Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FAL
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Tytuł oryginału: Samodzielność pracy pielęgniarek w ich własnej ocenie.
Tytuł angielski: Independence of nurse's work in their self-opinion.
Autorzy: Cegła Bernadeta, Faleńczyk Kamila
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.90-96, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zadania, które wykonuje pielęgniarka są dwojakiego rodzaju. Jedne podejmowane są smodzielne, drugie wyznacza lekarz. Nie wszędzie jednak i nie wszystkie pielęgniarki wykazują taki sam stopień samodzielności i akywnego działania. W Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego podjęto badania zmierzające do określenia przyczyn takiego stanu. Badania przeprpwadzono w Bydgoszczy. Objęto nimi pielęgniarki pracujęce w szpitalach i studentki WPiNoZ studiujące zaocznie. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Grupę badanych stanowiło 100 osób. Analiza wyników badań wskazuje, że w opinii pielęgnairek najistotniejszą przyczyną niepodejmowania przez nie samodzielnych działań jest brak pozwolenia zwierzchników na taki sposób pracy. Duża część ankietowanych stwierdza, że praca pielęgniarki polega wyłącznie na wykonywaniu zleceń lekarza.

  Streszczenie angielskie: Tasks which conduct a nurse consist of both independent ones and tasks ordered by a doctor. But nowhere and not all nurses present this same level of independence and activity. Studies leading to determine cause of this, weree undertaken in Department of Nursing of Pertaining to internal medicine. Research has done in Bygdgoszcz. It comprises 10 nurses working in hospitals and extramural students of Branch of Nursing Proffesion and Health Science. Research's tool was an inquiry-sheet. Analysis of its results shows that the most important factor not to undertake independent activities is a lack of a superior's permission for this kind of work. Many of asked state that nurse's work only consists in performing of the doctor's tasks.


  2/31

  Tytuł oryginału: Ocena tętniaków mózgu za pomocą angiografii TOF-MR po embolizacji spiralami mechanicznie odczepianymi.
  Tytuł angielski: Follow-up of coiled cerebral aneurysms with mechanical detachable coils using TOF-MR angiography.
  Autorzy: Poncyljusz Wojciech, Cyryłowski Lech, Kordowski Janusz, Domański Zygmunt, Falkowski Aleksander, Lickendorf Marek
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.15-18, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zweryfikowano hipotezę, że angiografia TOF-MR może zastąpić cyfową angiografię subtrakcyjną (CAS) mózgową w obserwacji stanu tętniaka u pacjentów po embolizacji spiralami. U 13 chorych po embolizacji tętniaków mózgu za pomocą spirali mechanicznie odczepialnych wykonano badania angio MR i mózgową CAS, jako część rutynowego protokołu. Badanie CAS i angiografię MR (aMR) wykonano tego samego dnia. Wykazano dobrą korelację między angio MR i CAS.

  Streszczenie angielskie: The hypothesis that TOF-MRA can replace cerebral digital subtraction angiography (DSA) in the follow-up of patient with coiled cerebral aneurysms was investigated. We performed MRA and cerebral DSA in 13 paitents treated with mechanical detachable coils as part of our routine follow-up protocol. Both the follow-upa MR examination and DSA were performed on te same day. There was good correlation when MRA were compared with DSA.


  3/31

  Tytuł oryginału: Olbrzymi tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej.
  Tytuł angielski: Giant aneurysm of the internal carotid artery.
  Autorzy: Falkowski Aleksander, Gutowski Piotr, Cnotliwy Miłosław
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.81-82, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstwiono przypadek olbrzymiego tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej u kobiety l. 59, leczony operacyjnie ze skutecznym odtworzeniem krążenia.

  Streszczenie angielskie: Authors presents the case of huge carotid artery aneurysm in 59 years old women treated succesfully with restoration of carotid circulation.


  4/31

  Tytuł oryginału: Współczesne metody leczenia zakrzepicy żył kończyn.
  Tytuł angielski: Current methods of deep vein thrombosis treatment.
  Autorzy: Dul Przemysław, Falkowski Aleksander, Wilk Grażyna
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.48-52, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono stosowane obecnie metody farmakologicznego i chirurgicznego leczenia zakrzepicy żył głębokich. Omówiono działanie leków przeciwzakrzepowych i fibrynolitycznych oraz wskazania i przeciwskazania w poszczególnych terapiach. Zwrócono uwagę na nowe metody stosowania leków fibrynolitycznych. Przedstawiono metodę leczenia operacyjnego z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.

  Streszczenie angielskie: Currently applied methods of pharmacological and surgical treatment of deep vein thrombosis are presented. The action of anticoagulative and fibrinolytic medicines as well as indications and contraindications in particular therapies were discussed. The attention was drawn to the new methods of applying fibrinolytic medicines. The method of surgical treatment with regard to the indications and contraindications was presented.


  5/31

  Tytuł oryginału: Sarcal nerve modulation for fecal incontinence. Functional results and assessment of the quality of life.
  Tytuł polski: Pobudzenie nerwów krzyżowych w leczeniu nietrzymania stolca. Ocena wyników czynnościowych i jakości życia.
  Autorzy: Ganio E[nzo], Luc Realis A., Ratto C., Doglietto G. B., Masin A., Dodi G., Altomare D. F., Memeo V., Rippeti V., Arullani A., Falletto E., Gaetini , Scarpino O., Saba V., Infantino A., La Manna S., Ferulano , Villani R.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.121-126, il., bibliogr. 13 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bezpośrednia stymulacja nerwu sromowego w sytuacji morfologicznie nieuszkodzonych zwieraczy odbytu stanowi atrakcyjną możliwość leczenia nietrzymania stolca, pozwalającą wykorzystać istniejący aparat zwieraczowy. Oceniano metodę bezpośredniej stymulacji korzeni krzyżowych pod kątem wykonalności, bezpieczeństwa, skuteczności i jej wpływu na jakość życia pacjentów. Badaniem objęto 116 pacjentów z nietrzymaniem stolca stałego i płynnego przynajmniej raz w tygodniu przez co najmniej 2 tygodnie, nie reagujących na leczenie konwencjonalne. W znieczuleniu miejscowym wprowadzono igłę do nakłucia lędźwiowego, którą następnie zastępowano czasowym przewodem stymulatora. Stymulacja nerwów powodowała ściśle określoną reakcję ruchową w zakresie krocza, zwieraczy, a także ruch nogi. U pacjentów poddanych stymulacji zaobserwowano poprawę funkcji zwieraczy, ze zmniejszeniem się liczby epizodów nietrzymania średnio z 11 do 3. Wśród 36 osób zakwalifikowanych do implantacji stymulatora na stałe liczba epizodów nietrzymania zmniejszyła się średnio z 15 do 3,3 w okresie 14 dni. Manometria anorektalna nie wykazała statystycznie znamiennych różnic. Uzyskano także poprawę w zakresie drobnych epizodów nietrzymania (popuszczanie gazu albo brudzenie bielizny), ze zmniejszeniem się ich liczby z 41,6 do 4,2. Wyniki tego badania dowodzą, że w wybranych przypadkach neuromodulacja krzyżowa stanowi nową i skuteczną metodę leczenia nietrzymania stolca. Po zastosowaniu symulatora stwierdzono również statystycznie znamienną korelację między poprawą wskaźników zdrowia psychicznego i somatycznego oraz poprawę stanu czynnościowego zwieraczy.

  Streszczenie angielskie: Direct stimulation of the pudendal nerve in a morphologically intact anal sphincter is an attractive treatment option as it allows use of the anatomical existing sphincters. Method of direct stimulation of the sacral roots was evaluated according to feasibility, safety, effectiveness and its impact on the patient's quality of life. The study included 116 patients with incontinence to solid and liquid stool once a week for at least 2 preceding weeks, which did not respond to conventional treatments. A spinal needle was inserted under the local anesthesia or temporary stimulator lead was used to replace it. Stimulation of nerves resulted in specific motor responses of the perineum and sphincters along with movement of the leg. Among the patients who underwent perineal nerve evaluation, an improvement was observed in continence, with a decrease in the number of incontinent episodes from mean of 11 to 3 episodes. Of 36 who were selected for definitive implant incontinence episodes decreased from 15 to 3.3 per 14 days. Anorectal manometry did not show any statistical difference. Improvement in the episodes of minor incontinence (to gas and soliting) was also seen with reduction from 41.6 episodes to 4.2. The study demonstrates that sacral neuromodulation in selected patients represents a new and effective tool in treatment. There was also a significant correlation between the mental and physical health indices and continence status after the implant.


  6/31

  Tytuł oryginału: Wpływ trzyletniej przedsezonowej immunoterapii swoistej na wybrane parametry zapalenia alergicznego u chorych na pyłkowicę.
  Tytuł angielski: The influence of a three-year preseasonal specific immunotherapy on selected parameters of allergic inflammation in pollinosis patients.
  Autorzy: Fal Andrzej M., Gietkiewicz Krystyna, Obojski Andrzej, Mędrala Wojciech, Małolepszy Józef
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.78-86, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Specific immunotherapy (SIT) can in some cases influence the course of allergic inflammation (eosinophilia and ECP concentration in peripheral tissue). This study was set up to evaluate the efficacy of three-year pre-seasonal SIT with grass pollen allergoid. We measured NALf eosinophilia and ECP concentration both in NALf and blood serum after subsquent SITs. Twenty seven patients aged 26,7 ń 7,4 (range 18-45) entered this study. They were rendomly assigned to treatment with either Pollinex or Allergovit. We observed a progressive fall in NALf eosinophilia in subsequent years: 24,1 ń 2,4 p.c.; 20,2 ń 4,6 p.c.; 9,8 ń 1,9 p.c. vs. 30,4 ń 3,0 p.c. before treatment (p 0,05, p 0,05 and p 0,001, respectively). Also ECP concentration fell after second and third SIT to 15,6 ń 1,5 ng/ml; 12,96 ń 1,75 ng/ml vs 23,3 ń 3,7 ng/ml before SIT (p 0,05). A significant drop in serum ECP concentration was recorded only after third SIT season - 2,5 ń 1,23 ćg/ml vs 5,8 ń 1,3 ćg/ml before treatment, p 0,01. NALf eosinophilia correlated positively with NALf ECP concentration - Rý = 0,92, p 0,05. Hence, SIT ameliorates allergic inflammation decreasing significantly activity of eosinophils in nasal mucosa measured as NALf eosinophilia and ECP concentration. This effect seems to be time-depended.


  7/31

  Tytuł oryginału: Przeciweozynofilowy efekt interleukiny 12 i interleukiny 18 : mechanizmy regulacji tkankowej : [rozprawa habilitacyjna]
  Autorzy: Fal Andrzej M.; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 74 s. : il., tab., bibliogr., 196 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,194

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  8/31

  Tytuł oryginału: Effect of NADH on the redox state of human hemoglobin.
  Autorzy: Olek Robert A., Antosiewicz Jędrzej, Caulini Gian Carlo, Falcioni Giancarlo
  Źródło: Clin. Chim. Acta 2002: 324 (1/2) s.129-134, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 303,881

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In this work, we report that NADH can increase the autoxidation rate of hemoglobin (HbA) in a pH-dependent fashion. During this process, this cofactor is itself oxidized. The presence of superoxide dismuatase (SOD) and/or catalase (CAT) can inhibit this result. At lower pH rates, the effect of NADH on the hemoglobin autoxidation rate is more enhanced, in addition, the rate of NADH oxidation is increased. Our data indicates that the reduced pyridine nucleotide may influence the redox state of human hemoglobin by a mechanism, which probably involvews free radical species.


  9/31

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  10/31

  Tytuł oryginału: Mikrobiologiczna ocena koncentratów zup typu instant.
  Tytuł angielski: Microbilogical assessment of instant soup powders.
  Autorzy: Wójcik-Stopczyńska Barbara, Falkowski Joachim, Jakubowska Barbara
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.149-156, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania mikrobiologiczne 37 koncentratów zup instant typu "gorący kubek", dostępnych w sieci handlowej, pochodzących od czterech krajowych producentów. W badanych koncentratach nie występowały bakterie chorobotwórcze, a jakość mikrobiologiczna większości z nich była zgodna z wymaganiami określonymi w normie. Odnotowano różnice w zanieczuszczeniu mikrobiologicznym koncentratów różnych producentów.

  Streszczenie angielskie: The microbiological conditions of instant soup powders purchased in retail network has been assessed. The study included 37 instant soups (8 types) manufactured by four Polish companies. The microbiological quality of a majority of soup powders fulfilled the requirements of the standard. No pathogenic bacteria (Salmonella, E. coli and Staphylococcus aureus) were detected, nor were ther any spores of sulphitereducing anaerobic bacteria found. However, some samples of powders, mainly from one manufacturer, did have an excessive total number of bacteria ( 10**5 cfu/g) and a reduced (down to 0,01g) level of coliform count. Aerobic bacteria occurring in powders, were of vegetative and spore forms and exhibited the activity of amylo-, lipo-and proteolytic exoenzymes. The quantity of moulds did not exceed 100 cfu/g a majority of samples. They were mainly represented by Penicillium sp., Aspergillus sp., Alternaria sp. and Cladosporium sp.


  11/31

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza stężenia białka S-100 B w surowicy chorych poddawanych chirurgicznej rewaskularyzacji wieńcowej z zastosowaniem różnych technik krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: Comparison of the serum protein S-100 B levels during CABG with use of different cardiopulmonary bypass techniques.
  Autorzy: Goźdźik Waldemar, Kustrzycki Wojciech, Durek Grażyna, Falkiewicz Zdzisław, Adamik Barbara, Kbler Andrzej, Namięta Krzysztof
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.91-96, tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stężenia białka S-100 B w czasie i po krążeniu pozaustrojowym z zastosowaniem hipotermii i normotermii. Trzydziestu trzech randomizowanych chorych, poddanych planowanemu zabiegowi przęsłowania naczyń wieńcowych operowano w normotermii (37řC; n = 16) lub w umiarkowanej hipotermii (28řC; n = 17). Białko S-100 B oznaczano we krwi, pobieranej: przed znieczuleniem (T1), w 60 minut od rozpoczęcia ECC (T2), 30 minut po wyłączeniu ECC (T3) i w 12 godzin od zakończenia zabiegu (T4). Obserwowano wyraźny wzrost stężenia białka S-100 B w surowicy w obu grupach, z najwyższymi wartościami uzyskanymi pod koniec operacji (p 0,001). Nie stwierdzono statystycznie różnicy stężenia białka S-100 B pomiędzy grupami na żadnym etapie obserwacji, ani zależności wartości białka S-100 B, oznaczanych pod koniec operacji (T3) od czasu krążenia pozaustrojowego i wieku chorych. W grupie chorych powyżej 60 roku życia stwierdzono korelację poziomu S-100 B w ostatnim oznaczeniu (12 godzin po zabiegu) i wieku chorych (r = 0,05). We wnioskach autorzy stwierdzają, że temperatura ciała pacjenta w czasie ECC, czas trwania ECC ani wiek pacjenta nie wpływają na uwalnianie białka S-100 B do krążenia systemowego, natomiast stężenie białka S-100 i jego eliminacja z ustroju w 12 godzin po zabiegu koreluje z wiekiem u chorych powyżej 60 roku życia.

  Streszczenie angielskie: Stroke and central nervous system dysfunction after cardiopulmonary bypass remain leading causes of morbidity and mortality after cardiac surgery. For many years hupothermia has been the gold standard for protection of the brain as well as the heart, during this type of operations. The normothermic blood cardioplegia with normothermic perfusion may provide better postoperative cardiac performance, but neurologic outcome is still unclear. S-100 B protein has been suggested to be a serum marker of cerebral complications after cardiac bypass surgery. The aim of this study was to determine the S-100 release during and after extracorporeal circulation in 33 CABG patients randomized to be operated under normothermia (n = 16) with active warming to 37řC core temperature or mild hypothermia (n = 17) with cooling to 32řC. Blood samples were collected before induction of anaesthesia (T1), 60 minutes after start of the bypass, (T2), 30 minutes after its discontinuation (T3) and 12 hours after surgery (T4). Age, aortic cross clamp time, ECC time and number of grafts were similar in both groups. There was significant increase in serum S-100 B protein concentration in both groups at T3, p 0.001, and its decrease at T3 (although still above normal range, p 0.005). There were no significant differences between groups. We could not found any correlation at T3 between S-100 B concentrations and ECC time (p = 0.93) and age (p = 0.15). Serum S-100 concentration was significantly higher at T4 in patients over 60 yrs (r = 0.69, p 0.005).


  12/31

  Tytuł oryginału: Anestezja całkowicie dożylna z zastosowaniem ciągłego wlewu remifentanylu oraz propofolu metodą TCI do zabiegów chirurgicznej rewaskularyzacji wieńcowej z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: Continuous remifentanil - propofol TCI anaesthesia for coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Goźdźik Waldemar, Durek Grażyna, Falkiewicz Zdzisław, Kbler Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.105-109, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu znieczulenia dożylnego z zastosowaniem propofolu metodą TCI i ciągłego wlewu remifentanylu u chorych poddawanych planowemu zabiegowi chirurgicznej rewaskularyzacji wieńcowej, na czynność układu krążenia, możliwość wczesnej ekstubacji oraz kontrolę bólu pooperacyjnego. Badaniem objęto 26 chorych w wieku średnio 60,5 ń 9,8 lat. Wykazano skuteczną stabilizację układu krążenia w czasie operacji przy zastosowaniu opisanej metody znieczulenia. Średni czas do ekstubacji dla całej badanej grupy wynosił 6,12 ń 3,1 godz. Średni czas pomiędzy odłączeniem wlewu propofolu, a ekstubacją, po spełnieniu kryteriów ekstubacji, wynosił 42 ń 14 min. Zastosowanie morfiny w powtarzalnych dawkach po 2 mg i.v. zapewniało skuteczną kontrolę bólu pooperacyjnego przy średniej podanej dawce 4,8 ń 1,2 mg. Zastosowana metoda zapewnia bardzo dobre warunki anestetyczne w okresie okołooperacyjnym. Znieczulenie tego typu umożliwia ekstubację u 69 proc. operowanych w okresie pierwszych sześciu godzin po zabiegu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate haemodynamic stability, time to extubation and postoperative pain management in 26 patients, aged 60.5 ń 9.8 yrs, scheduled to elective CABG surgery under continuous remifentanil-propofol TCI anaesthesia. All patients were haemodynamically stable in the perioperatice period. 18 were successfully extubated within first 6 hours after surgery. Mean intubation time in all patients was 6.12 ń 3.1 h. Mean time interval between propofol discontinuation and extubation was 42 ń 14 min. All patients received repeated 2 mg morphine bolus injections until pain was rated below 4 cm VAS. The total mean dose was 4.8 ń 1.2 mg. Remifentanil-propofol TCI anaesthesia provided very good cardiovascular stability and allowed to extubate 69 p.c. of patients within six hours after surgery.


  13/31

  Tytuł oryginału: Ocena występowania grzybów termofilnych w surowym ziarnie kawy.
  Tytuł angielski: The estimation of the appearance of the thermophilic mycoflora in the raw coffee beans.
  Autorzy: Falkowski Joachim, Jakubowska Barbara, Janda Katarzyna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.277-282, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Jednym z narturalnych środowisk grzybów termofilnych są składowe produkty organiczne, między innymi tytoń, ziarno kakaowe, zbóż, kukurydzy, nasiona roślin strączkowych, słoma, siano. W dostępnej literaturze nie spotkano danych na temat występowania tej grupy drobnoustrojów w surowym ziarnie kawy. W związku z powyższym podjęto badania, celem których była próba wyodrębnienia grzybów termofilnych z importowanego surowego ziarna kawy.


  14/31

  Tytuł oryginału: Zespół Klippel-Trenaunay - problem diagnostyczny i leczniczy.
  Tytuł angielski: Klippel-Trenaunay syndrome - diagnostic and treatment problem.
  Autorzy: Falkowski Aleksander, Miernik Maciej, Cnotliwy Miłosław, Poncyljusz Wojciech
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.45-47, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Backround: Klippel-Trenaunay Syndrome (KTS) is rare vascular malformation characterized by a triad of findings: hypertrophy of bony and/or soft tissue, varicose veins of the lover limbs and port-wine stains. In the mild form one component of the triad is lacking. Furthermore in Klippel-Trenaunay syndrome symptoms from nervous system, mental development anomalies, psychiatric disorders, vasomotor symptoms and trophic signs, and congenital malformations can occur. Material/Methods12 patients (9 women and 3 men), aged 8-30, suffering from Klippel-Trenaunaysyndrome were observed. In 11 patients full triad of symptoms occurred. The diagnosis was confirmed by X-ray of bone system, color Doppler ultrasound, venography and arteriography. Results: The X-ray examination confirmed asymmetry and hypertrophy of lower limbs in all patients. Color Doppler ultrasound and venography revealed abnormalities in the venous system in 11 patients. Arteriography in 2 patients revealed small ramifications of arterial vessels ending with tufty and glomerular angiectasia. On the basis examinations 5 patients were qualified for the operation of removal of varicose plexuses. Conclusion: A multidisciplinary care is needed in the diagnosis and treatment of KTS. Early diagnosis is very important for proper and effective therapy. The treatment options are limited - in majority of cases only conservative treatmnet is available.


  15/31

  Tytuł oryginału: Eradication of Helicobacter pylori in duodenal ulcer disease Tetracycline & Furazolidone vs. Metronidazole & Amoxicillin in Omeprazole based triple therapy.
  Autorzy: Mansour-Ghanaei Fariborz, Fallah Mohammad S., Shafaghi Afshin
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.PI27-PI30, tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The object of the study was to study the efficacy and safety of furazolidone and tetracycline compared to metronidazole an damoxicillin in an omeprazole based triple therapy in a prospective randomized-blind-clinical trial. Material/Methods: Patients with endoscopicaly verified active duodenal ulcer disease in the presence of Helicobacter pylori infection were eligible to enter the study. Endoscopy was performed a day before and 6-8 weeks after the cessation of treatment. H. pylori status was assessed by histologic examination (Giemsa stain) of biopsy specimens were taken from the antrum and corpus. H. pylori eradication was defined as absence in histology of the biopsy specimens at the second endoscopy. Ulcer healing was considered as decrease in ulcer size to less than 20 p.c. of its primary sieze. Patients were randomly assigned to receive omeprazole 20 mg, amoxicillin 1000 mg and metronidazole 500 mg (OAM group) or omeprazole 20 mg, tetracycline 500 mg and furazolidone 200 mg (OTF group). All medications were taken twice daily, for 2 weeks. Results: Out of 111 patients enrolled in the study, 108 completed a course of treatment and underwent a follow-up endoscopy, with 54 patients in each group. H. pylori eradication was achieved in 52 patients (96.3 p.c. - 95 p.c. CI: 91.27 - 100) in OTF gorup and 45 patietns (83.3 p.c. - 95 p.c. CI: 73.35 - 93.25) in OAM group (P = 0.015). Our study showed the superiority of OTF vs. OAM regimen with a 13 p.c. increment in eradication rate, with only occasional severe side effect. Conclusions: In conclusion OTF regiment is a safe, cheaper and effective alternative for OTF regimen and we recommend it to be used especially in developing countries.


  16/31

  Tytuł oryginału: Przebudowa dróg oddechowych w astmie oskrzelowej - heparyna jako możliwy czynnik ograniczający remodelling.
  Tytuł angielski: Airways remodelling in bronchial asthma - heparin as a potential factor suppressing the remodelling.
  Autorzy: Miecielica Jadwiga, Krasnowska Maryla, Fal Andrzej M., Mędrala Wojciech
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.594-599, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat patogenezy powstawania zjawiska przebudowy dróg oddechowych w astmie oskrzelowej. Szczegółowo omówiono udział poszczególnych komórek oraz ich mediatorów w inicjowaniu i pogłębianiu tego zjwiska, a także przedstawiono dane sugerujące rolę heparyny w hamowaniu tego procesu.


  17/31

  Tytuł oryginału: Wpływ krążenia pozaustrojowego na stężenie hormonów tarczycy, TSH oraz wybranych mediatorów uogólnionej reakcji zapalnej : praca doktorska
  Autorzy: Falkiewicz Zdzisław, Kbler Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Klinika Chirurgii Serca we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 223 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20157

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/31

  Tytuł oryginału: Divergent effects of quinolinic aminoxyls on mitochondrial ultrastructure and localisation in osteosarcoma 143 B cells.
  Autorzy: Spodnik Jan Henryk, Kędzior Jakub, Gil Aleksandra, Woźniak Michał, Wakabayashi Takashi, Falcioni Giancarlo, Greci Lucedio
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.261-264, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study we have shown that quinolinic aromatic aminoxyls are very efficient in protecting lipids of endoplasmic reticulum membranes against hydroperoxide-induced oxidation. The efficacy of these aminoxyls as protectors of lipids was much higher than the water-soluble 4-OH-TEMPO. We have also shown that QAL causes distinct changes of the morphology of mitochondria: from filamentous to granular enlarged structure via the folding of the former. QAL induces also perinuclear clustering of mitochondria. C-QAL as well as 4-OH-TEMPO treated cells revealed filamentous and scattered pattern of mitochondria. Antioxidant activity of QAL as well as morphological changes of mitochondrial raise the possibility that this drug can affect cell physiology via changes of mitochondrial function.


  19/31

  Tytuł oryginału: Degradacja siloksanów stosowanych do produkcji kosmetyków.
  Tytuł angielski: Degradation of siloxanes used for the production of cosmetics.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Dorosz Agnieszka, Prokopowiczut. Magdalena, Czarnobaj Katarzyna, Pieńkowska Krystyna, Kamysz Wojciech, Falkiewicz Bogdan
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (3) s.193-202, tab., bibliogr. 45 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Streszczenie polskie: Silikony, a szczególności siloksany, są grupą związków chemicznych o wszechstronnym zastosowaniu w przemyśle i życiu codziennym człowieka. W 2000 roku światowa produkcja silikonów wynisła około 10 milinów ton, z czego znacząca część została wykorzystana w gospodarstwach domowych. Wśród innych zastosowań trzeba wymienić, że związki te są jednym z najważniejszych surowców do wyrobu kosmetyków. Silikony są tworzywami stosunkowo trwałymi, mogą więc stanowić uciążliwy odpad środowiskowy. W niniejszej pracy przedstawiamy krótki przegląd dzisiejszego stanu wiedzy na temat środowiskowego losu (environmental fate) i procesów degradacji (w tym biodegradacji) siloksanów zawartych w kosmetykach, dzięki którym związki te nie kumulują się w naszym otoczeniu.


  20/31

  Tytuł oryginału: Nasze doświadczenia w stosowaniu artroskopii diagnostycznej i operacyjnej w obrażeniach urazowych i schorzeniach stawu kolanowego
  Autorzy: Widuchowski Jerzy, Faltus Ryszard, Jasiński Andrzej, Widuchowski Wojciech
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.137-142, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  21/31

  Tytuł oryginału: Wybór metody znieczulenia w artroskopiach stawu kolanowego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The choice of the appropriate type of anesthesia in arthroscopies of the knee joint - own experiences.
  Autorzy: Widuchowski Jerzy, Faltus Ryszard, Pala Adam
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.613-616, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jednym z bardzo ważnych elementów warunkujących poprawnie wykonaną artroskopię stawu kolanowego jest oprócz umiejętności chirurga, odpowiednio dobrany przez anestezjologa sposób znieczulenia chorego. Wybór metody znieczulenia zależy od wielu czynników, w tym od: stanu ogólnego chorego, rodzaju i rozległości obrażenia lub schorzenia stawu kolanowego, od planowanego zakresu i czasu zabiegu (artroskopia diagnostyczna, operacyjna), miejsca wykonywania zabiegu (szpital, warunki ambulatoryjne)i, co najważniejsze, od doświadczenia i umiejętności anestezjoga oraz wyposażenia w sprzęt anestezjologiczny sali operacyjnej. Materiał i metody. Dokonano analizy rodzajów stosowanego znieczulenia w artroskopiach stawu kolanowego wykonywanych w latach 1986-2001, w szpitalu w Piekarach Śląskich. Wyniki i Wnioski. W szpitalu w Piekarach Śląskich, w oparciu o wspólne z zespołem anestezjologów doświadczenia i miejscowe uwarunkowania (hospitalizacja 1-3 dni, około 10-12 artroskopii wykonywanych jednego dnia), zdecydowanie preferowane jest znieczulenie ogólne. Jest ono stosowane aż w 92 proc. wszystkich artroskopii. W 8 proc. głównie u pacjentów z problemami internistyczno-kardiologicznymi, stosuje się znieczulenie przewodowe, natomiast znieczulenia miejscowego nie wykonuje się już od około 10 lat.


  22/31

  Tytuł oryginału: Allogenic stem cell transplantation following non-myeloablative conditioning regimens as adoptive immunotherapy in patients with hematological malignancies.
  Autorzy: Busca Alessandro, Bruno Benedetto, Boccadoro Mario, Locatelli Franco, Falda Michele
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.RA221-RA232, tab., bibliogr. 72 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: High-dose chemotherapy followed by allogenic stem cell transplantation has been extensively used for the treatment of patietns with hematological malignancies. Unfortunately, this life saving procedure is limited to a subset of patients who are in good medical condition due to the increased risk of regimen-related toxicity and graft-versus-host disease that occur with increasing age and poor performance status. On the other hand, it became apparent that the curative potential of transplantation was not solely due to the conditioning regimen but also to the graft-versus-leukemia effect mediated by alloreactive donor T cells. These observations led to the development of new transplant strategies using less intensive preparative regimens that would allows donor cell engraftment without the toxicity of myeloablative conditioning as a method of exploiting a graft-versus-malignancy effect in patients ineligible for conventional marrow grafts. Although follow-up is relatively short, preliminary results are encouraging and demonstrate the feasibility of non-myeloablative transplants in patients with heterogeneous diseases and disease status who received various preparative regiemns. Current challenges include defining the optiaml regimen to promote full donor engraftment and the malignancies susceptible to this approach. The present review summarizes the most recent results obtained in this attractive field.


  23/31

  Tytuł oryginału: GINA 2002 - differences from GINA 1995.
  Tytuł polski: Raport GINA 2002 - różnice w stosunku do GINA 1995.
  Autorzy: Małolepszy J., Fal A[ndrzej] M.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.130-134, bibliogr. 30 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ciągu ostatnich trzech dekad astma oskrzelowa stała się istotnym problemem zdrowotnym w większości krajów rozwiniętych świata. W uznaniu tego faktu, w roku 1993 National Hearth, Lung and Blood Institute we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia powołał komisję, której raport Globalna Strategia Leczenia i Prewencji Astmy stanowi wytyczne dla leczenia i prewencji tej choroby. Dodatkowym działaniem było powołanie grupy ekspertów pod nazwą Globalna Inicjatywa dla Astmy (Global Initiative for Asthma, GINA), której zadaniem jest monitorowanie i uaktualnienie bieżących trendów dotyczących terapii i prewencji astmy oskrzelowej. Efektem pracy tej grupy jest m.in. opublikowany w 2002 raport, znany pod nazwą GINA 2002, będący uaktualnieniem Globalnej Strategii z 1995 r. Zgodnie z danymi zebranymi w ostatnich latach, zaprezentowano m.in. nową grupę leków beta-adrenergicznych - leki szybko działające. Zwrócono także uwagę, dużo większą niż dotychczas, na współpracę lekarz-pacjent, podano szczegółową koncepcję planowania leczenia każdej postaci astmy oraz wskazano prostszy, aczkolwiek oparty na tym samym parametrze (PEF) system monitorowania ciężkości przebiegu choroby i poprawności leczenia.

  Streszczenie angielskie: In the past three decades asthma became a serious public health problem in countries throughout the world. This chronic condition affects people pf all ages in countries throughout the world. In recognition of this fact in 1993 National Heart, Lung and Blood Institute in collaboration with the World Health Organization carried out a workshop that prodused a final documented published in 1995. Global Strategy for Asthma Management and Prevention that presented a comprehensive plan to affectively manage asthma in order to reduce chronic disability and premature deaths while allowing patients with asthma to lead productive lives. Another program called the Global Initiative for Asthma (GINA) was implemented. Its goals were outlined in the Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Since then GINA distributed world wide three major publications. Asthma Management and Prevention. A Practical Guide for Public Health Officials and Health Care Professionals, Pocket Guide for Asthma Management and Prevention, and What You and Your Family Can Do About Asthma. They were translated into several languages and helped this way to introduce unified asthma definition, diagnosis and treatment throughout the world. In 2002, as recognition of further development in asthma understanding a document called GINA 2002 has been presented. It offers a modified approach to asthma including some changes on asthma definition as well as changes in treatment strategy. The last ones cover a new group of beta two agonists, i.e. fast acting drugs together with a modified approach to chronic treatment...


  24/31

  Tytuł oryginału: Antieosinophilic effect of IL-12 and IL-18.
  Tytuł polski: Przeciwoezynofilowy efekt IL-12 i IL-18.
  Autorzy: Fal A. M.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.156-160, bibliogr. 25 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Eozynofilia tkankowa jest ważnym elementem patomorfologicznym w zapaleniu alergicznym. Poza tym eozynofile odgrywają istotną rolę m.in. w patogenezie polipów nosa. Wielkość eozynofilii tkankowej jest regulowana przede wszystkim przez wybiórczą ich migrację z naczyń krwionośnych wbrew gradientowi stężeń niektórych cytokin dzięki interakcji VCAM-1/VLA-4, a także poprzez wzmożoną ich produkcję i dojrzewanie w szpiku kostym oraz opoźnienie apoptozy w tkankach obwodowych. Interleukina 12 jest pleiotropową cytokiną aktywną w licznych procesach immunologicznych i zapalnych. Wykazano w modelu zwierzęcym jej udział w indukowaniu i regulowaniu odpowiedzi typu Th1 na liczne patogeny wewnątrzkomórkowe. IL-12 i IL-18 zmniejszają także natężenie zapalenia alergicznego w modelu zwierzęcym. Poprzez nasilenie produkcji IFN-gamma powodują zmianę równowagi pomiędzy klonami Th1 i Th2 na korzyść tych pierwszych. Obserwowany w wielu badaniach in vitro synergizm takiego działania może sugerować działanie podobnego mechanizmu in vivo. Kluczową rolę w regulacji przeżycia eozynofila w tkance obwodowej przypisuje się cytokinom produkowanym przede wszystkim przez komórki Th2 - IL-3, IL-5, GM-CSF. Wykazano już poprzednio, że IL-12 zmniejsza eozynofilię tkankową w modelu zwierzęcym, a Hofstra i wsp. dodatkowo wykazali, że IL-18 wspólnie z IL-12 zapobiega indukowanemu alergenem wzrostowi nadreaktywności oskrzeli, eozynofilii BAL oraz wzrostowi poziomu IgE w surowicy krwi i rozwojowi ...

  Streszczenie angielskie: The dominance ofcosinophil-rich infiltrates within the affected tissues is one of the histological hallmarks in allergic diseases. Eosinophils are also recognized to be important effector of the pathophysiology of allergies, nasal polyps and numerous other conditions including parasite infection. Evidence exists that one of the major mechanisms linderlying eosinophii accumulation affected tissaes involves the selective expression of cndothehal adhesion molecule (VCAM-1) and irs counterligand - very late activation antiger -4(VLA-4). Rxtended eosinophil survival in the tissue, their migration against concentration gradients of several cytokines, as well as increased prodliclion and maturation in the bone marrow seem also to play an important role. IL-12 and 18 are pleiotropic cytokines known, amongst athers, to suppres allergic inflammation in animal models. By enhancing IFNç production, both IL-18 and IL-2 exert regulatory effects on T-cells, including a shift in the balance of T-cells away from TH2 and downregulation of IgE syntheis. Several studies have also found a synergy between IL-18 and IL-12 in regulation of IFNç production and other effects in vitro suggesting a possible synergy in vivo as far as anti-allergic effect is concerned. IL-5, IL-3 and GM-CSF are mainly TH2-originating cytokines capable of enhancing eosinophil survival. However, for eosinophil survival in tissue it is important that may become an autocrine source of GM-CSF (and possibly IL-5). In ...


  25/31

  Tytuł oryginału: Modulating effects of Uncaria tomentosa in experimentally-induced local pneumonia in calves.
  Autorzy: Bednarek Dariusz, Łukasiak Jerzy, Kondracki Marian, Żurowska Katarzyna, Falkiewicz Bogdan, Niemczuk Krzysztof
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.65-77, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the influence of Uncaria tomentosa (Vilcacora) on the course of an experimentally induced local pneumonia in calves. The study was performed on 20 calves suffering from an induced lung inflammation. The animals were divided into two equal groups. The calves from group I were treated orally with 3600 mg/calf/day of Uncaria tomentosa for 17 consecutive days. The calves of group II served as controls and received placebo. A series of routine haematological parameters, inflammatory markers (serum and bronchoalveolar eicosanoids such as LTB4, TXB4, PGE2, PGF2ŕ and also Fe, Zn, Cu) and immunophenotype of peripheral blood lymphocyte subsets (T, Th, Ts/Tc, B) were assayed in the calves. Additionally, the body temperature was examined every day during the experiment. Significant changes caused by the development of lung inflammatory process and the regulating influence of Uncaria tomentosa were found in calves with regard to their clinical status and laboratory-tested parameters. The rectal temperature significantly increased in the untreated animals and it remained on the higher level until the tenth day of the obsevation. The examination of the peripheral lymphocyte subsets in the calves from group I revealed a significant increase in the total number and percentage of CD2 + and CD4+ cells. On the other hand, the systematic decrease in the peripheral blood neutrophil and MID-cell number was observed. Finally, on the last day of the experiment, the values were significantly lower, compared with their initial values...


  26/31

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia ścięgna Achillesa u osób uprawiających aktywność fizyczną o charakterze sportowym.
  Tytuł angielski: Achilles tendom injuries and sports activity.
  Autorzy: Łukasik Piotr, Widuchowski Wojciech, Pająk Jan, Faltus Ryszard, Koczy Bogdan, Widuchowski Jerzy
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.489-493, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego 83 pacjentów z uszkodzeniem ścięgna Achillesa, którzy byli leczeni w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich na Oddziałach I i II w latach 1997-2001. Materiał i metody. Materiał obejmował 82 mężczyzn i 1 kobietę w wieku 19-73 lata (średnio 39,3). U prawie 72 proc. pacjentów uszkodzenie ścięgna Achillesa miało związek z rekreacyjnym uprawianiem sportu. W pracy zaprezentowano metody leczenia, postępowania pooperacyjnego i usprawniania stosowane w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej. Wyniki. Wyniki oceniano na podstawie własnej skali obejmującej ocenę subiektywną pacjenta, ocenę obiektywną i czas powrotu do uprawianej wcześniej dyscypliny sportu. Uzyskano 65 proc. wyników dobrych. Wnmioski. Warunkiem powodzenia leczenia jest szybkie postawienie diagnozy i wdrożenie właściwego leczenia. U osób młodych oraz leczonych operacyjnie we wczesnym okresie od urazu (do 7 dni) uzyskano znamiennie lepsze wyniki.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Eighty three patients were treated in the District Hospital of Traumatology in Piekary Śląskie in years 1997-2001 due to Achilles tendon injuries. Material and methods. The patients were 82 males and 1 female in the age of 19-73 years (39,3). In nearly 72 p.c. of cases the injury was due to practising recreative sports. The study reveals methods of operative and postoperative treatment and practised in District Hospital of Traumatology. Results. The results were assessed by the use of the own scale including patient's subjective appreciation, objective estimation and the time of returning to sports. There were 65 p.c. of good results. Conclusions. The most important are quick diagnosis and proper treatment method. The symptomatic better results were obtained in young patients and in patients operated in the early stage of injury.


  27/31

  Tytuł oryginału: Rok 2002 w alergologii i pneumonologii.
  Autorzy: Fal Andrzej M.
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.31-32, bibliogr. 14 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/31

  Tytuł oryginału: Problemy kliniczne.
  Autorzy: Nair Sharmila, Schoeneman Morris J., Prodhan Parthak, Riar Anjubal, Mendiratta Priya, Falaki Najla N.
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (4) s.105-109
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  29/31

  Tytuł oryginału: Prevalence of hepatitis B and C seromarkers and abnormal liver function tests among hemophiliacs in Guilan (northern province of Iran).
  Autorzy: Mansour-Ghanaei Fariborz, Fallah Mohammad-Sadegh, Shafaghi Afshin, Yousefi-Mashhoor Mahmood, Ramezani Naghi, Farzaneh Farshid, Nassiri Reza
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CR797-CR800, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to determine the seroprevalence of hepatitis B and C viruses and abnormal liver function tests among hemophiliacs in Guilan province, Iran. Material/Methods: Patients registered with Guillan Hemophilia Society (GHS) were enrolled in this study, and evaluated for the presence of hepatitis B surface antigen (HBsAg), hepatitis C virus antibody (HCV-Ab) and liver function tests. Results: One hundred and one patients (100 males, 1 female aged 19.7 years) from 110 registered hemophiliacs were enrolled in this study. 29 patients (28.7 p.c.) had elevated Alanine aminotransferase (ALT), 27 (26.7 p.c.) and 72 (71.3 p.c.) were positive for HBsAg and HCV-Ab, respectively. Seropositively for HCV-Ab correlated with the duration of treatment with clotting factor until 1997 (P = 0.01). There was also an inverse correlation between factor VIII and IX activity and seroporistively for HCV-Ab (P 0.001) and HBsAg (P 0.04). HCV-Ab was more likely to be positive among those received lyophilized factor VIII and cyroprecitate than hyophilazed factor VIII alone (P 0.01). In addition HCV-Ab seropositively was more commong among those received factor IX concentrate and fresh frozen plasma (FFP) than those received only FEP (P 0.01). Conclusion: Based upon our finding, prevalence of HBsAg positive cases in Guilan province was higher than other studies. Altough frequency of HCV-Ab was similar to other studies, frequency of increases ALT was less. Upon the results emerged from this study, we recommended that all hemophiliacs should be vaccinated against HBV...


  30/31

  Tytuł oryginału: Molekularne i kliniczne konsekwencje biodegradacji silikonów in vivo.
  Tytuł angielski: Molecular and clinical consequences of in vivo silicones biodegradation.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Prokopowicz Magdalena, Jamrógiewicz Zygmunt, Honory Maria, Jaśkiewicz Janusz, Dorosz Agnieszka, Jachowska Dorota, Falkiewicz Bogdan
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.40-47, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przedmiotem publikacji jest przedstawienie danych mówiących o biodegradacji silikonów in vivo i ich potencjalnych konsekwencjach klinicznych i molekularnych. Produkty biodegradacji silikonów nie są biologicznie obojętne. W szczególności różnego rodzaju silanole są inhibitorami enzymów proteolitycznych i regulatorami wielu procesów metabolicznych oraz wpływają na wzrost i podział komórek, co wyraźnie wskazuje na potencjalnie silne działanie farmakologiczne. Głównym celem badań nad molekularnymi konsekwencjami biodegradacji siloksanów było sprawdzenie, jaki wpływ mają siloksany o różnych masach cząsteczkowych i różnej długości łańcucha na stabilność konformacyjną biologicznych molekuł.

  Streszczenie angielskie: The object of the publication is the presentation of data referring to in vivo silicones biodegradation and their potential clinical and molecular consequences. Summing up, one needs to state that the products of silicones biodegradation are not biologically indifferent. In particular, different types of silanols are inhibitors of proteolytic enzymes and regulators of many metabolic processes as well as affect the cell growth and division, which distinctly indicates the potentially strong pharmacological action. The main objective of the molecular consequences of the biodegradation of siloxanes was the verification what impact siloxanes of various molecular weights and of various chain lengths exert on the conformational stability of biological molecules.


  31/31

  Tytuł oryginału: Satysfakcja hospitalizowanych ze świadczeń Szpitala Wojewódzkiego w Łomży : praca doktorska
  Autorzy: Falkowska Ewa, Wdowiak Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Medycyny Rodzinnej, Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], 125, [8] k. : il., tab., bibliogr. 98 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20868

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca przeglądowa

  stosując format: