2) and LA volume (V3). The standard ECG demonstrated 3 LA enlargement criteria: P-wave duration (TP), Macruz (WMA) and Morris (WMO) indexes. Results: We noted a significant correlation between WMO and echocardiographically evaluated V1, A2, AP, M1, N2 (r = 0.49, 0.45, 0.41, 0.39, 0.32, respectively). A significant correlation was also noted between WMA and echocardiographically evaluated V3, M2 (r = 0.40, 0.32, respectively). No significant correlation was found ...


  5/44

  Tytuł oryginału: Co to jest lek antyarytmiczny? - nowe podejście do farmakoterapii zaburzeń rytmu.
  Tytuł angielski: What is an antiarrhythmic drug? - a new approach to antiarrhythmic therapy.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Niewada Maciej
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.49-55, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia rytmu serca stanowią nadal istotny problem kardiologiczny, którego leczenie, za pomocą farmakoterapii, jest daleko nie zadowalające. Istotny postęp farmakoterapii kardiologicznej, a przede wszystkim nauk podstawowych, przyniósł w ostatnim czasie powiększenie liczby dostępnych środków farmakologicznych, jak i zrozumienia przyczyn arytmii. Podkreśla się i szeroko dyskutuje udowodnione antyarytmiczne właściwości inhibitorów konwertazy angiotensyny 9inhibitorów ACE), jak i - w mniejszym stopniu - antagonistów aldosteronu. Nowe podejście do zagadnień farmakoterapii antyarytmicznej opiera się na dowodach uzyskanych z badań klinicznych, w których niekóre nowe leki kardiologiczne, nie uważane dotąd za środki o działaniu antyarytmicznym, zmniejszały częśtość nagłych zgonów sercowych, jak i napadó arytmii. Na przykład inhibitory ACE zmniejszają częstość napadów migotania przedsionków u osób z pozawałową dysfunkcją lewej komory oraz ilość nagłych zgonów w niektórych badaniach prewencji wtórnej. Sprionolakton w badaniu RALES zmniejszał ryzyko nagłego zgonu sercowego o 20-30 proc. Niektóre z ostatnich doniesień na temat statyn sugerują ich potencjalne działanie antyarytmiczne. Powyższe problemy przedyskutowano na łamach niniejszego artykułu. Przeprowadzono również ogólnie rozważania nad tym, "czym jest współcześnie rozumiany środek antyarytmiczny?"

  Streszczenie angielskie: Cardiac arrhythmias are major public health problem for which traditional pharmacolgocal therapies remain disappointing. The impressive development of cardiovascular pharmacotherapy and basic science knowledge caused the increase of drug armamentarium and our understanding of cardiac arrhythmias. Antiarrhythmic properties of such drugs as: angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors and - to less extent - aldosterone antagonists are widely discurssed. A new approach to antiarrhythmic therapy is based on evidence from clinical trials in which some new agents - not regarded as antiarrythmics untill now - reduced sudden cardiac deaths frequency and cardiac arrhythmias. ACE-inhibitors, for example, reduce the occurence of atrial fibrillation in post-mycoardial infarction patietns with left ventricular dysfunction, as well as cause the reduction of sudden cardiac death in some secondary prevention trials. Sprionolactone in RALES trial reduced sudden arrhythmic deaths by 20-30 p.c. Some latest evidence suggest potential antiarrhythmic profile of statins. The mentined actions are bierfly disscused in the following paper and the general discussion of "what is a contemporary antiarrhythmic" is carried out.


  6/44

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/44

  Tytuł oryginału: Expression of mRNA for cytokines (TNF-ŕ and IL-1ŕ) in human cytomegalovirus (HCMV) and hepatitis B virus (HBV) infections.
  Autorzy: Kasprzak A[ldona], Zabel M[aciej], Wysocki J., SeidelSurdyk-Zasada [Jolanta] J[oanna], Filipiak B[arbara]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.63-68, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The study was aimed at detecting cellular sources of transcripts for two cytokines, TNF-ŕ and IL-1ŕ in infection with human cytomegalovirus (HCMV) or hepatitis B virus (HBV). The studies were performed on paraffin sections of organs (liver, pancreas, spleen, lungs) obtained upon autopsy from a child decreased due to acute inborn HCMV infectio on paraffin secions of liver biopsy, obtained from a child with HCMV-induced chronic hepatitis, and of liver biopsies obtained from children with chronic type B hepatitis (n = 13). The classical in situ hybridization was applied with digoxygenin-labeled probes and amplification by the ImmunoMax technique. In HCMV infection, the most pronounced expression of mRNA for TNF-ŕ and II-1ŕ was detected in pancreatic islets (mainly in á cells) and, then, in a decreasing sequence, in liver (in macrophages and sinusoidal endothelial cells) and in lungs (in alveolar macrophages). No expression of the two cytokines was detected in the sinusoidal endothelial cells) and in lungs (in alveolar macrophages). No expression of the two cytokines was detected in the spleen. In HBV infection, weak expression of TNF-ŕ in the liver were observed, mainly in sinusoidal endothelial cells and in mcrophages as well as in hepatocytes. These results were confirmed by immunocytochemical experiments.


  8/44

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych parametrów przed- i śródoperacyjnych na występowanie migotania przedsionków w zerowej i pierwszej dobie po operacji rewaskularyzacji bezpośredniej serca.
  Tytuł angielski: Effects of preoperative and intraoperative variables on frequency of atrial fibrillation in the immediate postoperative period after coronary grafting surgery.
  Autorzy: Walczak Maciej, Sarnowski Wojciech, Woźniak Ewa, Filipiak Marlena, Krakowska Katarzyna, Tomczyk Jadwiga
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.162-165, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zabiegi wykonywane w krążeniu pozaustrojowym mają istotny wpływ na występowanie okołooperacyjnych zabaurzeń rytmu głównie pod postacią migotania przedsionków. Celem pracy było określenie, jakie czynniki mogą przyczyniać się do wystąpienia migotania przedsionków w zerowej i pierwszej dobie po zabiegu rewaskularyzacji bezpośredniej mięśnia sercowego. Badaniem objęto 80 pacjentów (69 mężczyzn, 11 kobiet) w wieku od 40 do 71 lat operowanych w krążeniu pozaustrojowym. U wszystkich chorych monitorowano EKG w zerowej i pierwszej dobie po zabiegu. Wystąpienie zaburzeń rytmu pod postacią migotania przedsionków odnoszono do wybranych parametrów przed i około operacyjnych (czas krążenia, czas zakleszczenia aorty, przepływ stężenia potasu, liczba wykonywanych kardiowersji i defibrylacji, nasilenie zmian w tętnicach wieńcowych, liczba wykonywanych pomostów) oraz danych z wywiadu (płeć, wiek, waga, wzrost, powierzchnia ciała). Stwierdzono, iż z powyższych parametrów istotny wpływ na wystapienie migotania przedsionków w zerowej dobie mają zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz wiek operowanych chorych.

  Streszczenie angielskie: We have assessed effects of selected variables (sex, weight, heihjt, body surface area, time of the partial and total bypass, pump output, potassium concentration, number of intraoperative defibrillations and cardioversions, coronary stenosis, number of bypasses) on frequency of atrial fibrillation (AF) episodes during 48 hours after coronary grafting surgery. Among sixty male and eleven female patients, aged 40 - 71 yrs, 22 developed AF during first 24 hours after surgery and 9 - during the next day. Number of AF episodes was significantly higher in older (over 60) patients and in cases with critical obsctruction om the main coronary artery. Intraoperative cardioversion did not decreasee the risk of AF during first 24 hours after surgery.


  9/44

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VIII Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej, Łódź, 23.03.2002 r.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.201-202 - 8 Łódzka Konferencja Kardiologiczna Łódź 23.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  10/44

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VIII Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.657 - 8 Łódzka Konferencja Kardiologiczna Łódź 23.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  11/44

  Tytuł oryginału: Pomiary aktywności 131I zdeponowanego w tarczycy pacjentów w czasie badań diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Measurement of activity of 131I deposited in human thyroid during the medical examination.
  Autorzy: Pliszczyński Tomasz, Ośko Jakub, Filipiak Bogdan, Golnik Natalia, Haratym Zbigniew
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.530-533, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było stworzenie nowego modelu fantomu oraz opracowanie metodyki dla kalibracji spektrometrycznych zestawów pomiarowych przenzaczonych do określania aktywności radiozotopu 131I w tarczycy u ludzi narażonych zawodowo na skażenia oraz pacjentów poddawanych diagnostyce tarczycy z wykorzystaniem 131I. Zaprojektowano i wykonano fantom wodny z symulacją płatów tarczycowych o stałej objętości (pojemniki w kształcie walca o objętości 13 cm**3 każdy) oraz możliwości płynnej regulacji ich położenia zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Wykonano kalibrację zestawu pomiarowego dla różnych efektywnych głębokości położenia tarczycy (w zakresie od 24 do 60 mm) przy zachowaniu standardowej odległości pomiędzy detektorem a powierzchnią szyi pacjenta oraz opracowano metodykę oceny tej głębokości na podstawie parametrów widma energetycznego. W efekcie uzyskano możliwość oceny aktywności radioizotopu 131I zdeponowanego w tarczycy niezależnie od efektywnej głębokości jego położenia. Wykonano pomiary z fantomem mające na celu ocenę błędów pomiarowych wynikających z odstępstw od standardowej geometrii pomiarowej. Poddano badaniu tarczycy 95 pacjentów Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, którym podano doustnie diagnostyczne dawki radioizotopu 131I (od 2 do 4 MB1) z zastosowaniem opracowanej metodyki pomiarowej. U ponad 96 proc. badanych oznaczono w tarczycy aktywność większą średnio o ok. 7 proc. niż przy zastosowaniu metody nieuwzględniającej wpływu efektywnej głębokości położenia tarczycy na wynik pomiaru...


  12/44

  Tytuł oryginału: Wpływ choroby przyzębia na intensywność i dynamikę średniego osoczowego stężenia interleukiny-6 u chorych z ostrymi niewydolnościami wieńcowymi.
  Tytuł angielski: The influence of periodontal disease on the intensivity and dynamic of the mean concentration of interleukin-6 in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Czerniuk Maciej R., Górska Renata, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.18-22, il., tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy ocenino wpływ stopnia zaawansowania choroby przyzębia na intensywność i dynamikę odczynu zapalnego mierzonego zmianami średniego osoczowego stężenia interleukiny-6 (IL-6) u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) i współistniejącą chorobą przyzębia (CH.PZ.).

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of the level of periodontal disease on the intensity and dynamics of the inflammatory reaction in patietns with acute coronary syndrome and suffering from periodontal disease as measured by the level of Interleukin-6 (IL-6).


  13/44

  Tytuł oryginału: Ocena ryzyka wieńcowego lekarzy - uczestników V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - badanie przesiewowe.
  Tytuł angielski: Estimation of coronary risk among physicians - participants of 5th International Congress of Polish Cardiac Society.
  Autorzy: Grabowski Marcin, Filipiak Krzysztof J., Baranowska Marzena, Stolarz Przemysław, Karpiński Grzegorz, Rudowski Robert, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.251-258, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Prewencja i zwalczanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (ch.n.s.) dotyczy zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy. Cel: Oszacowanie obecności czynników ryzyka ch.n.s. oraz próba określenia, według modelowych danych epidemiologicznych badania Framingham, ryzyka (R) wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego (o.z.w.) w ciągu następnych 10 lat w grupie lekarzy (L) - uczestników V Międzynarodowego Kongresu PTK (V Kongres PTK). Metodyka: Badanie ankietowe, pobranie krwi na oznaczenie stężeń lipidów, przygodny pomiar ciśnienia tętniczego (RR) u 157 L uczestników V Kongresu PTK (61 mężczyzn (M), 96 kobiet (K), średni wiek 46 ń 13 lat). Analiza danych ankietowych (wiek, płeć, czynniki ryzyka ch.n.s., styl życia, zachowania prozdrowotne). Wyniki: Stężenie cholesterolu całkowitego (TC) 160 mg/dL stwierdzono u 11 L (7 proc.), 160 - 199 mg/dL - 44 L (28 proc.), 200 - 239 mg/dL - 57 L (36 proc.), 240 - 280 mg/dL - 45 L (29 proc.) i 280 mg/dL - 10 L (6 proc.), w tym 7 K. Średni stosunek TC do HDL-cholesterolu (HDL-C) wynosił 4,95 ń 1,3. Średnie R dla całej grupy wyniosło 5 proc. R 5 proc. R 6 proc. stwierdzono u 105 L (67 proc.), u 32 L (20 proc.) wykazano R z zakresu 11 - 15 proc. stwierdzono u 11 L (7 proc.). R 15 proc. stwierdzono u 9 L (6 proc.). Na 157 L 89 L (57 proc.) w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej raz oznaczało sobie stężenie TC. Średnie wartości RR dla całej grupy wynosiły: 125 ń 16 mmHg dla RR skurczowego (SBP) i 82 ń 9 mmHg dla RR ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The prevention of ischemic heart disease (IHD) and the control of risk factors is recommended for both patients and their doctor. Aim: To assess the occurrence of IHD risk factors and to estimate the risk of coronary event (RCE) in next 10 years among physicians (Ph) - participants of 5th International Congress of PCS 2001 in Warsaw. Methods: Questionnaire study (age, sex, IHD risk factors, life style), lipid profile assessment, single blood pressure measurements (BP) in group of 157 Ph, (61 males (M) and 96 females (F), mean age 46 ń 13). Results: Total cholesterol level (TC) 160 mg/dL was found in 11 Ph (7 p.c.), 160-199 mg/dL in 44 Ph (28 p.c.), 200 - 239 mg/dL in 57 Ph (36 p.c.), 240 - 280 mg/dL in 45 Ph (29 p.c.) and 280 mg/dL in 10 Ph (6 p.c., 7 F). Mean value of TC to HDL cholesterol (HDL-C) ratio was 4.95 ń 1.3. Mean RCE for the whole study group was 5 p.c. RCE was less than 6 p.c. in 105 Ph (67 p.c.), RCE 6-10 p.c. in 32 Ph (20 p.c.), RCE 11 - 15 p.c. in 11 Ph (7 p.c.) and RCE 15 p.c. in 9 Ph (6 p.c.). 89 Ph (57 p.c.) checked TC in previous 2 years. Mean systolic BP (SBP) for the whole study group was: 125 ń 16 mmHg and mean diastolic BP (DBP) was 82 ń 9. 32 Ph (20 p.c.) had prior the history of hypertension. In 14 Ph (44 p.c.) with the history of hypertension a single measurement of BP reveled SBP ň 140 mmHg and in 9 Ph with history of hypertension (28 p.c.) DBP ň 90 mmHg. Only in 12 Ph (38 p.c.) with the history of hypertension normal ...


  14/44

  Tytuł oryginału: Uogólniona odpowiedź zapalna u chorych poddanych zabiegom chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Systemic inflammatory response in patients undergoing coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Suwalski Grzegorz, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.259-266, il., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odpowiedź zapalna stanowi istotny obszar zainteresowania współczesnej kardiologii. Przetrwałą reakcję zapalną powiązano aktualnie m.in. z patogenezą choroby niedokrwiennej serca, niewydolnosci serca, przyspieszonego rozwoju miażdżycy. Odczyn zapalny uważany jest za podstawowy czynnik doprowadzający do destabilizacji blaszki miażdzycowej i wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego. W ostatnim czasie znacznie wzrasta zainteresowanie uogólnioną odpowiedzią zapalną u chorych poddanych zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego między innymi ze względu na wiele powikłań pooperacyjnych mogących być jej wynikiem. Celem niniejszej pracy jest analiza czynników mających wpływ na siłę procesu zapalnego indukowanego ingerencją kardiochirurgiczną zwłaszcza tych, w których przypadku istnieje możliwość modulacji przedoperacyjnych i śródoperacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Inflammatory process is one of the most widely studied issues in modern cardiology. Persistent inflammatory response is linked to the pathogenesis of ischeamic heart disease, heart failure, accelerated atheroslcerosis. Inflammation is suspected to be the main factor destabilizing atherosclerosic plaque, thus causing acute coronary syndromes. In recent years cardiac surgeons have paid much more attention to the systematic inflammatory response syndrom (SIRS) in patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG). That is realeted to the number of postoperative complications possible due to the inflammatory reaction. The aim of an article is to analyze the factors which stimulate inflammatory respnose during the cardiac surgery treatment. The most important are those factors wchich are controllable both preoperatively and perioperatively.


  15/44

  Tytuł oryginału: Statyny - dlaczego ważniejsze?
  Tytuł angielski: Statins - why they are more important?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.273-280, bibliogr. 17 poz., sum. - Obydwa art. na równol. stronach
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Fibraty i statyny stanowią obecnie podstawowe leki hipolipemizujące w praktyce klinicznej. W ostatnim czasie wzrasta rola statyn, chociaż pojawiają się również interesujące doniesienia o roli fibratów w farmakoterapii kardiologicznej. Aktualnie - po publikacji wyników badania HPS (Heart Protection Study) - statyny zyskały kolejne dowody kliniczne na rzecz ich szerokiego stosowania. Niniejsza debata ma na celu skonfrontowanie tych dwóch grup leków pod kątem ich działania farmakologicznego i dowodów pochodzących z kontrolowanych badań świadczących o ich korzystnym wpływie. Dwaj uczestnicy debaty - reprezentujący odpowiednio fibraty i statyny - poproszeni zostali o ustosunkowanie się do trzech kwestii: podstaw epidemiologicznych stosowania tych grup leków, efektów działania statyn i fibratów w praktyce klinicznej oraz dowodów płynących z badań klinicznych nad tymi lekami (evidence-based medicine). Każdy z uczestników dyskusji podsumował też swoje stanowisko względem obecnego statusu terap

  Streszczenie angielskie: Fibrates and statins are currently the most widely prescibed hypolipemic drugs. Recently, the therapeutic status of statins seems to increase, although some interesting studies were published regarding fibrates and their role in cardiovascular therapy. Following the publication of results of HPS (Heart Protection Study), the statins gained more arguments supporting their principal role and possible expansion of clinical indications. The following debate is aimed to compare both groups of drugs as far as their pharmacological properties and evidence-based data from randomized clinical trials are concerned. Two participants of this debate - presenting different views on the subject - comment on the following issues regarding the targed drug groups: the epidemiological basis for the position of statins/fibrates in pharmacotherapy, the clinical practice of using statins/fibrates, the evidence-based medical facts for both groups. Each of the debate participants has been also asked to summar


  16/44

  Tytuł oryginału: IV Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2002.
  Tytuł angielski: IV Warsaw Days of Pharmacology, Pharmacotherapy and Pharmacoeconomics.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.305-306 - 4 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 19-21.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  17/44

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 73. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego, Salzburg, 7-10.07.2002 r.
  Tytuł angielski: Report from 73rd Congress of European Atherosclerosis Society, Salzburg, 7-10.07.2002.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.307 - 73 Kongres Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego Salzburg 07-10.07. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  18/44

  Tytuł oryginału: Sercowe komórki tuczne - źródło endogennego układu fibrynolitycznego?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.23-25, il., bibliogr. 16 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/44

  Tytuł oryginału: Pochodne sulfonylomocznika a układ krążenia - medycyna oparta na faktach (evidence-based medicine).
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.59-62, il., tab., bibliogr. 21 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/44

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Definicje ostrego zespołu wieńcowego, zawału mięśnia sercowego i niestabilnej dławicy piersiowej].
  Autorzy: Opolski Grzegorz, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (1) s.33, il. - Tł. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2001; 3 : 268-272
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/44

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wytyczne leczenia ostrych zespołów wieńcowych].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (1) s.43-44, il., bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2001; 3 : 289-296
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/44

  Tytuł oryginału: Statyny - rosnąca rola w kardiologii.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.23-27, tab., bibliogr. 4 poz. - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/44

  Tytuł oryginału: Sesja "Gorąca linia" - najnowsze doniesienia z kardiologii.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.59 - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • komunikat


  24/44

  Tytuł oryginału: Wpływ choroby przyzębia na intensywność i dynamikę średniego osoczowego stężenia białka C-reaktywnego u chorych z ostrymi niewydolnościami wieńcowymi.
  Tytuł angielski: The influence of periodontal disease on intensivity and dynamic of the mean concentration of C-reactive protein in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Czerniuk Maciej R., Górska Renata, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.35-40, il., tab., bibliogr. [15] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono wpływ stopnia zaawansowania choroby przyzębia na intensywność i dynamikę odczynu zapalnego mierzonego zmianami średniego osoczowego stężenia białka C-reaktywnego (CRP) u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) i współistniejącą chorobą przyzębia (CH.PZ). U chorych z mniej zaawansowaną chorobą przyzębia następowało szybsze ustąpienie odczynu zapalnego mierzonego średnim osoczowym stężenia białka C-reaktywnego w porównaniu z grupami z bardziej zaawansowaną chorobą przyzębia.


  25/44

  Tytuł oryginału: [Komentarze do artykułu pt. Rola hormonalnej terapii zastępczej w profilaktyce choroby wieńcowej: aktualny stan wiedzy].
  Autorzy: Kłoś Jadwiga, Filipiak Krzysztof
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (2) s.14-17, il., bibliogr. 12 poz. + bibliogr. 4 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Current Atherosclerosis Reports 2001; 3 : 399-403
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  26/44

  Tytuł oryginału: Kształt rogówki oraz astygmatyzm w krótkowzroczności : praca doktorska
  Autorzy: Filipiak Dorota, Czepita Damian (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki, Zakład Patofizjologii Narządu Wzroku w Szczecinie
  Źródło: 2002, 84 k. : il., tab., bibliogr. 152 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20448

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/44

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności analgezji zewnątrzoponowej w odcinku piersiowym do pomostowania wieńcowego bez krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: Thoracic epidural analgesia for the off-pump coronary bypass surgery.
  Autorzy: Nikodemski Tomasz, Żukowski Maciej, Ratajski Radosław, Kępiński Stanisław, Filipiak Krzysztof, Brykczyński Mirosław, Listewnik Mariusz, Kazimierczak Arkadiusz, Bohatyrewicz Romuald, Wiechowski Seweryn
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.17C-20C, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 263 pacjentów poddanych zabiegowi OPCAB w 2001 r. Chorych podzielono na dwie grupy GA - 72 chorych znieczulonych tylko ogólnie i GA + TEA - 191 pacjentów, u których oprócz znieczulenia ogólnego zastosowano analgezję zewnątrzoponową w odcinku piersiowym. Na stole operacyjnym ekstubowano w grupie GA 3 chorych (4,16 proc.), natomiast w grupie GA + TEA - 145 (75,9 proc.), a średni czas od zakończenia zabiegu do ekstubacji wynosił odpowiednio 230,7 i 50,9 min. (p 0,0001). W grupie GA statystycznie częściej występowały tachykardia, hipertensja oraz konieczność stosowania wlewu adrenaliny. Autorzy stwierdzają, że analgezja zewnątrzoponowa jest dobrym uzupełnieniem znieczulenia ogólnego podczas operacji OPCAB. Pozwala ona na znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na opioidowe leki przeciwbólowe w trakcie zabiegu oraz umożliwia bezpieczną wczesną ekstubację.

  Streszczenie angielskie: The aim of the retrospective study was to assess the usefulness of thoracic epidural anglezja for OPCAB surgery. Two hundred sixty-three patients were allocated to two groups to receive general anaesthesia - GA (72) or general anaesthesia with thoracic epidural analgesia - GA + TEA (191). Three (4.2 p.c.) GA and 145 (75.9 p.c.) GA + TEA patients were extubated at the operating theatre; mean extubation time was 230.7 and 50.9 min respectively (p 0.0001). Tachycardia, hypertension and inotropic adrenaline support were significantly more frequent in the GA group. We conclude that the thoracic epidural analgesia was an efficient adjunct to general anaesthesia during minimally invasive coronary artery bypass surgery. It reduced opioid demand during anaesthesia and shortened extubation time and recovery.


  28/44

  Tytuł oryginału: Eprosartan - nowy przedstawiciel najmłodszej grupy leków hipotensyjnych.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (9) s.3-6, 8, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Eprosartan jest jednym z nowych antagonistów angiotensyny II (sartanów), wprowadzonych na rynek farmaceutyczny pod koniec XX w. Sartany specyficznie i selektywnie blokują receptory angiotensynowe AT1. Leki te stanowią nową klasę farmaceutyków, którą uwzględniono w zaleceniach dotyczących terapii nadciśnienia tętniczego. Najistotniejsze zalety tej grupy to dobra ich tolerancja i nikły profil działań ubocznych. Sartany posiadają również większość zalet dobrze już znanych z praktyki klinicznej inhibitorów konwertazy angiotensyny (leków blokujących układ renina-angiotensyna). Istnieją pewne różnice w farmakodynamice i farmakokinetyce pomiędzy lekami z grupy sartanów. W artykule przedstawiono podstawowe dane farmakologiczne i kliniczne dotyczące eprosartanu w kontekście innych dostępnych leków z tej grupy.


  29/44

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomiczne aspekty zastosownia kardiowertera-defibrylatora w prewencji nagłych zgonów sercowych.
  Tytuł angielski: The pharmacoeconomic appraisal of implantable cardioverter-defibrillator for the prevention of sudden cardiac death.
  Autorzy: Pietrasik Arkadiusz, Niewada Maciej, Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.377-383, il., tab., bibligor. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyniki randomizowanych badań klinicznych potwierdzają skuteczność terapii z zastosowaniem implantowanego kardiowertera-defibrylatora (implantable cardioverter defibrillator - ICD) w redukcji ryzyka zgonu u osób z komorowymi zaburzeniami rytmu. Wysoki koszt takiej terapii ogranicza wskazania do wszczepiania ICD do grupy chorych, w przypadku których takie postępowanie będzie efektywne zarówno w aspekcie klinicznym, jak i farmakoekonomicznym. W żadnym z dostępnych opracowań nie zaproponowano optymalnej strategii pozwalającej na identyfikację grupy odnoszącej największe korzyści z terapii ICD, chociaż wskazuje się na czynniki mogące determinować korzyść z takiej terapii (wiek 70 lat, frakcja wyrzucania lewej komory 35 proc., klasa wydolności serca NYHA III). Konieczne jest zgromadzenie większej ilości danych pochodzących zarówno z badań klinicznych, jak i z analiz farmakoekonomicznych dotyczących kształtowania standardów stosowania ICD. W pracy przedstawiono wyniki badań klinicznych i analiz farmakoekonomicznych oceniających efektywność i koszty leczenia zagrażających życiu komorowych zaburzeń rytmu z zastosowaniem ICD.

  Streszczenie angielskie: The results of randomized clinical trials have proved that implantable cardioverter defibrillators (ICDs) reduce the risk of death in survivors of ventricular tachyarrhythmias. High costs of ICD devices must limit their use to the subset of patients who would benefit most and for whom ICDs are more effective and cost-effective. The strategy for the identification of patients who could benefit from ICD is not clearly established. It has been postulated that the presence of two or more risk factors (age 70 years, left ventricular ejection fraction 35 p.c., and New York Heart Association class III) may identify the patient who would benfit most from the ICD implantation resulting in cost-effective use of resources but further research in this field is still needed. The clinical trials and pharmacoeconomic analyses on cost-effectiveness of ICDs in therapy of live-threatening ventricular tachyarrhythmias are reviewed in the paper.


  30/44

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXIV Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Berlin, 31.08-04.09.2002 r.
  Tytuł angielski: Report from the XXIVth Congress of European Society of Cardiology. Berlin, 31.08-04.09.2002.
  Autorzy: Filipiak Krzystof J.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.413-416 - 24 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Berlin 31.08-04.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  31/44

  Tytuł oryginału: Stratyfikacja ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych - od badań klinicznych do modelu optymalnego.
  Tytuł angielski: Risk stratification in acute coronary syndromes - from clinical trials to optimal model.
  Autorzy: Grabowski Marcin, Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 1) s.5-11, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Patients with acute coronary syndromes (ACS) are a diverse population. Evidence is available from recent large clinical trials for important subgroups of patietns who are at higher risk of adverse outcomes. An emerging approach to ACS is to use a comprehensive approach to risk assessment. Models have been developed to predict the risks of death, nonfatal myocardial infarction or severe recurrent ischemia in patients with ACS. Risk stratification with scoring system on admission offers the best way to identify patietns who would benefit most from both inasive treatment and platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors. Clinical predictors can be used in risk stratification and are also helpful in assisting in triage of ACS patients to the coronary care unit versus a monitored bed or even a cardiac step-down unit. The following paper summarises the contemporary rules for ACS risk stratification.


  32/44

  Tytuł oryginału: Statyny - leki tylko kardiologiczne?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (4) s.12, 14-20, il.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  33/44

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Statyny a markery zapalenia].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.15-16, il., bibliogr. 10 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Atherosclerosis Reports 2002; 4 : 42-47
  Sygnatura GBL: 313,641

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  34/44

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Statyny po zawale serca: czy nasi pacjenci są właściwie leczeni?].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.26-27, il., bibliogr. 8 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Atherosclerosis Reports 2002; 4 : 99-106
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  35/44

  Tytuł oryginału: Mioglobina - nowe narzędzie wczesnej stratyfikacji ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.78-79, il.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/44

  Tytuł oryginału: Ostre zespoły wieńcowe w dwa lata od wprowadzenia nowej definicji zawału - czy nastąpiły istotne zmiany?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Figiel Wojciech, Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 1 s.102-108, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W roku 2000 wprowadzono nową definicję zawału serca. Postęp wiedzy patofizjologicznej, diagnostyki i terapii odmienił rozumienie przyczyn, przebiegu i skutków ostrych zespołów wieńcowych (OZW). Niniejszy artykuł - będący wstępem do pięciu kolejnych artykułów dotyczących terapii i prewencji OZW - ogniskuje się wokół tego, co zmieniło się w ciągu ostatnich kilku lat w zakresie OZW. O ile świadomi jesteśmy zmian związanych z postępem terapii, zapominamy jak dalece sama zmian klasyfikacji OZW odmieniła nasze spojrzenie na tę grupę chorób. Zmienił się również algorytm wczesnego postępowania w OZW, jak i - co chyba najmniej uświadomione - zmienia się obraz kliniczny tej grupy chorób.


  37/44

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Niedomykalność zastawki mitralnej: typowy przykład aktywacji tkankowego układu renina-angiotensyna].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.74, il., bibliogr. 6 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2002; 4 : 97-103
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  38/44

  Tytuł oryginału: MITRA PLUS - nowy argument w dyskusji nad efektem klasy.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Marchel Michał
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.85-88, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  39/44

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rola zapalenia w patogenezie niewydolności serca].
  Autorzy: Opolski Grzegorz, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (5) s.51-52, il., bibliogr. 3 poz. - Oprac. na podst. czas. Current Cardiology Reports 2002; 4 : 200-205
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  40/44

  Tytuł oryginału: Badanie LIFE - czy tylko kolejny program kliniczny?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.71-72, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/44

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie po zawale mięśnia sercowego].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (3) s.22-23, il. - Tł. artyk. z czas. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine 2002; 4 : 41-54
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  42/44

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Angiogeneza w mikrokrążeniu a układ renina-angiotensyna].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (3) s.33, 40, il., bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Hypertension Reports 2002; 4 : 56-62
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  43/44

  Tytuł oryginału: Inhibitory konwertazy angiotensyny : czy wszystkie są takie same?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.127-134, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  44/44

  Tytuł oryginału: Wpływ choroby przyzębia na intensywność i dynamikę odczynu zapalnego u chorych z ostrymi niewydolnościami wieńcowymi.
  Tytuł angielski: The influence of periodontal disease on intensivity and dynamics of inflammatory reaction in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Czerniuk Maciej R., Górska Renata, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.31-37, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Proces zapalny toczący się w obrębie blaszki miażdżycowej często prowadzi do jej destabilizacji z możliwym pęknięciem, co powoduje powstawanie zakrzepu i wystąpienie ostrej niewydolności wieńcowej (ACS - acute coronary syndrome). Czynnikiem zapalnym prowadzącym do tego procesu może być patogen bakteryjny , pochodzący z tkanek przyzębia. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu stopnia zaawansowania choroby przyzębia na intensywność i dynamikę odczynu zapalnego u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) i współistniejącą chorobą przyzębia (ch.pz.). Materiał i metody. Badniem objęto grupę 50 pacjentów poniżej 60 r. ż (37-60 lat; średnia wieku 51 lat) przyjętych z bólem wieńcowym i wstępnym elektrokardiograficznym rozpoznaniem ostrej niewydolności wieńcowej do leczenia na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie (kobiety - 9, mężczyźni - 41). Podczas pierwszej doby pobytu na Oddziale przeprowadzono badanie podmiotowe i przedmiotowe stomatologiczne. U wszystkich chorych stwierdzono przewlekłe zapalenie przyzębia. Materiał biologiczny na oznaczanie średnich osoczowych stężeń interleukiny 1 (IL-1) i czynnika martwicy nowowtworu (TNF-ŕ) u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) i współistniejącą chorobą przyzębia (ch.pz.) pobierano przy przyjęciu (faza ostra, badanie 1), w 10-12. dobie pobytu (badanie 2) i w obserwacji odległej - 3 m-ce od wystąpienia ACS (badanie 3), u części chorych, także 6 ...

  Streszczenie angielskie: Background. Inflammatory process within coronary artery artherosclerotic plaque is considered to play key role in destabilization and following presentation pof acute coronary syndrome (ACS). Bacteria pathogenic for periodontal disease (ch.pz.) can be the inflammatory factor leading to this procces. Objectives. The aim of the was to estimate the influence of periodontal diseases on the intensity and dynamics of reaction in patients with ACS and suffering from p.d. measured by the level of Inetrelukin 1 (IL01) and tumor necrosis factor ŕ (TNF-ŕ). Material and methods. The study was carried on 50 individuals below 60 years of age, with diagnosed ACS and p.d. (9 - women; 41 - men), hospitalized in Intensive Cardiological Care Department. In order to determine IL-1 and TNF- levels blood from antecubital vein was sampled in teh moment of admission to eth hospital (acute phase, sample 1), on 10/12 day of hospitalization (sample 2), 3 months after ACS (sample 3), and - in some patients - 6 months after. To examien the correlation between advancement of periodontal diseases well as the intensivity and dynamicsof cardiac inflammatory reaction in patients with ACS, the periodontal status was evaluated by measuring the following periodontal indices: plaque index ( p.c.) , bleeding index (p.c.), clinical attachment loss (mm) pocket depth (mm). Each of this parameters was rated in the range from 1 to 4 (1 - small advancement, 4- serious advancement) and according to this range ...

  stosując format: