Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FIJUTH
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Brachyterapia w leczeniu chorych na raka płuca.
Brachytherapy in the treatment of patients with lung cancer.
Autorzy: Makarewicz Roman, Fijuth Jacek
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.37-40, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mimo postępów, jakie dokonały się w ostatnich latach w dziedzinie onkologii, wyniki leczenia chorych na raka płuca pozostają nadal złe. Skłania to wielu autorów do poszukiwania nowych metod leczenia. W artykule omówiono znaczenie brachyterapii w leczeniu chorych na raka płuca. Metoda pozwala na dostarczenie wysokiej dawki promieniowania do zdefiniowanego obszaru przy jednoczesnym oszczędzeniu zdrowych tkanek otaczających. Chociaż nie opracowano dotąd standardów dotyczących wskazań klinicznych ani schematów dawkowania, brachyterapia wewnątrzoskrzelowa ma dobrze zdefiniowaną rolę w paliatywnym prowadzeniu chorych na raka płuca. Niewielkie natomiast znaczenie przypisuje się brachyterapii w leczeniu uzupełniającym u chorych poddanych wcześniej napromienianiu wiązką zewnętrzną. W pracy omówiono konwencjonalne i nowe techniki brachyterapeutyczne. Przedstawiono korzyści z ich stosowania, zarówno ze względu na osiagalny rezultat leczenia, jak i na profil bezpieczeństwa dla pacjenta.

  Streszczenie angielskie: In spite of the development of oncology, the treatment results in lung cancer patients are still bad. It is nacessary to look for new treatment methods. The article discusses the significance of brachytherapy in the treatment of lung cancer patients. Although standard clinical indications and dosage schedules have not been established endobronchial brachytherapy has a well-defined role in the palliative management of lung cancer patients. The emergence of high dose rate brachytherapy has improved this option. With conventional dose rate brachytherapy the source was typically left in place for 1 to 2 days and required hospitalization with the attendant disadvantages of greater expense, increased patient discomfort, and more complicated radiation protection issues. High dose rate brachytherapy let the entire treatment to be accomplished in a matter of minutes on an outpatients, basis, and fractionated treatments are feasible. Several studies of endobrachial brachytherapy have demonstrated improvement in hemoptysis, cough, and dyspnea. Serious complications of high dose rate intraluminal brachytherapy, such as fistula formation, tracheal perforation, pneumonitis and radiation bronchitis are typically rare. The one more often complication is haemorrhage. However, it is often difficult to differentiate a treatment complicationfrom the effect of tumor progression in these patients. An intriguing issue is whether there is a role for endobronchial brachytherapy as a boost in selected patients receiving definitive external beam radiotherapy...


  2/6

  Tytuł oryginału: Survival and pattern of failure after postoperative radiation therapy for medulloblastoma in adult patients.
  Tytuł polski: Ocena wyników i przyczyn niepowodzeń pooperacyjnego napromieniania dorosłych chorych na rdzeniaka płodowego.
  Autorzy: Żółciak Agnieszka, Kępka Lucyna, Fijuth Jacek, Leszczyk Czesława
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.104-109, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Ocena wyników pooperacyjnej radioterapii 27 dorosłych chorych na rdzeniaka płodowego (modulloblastoma). Materiał i metoda. Poddano analizie 27 choorych na rdzeniaka płodowego, leczonych napromienianiem w II Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, w latach 1984-2000. Dwudziestu sześciu chorych napromieniono na oś móżgowo-rdzeniową (mediana - 33,6 Gy), podwyższając dawkę na tylny dół czaszki do 55 Gy. Jeden chory był napromieniony paliatywnie na móżg. Chorym nie podawano chemioterapii jako pierwotnego leczenia. Przeprowadzono analizę niepowodzeń leczenia, przeżycia całkowitego, przeżycia bez nawrotu choroby i przeżycia po wznowie (PPW). Oceny czynników rokowniczych dokonano w analizie jednowymiarowej, włączając wiek, stan ogólny, stan neurologiczny, zakres resekcji, lokalizację guza (robak versus półkula móżdżku), obecność desmoplazji i obecność zastawki w komorze mózgu. Do analizy nie włączono stopnia zaawansowania ze względu na brak wykonywania wszystkich obowiązujących badań wyjściowych (rezonans rdzenia kręgowego i punkcja lędźwiowa). Wyniki. Przeżycie 5- i 10-letnie wyniosło odpowiednio 55 oraz 44 proc. Prawdopodobnieństwo 5- i 10-letniego przeżycia bez nawrotu choroby wynosiło odpowiednio 44 i 31 proc. Wiek okazał się jedynym istotnym czynnikiem prognostycznym w analizie jednowymiarowej. Pięcioletnie przeżycie całkowite dla chorych w wieku poniżej 30 lat wynosiło 40 proc., a dla chorych w wieku 30 i więcej lat 90 proc. (p = ...

  Streszczenie angielskie: Aim. To present the results of postopeorative radiotherapy in 27 adult patients with medulloblastoma and to design future management strategies. Material and methods. 27 patients with medulloblastoma were treated between 1984 and 2000, of whom 26 received craniospinal irradiation (median 33.6 Gy) with a boost to the posterior fossa (55 Gy). No patient received chemotherapy at primary treatment. Pattern of failure, overall survival (OS), disease free survival (DFS) and survival after recurrence (SAR) were analysed. Age, tumour location, desmoplasia in histology examination, extent of resection, shunt presence, performance and neurologic status were included in a univariate analysis in order to assess possible factors influencing overall survival. The disease stage was disregarded because of insufficient initial staging. Results. Actuarial 5- and 10- year OS rates were 55 p.c. and 44 p.c., respectively. Actuarial 5- and 10- year DFS rates were 44 p.c. and 31 p.c. respectively. In univariate analysis age was the only significant prognostic factor for OS. For patients less than 30 years of age 5-year OS rate was 40 p.c., for elders - 90 p.c., p = 0.004. A tendency to improve OS was observed with better performance and neurologic status, and location in the cerebellar hemisphere, whilst the presence of shunt and gross total resection worsened OS without statistical significance. Tumour recurred in 17 (63 p.c.) patietns. Ten relapses (59 p.c.) occurred within the first 2 ...


  3/6

  Tytuł oryginału: The results of postoperative irradiation for locally advanced carcinoma of the larynx.
  Tytuł polski: Ocena wyników pooperacyjnego napromieniania chorych na miejscowo zaawansowanego raka krtani.
  Autorzy: Wieczorek Andrzej, Fijuth Jacek, Michalski Wojciech
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.287-294, il., tab., bibliogr. 38 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy był retrospektywna anlaiza wyników pooperacyjnej radioterapii u chorych na zaawansowanego raka krtani oraz ocena wpływu czynników prognostycznych klinicznych i terapeutycznych na rokowanie. Materiał. Materiał kliniczny stanowiła grupa 165 chorych na miejscowo zaawansowanego raka krtani, leczonych w latach 1985-1996, u których przeprowadzono uzupełniające pooperacyjne napromienianie. Wszyscy chorzy mieli wcześniej wykonany zabieg operacyjny, polegający na całkowitym usunięciu krtani, połączonym w 91 przypadkach z jednostronną lub obustronną operacją węzłów chłonnych szyi. Czas od operacji do rozpczęcia naporomieniania po operacji wyniósł od 15 do 162 dni (średnia 53). Dawka całkowita wahała się od 50 Gy do 70 Gy przy dawce frakcyjnej 2 Gy. Analizie poddano czas przeżycia oraz czas do miejscowego nawrotu. Prawdopodobieństwo przeżycia obliczano metodą Kaplana-Meiera. Zbadano wpływ: płci, wieku, stopnia, sprawności, stopni zaawansowania T i N, lokalizacji nowotworu, poziomu hemoglobiny, stopnia zróżnicowania histologicznego, zajęcia usuniętych węzłów chłonnych, przejścia nacieku poza torebkę węzła, stopnia doszczętności zabiegu operacyjnego, obecności niekorzystnych cech rokowniczych, związanych z rozrostem guza pierwotnego (zejście pod głośnię, przejście nacieku poza granice anatomiczne krtani, naciekanie chrząstek lub kombinacja powyższych cech) oraz czas od operacji do rozpoczęcia radioterapii na czas przeżycia oraz czas do wystąpienia miejscowego nawrotu, posługując się modelem proporcjonalneg ryzyka D. R. Cox'a...


  4/6

  Tytuł oryginału: Results of postoperative radiotherapy in lowgrade gliomas.
  Autorzy: Kępka Lucyna, Fijuth Jacek, Leszczyk Czesława, Dyttus-Cebulok Katarzyna, Zolciak Agnieszka
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (2) s.61-73, il., tab., bibliogr. 41 poz. - Konferencja pt. Postępy w radiologii onkologicznej - diagnostyka, leczenie, planowanie leczenia Poznań 19-21.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate results of postoperative radiotherapy (PRT) for Low-Grade Gliomas (LGG). Material and methods: Between and 1955, 158 patients with LGG (WHO II) received PRT. A multivariate analysis for possible prognostic factors was performed. CT scans taken prior to surgery and at the time of recurrence were compared to define the recurrence pattern in relation to initial tumour site and the irradiated volume. Results: Ten-year overall and progression free survival rates were 41 p.c. and 29 p.c., respectively. A multivariate analysis revealed that good WHO performance status, seizures at presentation, duration of symptoms before treatment 12 months, age 54 years and gross total resection were associated with increased survival. All but three analysed recurrences occurred within the initial tumor sites. Three was only one case of recurrence outside the previously irradiated volume. Conclusion: Long-term treatment results were unfavourable for most LGG patients. Our data confirm the prognostic value of the above-mentioned factors.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ganglioneurocytoma (central neurocytoma with diffuse ganglionic differentiation) with neuraxis dissemination. Case report and review of the literature.
  Tytuł polski: Ganglioneurocytoma z rozsiewem w centralnym układzie nerwowym. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Kępka Lucyna, Miller Douglas C., Fijuth Jacek
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.407-412, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 46-letniego mężczyzny, u którego dokonano subtotalnej resekcji guza mózgu, zlokalizowanego w okolicy otworu Monroe prawej komory bocznej. W badaniu histopatologicznym zdiagnozowano guz pochodzenia neuronalnego, złożony z 2 typów komórek nowotworowych - neurocytów i komórek zwojowych. Ostatecznie postawiono rozpoznanie histopatologiczne - ganglioneurocytoma. Na podstawie morfologii guza (brak atypii, pleomorfizmu, martwicy) oraz niskiego potencjału proliferacyjnego, oznaczonego za pomocą przeciwciał MIB1, określono, że chodzi o wysokozróżnicowany, dobrze rokujący nowotwór. Stan ogólny i neruologiczny chorego uległ, w ciągu 3 miesięcy po zabiegu operacyjnym, znacznemu pogorszeniu. W rezonansie magnetycznym mózgu wykazano bardzo dużą progresję miejscową nowotworu, z jednoczesnym rozsiewem wzdłuż komór, charakteryzującym się obecnością satelitarnych guzów w rogu skroniowym i potylicznym komory bocznej prawej i jednoczesnym wzmocnieniem kontrastowym wzdłuż komory III. W badaniu cytologicznym płynu mózgowo-rdzeniowego z punkcji lędźwiowej nie znaleziono komórek nowotworowych. Chory został napromieniony na mózg i C1-C2, do dawki 42 Gy w 15 frakcjach, z podwyższeniem dawki na obszar wznowy miejscowej do 46 Gy. Cztery miesiące po zakończeniu radioterapii stwierdzono stabilizację choroby w badaniu radiologicznym i lekką poprawę stanu neurologicznego. Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego tego rzadkiego nowotworu. Zaznaczono, że według niektórych ...

  Streszczenie angielskie: We reprot the case of a 46-year-old man with ganglioneurocytoma, initally managed by subtotal resection. The location of the tumour was typical for central neurocytoma, but there was a rapid local progression (in 3 months) mimicking malignant tumour with simultaneous dissemination in the brain as evidenced by magnetic resonance imaging (MRI). The histological appearance of this tumour lacked features of malignancy and showed tow neoplastic cells types - a predominance of neurocytes with some ganglion cells scattered singly and in clusters in all parts of the tumours. An immunostain for synaptophysin was typical for neuronal tumours. The proliferative potential of the tumour was low, as indicated by an MIB1 immunostain. The disease was managed at progression with radiotherapy delivered to the whole brain (42 Gy in 15 fractions) and with a boost to the primary site (2 fractions of 2 Gy). Four months after radiotherpay the neurological status of the patient had improved and he no longer required steroid administration. MRI revealed tumour stabilisation. We conclude that neuronal tumours like ganglioneurocytoma or central neurocytoma with diffuse ganglionic differentiation may not be as benign as previously thought and discuss other data reporting malignant behaviour of such tumours. Aggressive tumour behaviour can occur in the absence of the described histopathological signs of poor prognosis, making clinical predictions from the pathological data uncertain. The ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Moczówka prosta jako pierwszy objaw germinoma centralnego układu nerwowego (CUN).
  Tytuł angielski: Diabetes insipidus as the first symptom of germinoma of the Central Nervous System (CNS).
  Autorzy: Zgliczyński Wojciech, Zdunowski Piotr, Fijuth Jacek, Podgórski Jan, Zieliński Grzegorz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.443-457, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecność guza okolicy okołosiodłowej rzadko prowadzi do pojawienia się moczówki prostej. Moczówka prosta znacznie częściej jest wynikiem procesu o podłożu autoimmunologicznym lub naciekowo-zapalnym. Może być też skutkiem urazu mózgu lub interwencji neurochirurgicznej. Celem pracy była próba ustalenia kryteriów rozpoznawania i leczenia guzów centralnego układu nerwowego (CUN) pochodzenia zarodkowego (germinoma). W związku z tym, dokonano analizy przebiegu klinicznego i wyników leczenia siedmiu chorych: 6 mężczyzn i 1 kobiety, w wieku od 18 do 42 lat (śr. 24,5 lat). U wszystkich przeprowadzono szczegółowe badanie kliniczne łącznie z oceną czynności hormonalnej przysadki, obecności HCG i AFP w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz w surowicy krwi. U wszystkich wykonano też badanie MR mózgowia z zastosowaniem kontrastu. U wszystkich siedmiu chorych, pierwszym objawem zmian nowotworowych pochodzenia zarodkowego była moczówka prosta. U wszystkich stwierdzono również niedoczynność przedniego płata przysadki, a u pięciu dodatkowo zaburzenia pola widzenia. W czterech przypadkach obserwowano hiperprolaktynemię. U wszystkich wykazano obecność HCG w płynie mózgowo-rdzeniowym wobec braku tego hormonu we krwi obwodowej. U większości chorych w badaniu MR uwidoczniono co najmniej dwuogniskowość zmian, obejmujących głównie szyszynkę i okolicę ponadsiodłową, ulegających silnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Zastosowanie radioterapii na obszar mózgu i rdzenia przedłużonego u sześciu chorych doprowadziła do całkowitej i długotrwałej remisji zmian. Tylko w jednym przypadku raka zarodkowego radioterapia okazała się nieskuteczna.

  Streszczenie angielskie: Parasellar tumors rarely lead to occurence of diabetes insipidus. Central diabetes insipidus is caused in most cases by an autoimmune process or infiltrative disease of the hypothalamus and pituitary stalk. It may be an effect of neurosurgical intervention or, less commonly, skull injury. The presented work aims to establish diagnostic criteria and trteatment options for CNS tumors of germinal origin (germinoma). Clinical course and treatment effects of seven cases (6 males and 1 female), aged 18 to 42 yrs (mean 24,5) were analyzed. In all the cases detailed clinical examination, hormonal assessments including presence of AFP and HCG in cerebrospinal fluid as well as GdDTPA-enhanced MR imaging were perfomed. In all the seven cases primary symptom of CNS germinoma was diabetes insipidus. In all the cases pituitary hypofunction was found. Other symptoms of parasellar mass were less common (visual field disturbance 5 of 7 and hyperprolactinaemia 4 of 7). In all cases measurable concentrations of HCG in cerebrospinal fluid and undetectable in peripheral blood supported the diagnosis. In majority of cases MR imaging revealed multi- and at least bifocal lesions with strong gadolinium enhancement localized in parasellar region and in the pineal gland. Radiotherapy of CNS and medulla oblongata was effective in 6 of 7 leading to complete and continuous remission. Only in one case of germinal carcinoma radiotherapy was ineffective.

  stosując format: