Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIENISZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Hepatic steatosis in patietns with hyperlipoproteinaemia - correlations between histological finding and lipid profile determined by ultracentrifugation.
Tytuł polski: Stłuszczenie wątroby u osób z HLP - korelacja obrazu histopatologicznego i profilu lipidowego określanego za pomocą ultrawirowania.
Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Dzieniszewski Jan, Ciok Janusz, Nowicka Grażyna
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.155-161, tab., bibliogr. 41 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ostatnim okresie coraz częściej analizuje się problem stłuszczenia wątroby, wywołanego czynnikami innymi niż alkohol lub zakażenie wirusowe. Najczęściej dotyczy to stłuszczenia wątroby na skutek otyłości, cukrzycy i hiperlipoproteinemii (HLP). Choroba stłuszczeniowa wątroby (fatty liver disease) ma swój naturalny przebieg i można ją podzielić na cztery stadia: I - proste stłuszczenie, II - stłuszczenie z zapaleniem, III - stłuszczenie z wrotnym włóknieniem, IV - stłuszczeniowa marskość wątroby. Cel pracy. Ustalenie zależności między zaawansowaniem stłuszczenia wątroby w badaniu histopatologicznym punktatu wątroby a stężeniami cholesterolu i trójglicerydów w surowicy w poszczególnych frakcjach lipoprotein ocenianych za pomocą ultrawirowania. Materiał i metoda. Zbadano prospektywnie 30 chorych z różnymi typami HLP, u których w badaniu histopatologicznym stwierdzono cechy stłuszczenia wątroby. Stopień zaawansowania choroby stłuszczeniowej wątroby określano według podanej wcześniej klasyfikacji histopatologicznej. Z analizy wykluczono przypadki chorych, u których stwierdzano markery wirusowego uszkodzenia wątroby HBV i HCV oraz chorych pijących alkohol w ilości większej niż 200 g/miesiąc ( w przeliczeniu na czysty alkhol). Wyniki. W analizowanej grupie chorych 11 pacjentów miało proste stłuszczenie wątroby (36,7 proc.), 10 (33,3 proc.) stłuszczenie z zapaleniem, a 9 (30 proc.) stłuszczenie z wrotnym włóknieniem. Średnie stężenie TG stwierdzono w I typie ...

  Streszczenie angielskie: Background. In recent years the problem is ever more frequently analysed of hepatic steatosis caused by factors other than alcoholism or viral infection, mainly in obesity, diabetes mellitus and hyperlipoprotienaemia (HLP). Fatty liver disease has its natural history which can be divided into four stages: I - steatosis, simple fatty liver, II - steatosis with hepatitis or fatty liver hepatitis, or fatty liver hepatitis, III - fatty liver with portal fibrosis, IV - fatty cirrhosis. Objectives. Finding of correlations between advanced hepatic steatosis found in histological examination of liver biopsy specimen and serum concentrations of cholesterol and triglycerides in various lipoprotein fractions obtained by ultracentrifugation. Material and method. Thirty patietns with various HLP types were studied prospectively after finding in them hepatic steatosis in histological examination. The degree of hepatic steatosis was determined according to histopathological classification presented earlier. Cases with presence of virus hepatophaty markers HBV and HCV, and patietns with a history of alcohol drinking in amounts above 200 g of pure alcohol monthly were excluded from the study. Results. In the studied group 11 patietns had simple fatty liver (36.7 p.c.), ten had fatty liver hepatitis (33.3 p.c.) and mine had fatty liver with portal fibrosis (30 p.c.). The mean TG concentration found in type I of histological lesions (simple fatty liver) was 221.0 mg/100 mL, and it was ...


  2/10

  Tytuł oryginału: Vitamin C concentration in gastric juice in patients with precancerous lesions of the stomach and gastric cancer.
  Autorzy: Dąbrowska-Ufniarz Elżbieta, Dzieniszewski Jan, Jarosz Mirosław, Wartanowicz Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR96-CR103, il., tab., bibliogr. 66 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to elucidate what are the concentrations of vitamin C in gastric juice in patients with gastric cancer in comparison to patients with metaplasia. Material/Methods: In patients age 20 to 75 years with H. pylori infection and chronic gastritis, metaplasia and gastric cancer the concentration of vitamin C was determined by specrofotometry of gastric juice during gastroscopy. On the basis of the results of histological examination the following four groups were isolated. Group I (control) - 12 patients with normal gastric mucosa, group II - 16 patients with chronic gastritis, group III - 17 patients with metaplasia and group IV - 16 patients with gastric cancer H. pylori infection was confirmed by urease test and histological examination (Giemsa stainning) in all patients. Results: In controls the mean concentration of vitamin C in gastric juice was 18.2 ćg/ml (5.7 - 31.2 ćg/ml), in gorup II - 6.3 ćg/ml (2.9 - 13.1 ćg/ml) in group III - 3.9 ćg/ml (2.6 - 10.1 ćg/ml) and group IV - 3.2 ćg/ml (1.7 - 9.2 ćg/ml). Statistically significant differences of vitamin C concentration were found among group I and group II, III and IV (p 0.001) and among groups II and III and IV (r 0.01). Conclusion: There are not differences of vitamin C concentration in gastric juice between patients with metaplasia and patients with gastric cancer. This points out that low levele of this vitamin in gastirc juice might play the role in the earlier stages of carcinogenesis.


  3/10

  Tytuł oryginału: Porównywanie diety chorych z gruczolakami jelita grubego i grupy kontrolnej.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of diet in patients with large bowel adenomas and controls.
  Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Wajszczyk Bożena, Charzewska Jadwiga, Dzieniszewski Jan, Tacikowska Małgorzata, Godziemba-Maliszewska Ewa
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.195-200, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Określenie wpływu żywienia na częstość występowania gruczolaków jelita grubego miałoby istotne znaczenie w prewencji rozwoju raka jelita grubego. W piśmiennictwie są sprzeczne dane o wpływie diety na powstawanie gruczolaków i raka jelita grubego. Cel pracy: Analiza porównawcza diety pacjentów z gruczolakami jelita grubego (grupa badana) i osób bez gruczolaków (grupa kontrolna). Materiał i metody: Grupa badana i kontrolna wyselekcjonowane zostały spośród osób z wykonaną pełną kolonoskopią w ramach rutynowej działalności pracowni endoskopowej. Grupa badana składała się z pacjentów ze stwierdzonymi gruczolakami jelita grubego grupa kontrolna złożona była z osób, u których w badaniu kolonoskopowym nie zostały stwierdzone gruczolaki. Zbadano w sumie 111 soób; 57 z polipami jelita grubego i 54 z grupy kontrolnej. W obu grupach przeprowadzono wywiady żywieniowe przy użyciu ankiety oceniającej zwyczajową częstotliwość i ilość spożywania produktów, potraw i napojów w czasie 39 dni poprzedzających badanie. Obliczono średnią realizację normy (w proc.) dla poszczególnych składników pokarmowych. W badaniach zastosowano normy ustalone na poziomie tzw. bezpiecznego spożycia. Wyniki: W grupie badanych kobiet stwierdzono znamiennie niższą średnią realizację normy w porównaniu do grupy kontrolnej w odniesieniu do witaminy A (204,2 proc. vs. 310 proc.) (p=0,008). W grupie badanych mężczyzn stwierdzono znamienne statystycznie obniżenie średniej realizacji normy, w ...

  Streszczenie angielskie: Background: Determination of nutrition influence on the incidence of large bowel adenomas would be very useful in prevention of large bowel carcinoma. In the literature controversial opinions have been expressed on diet effect on the development of large bowel adenomas and carcinomas. Objectives: Comparative analysis of diets in patients with large bowel adenomas (study group) and controls without adenomas. Material and methods: The study group and control group were selected from patients undergoing full colonoscopy in routine work of the endoscopy unit. The study group comprised patients with diagnosed large bowel adenomas. The control group consisted of patients without adenomas found colonoscopy. The whole material comprised 111 patients (57 with adenomas and 54 controls). In both groups nutritional history data were obtained by means of an inquiry form estimating the usual frequency and amounts of consumed products, dishes and deinks during 30 days preceding the examination. The mean realized of standard dietary allowances was calculated (in p.c.) for individual food components. Standards established at the safe intake level were accepted in the study. Results: In the group of studied women significantly lower mean realization in the standard intake in relation to controls was found for vitamin A (204.2 p.c. vs. 310 p.c., p=0.008). In the group of studied men statistically significant decrease was found of the realization of the standard in relation to controls ...


  4/10

  Tytuł oryginału: Postępowanie lekarza opieki podstawowej z chorym po przebyciu ostrego zapalenia trzustki.
  Autorzy: Dzieniszewski Jan, Jarosz Mirosław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.18, 20-22, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (poz) styka się z chorym na ostre zapalenie trzustki (OTZ) w okresie ostrego początku choroby, oraz w okresie rekonwalescencji po opuszczeniu szpiatala. W pierwszym okresie istotne znaczenie ma znajomość symptomatologii dla trafnego rozpoznania choroby i skierowania pacjenta do szpitala. Znacznie jednak ważniejsze jest postępowanie z chorym, po opuszczeniu szpitala. Lekarz poz powinien zapoznać sie dokładnie z przebiegiem choroby, a w szczególności wyjaśnić następujące kwestie. 1/ Jaką postać ozt przebył pacjent (obrzękową, martwiczą)? 2/ Czy były powikłania wielonarządowe i jakie? 3/Czy ustalono czynnik etiologiczny i czy został usunięty podczas pobytu w szpitalu? 4/ Czy chory przebył leczenie operacyjne i jaki był jego zakres? 5/ Czy jest niewydolność z zewnątrz i wewnątrzwydzielnicza trzustki?. Omówiono niezbędne badania biochemiczne i obrazowe, jakie należy wykonać w czasie kontrolnych wizyt (badanie kliniczne), USG, morfologię krwi, glikemię, aktywność aminotransferaz, aktyność ŕ-amylaza we krwi, bilirubina we krwi), co może ułatwić wczesne rozpoznanie późnych powiklań (torbiele, niewydolność zewnątrz i wewnątrzwydzielnicza). Omówiono zasady postępowania dietetycznego u pacjentów po przebyciu ozt wv 1-2 miesiące po wypisaniu ze szpitala, zwracając uwagę na różnice w postępowaniu u chorych po przebyciu zapalenia obrzękowego a martwiczego, oraz zapewnienie chorym odpowiedniego zbezpieczenia energetyczno-białkowego i supklementację witamin rozpuszczalnych w tłuszcach. Zwrócono uwagę na zasdy postępowania...


  5/10

  Tytuł oryginału: Stosowanie preparatów trzustkowych w praktyce lekarskiej.
  Autorzy: Jarosz Mirosław, Dzieniszewski Jan
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (9) s.9-10, 12, 14, bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/10

  Tytuł oryginału: Comparative analysis of lipid profiles assessed by ultracentrifugation in patients with various hyperlipoproteinaemia types in correlation with hepatic steatosis.
  Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Dzieniszewski Jan, Nowicka Grażyna, Ciol Janusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR697-CR701, tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of our study was to compare lipid profile assessed by ultracentrifugation in various types fo hyperlipoproteinemia (HLP) in correlation with obesity and hepatic steatosis diagnosed in the ultrasonic examination of the abdominal cavity. Material/Methods: We studied 64 patients (38 women adn 26 men with a mean age of 53.5 years) with various types of HLP, divided into two groups: 1) hypercholesterolemia, 2) mixed hyperlipoproteinemia. Lipid profile by ultacentrifugation was performed simultaneously with ultrasonic examination. Results: Among 33 patients with hypercholoesterolaemia, 7 had hepatic steatosis (21.2 p.c.), with a mean serum TG concentraation significantly higher than in those patients without steatosis. Of the mixed HLP patients, 16 had hepatic steatosis (51.5 p.c.), with a mean serum TG level over twice the concentration found in patients without steatosis. We found significantly higher levels of total cholesterol adn triglycerides in patients with steatosis than in those without. In the HDL fraction, the cholesterol concentration was lower (38.4 mg/dl) in cases of steatosis than in cases without (48.0 mg/dl). Conclusions: Patients with steatosis showed features characteristic of insulin resistance syndrome, i.e. higher BMI values, higher mean serum TG, and low HDL cholesterol concentrations. In patients with hypercholesterolemia and hepatic steatosis, increased serum triglycerides are associated with increased TG concentration in the VLDL fraction. Mixed HLP patients with hepatic steatosis have higher TG adn cholesterol in the VLDL fraaction, adn in these cases a significant rise in total TG is observed.


  7/10

  Tytuł oryginału: Standardy postępowania u osób zakażonych Helicobacter pylori.
  Autorzy: Dzieniszewski Jan, Jarosz Mirosław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (3) s.155-156, 158-165, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Helicobacter pylori został uznany za czynnik etiopatogenetyczny wielu chorób żołądka i dwunastnicy. Zmieniło to w istotny sposób zasady postępowania diagnostycznego i leczenia w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dla ujednolicenia diagnostyki i wskazań do leczenia Helicobacter pylori opracowano w świecie wiele wytycznych (consensusów). Niniejsze standardy dotyczące postępowania diagnostycznego i leczenia oparte są o zalecenia opracowane przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii zajmującą się problemami zakażenia Helicobacter pylori.


  8/10

  Tytuł oryginału: Diagnostyka Helicobacter pylori za pomocą ureazowego testu oddechowego.
  Tytuł angielski: Diagnosis of Helicobacter pylori infection by urea breath test (UBT).
  Autorzy: Ciok J., Tacikowski T., Bujko J., Dzieniszewski J[an]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.374-380, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ureazowy test oddechowy należy do nieinwazyjnych metod diagnostyki infekcji H. pylori. W artykule dokonano analizy różnych wariantów testu z użyciem izotopów 13C i 14C, przedstawiono aparaturę niezbędną do wykonania badania, omówiono znaczenie posiłku testowego, czasu pobrania próbek powietrza wydechowego, trafności diagnostycznej oraz zastopsowania kliniczne testu. Podkreślono znaczenie wysokiej czułości i swoistości badania oraz prostotę jego przeprowadzania. Test oddechowy powinien znaleźć szersze zastosowanie w sytuacjach klinicznych nie wymagających wykonywania badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: The idea, methods and their modifications and clinical usefulness of urea breath test (UBT) in diagnosis of Helicobacter pylori infection was reported. UBTs have high accuracy and reproducibility. False positive results are uncommon but may occur if there is intraoral hydrolysis of urea by oral bacteria. False-negative tests may occur if the patient is currently taking, or has recently been taking, an antisecretory drug or an antibiotic. The main benefit of these tests is in determining whether infection has been successfully eradicated in patients in whom there was a clinical need to know, but in whom repeat endoscopy was not justified, not feasible, or not approved by a third party payer.


  9/10

  Tytuł oryginału: Analiza ryzyka interakcji pomiędzy żywnością a lekami w wybranych grupach chorych - badania pilotażowe.
  Tytuł angielski: Analysis of the food and medicines interactions risk in selected groups of patients - pilot study.
  Autorzy: Jarosz Mirosław, Wolnicka Katarzyna, Dzieniszewski Jan, Lachowicz Anna
  Źródło: Żyw. Człow. 2002: 29 (1/2) s.29-42, tab., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 64 losowo wybranych pacjentów w wieku od 21 do 91 lat, skierowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do leczenia szpitalnego, oceniono częstość występowania ryzyka interakcji pomiędzy żywnością a stosowanymi przez nich lekami. Badania obejmowały: badanie kliniczne, badanie oceny sposobu żywienia, kwestionariusz danych socjologicznych oraz kwestionariusz dotyczący sposobu zażywania leków. Analizy ryzyka występowania interakcji dokonano u każdego pacjenta po zestawieniu uzyskanych danych z komputerową bazą danych i piśmiennictwem. Stwierdzono, że u 41 (65,1 proc.) chorych składniki żywności mogły mieć wpływ na wchłanianie i metabolizm leków i nieść ze sobą różnorakie powikłania kliniczne (brak lub zmniejszona skuteczność ich działań, albo objawy przedawkowania, jak zaburzenia rytmu serca, hipotonia ortostatyczna i inne).

  Streszczenie angielskie: In 64 individuals aged from 21 to 91 randomly selected patients referred by the primary care doctors for the hospital treatment, frequency of the interactions between food and used medications risk was evaluated. Examinations included: clinical examination, nourishement way evaluation, sociological data questionnaires concerning ways of the medications use. Analysis of the interactions frequency risk was performed in each patient after comparison obtained data with computer data and literature. In 41 (65.1 p.c.) patients food compounds could have an influence on absorption and medications metabolism and lead to the various clinical complications (lack or decreased efficacy of their effect or overdose symptoms, such as heart rate disorders, orthostatic hypotonia and other) was observed.


  10/10

  Tytuł oryginału: Stan odżywienia pacjentów przyjmowanych i wypisywanych ze szpitali w Polsce.
  Autorzy: Dzieniszewski J., Jarosz M., Szczygieł B., Długosz J., Marlicz K., Linke K., Lachowicz A., Ryżko-Skiba M., Orzeszko M.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.26-28
  Sygnatura GBL: 306,497

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: