Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FABIJAŃSKA-MITEK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wykrywanie alloprzeciwciał u chorych z autoprzeciwciałami typu ciepłego przy zastosowaniu glikolu polietylenowego (PEG).
Tytuł angielski: Detection of alloantibodies using polyethylene glycol (PEG) in patients with warm autoantibodies.
Autorzy: Michalewska Bogumiła, Fabijańska-Mitek Jadwiga, Żupańska Barbara
Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.213-220, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,450

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono skuteczność odczynnika PEG w usuwaniu autoprzeciwciał i wykrywaniu alloprzeciwciał u chorych z NAIH typu ciepłego. Absorpcję wykonano krwinkami autologicznymi chorego (autoabsorpcję) lub krwinkami allogenicznymi (alloabsorpcyję). Porównano efektywność dotychczas stosowanej metody (absorpcji z glicyną/papainą) z metodą przy użyciu PEG, a następnie wprowadzono metodę z PEG do bieżących badań przedtransfuzyjnych u chorych z autoprzeciwciałami. Zbadano 60 surowic od 34 chorych. Alloprzeciwciała o różnej swoistości wykryto u 23 proc. chorych. Obie porównywalne metody absorpcji były jednakowo skuteczne w wykrywaniu alloprzeciwciał. Licznba absorpcji potrzebnych do usunięcia autorzeciwciał była w obu metodach bardzo podobna, jednakże czas trwania badania oraz jego parcochłonność były ponad dwukrotnie mniejsze w metodzie z PEG. Metodę tę można więc polecać w badaniach przedtransfuzyjnych u chorych z autoprzeciwciałami.

  Streszczenie angielskie: The study was undertaken to evaluate the effectiveness of PEG (polyethylene glycol) in remowing autoantobodies for the detection of alloantobodies in patients with warm type of AIHA. We performed two kinds of absorption, with patient's own cells-autoabsorption and with allogenic red cells-alloabsorption. We compared the method routinely used in our laboratory (absorption with glycine/papain treated cells) with PEG absorption, and then we introduced the method with PEG in pretransfusion testing in patients with autoantibodies. In total, 60 sera from 34 patients were examined. Alloantibodies of different specifity were detected in 23 p.c. of patients. It was found that, both the technique used previously and the new one with PEG appeared to be equally efficient in detecting alloantibodies. The number of absorptions for removing autoantibodies was similar, however the PEG method was far less laborious and faster. Thus, we can recommened this technique for pretransfusion testing in patients with autoantibodies.


  2/3

  Tytuł oryginału: Stężenie haptoglobiny w niedokrwistości autoimmunohemolitycznej typu ciepłego.
  Tytuł angielski: The haptoglobin level in warm-type autoimmune haemolytic anaemia.
  Autorzy: Fabijańska-Mitek Jadwiga, Pyl Hanna, Bogdanik Irena
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.221-229, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Stężenie hepatoglobiny (Hp) oznaczano w 230 próbkach krwi od chorych z niedokrwistością autoimmunologiczną (NAIH) typu ciepłego. W 60 proc. było ono niewykrywalne a w 15 proc. obniżone, co wskazywało na niszczenie erytrocytów. W pozostałych przypadkach poziom Hp był prawidłowy lub podwyższony: w 13,5 obserwowano remisję, w 4 proc. Hp mogła być podwyższona jako białko ostrej fazy, a w ponad 7 proc. była w normie, mimo występowania retikulocytozy i/lub hiperbilirubinemii. Obserowano większą czestość obniżonego poziomu Hp w obecności czynników wpływających na patogenność autoprzeciwciał takich jak: duża liczba cząsteczek IgG na krwinkach, IgM i/lub IgA towarzyszące IgG oraz obecność IgG3. W 10 proc. przypadków brak Hp lub jej spadek wskazywał na niszczenie erytrocytów, gdy bilirubinemia i retikulocyty były jeszcze w normie. Oznaczenie Hp można polecić jako czuły wskaźnik hemolizy w NAIH typu ciepłego, zwłaszca, że badanie to jest proste i tanie.

  Streszczenie angielskie: Hepatoglobin (Hp) level was evaluated in 230 blood samples from patients with warm type AIHA. In 60 p.c. of samples it was undetectable and low in 15 p.c., thus indicating destruction of RBCs. In the remaining cases Hp was normal or welevated: remission of the disease was noted in 13,5 p.c. of cases, in 4 p.c. the Hp level might have been increased as an acute phase protein, in 7 p.c. it was normal despite reticulocytosis and/or hyperbilirubinemia. A low Hp level was more often observed in patients with a large number of IgG molecular per RBC, additional presence of IgM and/or IgA and IgG3. It was the only parameter of haemolysis in 10 p.c. of cases with normal amount of reticulocytes and bilirubin concentration. The Hp level can be recommended as a sensitive indicator of haemolysis in warm type AIHA.


  3/3

  Tytuł oryginału: Serologiczne cechy klinicznie istotnych zimnych aglutynin.
  Tytuł angielski: Serological character of clinically significant cold agglutinins.
  Autorzy: Fabijańska-Mitek Jadwiga
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.285-292, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zweryfikowano serologiczne kryteria cech klinicznie istotnych zimnych aglutynin (C3 na krwinkach, miano autoprzeciwciał ň 64, amplituda cieplna ň 30řC). U ok. 1/3 z 45 chorych autoprzeciwciała miały miano niższe od 64 i amplitudę cieplną niższą od 30řC. Niektóre reagowały w temperaturze 26-28řC, niektóre wykazywały większą aktywność w stosunku do frakcji "starych" lub "młodych" erytrocytów. U chłopca z ciężką postacią choroby zimnych aglutynin (ChZA) oprócz niskiego miana autoprzeciwciał, stwierdzono ujemny wynik BTA. Serologiczne kryteria cech zimnych aglutynin istotnych klinicznie nie powinny być traktowane rygorystycznie, ale pomocniczo w diagnozowaniu i monitorowaniu ChZA.

  Streszczenie angielskie: Serological feature of clinically significant cold agglutinins have been verified (C3 on RBCs, autoantibody titre ň 64, thermal range ň 30řC). In about 1/3 of 45 patients the titre of autoantibodies was lower than 64 and the thermal range ws lower than 30řC. In some cases cold agglutinins reacted in 26-28řC and the preferntial reactivity with "young" or "old" erythrocytes was noted. In one boy with severe cold agglutinins reacted in 26-28řC and the preferential reactivity with "young" or "old" erythrocytes was noted. In one boy with severe cold agglutinin disease (CAD) the autoantibody titre was low and DAT was negative. Although different serological findings of significant cold agglutinins can be found, their detection is helpful for CAD diagnosis and a follow up of the patient.

  stosując format: