Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DYMEK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ocena spirometryczna dzieci szkolnych wentylowanych mechanicznie w okresie noworodkowym.
Tytuł angielski: Assessment of spirometry test results in school-age children mechanically ventilated in the neonatal period.
Autorzy: Dymek Lucyna, Stojewska Małgorzata, Behrendt Jakub, Karpe Jacek, Mikusz Grażyna, Godula-Stuglik Urszula, Ziora Dariusz
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.481-486, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 9 parametrów spirometrycznych u 44 dzieci w wieku od 8 do 12 lat, w tym u 22 urodzonych przedwcześnie z ostrą niewydolnością oddechową bez dysplazji oskrzelowo-płucnej i u 22 zdrowych (grupa kontrolna). Stwierdzono istotne statystycznie niższe średnie wartosci VC, FEV1, FVC Ex, PEF, MEF 75 i MEF 50 u dzieci leczonych mechaniczną wentylacją w porównaniu z warościami tych parametrów u dzieci zdrowych. U dzieci z przebytą o.n.o. aż w 64 proc. przypadków VC, w 46 proc. FEV1, w 86 proc. PEF, w 82 proc. MEF 75 proc., w 41 proc. FVC Ex i w 32 proc. MEF 50 proc. nie osiągnęły wartości uznanych za prawidłowe. Podanie im salbutamolu spowodowało istotne zwiększenie średnich wartości VC i MEF 25 proc. Wzrost FEV1 15 proc. stwierdzono u 36 proc. dzieci. Wykazano, że przebycie w okresie noworodkowym o.n.o. leczonej mechaniczną wentylacją z użyciem tlenu sprzyja powstaniu w wieku szkolnym zaburzeń wentylacyjnych, głównie o charakterze restrykcyjnym z komponentą obturacyjną w układzie oddechowym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to asses 9 spirometry tests in children aged 8-12 years, including among them 22 with a history of prematurity and acute respiratory insufficiency without past bronchopulmonary dysplasia and 22 healthy children (control group). Mean values of VC, FEV1, FVC Ex, PEF, MEF 75 and MEF 50 in children mechanically ventilated in the neonatal period were significantly lower than in healthy children. In 64 p.c. of children mechanically ventilated VC, in 46 p.c. FEV1, in 86 p.c. PEF, in 82 p.c. MEF 75 p.c., in 41 p.c. FVC Ex and in 32 p.c. MEF 50 were below normal values. Inhaled salbutamol significantly increased the mean values of VC and MEF 25 p.c. An increase of FEV1 15 p.c. in 36 p.c. of these children was observed. It was found that past acute respiratory insufficiency treated by mechanical ventilation in the neonatal period predispose to ventilatory disorders, mainly to restriction changes with obturation in the airways of school-age children.


  2/6

  Tytuł oryginału: Antibodies to Chlamydia pneumoniae and haemostatic factors in acute coronary syndrome without ST segment elevation.
  Tytuł polski: Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST. Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae a czynniki hemostatyczne.
  Autorzy: Grąbczewska Zofia, Nartowicz Edmund, Szymaniak Ludmiła, Wiśniewska Ewa, Wodyńska Teresa, Przybył Romuald, Dymek Grażyna, Giedrys-Kalemba Stefania, Kotschy Maria, Odrowąż-Sypniewska Grażyna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.297-305, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Various chronic infections, including Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae), are regarded as one of the possible factors which initiates, progresses and exacerbates atherosclerosis process. The relationship between C. pneumoniae infection and haemostatic factors which also may promote atherosclerosis, has not yet been established. Aim. To assess the relationship between C. pneumoniae - specific IgA and IgG serum antibodies and haemostatic factors in patients with acute coronary syndrome (ACS). Methods. The study group consisted of 31 patients (17 males, mean age 62 years, and 14 females, mean age 60.6 years) with ACS and without ST segment elevation in whom antobodies to C. pneumoniae and such haemostatic factors as von Willebrand factors (vWF), thrombomodulin (TM), tissue plasmin activator (tPA), tPA inhibitor (PAI-1) and fibrinogen were measured. Results. The proportion of patients with C. pneumoniae seropositivity was 35.4 p.c in our study which is lower than that reported in literature. No significant relationship between vWF, TM, tPA and PAI-1 levels, and C. pneumoniae infection was found whereas a significant (p=0.05) relationship between C. pneumoniae - specific IgG antibodies and fibrinogen level was detected. Conclusion. Exclaudind fibrinogen, the presence of antobodies to C/. Pneumoniae is not associated with increased levels of haemostatic factors in patients with ACS without ST segment elevation.


  3/6

  Tytuł oryginału: Wartość przeciwciał skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) w rozpoznawaniu choroby trzewnej u dzieci.
  Tytuł angielski: Anti tissue transglutaminase antibodies (IgAtTG) for diagnosing of coeliac disease in children.
  Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna, Romańczuk Wrzesław, Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Dymek Grażyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.339-342, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Transglutaminaza tkankowa została zidentyfikowana w 1997 roku jako główny autoantygen reagujący z przeciwciałami antyendomyzjalnymi obecnymi w surowicy pacjentów z nie leczoną chorobą trzewną. Cel pracy: Celem pracy była ocena wartości badania przeciwciał skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) w diagnozowaniu choroby trzewnej u dzieci. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 21 dzieci w wieku od 10 miesięcy do 18 lat (średnia wieku 8 lat), w tym 14 dziewczynek i 7 chłopców z chorobą trzewną rozpoznaną zgodnie z obecnie obowiązującymi kryteriami ESPGHAN. W surowicy krwi wszystkich pacjentów oznaczano poziom całkowitej IgA, miano przeciwciał antyendomyzjalnych w klasie IgA, a w przypadku obniżonego poziomu całkowitej IgA również w klasie IgG oraz poziom przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA przy użyciu testu Eu-TG IgA (Eurospital) lub testu immunoenzymatycznego (Pharmacia-Upjohn). Wyniki: PRzeciwciała antyendomyzjalne w klasie IgA obecne były w surowicy 17 pacjentów (81 proc.), w tym u 16 dzieci z prawidłowym i jednego chłopca obniżonym poziomem całkowitej IgA. Przeciwciała IgAEmA były nieobecne w surowicy pozostałych 4 pacjentów (19 proc.), u których poziom IgA był obniżony. Wynik oznaczenia przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej był dodatni u wszystkich pacjentów z obecnymi surowiczymi IgAEmA (81 proc.). U pozostałych czterech pacjentów z nieobecnymi surowiczymi IgAEmA oraz obniżonym poziomem całkowitej IgA (19 proc.) wynik badania IgAtTG był negatywny. U grupie pacjentów ze świeżo rozpoznaną celiakią wykazano pełną korelację wyników obu testów serologicznych...


  4/6

  Tytuł oryginału: Inhibitory fibrynolizy a zmiany zapalne w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C.
  Tytuł angielski: Fibrinolysis inhibitors and inflammatory changes of liver in children with chronic viral hepatitis type B or C.
  Autorzy: Michalska Kinga, Szaflarska-Szczepanik Anna, Dymek Grażyna, Kotschy Maria, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.387-391, il., bibliogr. 28 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Układ fibrynolizy uczestniczy w procesach związanych z migracją komórek: embriogenezą, przebudową tkanek, zapaleniem, naciekaniem komórek nowotworowych. Plazmina hamowana m.in. przez inhibitor aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) i ŕ2-antyplazminę (ŕ2-AP) działa bezpośrednio lub pośrednio, poprzez aktywację innych proteaz, proteolitycznie na białka macierzy zewnątrzkomórkowej. Cel pracy: Celem rpacy była próba wyjaśnienia udziału procesu fibrynolizy we włóknienieu wątroby u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. Materiał: Grupę analizowaną stanowiło 98 dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby (p.w.z.w.) typu B (54 w wieku średnio 9,8 ń 3,5) lub C (44 w wieku średnio 10,2 ń 3,4) lat. Metody: Oznaczono: stężenie PAI-1 - met. ELISA oraz aktywność ŕ2-AP - met. chromogenną. W bioptatach wątroby oceniono aktywnośc zapalną oraz włóknienie wg Scheuera w skali od 0 do 4. Wyniki: W analizowanej grupie chorych na p.w.z.w. stwierdzono ujemną korelację pomiędzy aktywnością zapalną a aktywnośćią ŕ2-AP (r = -0,32, p 0,003) oraz pomiędzy aktywnością zapalną a PAI-1 (r = -0,28, p 0,08). U dzieci z aktywnością ŕ2-AP poniżej mediany stwierdzono większe włóknienie wątroby - rzadziej występował 1 stopień oraz częściej 2. Wniosek: Należy przypuszczać, że aktywnosć zmian zapalnych w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C jest ograniczana przez inhibitory fibrynolizy: PAI-1 oraz ŕ2-AP.


  5/6

  Tytuł oryginału: Endothelial dysfunction in acute coronary syndrome without ST segment elevation in the presence of Helicobacter pylori infection.
  Tytuł polski: Parametry dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w ostrym zespole wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST i z zakażeniem Helicobacter pylori.
  Autorzy: Grąbczewska Zofia, Nartowicz Edmund, Szymaniak Ludmiła, Wiśniewska Ewa, Przybył Romuald, Polak Gwidon, Kubica Jacek, Dymek Grażyna, Giedrys-Kalemba Stefania, Kotschy Maria, Odrowąż-Sypniewska Grażyna
  Opracowanie edytorskie: Wysocki Henryk (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.533-541, il., tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Helicobacter pylori (H. pylori) infection is one of the most common chronic infections in humans. While a causative relationship between H. pylori infection and several gastrointestinal disorders has been well established, the association between this condition and the development of atherosclerosis and coronary artery diseases (CAD) is less clear. Aim. To examine the relationship between H. pylori infection and endothelial function in patients with acute coronary syndrome (ACS) without ST segment elevation. Methods. The study group consisted of 31 patients (17 males aged 38 - 78 years and 14 females aged 45 - 80 years) with ACS and without ST segment elevation in whom we measured antibodies to H. pylori and haemostatic factors indicating endothelial function, such as von Willebrand factor (vWF), thrombomodulin (TM), tissue plasmin activator (tPA:Ag), Tpa inhibitor (PAI-1: Ag) and fibrinogen. Results. The proportion of patients with H. pylori seropositivity was 93.5 p.c. No significant relationship between parameters of endothelial funcion and IgG antibodies to H. pylori were found. There was a significant association between antibodies to p54 protein and vWF (p = 0.027) and between antibodies to p33 protein and PAI:Ag concentration (p = 0.019). Conclusions. These results suggest that the type of H. pylori antigens and antibodies to these antigens rather than the presence of KgG antibodies to H. pylori may play a role in the development of CAD.


  6/6

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów spirometrycznych u dzieci szkolnych z przebytą dysplazją oskrzelowo-płucną.
  Tytuł angielski: Assessment of some spirometric tests in school-age children with past bronchopulmonary dysplasia.
  Autorzy: Dymek Lucyna, Behrendt Jakub, Stojewska Małgorzata, Karpe Jacek, Mikusz Grażyna, Godula-Stuglik Urszula, Ziora Dariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.667-674, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 9 parametrów spirometrycznych u 38 dzieci w wieku od 8 do 12 lat, w tym u 16 z przebytą dysplazją oskrzelowo-płucną oraz 22 zdrowych po urodzeniu (grupa kontrolna). Stwierdzono istotne statystycznie niższe średnie wartości VC, FEV1, FVC Ex, PEF 75, MEF 50 i MEF 25 u dzieci z dysplazją w porównaniu z wartościami tych parametrów u dzieci zdrowych. Dzieci z przebytą dysplazją aż w 94 proc. przypadków VC, w 75 proc. przypadków FVC Ex i MEF 50 oraz w 63 proc. przypadków FEV1 nie osiągnęły wartości uznanych za normę. Współczynnik Tiffeneau oraz stosunek FEV1 proc. FVC Ex były prawidłowe. Podanie salbutamolu spowodowało u tych dzieci istotne zwiększenie średnich wartości VC i MEF 25. wzrost FEV1 15 proc. dotyczył 56 proc., a wzrost VC 15 proc. tylko 25 proc. tych dzieci. Stwierdzono, że przebycie dysplazji oskrzelowo-płucnej w okresie wczesnoniemowlęcym sprzyja powstaniu zaburzeń wentylacyjnych, głównie o charakterze restrykcyjnym z komponentą obturacji w układzie oddechowym tych dzieci w wieku szkolnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to estimate 9 spirometric parameters in 38 children aged 8-12, among them in 16 with past bronchopulmonary dysplasia and in 22 healthy ones. Mean values of VC, FEV1, FVC Ex, PEF 75, MEF 50 and MEF 25 in children with past bronchopulmonary dysplasia were significantly lower than in healthy children. In children with past bronchopulmonary dysplasia VC was decreased comparing to normal values in 94 p.c. of cases, FCV Ex and MEF 50 in 75 p.c. and FEV1 in 63 p.c. of subjects. Tiffeneau coefficient and value of FEV1 p.c. FVC Ex were normal. Inhaled salbutamol increased significantly the mean values of VC and MEF 25 in children with dysplasia. The increase of FEV1 15 p.c. in 56 p.c. and VC 15 p.c. only in 25 p.c. of these children was observed. It was found, that past bronchopulmonary dysplasia induces ventilatory disorders, mainly restriction changes with obstruction component in airways of school-age children.

  stosując format: