Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIENIS
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Elevated soluble intercellular adhesion molecule-1 levels in obesity: relationship to insulin resistance and tumor necrosis factor-ŕ system activity.
Autorzy: Strączkowski Marek, Lewczuk Piotr, Dzienis-Strączkowska Stella, Kowalska Irina, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
Źródło: Metabolism 2002: 51 (1) s.75-78, il., tab., bibliogr. 29 poz.
Sygnatura GBL: 303,583

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) is 1 of the possible factors linking obesity and diabetes with cardiovascular disease, however, the mechanism of the increase in ICAM-1 concentration in obesity remains unclear. Therefore, the aim of the present study was to assess plasma soluble ICAM-1 (sICAM-1) levels on obese subjects with normal glucose tolerance and to evaluate whether those levels may be related to insulin resistance and tumor necrosis factor-ŕ (TNFŕ) system activity. The study was performed in 8 lean and 15 obese subjects. Anthropometric and biochemical parameters were measured, and insulin sensitivity was evaluated using the euglycemic hyperinsulinemic clamp technique (insulin infusion, 50 mU x kg**-1 x h**-1). Obese subjects were markedly more hyperinsulinemic and insulin resistant and had higher plasma soluble TNF receptor 2 (sTNFR2) and sICAM-1 levels. sICAM-1 was related positively to body mass index (BMI), waist-to-hip ratio (WHR), percent of body fat, glycated hemoglobin (HbA1c), plasma insulin and triglycerides (TG), TNFŕ, and sTNFR2 and negatively to insulin sensitivity. Multiple regression analysis showed that only sTNFR2 and insulin sensitivity were independent predictors of sICAM-1 concentrations and were responsible for 66 p.c. of sICAM-1 variability. We conclude that an increase in plasma sICAM-1 concentration in obesity is related to TNFŕ system activation and insulin resistance.


  2/18

  Tytuł oryginału: Czynność pęcherzyka żółciowego i wchłanianie tłuszczów w przebiegu chirurgicznego leczenia wola guzowatego.
  Tytuł angielski: Gallbladder function and absorption of lipids during the course of surgical treatment of nodular goiter.
  Autorzy: Dzienis Henryk, Kokoszko Maciej, Łebkowska Urszula
  Opracowanie edytorskie: Kuzdak Krzysztof (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.172-182, il., tab., bibliogr. 20 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena czynności pęcherzyka żółciowego oraz wchłaniania tłuszczów przed i po operacji wola guzowatego. Materiał i metodyka. U 10 chorych z wolem obojętnym i 10 z wolem nadczynnym określano ultrasonograficznie objętość pęcherzyka na czczo oraz po posiłku testowym. Równolegle oznaczano stężenia całkowitych kwasów tłuszczowych (TFA) w surowicy metodą hydroksamową. Wyniki. U chorych z wolem obojętnym, objętość pęcherzyka zmnijszała się po posiłku o ok. 50 proc., przy wolu nadczynnym zaś o 88 proc. Po farmakologicznym uzyskaniu eutyreozy wyniki były jak w wolu obojętnym, natomiast po strumektomii - podobnie jak w grupie kontrolnej. Stężenia całkowitych kwasów tłuszczowych w surowicy chorych z wolem obojętnym lub nadczynnym były niższe, jednakże ich poposiłkowy przyrost wynosił średnio 100 mg/dL. Po subtotalnej strumektomii wykazano wartości całkowitych kwasow tłuszczowych zbliżone do wyników kontrolnych. Wnioski. U chorych z wolem nadczynnym występują zmiany w kurczliwości pęcherzyka żółciowego, obniżeniem całkowitych kwasów tłuszczowych w surowicy. Stan eutyreozy oraz wycięcie wola powodują poprawę czynności pęcherzyka i wchłaniania tłuszczów.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate gallbladder function and lipid absorption before and after nodular goiter surgery. Material and methods. The gallbladder volume was defined by means of ultrasonography in 10 patients with neutral goiters and 10 with thyrotoxic goiters during fasting conditions and after a test meal. At the same time, serum concentrations of total fatty acids (TFA) were also estimated using the hydroxamic method. Results. The gallbladder volume of neutral goiter decreased after meals, approximately by 50 p.c., while the volume in thyrotoxic patients was 88 p.c. lower than before consumption. When pharmacological euthyreosis was obtained, gallbladder volumes were comparable to results in neutral goiter subjects and finally after strumectomy similar to control groups values. Serum TFA concentrations either in nontoxic or thyrotoxic patients were decreased. However, postprandial increase of TFA amounted to an average 100 mg/dL. Subtotal strumectomy resulted in TFA related to control values. Conclusions. Changes of gallbladder contractility in connection with a decrease of serum TFA concentrations occur in thyrotoxic goiter patients. Euthyreosis and subsequent improve gallbladder functioning and lipid absorbtion.


  3/18

  Tytuł oryginału: Ciśnienie tętnicze u noworodków urodzonych z ciąż powikłanych cukrzycą.
  Tytuł angielski: Blood pressure in neonates born from pregnancies complicated by diabetes.
  Autorzy: Alifier Marek, Szczepański Marek, Dzienis Krystyna, Tołwińska Joanna, Urban Mirosława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.130-133, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cukrzyca jest jednym z najczęstszych zaburzeń metabolicznyxch, które ujawnić się mogą pod wpływem i w trakcie ciąży. Inny czynnik rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób nerek - nadciśnienie, często współtowarzyszy cukrzycy. Cukrzyca u ciężarnej należy do stanów chorobowych predysponujących płód, a następnie dziecko do rozwoju zaburzeń metabolicznych. Zaburzenia obserwowane u noworodka są następstwem m.in. nieprawidłowej homeostazy glukozy oraz wykładnikiem kontroli glikemii u matki. Materiał i metody: Do badania włączono grupę 44 noworodków (28 chłopców i 16 dziewczynek) urodzonych z ciąż powikłanych cukrzycą (12 noworodków z ciąż powikłanych cukrzycą insulinozależną (IDDM) rozpoznaną i leczoną już przed ciążą, 32 z ciąż powikłanych cukrzycą ciężarnych (GDM)). U wszystkich noworodków zakwalifikowanych do badań w trakcie snu noworodka lub spokojnego czuwania wykonywano pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą napływową wg Korotkowa w pierwszej dobie życia aparatem Vital Signs Dinamap Plus (Criticon Inc., USA). Po każdym pomiarze ciśnienia tętniczego dokonywano oznaczenia poziomu glikemii obwodowej przy użyciu testów paskowych GlucoStix firmy Bayer GmbH. Wyniki. Statystycznie znamienne różnice glikemii znaleziono pomiędzy grupą noworodków z cukrzycą insulinozależną i insulinoniezależną cukrzycą ciążową w 1/2 i 2 godziny po porodzie. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi wykazał u noworodków z ciąż IDDM istnienie podwyższonego ciśnienia skurczowego w ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Diabetes in one of the most frequent metabolic disorders that may be influenced by and occur during pregnancy. Hypertension is frequently associated with a diabetes and, as well as diabetes, is considered to be one of the risk factors, of the cardiovascular and the renal disease. Diabetes during a pregnancy may predispodse fetus, and therefore neonate, to develop several metabolic abnormalities. Abnormalities observed after delivery are primarly due to disregulated glucose homeostasis and are considered as indices of pregnant glycemic status. Materials and methods: 44 neonates (28 boys and 16 girls) from pregnancies complicated by the diabetes (12 from pregnancy in course of insulin dependent diabetes mellitus diagnosed before the conception) were included into the study. During first day of life all newborns have blood pressure evaluated (Korotkoff's method; automated measurements using Vital Signs Dinamap Plus (Criticon Onc., USA)). After each blood pressure measurements the capilary blood glucose evaluation was performed (GlucoStix, Bayer GmbH, Germany). Results: We found statistically significant differences between IDDM and GDM neonates in blood glucose concentration at 1/2 and 2 hours after delivery. In all mesaurements the mean results of systolic blood pressure were higher in IDDM than GDM group, however the difference did not reach significance level. When comparising mean arterial blood pressure significant difference was observed at 18 hour ...


  4/18

  Tytuł oryginału: Hepatic steatosis in patietns with hyperlipoproteinaemia - correlations between histological finding and lipid profile determined by ultracentrifugation.
  Tytuł polski: Stłuszczenie wątroby u osób z HLP - korelacja obrazu histopatologicznego i profilu lipidowego określanego za pomocą ultrawirowania.
  Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Dzieniszewski Jan, Ciok Janusz, Nowicka Grażyna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.155-161, tab., bibliogr. 41 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ostatnim okresie coraz częściej analizuje się problem stłuszczenia wątroby, wywołanego czynnikami innymi niż alkohol lub zakażenie wirusowe. Najczęściej dotyczy to stłuszczenia wątroby na skutek otyłości, cukrzycy i hiperlipoproteinemii (HLP). Choroba stłuszczeniowa wątroby (fatty liver disease) ma swój naturalny przebieg i można ją podzielić na cztery stadia: I - proste stłuszczenie, II - stłuszczenie z zapaleniem, III - stłuszczenie z wrotnym włóknieniem, IV - stłuszczeniowa marskość wątroby. Cel pracy. Ustalenie zależności między zaawansowaniem stłuszczenia wątroby w badaniu histopatologicznym punktatu wątroby a stężeniami cholesterolu i trójglicerydów w surowicy w poszczególnych frakcjach lipoprotein ocenianych za pomocą ultrawirowania. Materiał i metoda. Zbadano prospektywnie 30 chorych z różnymi typami HLP, u których w badaniu histopatologicznym stwierdzono cechy stłuszczenia wątroby. Stopień zaawansowania choroby stłuszczeniowej wątroby określano według podanej wcześniej klasyfikacji histopatologicznej. Z analizy wykluczono przypadki chorych, u których stwierdzano markery wirusowego uszkodzenia wątroby HBV i HCV oraz chorych pijących alkohol w ilości większej niż 200 g/miesiąc ( w przeliczeniu na czysty alkhol). Wyniki. W analizowanej grupie chorych 11 pacjentów miało proste stłuszczenie wątroby (36,7 proc.), 10 (33,3 proc.) stłuszczenie z zapaleniem, a 9 (30 proc.) stłuszczenie z wrotnym włóknieniem. Średnie stężenie TG stwierdzono w I typie ...

  Streszczenie angielskie: Background. In recent years the problem is ever more frequently analysed of hepatic steatosis caused by factors other than alcoholism or viral infection, mainly in obesity, diabetes mellitus and hyperlipoprotienaemia (HLP). Fatty liver disease has its natural history which can be divided into four stages: I - steatosis, simple fatty liver, II - steatosis with hepatitis or fatty liver hepatitis, or fatty liver hepatitis, III - fatty liver with portal fibrosis, IV - fatty cirrhosis. Objectives. Finding of correlations between advanced hepatic steatosis found in histological examination of liver biopsy specimen and serum concentrations of cholesterol and triglycerides in various lipoprotein fractions obtained by ultracentrifugation. Material and method. Thirty patietns with various HLP types were studied prospectively after finding in them hepatic steatosis in histological examination. The degree of hepatic steatosis was determined according to histopathological classification presented earlier. Cases with presence of virus hepatophaty markers HBV and HCV, and patietns with a history of alcohol drinking in amounts above 200 g of pure alcohol monthly were excluded from the study. Results. In the studied group 11 patietns had simple fatty liver (36.7 p.c.), ten had fatty liver hepatitis (33.3 p.c.) and mine had fatty liver with portal fibrosis (30 p.c.). The mean TG concentration found in type I of histological lesions (simple fatty liver) was 221.0 mg/100 mL, and it was ...


  5/18

  Tytuł oryginału: Vitamin C concentration in gastric juice in patients with precancerous lesions of the stomach and gastric cancer.
  Autorzy: Dąbrowska-Ufniarz Elżbieta, Dzieniszewski Jan, Jarosz Mirosław, Wartanowicz Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR96-CR103, il., tab., bibliogr. 66 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to elucidate what are the concentrations of vitamin C in gastric juice in patients with gastric cancer in comparison to patients with metaplasia. Material/Methods: In patients age 20 to 75 years with H. pylori infection and chronic gastritis, metaplasia and gastric cancer the concentration of vitamin C was determined by specrofotometry of gastric juice during gastroscopy. On the basis of the results of histological examination the following four groups were isolated. Group I (control) - 12 patients with normal gastric mucosa, group II - 16 patients with chronic gastritis, group III - 17 patients with metaplasia and group IV - 16 patients with gastric cancer H. pylori infection was confirmed by urease test and histological examination (Giemsa stainning) in all patients. Results: In controls the mean concentration of vitamin C in gastric juice was 18.2 ćg/ml (5.7 - 31.2 ćg/ml), in gorup II - 6.3 ćg/ml (2.9 - 13.1 ćg/ml) in group III - 3.9 ćg/ml (2.6 - 10.1 ćg/ml) and group IV - 3.2 ćg/ml (1.7 - 9.2 ćg/ml). Statistically significant differences of vitamin C concentration were found among group I and group II, III and IV (p 0.001) and among groups II and III and IV (r 0.01). Conclusion: There are not differences of vitamin C concentration in gastric juice between patients with metaplasia and patients with gastric cancer. This points out that low levele of this vitamin in gastirc juice might play the role in the earlier stages of carcinogenesis.


  6/18

  Tytuł oryginału: MR proton spectroscopy in liver examinations of healthy individuals in vivo.
  Autorzy: Tarasów Eugeniusz, Siergiejczyk Leszek, Panasiuk Anatol, Kubas Bożena, Dzienis Wojciech, Prokopowicz Danuta, Walecki Jerzy
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.MT36-MT40, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Magnetic resonance proton spectroscopy (1H MRS) is a non-invasive method that provides in vivo measurement of metabolic concentrations in body tissue. However, relatively little is known about the potential of 1H MR spectoscopy fot the qualification of liver metabolites. The aim of this study was to determine the usefulness of 1H MRS in establishing the metabolic pattern of normal human liver. Material/Methods: Proton specrtoscopy of the liver, using the Picker system, Edge Eclipse 1.5T, with whole-body coil and PRESS 35 sequence, was conducted in a group of 24 healthy volunteers. In all subjects we also evaluated the thckness of the subcutaneous fat tissue in MR images and body mass index. Results: The presence of lipid resonances, phosphoesters (Pe), glycogen/glucose (Glc), and glutamine/glutamate (Gln) were observed in the spectra. Total lipid concentration, CH3 and (CH2)n of the lipid resonancs were higher in the men than in the woemn, while the metabolite contents in the CH2=CH-CH2 gorups of lipids, Pe, Glc and Bln peaks were similar in both genders. We observed statistically significant positive correlation, more apparent in the gorup of men, between TL concentration and BMI. There was no statistically significant correlation between lipid total concentration and age. Conclusion: Proton spectorscopy enables the quantitative evaluation of lipid contents in the liver. The correlation between liber triglyceride contents and body mass ndex shows that the tendency to obesity is also connected with lipid accumulation in the liver.


  7/18

  Tytuł oryginału: Porównywanie diety chorych z gruczolakami jelita grubego i grupy kontrolnej.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of diet in patients with large bowel adenomas and controls.
  Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Wajszczyk Bożena, Charzewska Jadwiga, Dzieniszewski Jan, Tacikowska Małgorzata, Godziemba-Maliszewska Ewa
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.195-200, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Określenie wpływu żywienia na częstość występowania gruczolaków jelita grubego miałoby istotne znaczenie w prewencji rozwoju raka jelita grubego. W piśmiennictwie są sprzeczne dane o wpływie diety na powstawanie gruczolaków i raka jelita grubego. Cel pracy: Analiza porównawcza diety pacjentów z gruczolakami jelita grubego (grupa badana) i osób bez gruczolaków (grupa kontrolna). Materiał i metody: Grupa badana i kontrolna wyselekcjonowane zostały spośród osób z wykonaną pełną kolonoskopią w ramach rutynowej działalności pracowni endoskopowej. Grupa badana składała się z pacjentów ze stwierdzonymi gruczolakami jelita grubego grupa kontrolna złożona była z osób, u których w badaniu kolonoskopowym nie zostały stwierdzone gruczolaki. Zbadano w sumie 111 soób; 57 z polipami jelita grubego i 54 z grupy kontrolnej. W obu grupach przeprowadzono wywiady żywieniowe przy użyciu ankiety oceniającej zwyczajową częstotliwość i ilość spożywania produktów, potraw i napojów w czasie 39 dni poprzedzających badanie. Obliczono średnią realizację normy (w proc.) dla poszczególnych składników pokarmowych. W badaniach zastosowano normy ustalone na poziomie tzw. bezpiecznego spożycia. Wyniki: W grupie badanych kobiet stwierdzono znamiennie niższą średnią realizację normy w porównaniu do grupy kontrolnej w odniesieniu do witaminy A (204,2 proc. vs. 310 proc.) (p=0,008). W grupie badanych mężczyzn stwierdzono znamienne statystycznie obniżenie średniej realizacji normy, w ...

  Streszczenie angielskie: Background: Determination of nutrition influence on the incidence of large bowel adenomas would be very useful in prevention of large bowel carcinoma. In the literature controversial opinions have been expressed on diet effect on the development of large bowel adenomas and carcinomas. Objectives: Comparative analysis of diets in patients with large bowel adenomas (study group) and controls without adenomas. Material and methods: The study group and control group were selected from patients undergoing full colonoscopy in routine work of the endoscopy unit. The study group comprised patients with diagnosed large bowel adenomas. The control group consisted of patients without adenomas found colonoscopy. The whole material comprised 111 patients (57 with adenomas and 54 controls). In both groups nutritional history data were obtained by means of an inquiry form estimating the usual frequency and amounts of consumed products, dishes and deinks during 30 days preceding the examination. The mean realized of standard dietary allowances was calculated (in p.c.) for individual food components. Standards established at the safe intake level were accepted in the study. Results: In the group of studied women significantly lower mean realization in the standard intake in relation to controls was found for vitamin A (204.2 p.c. vs. 310 p.c., p=0.008). In the group of studied men statistically significant decrease was found of the realization of the standard in relation to controls ...


  8/18

  Tytuł oryginału: Suitability of selected markers for indentification of elements of the Intestinal Nervous System (INS).
  Autorzy: Dzienis-Koronkiewicz E[wa], Dębek W[ojciech], Sulkowska M[ariola], Chyczewski L[ech]
  Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (6) s.397-401, il., bibliogr. 19 poz., r‚s., res., Zsfg
  Sygnatura GBL: 312,942

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The possibility of identifying and characterising elements of the enteric nervous system based on their contents of cathepsin D, chromogranin A, neuronal specific enolase and S-100 protein was studied in colorectal specimens (operative full-thickness, seromuscular and mucosomuscular biopsies) obtained from 15 children, aged 2 days to 10 years. Nine patients suffered from Hirschsprung's disease, and two from chronic constipation. Four neonates with imperforate anus or meconium ileus composed the control group. All markers were identified immunohistochemically by antibodies against human antigens with appropriate detection methods. Chromogranin A staining was not always adequate to identify all neuronal cell bodies and other nervous elements. However, it proved superior to the other methods in the depiction of neuroendocrine cells in the intestinal mucosa. Cathepsin D antibodies stained normal and abnormal neural cells with different intensity; nerve fibres were not stained. This marker did not allow an unequivocal differentiation of ganglion cells from macrophages within the submucosa; the latter exhibited exceptionally strong marking and in some cases represented the predominant elements in this area. Neuronal specific enolase was distinctly expressed in nerve cells and fibres of the intestinal wall. Atrophic and hypoplastic features could be identified, suggesting that this method may give some insight into functional aspects. Continuous connections between ganglions were also observed. S-100 protein antibodies resulted in a negative image of unstained ganglion cells surrounded...


  9/18

  Tytuł oryginału: Plasma interleukin-8 concentrations are increased in obese subjects and related to fat mass and tumor necrosis factor-ŕ system.
  Autorzy: Strączkowski Marek, Dzienis-Strączkowska Stella, Stępień Agnieszka, Kowalska Irina, Szelachowska Małgorzata, Kinalska Ida
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (10) s.4602-4606, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Obesity is associated with the increased risk of cardiovascular disease; however, mechanisms responsible for such an increase are not fully understood. IL-8 is a cytokine that might have atherogenic properties. Recent in vitro studies revealed that IL-8 is produced and secreted by human adipocytes. The aim of the present study was to evaluate plasma IL-8 concentrations in obese subjects and the realationships between circulating IL-8 and anthropometric and biochemical parameters and TNF-ŕ system. A total of 75 subjects with normal glucose tolerance, 35 lean and 40 obese, were recruited for this study. Plasma IL-8 levels were measured in fasting state, after an oral glucose tolerance test and after the euglycemic hyperinsulinemic clamp. A significant increase in plasma IL-8 was observed in the obese group. In simple regression analysis, performed for the initial evaluation of relationships, plasma IL-8 was related to body mass index, percentage of boody fat, fat mass (FM), and soluble TNF-ŕ receptor 2(sTNFR2) in the obese. In multiple regression analysis, FM, waist-to-hip ratio, gender, sTNFR2, and low density lipoprotein cholesterol were responsible for 44 p.c. of IL-8 variability. During oral glucose tolerance testing, mean plasma Il-8 concentrations increased in booth groups, whereas clamp resulted in a significant increase in plasma Il-8 only in the obese. We conclude that plasma IL-8 levels are increased in obese subjects, and are related to FM and TNF-ŕ system. Increase in circulating IL-8 might be one of the factors linking obesity with greater cardiovascular risk.


  10/18

  Tytuł oryginału: Postępowanie lekarza opieki podstawowej z chorym po przebyciu ostrego zapalenia trzustki.
  Autorzy: Dzieniszewski Jan, Jarosz Mirosław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.18, 20-22, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (poz) styka się z chorym na ostre zapalenie trzustki (OTZ) w okresie ostrego początku choroby, oraz w okresie rekonwalescencji po opuszczeniu szpiatala. W pierwszym okresie istotne znaczenie ma znajomość symptomatologii dla trafnego rozpoznania choroby i skierowania pacjenta do szpitala. Znacznie jednak ważniejsze jest postępowanie z chorym, po opuszczeniu szpitala. Lekarz poz powinien zapoznać sie dokładnie z przebiegiem choroby, a w szczególności wyjaśnić następujące kwestie. 1/ Jaką postać ozt przebył pacjent (obrzękową, martwiczą)? 2/ Czy były powikłania wielonarządowe i jakie? 3/Czy ustalono czynnik etiologiczny i czy został usunięty podczas pobytu w szpitalu? 4/ Czy chory przebył leczenie operacyjne i jaki był jego zakres? 5/ Czy jest niewydolność z zewnątrz i wewnątrzwydzielnicza trzustki?. Omówiono niezbędne badania biochemiczne i obrazowe, jakie należy wykonać w czasie kontrolnych wizyt (badanie kliniczne), USG, morfologię krwi, glikemię, aktywność aminotransferaz, aktyność ŕ-amylaza we krwi, bilirubina we krwi), co może ułatwić wczesne rozpoznanie późnych powiklań (torbiele, niewydolność zewnątrz i wewnątrzwydzielnicza). Omówiono zasady postępowania dietetycznego u pacjentów po przebyciu ozt wv 1-2 miesiące po wypisaniu ze szpitala, zwracając uwagę na różnice w postępowaniu u chorych po przebyciu zapalenia obrzękowego a martwiczego, oraz zapewnienie chorym odpowiedniego zbezpieczenia energetyczno-białkowego i supklementację witamin rozpuszczalnych w tłuszcach. Zwrócono uwagę na zasdy postępowania...


  11/18

  Tytuł oryginału: Stosowanie preparatów trzustkowych w praktyce lekarskiej.
  Autorzy: Jarosz Mirosław, Dzieniszewski Jan
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (9) s.9-10, 12, 14, bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/18

  Tytuł oryginału: Metaboliczne i hormonalne mediatory insulinooporności.
  Tytuł angielski: Metabolic and hormonal mediators of insulin resistance.
  Autorzy: Dzienis-Strączkowska Stella, Strączkowski Marek
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.23-26, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Insulin resitance is the main pathogenic factor of type 2 diabetes mellitus, and is also correlated with increased cardiovascular risk. Usually obese subjects show impaired insulin action. There are some factors secreted by the adipocytes which might be responsible for the development of insulin resistance. These are free fatty acids, leptin tumor necrosis factor-ŕ, interleukin 6 and the recently discovered resistin. In the present paper we describe the proposed role of these substances in the decrease of insulin action. It is suggested that future studies should be aimed at the decrease of insulin resistance by neutralisation of its mediators.


  13/18

  Tytuł oryginału: Comparative analysis of lipid profiles assessed by ultracentrifugation in patients with various hyperlipoproteinaemia types in correlation with hepatic steatosis.
  Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Dzieniszewski Jan, Nowicka Grażyna, Ciol Janusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR697-CR701, tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of our study was to compare lipid profile assessed by ultracentrifugation in various types fo hyperlipoproteinemia (HLP) in correlation with obesity and hepatic steatosis diagnosed in the ultrasonic examination of the abdominal cavity. Material/Methods: We studied 64 patients (38 women adn 26 men with a mean age of 53.5 years) with various types of HLP, divided into two groups: 1) hypercholesterolemia, 2) mixed hyperlipoproteinemia. Lipid profile by ultacentrifugation was performed simultaneously with ultrasonic examination. Results: Among 33 patients with hypercholoesterolaemia, 7 had hepatic steatosis (21.2 p.c.), with a mean serum TG concentraation significantly higher than in those patients without steatosis. Of the mixed HLP patients, 16 had hepatic steatosis (51.5 p.c.), with a mean serum TG level over twice the concentration found in patients without steatosis. We found significantly higher levels of total cholesterol adn triglycerides in patients with steatosis than in those without. In the HDL fraction, the cholesterol concentration was lower (38.4 mg/dl) in cases of steatosis than in cases without (48.0 mg/dl). Conclusions: Patients with steatosis showed features characteristic of insulin resistance syndrome, i.e. higher BMI values, higher mean serum TG, and low HDL cholesterol concentrations. In patients with hypercholesterolemia and hepatic steatosis, increased serum triglycerides are associated with increased TG concentration in the VLDL fraction. Mixed HLP patients with hepatic steatosis have higher TG adn cholesterol in the VLDL fraaction, adn in these cases a significant rise in total TG is observed.


  14/18

  Tytuł oryginału: Standardy postępowania u osób zakażonych Helicobacter pylori.
  Autorzy: Dzieniszewski Jan, Jarosz Mirosław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (3) s.155-156, 158-165, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Helicobacter pylori został uznany za czynnik etiopatogenetyczny wielu chorób żołądka i dwunastnicy. Zmieniło to w istotny sposób zasady postępowania diagnostycznego i leczenia w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dla ujednolicenia diagnostyki i wskazań do leczenia Helicobacter pylori opracowano w świecie wiele wytycznych (consensusów). Niniejsze standardy dotyczące postępowania diagnostycznego i leczenia oparte są o zalecenia opracowane przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii zajmującą się problemami zakażenia Helicobacter pylori.


  15/18

  Tytuł oryginału: Diagnostyka Helicobacter pylori za pomocą ureazowego testu oddechowego.
  Tytuł angielski: Diagnosis of Helicobacter pylori infection by urea breath test (UBT).
  Autorzy: Ciok J., Tacikowski T., Bujko J., Dzieniszewski J[an]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.374-380, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ureazowy test oddechowy należy do nieinwazyjnych metod diagnostyki infekcji H. pylori. W artykule dokonano analizy różnych wariantów testu z użyciem izotopów 13C i 14C, przedstawiono aparaturę niezbędną do wykonania badania, omówiono znaczenie posiłku testowego, czasu pobrania próbek powietrza wydechowego, trafności diagnostycznej oraz zastopsowania kliniczne testu. Podkreślono znaczenie wysokiej czułości i swoistości badania oraz prostotę jego przeprowadzania. Test oddechowy powinien znaleźć szersze zastosowanie w sytuacjach klinicznych nie wymagających wykonywania badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: The idea, methods and their modifications and clinical usefulness of urea breath test (UBT) in diagnosis of Helicobacter pylori infection was reported. UBTs have high accuracy and reproducibility. False positive results are uncommon but may occur if there is intraoral hydrolysis of urea by oral bacteria. False-negative tests may occur if the patient is currently taking, or has recently been taking, an antisecretory drug or an antibiotic. The main benefit of these tests is in determining whether infection has been successfully eradicated in patients in whom there was a clinical need to know, but in whom repeat endoscopy was not justified, not feasible, or not approved by a third party payer.


  16/18

  Tytuł oryginału: Aktywność układu czynnika martwicy guzów (TNFalfa) u otyłych osób z prawidłową i upośledzoną tolerancją glukozy : praca doktorska
  Autorzy: Dzienis-Strączkowska Stella, Kinalska Ida (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: 2002, [1], 101 k. : il., tab., bibliogr. 143 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20583

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/18

  Tytuł oryginału: Analiza ryzyka interakcji pomiędzy żywnością a lekami w wybranych grupach chorych - badania pilotażowe.
  Tytuł angielski: Analysis of the food and medicines interactions risk in selected groups of patients - pilot study.
  Autorzy: Jarosz Mirosław, Wolnicka Katarzyna, Dzieniszewski Jan, Lachowicz Anna
  Źródło: Żyw. Człow. 2002: 29 (1/2) s.29-42, tab., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 64 losowo wybranych pacjentów w wieku od 21 do 91 lat, skierowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do leczenia szpitalnego, oceniono częstość występowania ryzyka interakcji pomiędzy żywnością a stosowanymi przez nich lekami. Badania obejmowały: badanie kliniczne, badanie oceny sposobu żywienia, kwestionariusz danych socjologicznych oraz kwestionariusz dotyczący sposobu zażywania leków. Analizy ryzyka występowania interakcji dokonano u każdego pacjenta po zestawieniu uzyskanych danych z komputerową bazą danych i piśmiennictwem. Stwierdzono, że u 41 (65,1 proc.) chorych składniki żywności mogły mieć wpływ na wchłanianie i metabolizm leków i nieść ze sobą różnorakie powikłania kliniczne (brak lub zmniejszona skuteczność ich działań, albo objawy przedawkowania, jak zaburzenia rytmu serca, hipotonia ortostatyczna i inne).

  Streszczenie angielskie: In 64 individuals aged from 21 to 91 randomly selected patients referred by the primary care doctors for the hospital treatment, frequency of the interactions between food and used medications risk was evaluated. Examinations included: clinical examination, nourishement way evaluation, sociological data questionnaires concerning ways of the medications use. Analysis of the interactions frequency risk was performed in each patient after comparison obtained data with computer data and literature. In 41 (65.1 p.c.) patients food compounds could have an influence on absorption and medications metabolism and lead to the various clinical complications (lack or decreased efficacy of their effect or overdose symptoms, such as heart rate disorders, orthostatic hypotonia and other) was observed.


  18/18

  Tytuł oryginału: Stan odżywienia pacjentów przyjmowanych i wypisywanych ze szpitali w Polsce.
  Autorzy: Dzieniszewski J., Jarosz M., Szczygieł B., Długosz J., Marlicz K., Linke K., Lachowicz A., Ryżko-Skiba M., Orzeszko M.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.26-28
  Sygnatura GBL: 306,497

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: