Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FATYGA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Odmienności kliniczne i radiologiczne urazów kręgosłupa u dzieci i dorosłych.
Tytuł angielski: Radiological and clinical differences of the spine trauma in children and adults.
Autorzy: Majcher Piotr, Fatyga Marek, Skwarcz Andrzej
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.544-548, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Autorzy, w oparciu o własny materiał kliniczny i piśmiennictwo, przedstawiają problematykę złamań kręgosłupa u dzieci i dorosłych. Podkreślają odmienność tych uszkodzeń u dzieci gdyż uraz powoduje uszkodzenie kości gąbczastej i chrząstek wzrostowych trzonów. Obok złamania osi kręgosłupa jako następstwa urazu powstają zaburzenia wzrostowe powiększające pierwotne urazowe uszkodzenie. Rozwój nowoczesnych sposobów obrazowania zwiększył i rozszerzył wskazania do leczenia operacyjnego przez uwidocznienie światła kanału kręgowego. Nowoczesne sposoby stabilizacji wewnętrznej z wykorzystaniem śrub transpedikularnych i czopów międzytrzonowych zapewniły trwałość korekcji zniekształceń osi kręgosłupa. Materiał i metody. Autorzy w latach 1986-2001 leczyli 74 dzieci do 18 r.ż. i 528 dorosłych po 18 r.ż., łącznie 602 pacjentów. U wszystkich, po wyrównaniu stanu ogólnego po urazie wykonywano badanie tomografii komputerowej, a w wybranych przypadkach badanie rezonansem magnetycznym. Wyniki. Autorzy, po analizie własnego materiału wyróżniają typ dziecięcy w odrożnieniu od typu uszkodzenia dorosłych, gdzie występują wyłącznie następstwa samego urazu. Według autorów, wewnętrzna stabilizacja zapewnia korekcję osi kręgosłupa, dobrą stabilizację segmentów ruchowych z ograniczeniem zasięgu do segmentów uszkodzonych. Autorzy nie odstępują od stworzenia warunków do rozwoju tylnej spondylodezy mostowymi przeszczepami autogennymi - tylna spondylodeza. Nie wyklucza to uzupełnienia przedniej kolumny nośnej kręgosłupa przeszczepami kostnymi lub czopami międzytrzonowymi - przednia...


  2/6

  Tytuł oryginału: Diagnostyka radiologiczna młodzieńczej kifozy piersiowej, tzw. choroby Scheuermann'a w obrazie radiologii konwencjonalnej i obrazowej (TK i MR).
  Tytuł angielski: Radiological, CT and MRI evaluations in patients with the Scheuerman disease.
  Autorzy: Fatyga Marek, Majcher Piotr, Skwarcz Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.549-558, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Młodzieńcza kifoza piersiowa, tzw. choroba Scheuermann'a jest przedmiotem badań od 1920 roku, gdyż od tego czasu wielokrotnie podejmowano próby wyjaśnienia jej etiopatogenezy. Powodowało to zamieszczenie w definiowaniu różnych objawów klinicznych i radiologicznych zaburzeń w ukształtowaniu trzonów kręgów. Współczesne metody obrazowania chorób w radiologii (TK i MR) stworzyły możliwości i głębszego poznania zmian w płytkach granicznych, przyległych częściach trzonów, krążkach międzykręgowych oraz wpływu tych zaburzeń na zawartość kanału kręgowego i otworów międzykręgowych. Jest to cel pracy. Materiał i metoda. Autorzy dokonali analizy dokumentacji klinicznej i radiologicznej ponad 600 chorych z zaburzeniami wzrostowymi kręgosłupa o różnej lokalizacji, odmiennym obrazie klinicznym oraz w różnych fazach ich zaawansowania. Z grupy tej wyodrębnili zaburzenia w przebiegu osteochondrozy kręgosłupa lędźwiowego, chondrodysplazji kręgowo-nasadowej, spondylozy młodzieńczej oraz w wadach wrodzonych kręgów. Wyniki. Analizując dokumentację chorych z młodzieńczą kifozą piersiową stwierdzono, iż zaburzenia kostnienia śródchrzęstnego obejmowały zasadniczo całą płytkę graniczną bądź jej przednią część, z mniejszym lub większym zajęciem przyległych części trzonu. Pewna grupa zaburzeń wzrostowych przebiegała tylko ze sklinowaniem trzonu i sklerotycznym zagęszczeniem płytki granicznej, bez charakterystycznych ubytków struktury kostnej. We wszystkich przypadkach zmianom wstecznym ulegał krążek międzykręgowy. Nigdy nie stwierdzono przemiesczenia fragmentu jądra miażdżystego...


  3/6

  Tytuł oryginału: Wartość badań obrazowych (TK i MR) w diagnostyce kręgozmyku.
  Tytuł angielski: Value of the CT and MRI evaluations in diagnosis of the patients with spondylolisthesis.
  Autorzy: Fatyga Marek, Majcher Piotr, Krupski Witold, Gawda Piotr
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.575-581, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy, w oparciu o własny materiał kliniczny i piśmiennictwo, przedstawiają wartość badania TK i MR w diagnostyce kręgoszczeliny i kręgozmyku. Rozwój nowoczesnych sposobów obrazowania zwiększył i rozszerzył wskazania do leczenia operacyjnego, nie tylko przez uwidocznienie światła kanału kręgowego, ale także zmian w układzie kostnym. Według autorów, ścisła współpraca klinicysty i radiologa sprzyja dokładniejszej analizie badanych przypadków, z określeniem wskazań do leczenia operacyjnego. Autorzy przedstawiają schemat postępowania diagnostycznego i wybrane problemy diagnostyczne kręgoszczeliny i kręgozmyku.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wartość badania TK z wykorzystaniem opcji przestrzennej 3D w diagnostyce urazów, wad i zniekształceń kręgosłupa u dzieci i dorosłych.
  Tytuł angielski: The value of CT scans with the 3D option in the diagnosis of spinal trauma, defects and deformities in children and adults.
  Autorzy: Majcher Piotr, Fatyga Marek, Krupski Witold, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.662-666, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Oceniono wartość diagnostyczną wtórnych rekonstrukcji przestrzennych tomografii komputerowej w diagnostyce różnorodnej patologii kręgosłupa. Materiał i metdoy. Materiał obejmuje grupę 35 chorych, u których wykonano badania TK uzupełniane rekonstrukcjami 3D. Wyniki i wnioski. Stwierdzono, że rekonstrukcje 3D poszerzyły możliwości diagnostyczne osiowej tomografii komputerowej, zwłaszcza w zakresie perspektywicznej i całościowej oceny struktur kostnych kręgosłupa oraz umożliwiły określenie wzajemnych stosunków przestrzennych.

  Streszczenie angielskie: Background. The diagnostic means of 3D CT reconstruction in various spine disorders was evaluated. Material and methods. The material and methods a group of 35 patients who had CT enhanced with 3D option. Results and conclusions. It has been shown that the 3D reconstructions have broadened the diagnostic possibilities of axial CT, especially in the field of perspective and wholesome evaluation of spinal bone structures.


  5/6

  Tytuł oryginału: The value of spatial reconstructions with computed tomography (3D CT) in recognising the fissure of vertebral arch.
  Tytuł polski: Wartość rekonstrukcji przestrzennych tomografii komputerowej (3D TK) w rozpoznawaniu szczeliny łuku kręgu.
  Autorzy: Krupski Witold, Majcher Piotr, Fatyga Marek, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.463-470, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Degenerative changes of the vertebral column in spatial imaging of 3D computed tomography.
  Tytuł polski: Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w obrazowaniu przestrzennym tomografii komputerowej 3D TK.
  Autorzy: Krupski Witold, Majcher Piotr, Krupski Mirosław, Fatyga Marek, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.459-465, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W grupie 36 chorych z bólowymi zespołami korzeniowymi dokonano oceny wartości diagnostycznej rekonstrukcji przestrzennej tomografii komputerowej (3D TK) w badaniach struktur kostnych kręgosłupa. Stwierdzono, że 3D TK jest techniką z wyboru w ocenie stenozy zwyrodnieniowej kanału kręgowego, powierzchni wewnętrznej kanału, zwężeń kostnych otworów międzykręgowych oraz zachyłków bocznych.

  Streszczenie angielskie: In a group of 38 patients with radicular pain syndromes diagnostic value of spatial reconstructions with computed tomography (3D CT) was assessed in examinations of bone structures of the vertebral column. It was found that 3D CT is a technique of choice in the assessment of degenerative stenosis of the vertebral canal, internal surface of the vertebral canal, bone narrowings of intervertebral foramens and lateral recesses.

  stosując format: