Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: EMICH-WIDERA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/4

  Tytuł oryginału: Stężenie kadmu we krwi i moczu oraz zawartość kadmu we włosach u dzieci zamieszkałych w Katowicach Murckach.
  Tytuł angielski: Concentrations of cadmium in blood and urine and their contents in the hair of children from Katowice Murcki.
  Autorzy: Błach-Legawiec Izabela, Emich-Widera Ewa, Bibrzycka Aleksandra, Marszał Elżbieta, Woś Halina
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.633-638, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Jedną z czołowych pozycji na światowej liście substancji szkodliwych zajmuje kadm (Cd), będący metalem ciężkim. Kadm dostaje się do organizmu człowieka drogą oddechową (w tym zawarty w dymie tytoniowym) oraz pokarmową. Celem pracy było ustalenie, czy u dzieci zamieszkałych w jednej z najbardziej czystych dzielnic Katowic stężenia Cd we krwi i moczu oraz jego zawartość we włosach przekraczają dopuszczalne wartości, oraz przeanalizowanie wpływu wybranych czynników środowiskowych (ekspozycja na dym tytoniowy, poziom wykształcenia rodziców) na ilość Cd w tych materiałach. Badaniem objęto 48 dzieci w wieku 9, 10 i 11 lat zamieszkałych na terenie Katowic Murcek i uczęszczających do tamtejszej szkoły podstawowej. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej testem Shapiro-Wilka i Wilcoxona. Stężenie Cd we krwi wynosiło 0,479 ćg/l, moczu 0,840 ćg/g kreatyniny. Średnia zawartość Cd we włosach stanowiła 0,23 ćg/g suchej masy. U 13 dzieci (30,95 proc.) stężenie Cd we krwi przekraczało dopuszczalną wartość 0,5 ćg/l, natomiast u 10 (23,25 proc.) ujawniono przekroczenie referencyjnej wartości w moczu (1 ćg/g kreatyniny). Wykazano, że dzieci zamieszkałe bliżej drogi szybkiego ruchu miały wyższą zawartość Cd we włosach. Na zawartość Cd w organizmie znaczący wpływ wywierają czynniki środowiskowe, takie jak lokalizacja drogi i natężenie ruchu samochodowego.

  Streszczenie angielskie: One of the leading positions on the world's list of harmful substances is taken by cadmium, which is a heavy metal. Cadmium (Cd) gets into the human body through either respiratory tract (cigarette smoke) or alimentary canal. The aim of the study was to 1) determine whether the concentration of cadmium in blood and urine of children from Katowice Murcki - one of the cleanest districts of the town - as well as its contents in the hair of the children exceeds acceptable values and 2) to analyse the effect of chosen environmental factors (exposition to smoke, parents' education) on the amount of cadmium in these materials. The study comprised 48 children at the age from 9 - 11 years form Katowice Murcki, attending the same primary school. The findings were statistically analysed using Shapiro-Wilk and Wilcoxon test. Concentration of cadmium in the blood was 0.479 ćg/l, in urine 0.840 ćg/g creatinine and the average concentration in the hair constituted 0.23 ćg/g dry mass. Concentration of cadmium in the blood of 13 children (30.95 p.c.) exceeded acceptable 0.5 ćg/l value, while in 10 children (23.25 p.c.) value in the urine was exccded. In was 1 ćg/g creatinine. It has been shown that children who lived nearby motorway presented higher content of cadmium in the hair. Environmental factors such as: location of the road and intensity of traffic influence the content of cadmium in the human body.


  3/4

  Tytuł oryginału: Determination of lactic acid level in systemic liquids in children with progressive encephalopathies.
  Autorzy: Marszał Elżbieta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Pietruszewski Jerzy, Emich-Widera Ewa, Bielińska-Bujniewicz Eugenia
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR217-CR222, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This article reports the results of research into the activities of lactic acid concentrations in the body fluids of children with non-progressive encephalopathies (PE) in comparison to patients with non-progressive encephalopathies (NPE) and those with non-progressive encephalopathies with concomitant epilepsy (NPEE). The study was designed to determine whether there is difference between the serum and CSF lactic acid concentrations in children with progressive encephalopathies (PE), static (non-progressive) encephalopathies (NPE) and non progressive encephalopathies with concomitant epilepsy (NPEE), and whether the clinical status correlates with the concentration of these biochemical markers in children with PE. Material/Methods: The assessment involved 138 children of both sexes, whose age ranged between 8 months and 15 years, diagnosed and treated in the Neurology Department at the Pediatric Clinica of the Silesian Medical Academy in Katowice between 1995 and 1997. Lactate concentrations were determined in serum and cerebro-spinal fluid and analyzed statistically. Results: The findings showed higher serum and CSF concentrations in children with PE than in patietns who manifested non-progressive forms of encephalopathy. The degree of clinical symptom aggravation in PE children was likewise analyzed an compared to the values of lactate concentrations in body fluids; however, no correlation was found between these parameters. Conclusion: Children with progressive encephalopathies present higher lactate concentrations in serum and cerebrospinal fluid than patients with static (non-progressive) encephalopathy.


  4/4

  Tytuł oryginału: Brain ischemic stroke in children - case analysis with the focus on risk factors.
  Tytuł polski: Udar niedokrwienny mózgu u dzieci - analiza przypadków ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka.
  Autorzy: Kopyta Ilona, Emich-Widera Ewa, [Marszał] Elżbieta
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.21-27, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza czynników ryzyka u dzieci po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu hospitalizowanych w Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego w okresie ubiegłych 15 lat. Materiał i metoda: Badaniem objęto 30 dzieci (12 dziewczynek i 18 chłopców), które przebyły udar niedokrwienny mózgu w wieku 12 miesięcy do 15 lat (średnia wieku 8,1 roku). Rozpoznanie udaru niedokrwiennego mózgu postawiono zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia w oparciu o wnikliwy wywiad, badanie neurologiczne, badania neuroobrazowe (CT i/lub MRI, MRA i/lub angio CT). U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie profilu lipidowego (cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy), poziom fibrynogenu, zbadano czas kaolinowo-kefalinowy (ang. aPTT), poziom przeciwciała antykardiolipinowych w Masach IgM i IgG, aktywność białek C, S, antytrombiny III oraz oporność na aktywną postać białka C (ang. APCR). Wyniki. W badanej grupie pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu najczęściej występującym czynnikiem ryzyka chorób naczyń mózgowych była dyslipidemia (70 proc.), natomiast deficyt białka S stwierdzono u 20 proc., a APCR u 10 proc. badanych. U kilkorga dzieci ujawniono hyperfibrynogenemię, obecność przeciwciał antykardiolipinowych oraz deficyt białka C. Ponadto u czworga dzieci udar wystąpił po kardiochirurgicznej korekcji wady wrodzonej serca, natomiast jedna pacjentka przebyła ospę wietrzną bezpośrednio przed udarem. Współistnienie kilku czynników ryzyka stwierdzono u większości badanych ...

  Streszczenie angielskie: Risk factors analysis in ischemic stroke children hospitalized at Department of Children Neurology in the period of the last 15 years. Material and method: The study included thirty children (12 girls and 18 boys) who underwent ischemic stroke at the age range between 12 months and 15 years (mean of 8,1 years). The diagnosis of ischemic stroke was formulated according to the definition of WHO following a through interview, neurological neuroimaging examinations (CT, NMR and/or NMA and/or angioCT, eventually classical angiography). In all cases lipid metabolism (total cholesterol level, LDL, HDL triglicerides), fibrinogen level, aPTT, anticardiolipin antibodies of IgM and IgG class, protein C activity, antithrombin III and the resistance to active form of protein C were assessed. Results: The most commonly observed risk factor in ischemic stroke patients of the group under study was dyslipidemia (66,6 p.c.) while protein S deficiency occured in 20 p.c. and the resitance to the active form of protein C and hyperfibrinogenemia in 10 p.c. In four children the stroke followed surgical correction of congenital heart defects, while one patient underwent varicella immidiately prior to the stroke. A few cases revealed the presence of anticardiolipin antibodies and protein C deficit. Concomitant risk factors were present in most of our young patients while there were only three recurrences. Conclusions: The etiologyn of ischemic strokes in majority of patients at the ...

  stosując format: