Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIUK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Szkoła radiologii onkologicznej profesora Janusza Buraczewskiego - w 10 roczncę Jego śmierci.
Autorzy: Dziukowa Janina
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.154-156, il.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • płeć męska
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Buraczewski
 • Janusz 1911-1992


  2/6

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Kongresu Radiologów Francuskich (JFR 2001).
  Autorzy: Dziukowa Janina
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.162 - Doroczny Kongres Radiologów Francuskich Paryż 20-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/6

  Tytuł oryginału: Przezsercowa rewaskularyzacja laserowa.
  Tytuł angielski: Transmyocardial laser revascularization.
  Autorzy: Piechota Wiktor, Dziuk Mirosław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.5-9, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie przezsercowej rewaskularyzacji laserowej (TMLR) (ang. transmyocardial laser revascularization), tj. metody stosowanej w leczeniu chorych ze schyłkową postacią choroby wieńcowej, którzy nie kwalifikowali się do leczenia inwazyjnego (pomostowanie aortalno-wieńcowe, przezskórna angioplastyka wieńcowa) i nie odnoszą korzyści z maksymalnej tolerowanej farmakoterapii. Przezsercowa rewaskularyzacja laserowa polega na przywróceniu perfuzji niedokrwionemu mięśniowi sercowemu przez wytworzenie w nim kanałów za pomocą lasera. W założeniu wytworzone kanały mogą umożliwić bezpośredni kontakt między światłem lewej komory a splotem naczyniowym mięśnia sercowego. Prezentowana praca przedstawia także dostępne dane na temat skuteczności tej metody leczenia.

  Streszczenie angielskie: This review describes the transmyocardial laser revascularization (TMLR) which is a method used to treat patients with end-stage coronary heart disease who have been excluded from standard invasive treatments (coronary artery by-pass grafting, percutaneous transluminal coronary angioplasty) and no longer benefit from maximum medical therapy. TMLR consists in reestablishing blood flow to the ischaemic myocardium by creating a number of laser-drilled channels which are throught to allow a direct contact between the left ventricle and the myocardial plexus. This paper also presents a review of the available evidence of the efficacy of the procedure.


  4/6

  Tytuł oryginału: Radioisotope imaging diagnosis of pulmonary diseases of allergic origin.
  Tytuł polski: Radioizotopowa diagnostyka obrazowa chorób płuc o podłożu alergicznym.
  Autorzy: Dziuk E[ugeniusz]
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.167-173, il., tab., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono metody scyntygrafii perfuzyjnej, wentylacyjnej i aerozolowej wykorzystywane w diagnostyce chorób układu oddechowego. Omówiono stosowane radiofarmaceutyki oraz metody badania. Szczególną uwagę zwrócono na radioizotopową diagnostykę zatoru płucnego. Znajomość kryteriów rozpoznawania tego groźnego powikłania jest konieczna przy rozpatrywaniu zmian patofizjologicznych w płucach o podłożu alergicznym. Przedstawiono stwierdzenie w astmie oskrzelowej zaburzenia perfuzji i wentylacji, które można rozpoznawać metodami radioizotopowymi i różnicowanie z zatorem płucnym. Omówiono także zmiany w wentylacji i perfuzji obserwowane w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz możliwość oceny wpływu leków rozszerzających oskrzela na poprawę wentylacji płuc. Badania radioizotopowe wentylacji i perfuzji płuc są czułymi metodami rozpoznawania chorób układu oddechowego o podłożu alergicznym. Metody te obrazują zarówno regionalnie, jak i globalnie zaburzenia wentylacji i perfuzji, a także pozwalają ocenić przebieg choroby oraz efekt stosowania leczenia.

  Streszczenie angielskie: In the paper the methods are presented of perfusion, ventilation and aerosol scintigraphy used in the diagnosis of respiratory system diseases. The applied radiopharmaceuticals and study methods are discussed. Particular attention is paid to radioisotope duagnosis of pulmonary embolism. The knowledge of the diagnostic criteria of this dangerous complication is necessary when considering pathophysiological pulmonary changes of allergic origin. Perfusion and ventilation disturbances found in bronchial asthma are presented, which can be diagnosed by radioisotope methods and differentiated from pulmonary embolism. Also ventilation and perfusion changes, observed in chronic obturatory lung disease and the possibility of assessment of bronchodilating drug effect on pulmonary ventilation improvement are discussed. Radioisotope lung ventilation and perfusion tests are sensitive methods of diagnosis of respiratory system diseases of allergic background. These methods visualise both regional and global ventilation and perfusion disturbances and also make possible to assess the disease course and the effect of administered tretment.


  5/6

  Tytuł oryginału: Diagnostyka guzów płuc z zastosowaniem nakładania obrazów scyntygraficznych i tomografii komputerowej. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Lung tumors diagnostics: scintigraphic and computed tomography fusion imaging, case presentation.
  Autorzy: Drabek Ireneusz, Chciałowski Andrzej, Dziuk Eugeniusz
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.233-239, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek chorego ze stwierdzonym w trakcie rutynowego badania rtg klatki piersiowej cieniem okrągłym w płucu. W badaniu bronchoskopowym nie stwierdzono zmian. Obraz TK sugerował obecność krwiaka. W trakcie dalszej diagnostyki wykonano biopsję cienkoigłową oraz wykorzystano połączone metody radioizotopowe i tomografię komputerową.

  Streszczenie angielskie: In this paper a case of the patient with a round shadow in the lung observed in routine x-ray examination is presented. The result of bronchoscopy was negative. Computed tomography investigation suggested the presence of haematoma. In further diagnostics, fine-needle biopsy was made and connected radioisotopic and tomographic methods were used.


  6/6

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Tytuł angielski: The principles of radioiodine therapy for bening thyroid diseases in Central Clinical Hospital of the Military University Medical School in Warsaw.
  Autorzy: Kowalczyk Andrzej, Jurczyk Marek, Ostrowski Marek, Issakiewicz Ryszard, Lewandowska Anna, Stembrowicz Zofia, Mielcarek Waldemar, Pietrzykowski Jacek, Wierzbowska Joanna, Mater Aldona, Kamiński Grzegorz, Czarnowska Halina, Drabek Ireneusz, Konieczna Maria, Karczmarzyk Regina, Dziuk Eugeniusz, Siekierzyński Maksymilian
  Opracowanie edytorskie: Królicki Leszek (koment.).
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.241-248, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o 30 letnie doświadczenia własne syntetycznie przedstawiono zasady leczenia nadczynności tarczycy i wola obojętnego za pomocą jodu promieniotwórczego. W pracy zawarto opis kwalifikacji i przygotowania chorego do leczenia, zakres niezbędnych badań diagnostycznych, cele leczenia zróżnicowane w zależności od rodzaju choroby i odpowiednio założonej dawki promieniowania pochłoniętego. W indywidualnym wyliczaniu aktywności leczniczych uwzględniano masę leczoną tarczycy, maksymalną jodochwytność i efektywny półokres radiojodu z krzywej jodochwytności. Określono najczęstsze przyczyny celowego zwiększania dawki leczniczej. Szczegółowo omówiono schemat leczenia radiojodem chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa powikłanej oftalmopatią. Stosowano tu zasadę precyzyjnego utrzymywania chorego w eutyreozie we wszystkich fazach choroby, podawania 131I w dawce ablacyjnej (minimalna dawka pochłonięta 150 Gy) w osłonie sterydowej w dawkach zależnych od Indeksu Oftalmopatii wg Donadson, a w najcięższych postaciach z równoczesną teleradoterapią oczodołów. Omówiono zasady opieki nad chorym po leczeniu radiojodem. W omówieniu zawarto postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych, m.in. specjalny sposób przygotowania chorego do leczenia 131I metodą "block and replace".

  Streszczenie angielskie: Thirty years of experience in the radioiodine treatment of hyperthyreosis and non-toxc goitre, supported by our own practice was presented. In this acticle, the qualification and preparation for the treatment, spectrum of unnecessary diagnostic procedures, aim of treatment depended on the kind of illness and adequate assumpted radiation absorbed dose was included. In the individually calculated therapeutical doses of radioiodine, the thyroid mass, maximal radioiodine uptake and effective radioiodine half-time from uptake curve was considered. Most frequent causes of agreeabel increase in the therapeutical doses was defined. Therapeutical schedule of radioiodine treatment in the Graves' ofthalmopathy was thoroughly disscussed. Precise control of euthyreosis during the treatment in the all phases of the illness, ablative therapy (minimal absorbed dose of 150 Gy) under steroid protection according to Donaldson ophtalmopathy index and the orbital teleradiotherapy in the most severe cases was applied. Principles in the patietns care after radioioding therapy was considered. In the disscussion, the proceeding in the uncommon clinical situations (e.g., particular way of patients preparation for treatment by "block and replace" regimen) was included.

  stosując format: