Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DZIDA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Farmakogenetyka nadciśnienia tętniczego
Autorzy: Dzida Grzegorz
Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[95-109], tab., bibliogr. 33 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/11

  Tytuł oryginału: C1166 variant of the angiotensin II receptor type 1 gene and myocardial infarction - risk factor or a chance of survival?
  Tytuł polski: Wariant polimorficzny genu receptora angiotensyny II typu 1 w zawale serca. Czynnik ryzyka czy szansa przeżycia?
  Autorzy: Dzida Grzegorz, Gałęziok Michał, Kraczkowski Tomasz, Sobstyl Jacek, Golon-Siekierska Patrycja, Puźniak Andrzej, Biłan Andrzej, Mosiewicz Jerzy, Hanzlik Janusz
  Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.138-147, il., tab., bibliogr 33 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Angiotensin II type 1 receptor gene is one of the candidate genes in the pathogenesis of myocardial infarction (MI). Aim. To asses the association of the A1166C polymorphism in the gene locus with MI in the Polish population. Material and methods. Polymorphism was detected using polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism. 166 patients who survived MI before the age of 50 were compared with 166 control subjects matched according to sex and age. Results. Callele frequency among MI survivors was higher than in the control group. Genotypes containing C1166 variant (AC+CC) occurred more frequently in MI patients (OR 3.05; 95 p.c. CI 1.91-4.85; p = 0.0028). In the study populations independent risk factors for MI were the presnece of C1166 variant of the AT1R gene and MI. This may account for increased risk of MI as well as for an increased chance to survive it's acute phase in C1166 variant bearers. However, only prospective studies may reveal the real meaning of this association.


  3/11

  Tytuł oryginału: O najbliższych perspektywach terapii genowej chorób układu krążenia.
  Tytuł angielski: New perspectives of gene therapy in cardiovascular diseases.
  Autorzy: Dzida Grzegorz, Hanzlik Janusz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.470-472, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/11

  Tytuł oryginału: Analiza związku polimorfizmu genu śródbłonkowej syntetazy tlenku azotu z zawałem mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Analysis of association of human endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism with myocardial infarction.
  Autorzy: Sobstyl Jacek, Dzida Grzegorz, Puźniak Andrzej, Mosiewicz Jerzy, Hanzlik Janusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.10-13, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie związku polimorfizmu ludzkiego genu śródbłonkowej syntazy tlenku azotu z występowaniem zawału mięśnia sercowego. Badaniem objęto 178 chorych ze świeżym lub przebytym zawałem serca oraz 136 zdrowych. W niniejszej pracy do określenia polimorfizmu badanego genu eNOS zastosowano technikę amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy PCR i polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych Ban II (RFLP). Obserwowano częstsze występowanie allela T i genotypów zawierających allel T w grupie badanej w wieku poniżej 50 lat w stosunku do grupy kontrolnej. Nie obserwowano podobnej zależności dla grupy badanej w wieku powyżej 50 lat. Istnieje możliwość wykorzystania nosicielstwa allela T jako genetycznego markera zagrożenia zawałem serca u ludzi przed ukończeniem 50 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was an assessment of association of human endothelial nitric oxide synthase gene Ban II polymorphism with the myocardial infarction in 178 patients and 136 healthy individuals. These polymorphism were studied using polymerase chain reaction (PCR) and Ban II restriction fragment length polymorphism (RFLP). It was found that TT and GT genotypes and allele T were associated with myocardial infarction patients under 50 years. We did not observed this association for older myocardial infarction patients. Allele T might be used as a genetic marker in the prophylaxis of myocardial infarction among people under 50 years.


  5/11

  Tytuł oryginału: Polimorfizm genu ludzkiego receptora insuliny (hINSR) u chorych z zawałem serca.
  Tytuł angielski: Insulin-receptor gene polymorphism in myocardial infarction patients.
  Autorzy: Puźniak Andrzej, Dzida Grzegorz, Kraczkowski Tomasz, Gałęziok Michał, Sobstyl Jacek, Hanzlik Janusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.137-139, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniach analizowano związek polimorfizmu Nsil genu ludzkiego receptora insuliny z zawałem serca u 100 chorych i w 140-osobowej grupie kontrolnej. Polimorfizm badano przy użyciu reakcji łańcuchowej amplifikacji (PCR). Stwierdzono związek między allelem N2 i zawałem serca, zwłaszcza u chorych z zawałem serca i prawidłową masą ciała i/lub pozytywnym wywiadem rodzinnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the assessment of the association of human insulin receptor gene Nsil polymorphism with myocardial infarction in 100 patients and 140 healthy individuals. The polymorphism was studied using polymerase chain reaction. An association was found between N2 allele and myocardial infarction, particularly in patients with normal body weight and/or positive family history.


  6/11

  Tytuł oryginału: Badania nad charakterystyką genetyczną polskiej populacji z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Dzida Grzegorz; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 146 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/11

  Tytuł oryginału: G-protein á3 subunit gene C825T polymorphism is associated with arterial hypertension in Polish patients with type 2 diabetes mellitus.
  Autorzy: Dzida Grzegorz, Golon-Siekierska Patrycja, Puźniak Andrzej, Sobstyl Jacek, Biłan Andrzej, Mosiewicz Jerzy, Hanzlik Janusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR597-CR602, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Diabetes mellitus type 2 results from a complex of hreditary and environmental factors. Genes encoding elements of the G-protein system are candidate genes in hypertension and obesity. Since insulin uses G-sensitive mechanisms to enhance tissue glucose uptake and vasodilatation, the GNB3 gene may be a candidate gene in type 2 diabetes. The goal of our research was to determine if the C825T polymorphism at the G-protein á3 subunit gene locus is associated wtih type 2 diabetes. Material/Methods: The study population consisted of 172 Polish patients with type 2 diabetes and 172 healthy, age- and sex-matched controls. The C825T polymorphism was detected by PCR and RFLP. Results: A higher frequency of genotypes containing the mutation (CT + TT) was observed among the diabetics than in the controls. The T825 variant occurred more often among hypertensive daibeatics (71 p.c.) than among diabetics with normal blood pressure (42.5 p.c.). The OR for hypertension in diabetic subjects bearing CT + TT genotypes was higher than in patients with the CC genotype. Overweight and obesity were not associated with teh T825 variant in either the experimental subjects or the controls. Conclusions: In this population, the T825 variant of the GNB3 gene was not associated withtype 2 diabetes itself, nor with overweight and obesity, but was associated with diabaetic hypertension. Upon confirmation of our results this variant may be useful as a genetic marker of susceptibility to hypertension and vascular complications in type 2 diabetes.


  8/11

  Tytuł oryginału: Farmakogenetyka nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Pharmacogenetics of arterial hypertension.
  Autorzy: Dzida Grzegorz, Hanzlik Janusz
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A105-A112, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wiadomo, że czynniki genetyczne w istotny sposób warunkują indywidualną reakcję pacjenta na lek. Badania z dziedziny genetyki molekularnej nadciśnienia tętniczego umożliwiły określenie niektórych z genów o prawdopodobnym udziale w warunkowaniu skuteczności odpowiedzi hipotensyjnej na określone grupy leków. Farmakogenetyka bada takie uwarunkowania na poziomie farmakodynamicznym, farmakokinetycznym, pod względem działań niepożądanych oraz interakcji leków, wykorzystując do tego polimorfizmy genów kandydatów. Nowa dziedzina wiedzy - farmakogenomika - bada takie uwarunkowania w obrębie całego genomu. Jest to możliwe dzięki rozwojowi metod umożliwiających określenie setek lub nawet tysięcy polimorfizmów jednocześnie. Na szczególną uwagę zasługuje technologia DNA-mikrochip. Stwarza ona nadzieję na możliwość określania indywidualnego profilu reakcji pacjenta na lek w codziennej praktyce lekarskiej.


  9/11

  Tytuł oryginału: Angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism in Polish patients with myocardial infarction.
  Tytuł polski: Polimorfizm insercyjno-delecyjny genu enzymu konwertującego w polskiej populacji pacjentów z zawałem serca.
  Autorzy: Sobstyl Jacek, Dzida Grzegorz, Puźniak Andrzej, Mosiewicz Jerzy, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.21-28, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/11

  Tytuł oryginału: The combined effect of systemic hypertension and obesity on biventricular diastolic function.
  Tytuł polski: Złożony wpływ nadciśnienia tętniczego i otyłości na czynność rozkurczową obu komór serca.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Dzida Grzegorz, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.431-436, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/11

  Tytuł oryginału: The influence of chronic obstructive pulmonary disease on the occurrence rate and intensification of osteoporosis.
  Tytuł polski: Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na częstość i nasilenie osteoporozy.
  Autorzy: Szymański Piotr, Mosiewicz Jerzy, Myśliński Wojciech, Dzida Grzegorz, Rymarz Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.187-195, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena związków osteopenii i osteoporozy z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, ocena częstości występowania i nasilenia zaburzeń masy i gęstości kości w tym schorzeniu oraz próba oceny relacji przyczynowo-sktukowych między obu chorobami. Badana grupa składała się z 77 osób chorych na POChP w różnych stadiach zaawansowania choroby i grupy kontrolnej. U wszystkich badanych wykonano badanie spirometryczne aparatem abcPneumoRS oraz badanie densytometryczne apratem Osteometr A/S, wykorzystujac metodę DEXA, a wyniki odniesiono do grup referencyjnych. Mierzono parametry spirometryczne statyczne i dynamiczne. Densytometrycznie oznaczano masę, gęstość mineralną kości, wskaźnik T, a badanym odcinkiem kości był dystalny odcinek kości promieniowej i łokciowej. W badaniach własnych potwierdzono zależność masy i gęstości kości od wieku, płci, masy i powierzchni ciała. Częstość ostoeporozy była większa w grupie pacjentów z POChP, szczególnie wśród kobiet. Stwierdzono zależność pomiędzy stopniem zaawansowania POChP a masą i gęstością mineralną kości. Im obturacja bardziej nasilona, tym niższe były wskaźniki masy kostnej. Na kształtowanie się wskaźników masy kostnej istotnie wpływała wielkość natężonej pojemności wydechowej pierwszosekundowej oraz stopień odwracalności obturacji, wykazany testem z beta-mimetykiem.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the estimation of the relationship between ostoepenia and osteoporosis and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The group under investigation consisted of 77 people suffering from chronic obstructive pulmonary disease in different stages of its development and control group. All the patients underwent spirometry carried out by means of abcPneumoRS system and bone densitometry carried out by means of Osteometer A/S using the DEXA method; the results were compared with those of the reference groups. Static and dynamic lung volumnes were measured in all patients. By means of densitometry the mass, bone mineral density and T-score were determined in all patients' distal forearm. The research confirmed the relationship between the mass and density of bones and patietns' age, sex, weight and body surface. Osteoporosis frequency rate was much higher among patients with chronic obstructive pulmonary disease, particularly women. The following relationship between the degree of disease progression and the mass and mineral density of the bones was observed: the more advanced airflow obstruction was, the lower osseous mass coefficients were. Forced expiratory volume during the first second and airflow obstruction reversibility rate determined by means of bronchodilatator response also had a considerable influence on osseous mass coefficients.

  stosując format: