Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ESIN
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Hypokalemic quadriparalysis and respiratory arrest due to Sj”gren's syndrome.
Tytuł polski: Hipokaliemiczne porażenie czterokończynowe i zatrzymanie oddechu w następstwie zespołu Sj”grena.
Autorzy: Yesari Karter, Aydin Tunckale, Nurver T. Ertrk, Isil T. Bavunoglu, Asli Curgunlu, Esin ™ztrk
Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (3) s.205-207, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,209

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porażenie hipokaliemiczne jest rzadkim objawem zespołu Sj”grena (ZS). Jest częściej obserwowane u chorych z pierwotnym ZS, może poprzedzać zespół suchości i może służyć za marker kliniczny poważniejszej choroby nerek u chorych z pierwotnym ZS i kwasicą kanalikowo-nerkową (KKN). Opisano przypadek 19-letniej kobiety z Turcji, przyjętej z hipokaliemicznym porażeniem czterokończynowym, zatrzymaniem oddechu i bradykardią zatokową. Oceniając kwasicę metaboliczną u tej chorej, autorzy stwierdzili, że była ona wynikiem KNN typu I (KKN dystalna) w następstwie istnienia ZS.

  Streszczenie angielskie: Hypokalemic paralysis is a rare manifestation of Sj”gren's syndrome (SS). It is seen more often in patients with primary SS, may precede the sicca compelx and may serve as a clinical marker for more severe renal disease in patients who have primary SS and renal tubular acidosis (RTA). We describe the case of a 19-year-old girl from Turkey who presented with hypokalemic quadriparalysis, respiratory arrest and sinus bradycardia. Evaluating the metabolic accidosis in the girl, we found that it was the results of type I RTA (distal RTA) due to the existence of SS.


  2/2

  Tytuł oryginału: Hypereosinophilic syndrome with right ventricular thrombus.
  Tytuł polski: Zespół hipereozynofilii ze skrzepliną prawokomorową.
  Autorzy: Turfaner Nurver Ertrk, Yesari Karter, Ayan Faruk, ™ng”ren Seniz, Yaldiran Adnan, Sipahioglu Fikret, Esin ™ztrk
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (3) s.208-209, il., bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Eozynofilią określa się występowanie ponad 500 granulocytów eozynochłonnych w mm3 krwi. U ludzi jest to bardzo czeste zjawisko. Zespół samoistnej hipereozynofilii jest rzadkim zaburzeniem objawiającym się stale utrzymującą się eozynofilią na poziomie 1500 granulocytów eozynochłonnych/mm3 przez ponad 6 miesięcy i domniemanymi obiektywnymi i subiektywnymi objawami zaburzeń czynności lub zajęcia układów narządów, ktore wydają się związane z eozynofilią. Możliwe jest określenie etiologii alergicznej, pasożytniczej lub innej. Objawy mogą być hematologiczne, skórne, oczne, reumatologiczne, neurologiczne, płucne, żołądkowo-jelitowe lub sercowe, w zależności od zajętego ukladu. Zajęcie układu krążenia jest najważniejszą przyczyną śmiertelności i chorobowości. Omówiono rzadki przypadek zespołu hipereozynofilii powikłanego skrzepliną prawokomorową u 38-letniego mężczyzny.

  Streszczenie angielskie: Eosinophilia is the presence of more than 500/mm3 eosinophils in the blood and it is very common in humans. Idiopathic hypereosinophilic syndrome (HES) is a rare disorder which appears with persistent eosinophilia of 1500 eosinophilis/mm3 for more than 6 months and presumptive signs and symptoms of organ system dysfunction or involvement which appears related to the eosinophilia. It is impossible to determine an allergic, parasitic or other etiology. The symptoms may be hematologic, cutaneous, ocular, rheumatologic, neurologic, pulmonary, gastrointenstinal or cardiac accoprding to the involved system. Cardiac involvement is the most important cause of mortality and morbidity. A 38-year-old man with hypereosinophilic syndrome complicated by right ventricular rhrombus, which is a rare presentation, is discussed.

  stosując format: