Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DYBIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Obraz rentgenowski podgłowowej chrząstki nasadowej "zdrowej" kości udowej u dzieci z jednostronną chorobą Perthesa.
Tytuł angielski: Radiological picture of "unaffected" proximal femoral growth plate in children with unilateral Perthes disease.
Autorzy: Kandzierski Grzegorz, Madej Jacek, Kałakucki Jarosław, Dybiec Ewa
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.683-693, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Na pierwszych rentgenogramach stawów biodrowych u dzieci z jednostronną chorobą Perthesa, po stronie "zdrowej" stwierdzono przemijające zmiany ustawienia oraz grubości podgłowej chrząstki nasadowej. Celem pracy była analiza częstości występowania nieprawidłowości obrazu podgłowowej chrząstki nasadowej oraz ich znaczenia w etiologii i patogenezie choroby Perthesa. Materiał i metody. Badaniami objęto 173 dzieci z rozpoznaniem jednostronnej choroby Perthesa. W skład grupy kontrolnej wchodziło 174 dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Mierzono kąt Alsberga w celu wykrycia poziomego położenia podgłowowej chrząstki nasadowej, natomiast na podstawie obrazów rentgenowskich badano jej grubość. Wyniki badań. U 15 dzieci z jednostronną chorobą Perthesa, na pierwszych rentgenogramach stawów biodrowych wartość kąta Alsberga po "zdrowej" stronie wynosiła 84ř-90ř; u 8 dzieci obserwowano radiologiczne "pogrubienie" chrząstki, najczęściej jej części zewnętrznej. Zmiany te przemijały i nie powodowały żadnych objawów klinicznych. W grupie kontrolnej maksymalna wartość kąta Alsberga 84ř wystąpiła u jednego dziecka. Wnioski. Autorzy sugerują, że poziome ustawienie oraz "pogrubienie" podgłowowych chrząstek nasadowych w obrazie rentgenowskim stawów biodrowych (w projekcji przednio-tylnej) u dzieci powyżej 3 roku życia są czynnikami ryzyka wystąpienia choroby Perthesa. Nie można wykluczyć, że te przemijające radiologiczne nieprawidłowości mogą powstawać, przy współudziale zwiększonych naprężeń oraz zaburzeń ukrwienia w bliższych końcach kości udowych, przed rozwojem choroby Perthesa.

  Streszczenie angielskie: Background. A changed radiological picture has been observed in the initial x-rays of the unaffected proximal femoral growth plate in children with unilateral perthes disease. The present study seeks to determine whether a thicker, horizontal growth plate is an etiological factor in Perthes disease. Material and methods. The research involved 173 children diagnosed with unilateral Perthes disease, and a control group of 174 children aged 3-10. Alsberg's angle was measured to detect horizontal growth plate, while x=ray images were examined to determine with unilateral Perthes disease, the unaffected growth plate was horizontal (Alsger's angle 84ř-90ř); in 8 children, the growth plate was thicker and radiolucent, mostly on its lateral side. No clinical symptoms accompanied these changes in the unaffected hip joint in the children we studied. In the control group, horizontal growth plate was noticed in the case of one child (Alsberg's angle 84ř). Conclusions. Transient radiographic abnormalities of proximal femoral growth plate are risk factors for increased incidence of Perthes disease in children above 3 years of age. The reason for these transient abnormalities of femoral growth plates is probably temporary disturbance of the blood supply and mechanical strain before manifestation of the clinical symptoms of Perthes disease.


  2/5

  Tytuł oryginału: The application of ultrasound contrast, 3D imaging and tissue harmonic imaging in the differential diagnosis of lymph nodes enlargement in children.
  Tytuł polski: Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastujących, obrazowania 3D oraz THI w diagnostyce różnicowej powiększonych węzłów chłonnych u dzieci.
  Autorzy: Dybiec Ewa, Brodzisz Agnieszka, Piętka Magdalena, Obłoza Małgorzata, Niedzielska Grażyna, Kowlczyk Jerzy, Wieczorek Paweł
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.131-142, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/5

  Tytuł oryginału: The liver and its ultrasonographic picture in children suffering from vitiligo.
  Tytuł polski: Wątroba i jej obraz ultrasonograficzny u dzieci chorujących na bielactwo.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Dybiec Ewa, Urban Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.419-425, tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/5

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcje trójwymiarowe (3D) TK w przypadkach zmian pourazowych kości u dzieci.
  Tytuł angielski: Three dimensional (3D) computed tomography reconstructions in case of post-traumatic alterations of the bones in children.
  Autorzy: Dybiec Ewa, Osemlak Jerzy, Kostrzewa Małgorzata, Brodzisz Agnieszka, Wieczorek Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.150-155, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rekonstrukcje 3D TK znajdują coraz szersze zastosowanie w diagnostyce obrazowej zmian pourazowych kości. W pracy omawiamy przydatność wykonywanych trójwymiarowych rekonstrukcji powierzchniowych i objętościowych w 41 przypadkach zmian pourazowych kości u dzieci. Przedstawiamy wady i zalety tej metody w porównaniu z konwencjonalnym obrazowaniem tomograficznym.

  Streszczenie angielskie: 3D computed tomography reconstructions are more widely applied in the diagnostics of posttraumatic alterations of the bones. In the study the usefulness of 3D surface and volume reconstructions in 41 cases of post-traumatic alterations in children is described. Advantages and disadvantages of the method are presented in comparison to conventional computed tomography imaging.


  5/5

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja złamanego dalszego końca piszczeli.
  Tytuł angielski: Reconstruction of broken distal end of the tibia.
  Autorzy: Osemlak Jerzy, Dybiec Ewa, Rogowski Błażej, Osemlak Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.173-178, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 31 Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych Warszawa 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 12-letniego chłopca leczonego w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie z powodu nietypowego, skomplikowanego, kompresyjnego złamania dalszych nasad i przynasad kości podudzia. Uzupełnienie diagnostyki obrazowej o przestrzenną tomografię komputerową (3D) pozwoliło na dokładną ocenę zmian pourazowych i przeprowadzenie właściwego leczenia. Uzyskano odtworzenie prawidłowych stosunków anatomicznych i pełny zakres funkcji kończyny.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the case of a 12-year-old boy treated because of untypical, complicated, compression fracture of distal crural epiphyses and metaphyses in the Pediatric Surgery and Traumatology Clinic of Medical Academy in Lublin. Radiological diagnostics completed with tree-dimensional computer tomography made precise evaluation of post-traumatic injuries and application of appropriate treatment possible. Correct anatomical relations and full range of limb's function were obtained.

  stosując format: