Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DYTFELD
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Bruzda płatka usznego wskaźnikiem potencjalnego zagrożenia chorobą wieńcową? - Przegląd doniesień światowych oraz badania własne.
Tytuł angielski: Ear lobe crease as a factor of potential risk of coronary artery disease? - World news review and own research.
Autorzy: Dytfeld Dominik, Leśna Joanna, Protasewicz Agnieszka, Sarnowski Wojciech, Dyszkiewicz Wojciech, Paradowski Stanisław
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.633-638, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie roli bruzdy płatka usznego jako wskaźnika zagrożenia chorobą wieńcową na podstawie dotychczasowych doniesień światowych oraz pracy własnej. Badaniu poddano 92 chorych zakwalifikowanych na podstawie badanaia koronarograficznego do operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych. Pacjentów podzielono na trzy grupy (A - brak obecności bruzdy, B - bruzda obcecna jednostronnie, C - bruzda obecna obustronnie). Przeprowadzono dokładną analizę statystyczną wyników badania koronograficznego oraz występowania czynników ryzyka choroby wieńcowej w poszczególnych grupach. opierając się na uzyskanych wynikach stwierdzono, że obustronna obecność bruzdy płatka usznego koreluje ze stopniem nasilenia zmian miażdżycowych naczyń wieńcowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to define the value of ear-lobe crease as the marker of potential risk of coronary artery diasease on the basis of world's reports and own research. The test group consisted of 92 patients who were classified to coronary- artery bypass graft using coronarography. Patients were divided into 3 groups (A-without ELC, B-ELC on one year. C-ELC bilateral). Detailed statistical analysis of coronarography results and incidence of coronary diseasee risk factors in each group was done. Obtained data allowed to evaluate the correlatuion between existance to the crease and extent of atherosclerotic changes in coronary vessels.


  2/4

  Tytuł oryginału: Kardiochirurgia : historia i teraźniejszość
  Autorzy: Łaciński Mariusz, Dytfeld Dominik, Sarnowski Wojciech
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 32 s. : bibliogr. 8 poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,761

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945


  3/4

  Tytuł oryginału: Przetoka między pniem tętnicy płucnej a gałęzią zstępującą lewej tętnicy wieńcowej - opis 2 przypadków.
  Tytuł angielski: Coronary artery fistula between pulmonary trunc and left descending coronary artery - description of two cases.
  Autorzy: Dytfeld Dominik, Sarnowski Wojciech
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.56-57, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wrodzone przetoki łączące tętnice wieńcowe z pniem tętnicy płucnej są jednymi z częstszych wad tętnic wieńcowych. Zmiany te, w zależności od wielkości przecieku krwi wywołują objawy choroby wieńcowej o różnym nasileniu (CSP) (ang. coronary steal phenomenon). Często dolegliwości pojawiają się dopiero u dorosłych. U przedstawionych dwóch chorych z przetokami łączącymi gałąź zstępującą lewej tętnicy wieńcowej (LAD) z pniem tętnicy płucnej, u których współwystępowały inne wady serca (VSD lub stenoza zastawki aortalnej), nie zaobserwowano objawów wieńcowych. Z racji stosunkowo częstego występowania anomalii naczyń wieńcowych (ok. 0.2 proc. populacji) wydaje się celowe wykonywanie koronarografii u wszystkich chorych kwalifikowanych do zabiegu operacyjnergo z powodu wad serca. Ma to służyć poszukiwaniu ewentualnych malformacji naczyń wieńcowych. Dotyczy to, naszym zdaniem, również młodych chorych (poniżej 35 r.ż.) z VSD, u których koronarografia nie jest wykonywana standardowo.

  Streszczenie angielskie: Fistulas connecting coronary arteries with trunc of pulmonary artery are the most common congenital defects of coronary arteries. Depending on the size of fistula they cause IHD symptoms of different intensification (Coronary Steal Phenomenon). The symptoms appear very often in advanced age. In this study two patients with coronary-pulmonary artery fistula accompanied by another heart defects (VSD or stenosis of aortic valve), but with no IHD-symptoms, are presented. To find possible coronary arteries malformationsd, it seems to be useful to perform the catheterization of coronary arteries in all patients, who are qualified for surgical procedure because of heart's disease. It also concernes younger patients with VSD (under 35) in whom coronarography is not a routine procedure.


  4/4

  Tytuł oryginału: Rola adrenomedulliny w ocenie ryzyka śródoperacyjnego uszkodzenia mięśnia sercowego u dorosłych poddanych zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego.
  Tytuł angielski: Correlation of plasma adrenomedullin to myocardial preservation in patients undergoing CABG.
  Autorzy: Dytfeld Dominik, Sarnowski Wojciech, Leśniewska Kinga, Dytfeld Joanna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.147-150, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Adrenomedullina (ADM) jest peptydem wytwarzanym w wielu tkankach, m.in. w kardiomiocytach, który bieże udził w patomechanizmie licznych schorzeń. Cel. Celem pracy było określenie roli ADM jako czynnika kardioprotekcyjnego podczas operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. Metodyka. W badaniu wzięło udział 22 chorych: 11 operowanych z użyciem krążenia pozaustrojowego (ECC) (grupa A) oraz 11 operowanych bez użycia krążenia pozaustrojowego (grupa B). Stopień uszkodzenia mięśnia sercowego określano na podstawie stężenia troponiny I. Poziom ADM przed zabiegiem oznaczano metodą immunoenzymatyczną przy użyciu odczynników firmy Phoenix Pharmaceuticals, Inc. Wyniki. Stwierdzono większy wzrost poziomu troponiny I u chorych operowanych z użyciem ECC, co należy wiązać z większym uszkodzeniem kardiomiocytów, oraz ujemną korelację między przedoperacyjnym stężeniem ADM a pooperacyjnym poziomem troponiny I w obu grupach szkoleniowych. Wnioski. Sądzimy, że adrenomedullina poprzez zwiększanie pojemności łożyska płucnego, diurezy, przepływu wieńcowego, pojemności minutowej serca oraz wpływ na metabolizm komórkowy chroni mięsień sercowy przed skutkami niedotlenienia. Udowodnienie tej tezy otworzyłoby drogę nowym możliwościm protekcji mięśnia sercowego podczas operacji kardiochirurgicznych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Adrenomedullin is a novel peptide proved to be secreted from numerous tissues, including cardiomyocytes. It is thought to play a role in the mechanism of many different pathologies. Aim. The aim of the study was to investigate the role of ADM as a potential cardioprotective factor in patients undergoing CABG. Methods. We studied 22 patients: 11 operated on with the use of extracorporeal circulation (ECC) and 11 without it. The extent of myocardial injury was estimated by the level of troponin I. Preoperative ADM levels were measured by means of immunoenzymatic assay (Phoenix Peptide). Results. We found that there was a greater increase in plasma troponin I concentration in those patients who underwent CABG with the use of ECC. This might be due to greater cardiac injury in this type of procedure. We also reported a negative correlation between the preoperative ADM level and the postoperative troponin I level in patients who were operated on with the use of ECC as well as those without it. Conclusions. It has been reported that ADM protects cardiac muscle fromhypoxia in many different ways. Its principal action appeares to be that of a potent pulmonary, coronary and systemic vasodilator. It is also supposed to increase cardiac output and diuresis and to influence cell metabolism. Further studies to investigate the beneficial actions of ADM may have significant revelance to the development of cardioprotective procedures in patients undergoing cardiosurgical repair.

  stosując format: