Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: EMERYK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Wpływ astmy oskrzelowej u dziecka na funkcjonowanie jego rodziny.
Tytuł angielski: The influence of a child's asthma on it's family.
Autorzy: Zubrzycka Renata, Emeryk Andrzej
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.21-26, bibliogr. 44 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia przegląd badań, dotyczących psychologicznych aspektów funkcjonowania rodzin dzieci z astmą oskrzelową. Wyniki eksploracji ujawniają dysfunkcjonalność rodzin w zakresie relacji wewnątrzrodzinnych i procesu komunikacji w małżeństwie. Badacze podkreślają istnienie związku o charakterze sprzężenia zwrotnego pomiędzy zaburzeniami funkcjonowania rodzin a nasilaniem się objawów astmy u dziecka. Ujawniają także występowanie u rodziców nadopiekuńczej postawy oraz nadmiernego krytycyzmu wobec chorych dzieci. Artykuł zaweira również wyniki badań, wskazująće na potrzebę uczestnictwa ojców w procesie rehabilitacji oraz postulat otoczenia rodzin dzieci astmatycznych specjalistyczną opieką psychologiczną.

  Streszczenie angielskie: The article presents the review of research concerning psychological aspects of asthatic children's families functioning. The results show disfunctioning of these families in the area of inter-family relationships and communication of marreid couple. The researchers point out that there is a feedback relationsip between disorders of family functioning and steengthening child's asthma symptoms. They also show parents' overprotective attitudes and their excessive critcism. The article contains the scientific results which prove that fathers must take an active part in the process of rehabilitation and that asthmatic children families should be supported aby professional pscyhlogical care.


  2/11

  Tytuł oryginału: Clinical, electrophysiological and immunological remissions after thymectomy in myasthenia gravis.
  Autorzy: Kostera-Pruszczyk A[nna], Emeryk-Szajewska B., Świtalska J., Strugalska-Cynowska H., Rowińska-Marcińska K[atarzyna], Nowak-Michalska T., Szyluk B.
  Źródło: Clin. Neurophysiol. 2002: 113 (4) s.615-619, il., tab., bibliogr. s. 618-619
  Sygnatura GBL: 311,330

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objectives: Approximately 50 p.c. of patients treated with thymectomy have a chance for symptom-free life. However, immunological and neurophysiological abnormalities may be detected in patients with clinical remission. Although improvement usually parallels decrease in acetylcholine receptor antibody (AChRAb) levels and jitter values, there is a question what factors influence immunological and electrophysiological remission in a population of myasthenia gravis (MG) patients. Methods: We analyzed retrospectively clinical data of 32 MG patients operated for generalized MG, followed-up at our department for 17.2 (4-31) years. They were in clinical remission for 12.8 (2-25) years. All of them had single fiber electromyography (SFEMG) of extensor digitorum communis muscle (EDC) muscle and estimation of AChRAb level at the end of follow-up. Their age at onset of MG was 17 years (6-48) and at thymectomy 19 (6.4-58) years. Tensilon test was positive in 30, repetitive nerve stimulation in 29 cases. Results: Clinical remission was reached on average 4.2 years after thymectomy. SFEMG jitter value normalized in 60 p.c. of cases, AChRAb were negative only in 34 p.c. of patients. Jitter values correlated with AChRAb levels (P = 0.006,, r = 0.5) but were not related to clinical factors. Only time to thymectomy correlated with time from thymectomy to clinical remission (P = 0.001, r = 0.5). Conclusions: Clinical remission is not always accompanied by normalization of SFEMG and AChRAb. Although normalization of neuromuscular transmission in patients with remission of MG is individual, short duration of MG before thymectomy increases the chance of early remission.


  3/11

  Tytuł oryginału: Wschodnie Spotkania Alergologiczno-Immunologiczne - międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa.
  Autorzy: Siergiejko Z[enon], Emeryk A[ndrzej]
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.A-6-A-7, il. - 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pneumonologów, Alergologów i Immunologów Klinicznych pt. Wschodnie spotkania alergologiczno-immunologiczne Wigry 06-08.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  4/11

  Tytuł oryginału: Medyczne i psychopedagogiczne determinanty funkcjonowania dziecka z astmą oskrzelową.
  Tytuł angielski: Medical and psychopedagogical determinants of the functioning of child with bronchial asthma.
  Autorzy: Zubrzycka Renata, Emeryk Andrzej
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.15-19, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł prezentuje przegląd interdscyplinarnych badań dotyczących wpływu astmy oskrzelowej u dzieci na ich procesy poznawcze i funkcjonowanie szkolne. Wyniki prac, przeprowadzonych w latach 70-tych i 80-tych dotyczące omawianego zagadnienia ujawniły negatywny wpływ farmakoterapii na pamięć, uwagę i funkcjonowanie intelektualne uczniów astmatycznych. Przegląd litearatury przedmiotu, obejmujący lata 90-te (okres wprowadzenia do leczenia GKS wziewnych), pozwala zaś stwierdzić, że w zakresie osiągnięć szkolnych dzieci z astmą nie odbiegają od zdrowych równieśników. Jednocześnie wyniki badań ujawniają negatywny wpływ choroby na emocjonalno-społeczne funkcjonowanie uczniów astmatycznych. W artykule zasygnalizowano ró wnież problem występowania nadpobudliwości psychoruchowej i specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci z alergią, który wciąż czeka na pogłębioną analizę empiryczną. Optymalizacja funkcjonowania dziecka z astmą oskrzelową pozostaje nadal otwartym zadaniem zarówno dla przedstawicieli nauk medycznych, jak i psycholgów oraz pedagogów.


  5/11

  Tytuł oryginału: Metody oceny skuteczności immunoterapii swoistej u dzieci.
  Tytuł angielski: Evaluation methods of the efficiency of specific immunotherapy in children.
  Autorzy: Bartkowiak-Emeryk Małgorzata, Emeryk Andrzej
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.21-26, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Immunoterapia swoista (SIT) postrzegana jest jako forma immunomodulacji, w wyniku której dochodzi do supresji reakcji nadwrażliwości na alergeny, lecz mechanizmy SIT w chorobach alergicznych nie są wyjaśnione. Wiele danych wskazuje, że SIT wpływa na liczbę i funkcję komórek efektorowych, na zmniejszenie uwalniania mediatorów zapalnych z komórek tucznych i bazofilów, a także zmienia profil cytokin uwalnianych przez limfocyty T. Jednakże nadal brak "złotego standardu" odnośnie prostego testu immunologicznego, przydatnego do praktycznej oceny skuteczności tej metody leczenia. U dzieci jako jedyne metody zalecane pozostają: ocena poprawy objawów klinicznych i zużycia leków objawowych i/lub przeciwzapalnych wraz z analizą korzyści i kosztów. W pracy przedstawiono niektóre metody oceny skuteczności klinicznej SIT u dzieci. Podkreślono konieczność kontynuowania badań nad poznaniem mechanizmów SIT oraz ustaleniem idealnego immunologicznego testu przydatnego do wykazania skuteczności jak i do podjęcia decyzji o zakończeniu leczenia.


  6/11

  Tytuł oryginału: Zakażenie Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae w astmie oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae in obstructive diseases of the respiratory system in children.
  Autorzy: Emeryk Andrzej, Bartkowiak-Emeryk Małgorzata
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.37-40, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/11

  Tytuł oryginału: Nawrotowe zapalenie chrząstki z poważnym zajęciem dolnych dróg oddechowych u dziesięcioletniego chłopca.
  Tytuł angielski: A case of relapsing polychondritis with severe involvement of the lower airway in a 10 years old boy.
  Autorzy: Postępski Jacek, Korobowicz Agnieszka, Krupski Witold, Skomra Danuta, Emeryk Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.763-771, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Nawrotowe zapalenie chrząstki jest bardzo rzadko występującą u dzieci chorobą tkanki łącznej. Procesem zapalnym mogą być objęte wszystkie bogate w chrząstkę narządy. Przedstawiono przypadek nawrotowego zapalenia chrząstki u dziesięcioletniego chłopca. Objawem prezentującym chorobę było obustronne zapalenie małżowin usznych. Choroba w poważnym stopniu rozwinęła się również w układzie oddechowym. W ustaleniu stopnia zaawansowania choroby w układzie oddechowym szczególnie pomocne były badania czynnościowe ukladu oddechowego i tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości. Ostatecznie rozpoznanie potwierdził obraz histopatologiczny objętej procesem zapalnym chrząstki drzewa oskrzelowego.

  Streszczenie angielskie: Relapsing polychondritis is a very disease of the connective tissue in children. Inflammation may affect all cartilaginous structures. The study presents the case of a 10 years old boy with bilateral conchitis as a prominent symptom of the disease. In our patient lower airways were seriously affected. The detection of the degree of the disease in respiratory tract was facilitated to a large degree by pulmonary function tests and high resolution computed tomography. Histopathological picture of the inflamed cartilage of the tracheobronchial tree finally confirmed the diagnosis.


  8/11

  Tytuł oryginału: Zakażenie Chlamydia pneumoniae a astma oskrzelowa - fakty i hipotezy.
  Autorzy: Emeryk Andrzej, Bartkowiak-Emeryk Małgorzata
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.43-44, bibliogr. 23 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/11

  Tytuł oryginału: Zakażenia chlamydiowe układu oddechowego u dzieci.
  Autorzy: Bartkowiak-Emeryk Małgorzata, Emeryk Andrzej
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.45-47, bibliogr. 37 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/11

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu oddechowego a astma oskrzelowa.
  Autorzy: Emeryk Andrzej, Tuszkiewicz-Misztal Ewa, Bręborowicz Anna, Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.19-25, il., tab., bibliogr. 79 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czynniki środowiskowe oraz "styl życia" w większym stopniu niż czynniki genetyczne (naturalne mutacje są bardzo rzadkie) są odpowiedzialne za wzrost częstości występowania (prewalencji) chorób alergicznych i astmy oskrzelowej (astma, AO) w ostatnich 20 latach. Pośród czynników środowiskowych istotną rolę w rozwoju AO odgrywają zakażenia wirusowe i bakteryjne. Problem związków miedzy zakażeniami, w tym szczególnie zakażeniami nawrotowymi układu oddechowego a AO i chorobami alergicznymi jset od wielu lat bardzo szeroko badany i dyskutowany. W oparciu o współczesne piśmiennictwo przedstawiono powiązania miedzy wirusowymi i bakteryjnymi zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych a AO. Analiza związków między infekcją a AO łączy się również z zagadnieniem zależności między infekcją a atopią, co wynika z faktu częstego współistnienia astmy i atopii. Stąd też opracowanie niniejsze zawiera również wybrane informacje na tematy nie do końca poznanych związków.


  11/11

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa u dzieci - pierwotna i wtórna profilaktyka farmakologiczna.
  Autorzy: Emeryk Andrzej
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.80, 82-87, il., bibliogr. 63 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: