Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FILA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Ziarniniak grzybiasty - pierwotny chłoniak skóry T-komórkowy.
Tytuł angielski: Mycosis fungoides - primary cutaneous T-cell lymphoma.
Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Filas Violetta
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.424, 426-433, il., tab., bibliogr. 70 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pierwotne chłoniaki skóry stanowią niejednorodną grupę chłoniaków nieziarniczych rozwijających się w skórze i ograniczonych do jej zajęcia przez 6 mies. od momentu rozpoznania. Badania prowadzone w ciągu ostatnich lat wykazały istotne różnice w obrazie klinicznym, przebiegu i rokowaniu tych chłoniaków w stosunku do chłoniaków węzłowych wtórnie naciekających skórę. Doprowadziło to do opracowania przez Europejską Organizację do Badań i Leczenia Raka oddzielnej klasyfikacji pierwotnych chłoniaków skóry, opartej na analizie danych klinicznych, histopatologicznych i immunohistochemicznych. Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides, MF), jest najczęściej występującą jednostką w tej grupie nowotworów. Choroba charakteryzuje się rozrostem małych i średnich nowotworowych limfocytów T z mózgokształtnymi jądrami. W klasycznym MF, o wieloletnim, łagodnym przebiegu, wyróżnia się 3 następujące po sobie okresy: rumieniowy, naciekowy i guzowaty. Etiologia MF nadal pozostaje niewyjaśniona. W początkowym stadium choroby ustalenie prawidłowego rozpoznania sprawia trudności ze względu na podobieństwo obrazu klinicznego i histopatologicznego do dermatoz zapalnych. Wprowadzenie do diagnostyki chłoniaków skóry technik biologii molekularnej, obok stosownaych rutynowo badań histologicznych i immunohistochemicznych, ułatwia diagnostykę i umożliwia wczesne prawidłowe leczenie. We wczesnych stadiach najlepsze wyniki uzyskuje się stosując leczenie miejscowe chemioterapeutykami, PUVA-terapię i ...

  Streszczenie angielskie: Primary cutaneous lymphomas represent a heterogenous group of non-Hodgkin lymphomas presenting in the skin, with no evidence of extracutaneous dissemination of neoplastic process at the time of diagnosis and within 6 months after the diagnosis. Recent studies demonstrated that primary cutaneous lymphomas have very characteristic clinical and histological features, and clinical behavior and prognosis that are different from primary nodal lymphomas of the same histologic subtype, involving the skin secondarily. It resulted in the classification proposed by the European Organization for Research and Treatment of Cancer. This classification is designed specifically for the group of primary cutaneous lymphomas and is based on combination of clinical, histologic, and immunophenotypic criteria. Mycosis fungoides (MF) is the most common type of these lymphomas. The disease is characterised by monoclonal proliferation of small and medium-sized neoplastic T lymphocytes with cerebriform nuclei. Classically, MF has an indolent clinical course with slow progression over years, from patches through infiltrated plaques to tumors. Etiology of MF still reamins unknown. The correct diagnosis is often difficult in the early stages because skin lesions as well as the histological picture can closely mimic many common benign chronic dermatoses. The combination of molecular biology techniques, immunophenotyping and histopathologic examination of skin and other tissues aids in making the ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Napromienianie całej skóry wiązkami elektronowymi w terapii ziarniniaka grzybiastego.
  Tytuł angielski: Total skin electron irradiation in the therapy of mycosis fungoides.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Piotrowski Tomasz, Fundowicz Dorota, Stryczyńska Grażyna, Filas Violetta, Bręborowicz Jan
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.289-295, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia trzech chorych na ziarniniaka grzybiastego (MF) techniką rotacyjno-dualną całkowitego napromieniania skóry szybką wiązką elektronów (TSEI RD). Pacjenci byli napromieniani cztery razy w tygodniu do dawki łącznej 36-40 Gy. W dwóch przypadkach MF (stadium IIA i IIB), mimo wcześniej stosowanego leczenia, nie uzyskano remisji, u jednego chorego - z uwagi na rozpoznanie MF z towarzyszącą mucynozą mieszkową - włączono terapię TSEI jako metodę z wyboru. U wszystkich uzyskano całkowitą remisję kliniczną, której towarzyszyła remisja histopatologiczna. U chorego z MF i mucynozą mieszkową po 5 miesiącach nastąpił nawrót zmian guzowatych, u pozostałych dwóch pacjentów utrzymuje się całkowita remisja, trwająca 12 i 14 miesięcy. Objawy uboczne obserwowane w trakcie TSEI to głównie: suchość skóry, erytrdermia, spełzanie płytek paznokciowych i wyłysienie, które ustąpiły po czterech miesiącach od zakończenia leczenia.

  Streszczenie angielskie: The results of total electron irradiation with the rotary-dual technique (TSEI RD) in three cases of mycosis fungoides (MF) are presented. The patients were irradiated four times weekly to the total dosage of 36-40 Gy. Two patients with MF (stage IIa and IIB) had been treated before with photochemotherapy and local X-radiotherapy but no remission was observed. In one case of MF with follicular mucinosis TSEI had been chosen as the best therapeutic regiment. The complete clinical response accompanied by histopathological remission was achieved in all patients. In the case of MF with follicular mucinosis after 5 months of remission the tumors relapsed, whereas two other patients are still free of the disease with the remission lasted for 12 and 14 months. The most common adverse effects observed during TSEI were: skin dryness, erythroderma, onycholysis and alopecia, which healed 4 months after the end of the therapy.


  3/7

  Tytuł oryginału: Effect of L-arginine on oxygen consumption and haemodynamic function of rat's heart exposed to cold cardioplegic ischaemia and reperfusion.
  Autorzy: Okoński Piotr, Szram Stefan Mirosław, Mussur Mirosław, Banach Maciej, Fila Michał, Bielasik Karol, Kędziora Józef, Zasłonka Janusz
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.28-31, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Ischaemia - reperfusion damage causes injury of all heart cells. Loss of endothelium function and biologically active substances secreted by it can be essential to development of the damage. Ischaemia and reperfusion decreases the release of nitric oxide, which influences postischaemic coronary flow and return of ventricular function. Administration of L-arginine to cardioplegic and reperfusion solution can improve protection of heart and cause the return of left ventricular function after hypothermic ischaemia through preservation of endothelial cell functions and increase of release of nitric oxide. Objective: How addition of L-arginine to cardioplegic solution influences oxygen consumption by myocardium and its postischaemic haemodynamic function. Methods: The research was conducted on isolated heart model of 56 rats, divided into seven equal groups. The hearts were prepared with modified Neely method and were perfused with the use of apparatus in accordance with modified Langendorf method. The research was carried out in the following order: initial perfusion of the non-working and working heart, perfusion with cardioplegic solution, cold cardioplegic arrest and reperfusion of the non-working and working heart. Results: During initial perfusion, oxygen consumption was comparable in all groups. During cardioplegic perfusion, oxygen consumption was reduced in every group. At the time of reperfusion of non-working heart model, consumption of oxygen was increased. During reperfusion of the working heart, the lowest oxygen consumption was noted in group P, the highest in group DI...


  4/7

  Tytuł oryginału: Prognostic value of selected imunohistochemical markers in skin melanoma.
  Tytuł polski: Markery immunohistochemicze w czerniaku.
  Autorzy: Kycler Witold, Grodecka-Gazdecka Sylwia, Bręborowicz Jan, Filas Violetta, Teresiak Marek
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.487-495, il., tab., bibliogr. 40 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest ocena znaczenia metaloproteinazy 2 (MMR-2), glikoproteiny CD44 i nm23 kinazy dwufosfonukleozydowej dla przebiegu czerniaka skóry w porównaniu z wpływem czynników klinicznych i histopatologicznych na czas przeżycia. Materiał i metodyka. Analizowano dane 39 pacjentów operowanych z powodu czerniaka w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu w II Oddziale Chirurgii Onkologicznej po raz pierwszy w latach 1990 - 1994. Ocenie poddano dane kliniczne, takie jak: wiek, płeć, pojawienie się rozsiewu nowotworowego, jego lokalizację oraz czas przeżycia. Na podstawie archiwalnych preparatów histopatologicznych oceniono: grubość nacieku guza w mm wt Breslow'a, poziom naciekania wg Clarka, postać histologiczną, obecność nacieku limfocytarnego, cechy regresji, obecność owrzodzenia, obecność satelitów i przerzutów do węzłów chłonnych. Przeprowadzono badanai ekspresji narkerów immunohistochemicznych w materiale tkankowym uzyskanym z archiwalnych bloczków parafinowych. Określono obecność HMB-45 i PCNA, ekspresję metaloproteinazy 2 (MMP-2, glikoproteiny CD44 i nm23 kinazy dwufosfonukleozydowej. Dane kliniczne, histopatologiczne i immunohistochemiczne oceniono w korelacji z czasem przeżycia. Ocenę czynników prognostycznych przeprowadzono metodą nieparametrycznego modelu proporcjonalengo hazardu wg Coxa. Wyniki. Najistotniejszym czynnikiem rokowniczym w badanej grupie okazał się dodatni wynik reakcji na obecność nm23 kinazy dwufosfonukleotyzydowej i to zarówno ...

  Streszczenie angielskie: Aim: to assess the signifcance of the expression of metalloproteinase 2 (MMP-2), CD44 glycoprotein and mn23 diposphate nucleoside kinase on melanoma progression and survival time and its comparison with the influence of clinical and histopathological parameters. Material and methods: 39 patients operated for the first time because of melanoma in the 2nd Department of Oncological Surgery of the Greatpoland Cancer Centre in Poznań between the years 1990 - 1994. Clinical data such as age, gender, the occurrence of cancer spread, its location and survival time were assessed. Using archival histopathological specimens we assessed the thickness of tumour invasion in mm according to Breslow, the level of invasion according to Clark, histological type, the presence of lymphocyte infiltration, regression symptoms, teh existence of preexisting naevus, the presence of ulceration, the presence of satellites and metastases to lymphatic nodes. Immunohistochemcial marker expression was perforemd in tissue material obtained from archival paraffin blocks. The presence of HMB-45 adn PCNA, the expression of metalloproteinase 2 (MP-2), CD44 glycoprotein and nm23 diphosphate nucleoside kinase were also assessed. Clinical, histopahtological and immunohistochemcial data was analysed in correlation with survival time. The evaluation of prognostic factors was performed aby Cox's nonparametriic proportional hazard regression model. Results: the crucial prognostic factor in the examined group ...


  5/7

  Tytuł oryginału: Działalność i efekty funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
  Autorzy: Filarski Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (12) s.36-40
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/7

  Tytuł oryginału: Działalność Rzecznika Praw Pacjenta - próba oceny i perspektywy funkcjonowania.
  Autorzy: Filarski Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (12) s.77-81
  Sygnatura GBL: 306,358

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  7/7

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenie pomocy).
  Autorzy: Filar Marian
  Źródło: Prawo Med. 2002: [4] wyd. spec.: wybór artykułów: materiały pomocnicze dla lekarzy zdających kolokwium z prawa medycznego s.78-95
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: