Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FARBISZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Aktywność peroksydazy glutationowej (GSH-Px), reduktazy glutationowej (GSSG-R) i dysmutazy nadltenkowej (SOD-1) w pojedycznych przerzutach nowotworowych do mózgu.
Tytuł angielski: Activity of glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione reductase (GSSG-R) and superoxide dysmutase (SOD-1) in single brain metastases.
Autorzy: Dudek Henryk, Farbiszewski Ryszard, Michno Tadeusz, Kozłowski Andrzej
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.252-256, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena aktywności peroksydazy glutationowej (GH-Px), reduktazy glutationowej (GSSG-R) oraz dysmutazy nadltenkowej (SOD-1) w pojedynczych przerzutach nowotworowych do mózgu. Aktywność GSH-Px określano spektrofotometrycznie, GSSG-R metodą Mize'a i Landona, natomiast SOD-1 wedlug metody Sykesa i wsp. Badania przeprowadzono na 36 próbkach (10 probek z niezmienionej tkanki nerwowej, 12 próbek z przerzutów nowotworowych, 14 probek z glejaków wielopostaciowych) pobranych w czasie operacji neurochirurgicznych. Stwierdzono znamienny statystycznie (p 0,001) wzrost aktywnosci GSH-Px oraz GSSG-R w przerzutach nowtoworowych do mózgu w porównaniu z aktywnością tych enzymów w zdrowej tkance nerwowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the activity of glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione reductase (GSSG-R) and superoxide dysmutase (SOD-1) in the single brain metastases. The activity of the GSH-Px was evaluated with the use of spectrophotometry, GSSG-R was evaluated basing on the method of Mize and Langdon and SOD-1 with Sykes et al. method. The examinations were carried out in 36 specimens (10 specimens of healthy brain tissue, 12 specimens of brain metastases, 14 specimens of glioma multiforme). The statistical analysis revealed significant increase (p 0,001) of GSH-Px and GSSG-R activity within the single brain metastases in comparison with the healthy brain tissue.


  2/3

  Tytuł oryginału: Obniżenie mechanizmów obrony antyoksydacyjnej w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z kleszczowym zapalenim mózgu.
  Tytuł angielski: Decreased antioxidant-defence mechanisms in cerebrospinal fluid (CSP) in patients with tick-borne Encephalits (TBE).
  Autorzy: Pancewicz Sławomir A., Hermanowska-Szpakowicz Teresa, Makarewicz-Płońska Marzena, Witek Artur, Farbiszewski Ryszard, Zajkowska Joanna, Michalska Bożena
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.767-776, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 14 chorych w wieku od 21 do 64 lat (x =- 42.3) z kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM), u których w płynie mózgowo-rdzeniowym oznaczano: aktywność dysmutazy ponadtlenkową (SOD), reduktazy glutationowej (GSSG-R), peroxydazy glutationowej (GSH-Px) i stężenie aldehydu malonowego (MDA) oraz grupy sulfhydrylowych (-SH). Grupę kontrolną stanowiło 10 osób, u których płyn mózgowo-rdzeniowy nie wykazywał odchyleń od normy. Badania prowadzono dwukrotnie: badanie 1 przed leczniem i badanie 2 po 3 tygodniach. U chorych z KZM wykazano, aktywność SOD, GSH-PX, GSSG-R i wolnych grup SH w płynie mózgowo-rdzeniowym w ostrym okresie choroby była istotnie niższa niż w grupie kontrolnej. Po leczeniu, stwierdzono dalsze istotne obniżenie aktywności GSSG-R i MDA oraz stężenia wolnych grup - SH. Aktywność SOD w płynie mózgowo-rdzeniowym mimo, że uległa podwyższeniu w badaniu 2, to jednak pozostawała wciąż istotnie niższa w porównaniu do grupy kontrolnej. Wykazano, że również aktywność GSH-Px i GSSG-R w płynie mózgowo-rdzeniowym po ustąpieniu ostrych objawów KZM nadal była istotnie niższa w porównaniu z grupą kontrolną. Przeprowadzone badania wykazały, że w przebiegu kleszczowego zapalenia mózgu dochodzi do wzmożonej generacji reaktywnych form tlenu, co wyraża się obniżeniem aktywnosci enzymów układu antyoksydacyjnego (SOD, GSH-PX, GSSG-R) oraz zmniejszeniem stężenia wolnych grup - SH w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wyniki sugerują, że w przebiegu KZM może dochodzić do uszkodzenia struktury molekularnej enzymów oraz kofaktorów biorących udział w reakcjach antyoksydacyjnych.


  3/3

  Tytuł oryginału: Rola czynnika aktywującego płytki (PAF) w fizjologii i patologii ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł angielski: The role of platelet activating factor (PAF) in physiology and pathology of the central nervous system.
  Autorzy: Farbiszewski Ryszard, Dudek Henryk, Skrzydlewska Elżbieta, Lewko Janusz
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.801-808, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono biochemiczne mechanizmy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego wywołanego za pośrednictwem fosfolipidowego czynnika aktywującego płytki - PAF-u. Silnymi stymulatorami syntezy PAF-u i uwalniania jego z komórek są stany niedokrwienne tkanki nerwowej, ostre urazy ośrodkowego układu nerwowego, niektóre metaboliczne, toksyczne i zwyrodnienowe neuropatie a także wzrost stężenia jonów wapnia w komórce. Docelowymi komórkami czynnika są neurony, komórki gleju lub mikrogleju, populacje komórek monocytarnych, makrofagów jak i komórki śródbłonkowe naczyń krwionośnych. Zastosowanie antagonistów receptorów PAF-u zapobiega częściowemu uszkodzeniu komórek OUN oraz adhezji leukocytów do komórek śródbłonkowych.

  stosując format: