Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DWILEWICZ-TROJACZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Grzybica inwazyjna zatok przynosowych o piorunującym przebiegu - opis przypadku.
Tytuł angielski: Acute invasive fungal rhinosinusitis - a case report.
Autorzy: Jędrusik Agnieszka, Galewicz Anna, Krzeski Antoni, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Deptała Andrzej, Michalik Joanna
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.95-99, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek grzybicy kropidlakowej zatok przynosowych o piorunującym przebiegu u chorej z ostrą białaczką szpikową. Przestawiono przebieg kliniczny choroby, wyniki badań diagnostycznych, w tym obrazu endoskopowego nosa, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego zatok przynosowych oraz badania histopatologicznego wycinka pobranego ze zmienionych chorobowo tkanek. Pomimo wcześnie ustalonego rozpoznania oraz zastosowania agresywnego leczenia obejmującego podawanie wysokich dawek amfotyerycyny B, antybiotyków o szerokim spektrum oraz operacji zatok przynosowych choroba rozwijała się bardzo szybko i doprowadziła do zgonu chorej.

  Streszczenie angielskie: A case report of acute invasive fungal rhinosinusitis in 28 year old woman with acute myeloid leukemia is described in this paper. The diagnosis of the fungal disease was based on clinical presentation, endoscopic evaluation of nasal cavity, copmuted tomography and magnetic resonance imaging of the paranasal sinuses and histopathological findings. An aggressive treatment including antifungal therapy (amphotericin B), antibiotics and the surgery of paranasal sinuses was implemented. Unfortunately the underlying disease and the fungal invasion progressed rapidly and the patient died on the forth week post-op due to cardiorespiratory failure.


  2/8

  Tytuł oryginału: Współczesne możliwości w diagnozowaniu aft nawracających (RAS).
  Tytuł angielski: Contemporary possibilities in the diagnostics of recurrent apthous stomatitis (RAS).
  Autorzy: Nowak Maciej, Górska Renata, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.143-145, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors presents a review of the current literature concerning of a new methods used in the detection of the immunological disturbances, that take place in the Recurrent Apthous Stomatitis.


  3/8

  Tytuł oryginału: Re-treatment with cladribine-based regimens in relapsed patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia. Efficacy and toxicity in comparison with previous treatment.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Boński Jerzy Z., Kasznicki Marek, Góra-Tybor Joanna, Hellmann Andrzej, Konopka Lech, Dmoszyńska Anna, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Wołowiec Dariusz
  Źródło: Eur. J. Haematol. 2002: 69 (1) s.27-36, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the effectiveness and toxicity of cladribine (2-CdA) used alone or in combination with prednisone (P) or cyclophosphamide and mitoxantrone in te-treatment of patients with progressive B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). We analyzed treatment outcome in 40 patients who had responded to previous treatment with 2-Cd-A-based regimens. Criteria for re-treatment were the same as for the first treatment. The patients were retreated with the same agents if they responded to the first treatment and then relapsed with progressive disease not earlier than 3 months after achieving the first response. Eight patients received 2-CdA alone (0.12 mg kg-1 d-1) i.v. for 5 d, and 21 patients additionally were given P (30 mg m-2 d-1) orally, also for 5 d. Eleven patients received 2-CdA for 3 d combined with cyclophosphamide (650 mg m-2) i.v. and mitoxantrone (10 mg m-2) i.v. on day 1 (CMC regimen). The cycles were repeated usually at 4 wk intervals or longer if severe myelosuppression or infections occurred. The therapy was finished if complete remission (CR) was achieved or until maximum of sic courses. Overall response (IR) in re-treatment was obtained in 16 out of 40 (40 p.c.) patients (95 p.c. CI 16-64), including 62 p.c. after 2-CdA, 33 p.c. after 2-CdA + P and 36 p.c. after CMC. CR was obtained in four (10 p.c.) patients. Residual disease evaluated in the patients with CR by surface immunophenotyping had been demonstrated in 5 out of 16 (31 p.c.) patients after the first treatment and in one out of four (25 p.c.) patients after re-treatment. The median...


  4/8

  Tytuł oryginału: Przewlekłe białaczki limfocytowe.
  Tytuł angielski: Chronic lymphocytic leukaemias.
  Autorzy: Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (4) s.164-168, 170-171, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe białaczki limfocytowe stanowią heterogenną grupę schorzeń, wywodzących się z obwodowych komórek B, T i NK. W diagnostyce uwzględnia się ocenę morfologii limfocytów nowotworowych pochodzących z krwi obwodowej i szpiku kostnego, badanie histologiczne szpiku kostnego, immunofenotyp tych komórek, przy użyciu cytometrii przepływowej, oraz badanie cytochemiczne. Istotną rolę w diagnostyce i rokowaniu odgrywają badania cytogenetyczne i metody biologii molekularnej. Omówiony został przebieg kliniczny i metody lecznicze stosowane w różnych rodzajach przedstawionych schorzeń.


  5/8

  Tytuł oryginału: Niedokrwistość towarzysząca chorobie nowotworowej.
  Tytuł angielski: Cancer-related anaemia.
  Autorzy: Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (5) s.212-218, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość towarzysząca chorobie nowotworowej spowodowana jest różnymi czynnikami, może to być niedokrwistość typu towarzyszącego chorobom przewlekłym, zajęcie szpiku kostnego przez nowotwór, krwawienie, niedobory pokarmowe, hemoliza z autoimmunizacji, mikroangiopatia, chemioterapia lub radioterapia. Kliniczne objawy niedokrwistości związanej z nowotworem zależą od niedotlenienia ważnych dla życia narządów. Anemia obniża jakość życia. Badania wykazały skrócony czas przeżycia chorych z hipoksją guza; nowotwory gorzej utlenowanie są mniej wrażliwe na radioterapię. Optymalnym sposobem leczenia niedokrwistości towarzyszącej chorobie nowotworowej jest leczenie nowotworu. Jeśli takie leczenie jest niemożliwe, w anemii typu ACD stosuje się rekombinowaną erytropoetynę, leki immunosupresyjne w AINH, suplementację żelazem w jego niedoborze.

  Streszczenie angielskie: Cancer-related anaemia results from multiple causes, including anaemia of chronic disease, malignancies of the haematopoietic system, bleeding, nutritional deficiency, autoimmune haemolysis, microangiopathy, chemotherapy and radiotherapy. The clinical manifestations of anaemia in patients with cancer results from the hypoxia-impairment of virtually every organ system. Anaemia leads to reduced quality of life. The analysis showed significantly shorter survival for patients with hypoxic tumors; radiobiologicaly hypoxic tumors are less radiosensitive. The optimal treatment for cancer-related anaemia is cure of the tumor. Even when cure is not possible, therapies with recombinant erythropoietin may be used in ACD, immunotherapies in AINH, supplementation in iron deficiency.


  6/8

  Tytuł oryginału: Wpływ trombopoetyny i interferonu ŕ na tworzenie kolonii megakariocytowych in vitro u chorych na przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne i nadpłytkowość wtórną.
  Tytuł angielski: In vitro effect of thrombopoietin and ŕ-interferon on megakaryocyte colonies growth in chronic myeloproliferative disorders and reactive thrombocytosis.
  Autorzy: Świeboda-Sadlej Anna, Paszkowska-Kowalewska Małgorzata, Król Małgorzata, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.109-116, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu interferonu ŕ (IFN-ŕ) i trombopoetyny (Tpo) na tworzenie kolonii przez komórki prekursorowe układu megakariocytowego szpiku (CFU-MK) w hodowli in vitro u chorych na przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne (PZM) przebiegające z nadpłytkowością i na nadpłytkowość wtórną (NW). Badaniu poddano 27 chorych z rozpoznaniem PZM oraz 10 chorych z NW. Hodowlę CFU-MK prowadzono w podłożu bezsurowiczym w dwóch układach: bez Tpo oraz z dodaniem do podłoża Tpo. U 11 chorych na PZM do hodowli dodano IFN-ŕ w kolejno rosnących stężeniach. W grupie PZM u wszystkich chorych stwierdzono wzrost spontaniczny CFU-MK. U żadnego chorego z nadpłytkowością wtórną ani w grupie kontrolnej nie obserwowano wytwarzania kolonii endogennych przez CFU-MK. Po dodaniu do hodowli Tpo stwierdzono obecność kolonii megakariocytowych w hodowlach we wszystkich badanych grupach. W grupie PZM liczba kolonii z Tpo była istotnie większa od liczby kolonii bez Tpo. W porównaniu z chorymi na nadpłytkowość wtórną chorzy na PZM mieli większą łączną liczbę kolonii (p 0,001) oraz liczbę kolonii średnich i dużych z Tpo (p 0,05). Porównując grupę PZM i grupę kontrolną stwierdzono znamienną statystycznie różnicę jedynie w liczbie kolonii średnich i dużych (p 0,05). Pozwala to na przypuszczenie, że Tpo wpływa na megakariopoezę w PZM i że liczba i rozmiary kolonii megakariocytowych stymulowanych Tpo mogą mieć znaczenie w potwierdzeniu rozpoznania PZM. Po dodaniu do hodowli IFN-ŕ obserwowano proporcjonalne do użytego stężenia zmniejszanie się liczby kolonii w hodowlach, co potwierdza jego antyproliferacyjny wpływ na megakariopoezę.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the in vitro influence of thrombopoietin (Tpo) and ŕ-interferon (IFN-ŕ) on the formation of colonies by megakaryocyte progenitor cells (CFU-MK) from the bone marrow in patients with chronic myeloproliferative disorders (CMD) associated with thrombocytosis and in reactive thrombocytosis (RT). Twenty seven patients with CMD and 10 patients with RT were studied. CFU-MK were cultured using the serum free medium with and without Tpo. In 11 patients with CMD increasing concentrations of IFN-ŕ were added to the culture. In all patints with CMD spontaneous megakaryocyte colony formation was observed. None of the patients with RT or normal controls showed endogenous megakaryocyte colony formation. When the culture medium contained Tpo, the megakaryocyte colonies were seen in all groups studied. The adition of Tpo to the cultures significantly enhanced CFU-MK colony growth in patients with CMD. The total number of stimulated colonies, as well aas the number of large and medium size colonies was higher in CMD group than in RT patients (p 0,001 and 0,05, respectively). Patients with CMD and controls differed statistically only in the number of large and medium colonies (p 0,05). These findings suggest that Tpo influences megakaryopoiesis in CMD and that the number and size of stimulated colonies can be useful in the differential diagnosis of thrombocytosis. Increasing of ŕ-IFN induced a progressive inhibition of CFU-MK growth.


  7/8

  Tytuł oryginału: Nocna napadowa hemoglobinuria - analiza 27 chorych.
  Tytuł angielski: Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria - analysis of 27 patients.
  Autorzy: Żupańska Barbara, Konopka Lech, Robak Tadeusz, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Bogdanik Irena, Pyl Hanna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.361-369, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano objawy kliniczne i defekt inhibitorów komplementu na erytrocytach i granulocytach u 27 chorych ze wstępnie rozpoznaną nocną napadową hemoglobinurię (NNH) na podstawie dodatnich wyników testów przesiewowych (hemolitycznych i/lub testu z żelem). Analizę inhibitorów komplementu i innych białek GPI odpowiedzialnych za defekt NNH przeprowadzono we fluorocytometrze przepływowym (FC) z przeciwciałami anty-CD59, -CD55, -CD67, -CD16. U wszystkich 27 chorych badanie FC potwierdziło rozpoznanie NNH, scharakteryzowało nasilenie defektu, wykazało, że jest ono większe na granulocytach niż erytrocytach oraz, że najbardziej przydatnymi przeciwciałami w diagnostyce są anty -CD59 i -CD67. Analiza kliniczna wykazała hemolizę u wszystkich chorych, hemoglobinurię u 55 proc., małopłytkowość u 70 proc., leukopenię u 44 proc., a łączne występowanie cytopenii u 35 proc. W 52 proc. obserwowano aplazję/hypoplazję szpiku, która często wyprzedzała rozpoznanie NNH. Zakrzepy rozpoznano u 11 proc. chorych. Obserwacje nasze zwracają uwagę na różnorodność objawów klinicznych u chorych z NNH, a czasami nawet dominację ich nad ogólnie spodziewanymi (hemoliza, hemoglobinuria).

  Streszczenie angielskie: We analyzed clinical symptoms and the defect of complement inhibitors on erythrocytes and granulocytes in 27 patients with preliminary diagnosed paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH) by positive screening tests (haemolytic and/or gel test). The analysis of GPI proteins responsible for the defect was done by flow cytometry (FC) using anti-cd59, -CD55, -CD67, -CD16. In all the 27 cases the FC analysis allowed us to assess the severity of the defect, showed that it is more pronounced on granulocytes than on erythrocytes and indicated that anti-cD59 and -CD67 are most useful for PNH diagnosis. Clinical data showed the haemolysis in all the patietns, haemoglobiuria in 55 p.c., thrombocytopenia in 0 p.c. leucopenia in 44 p.c., but both cytopenias in 35 p.c. In 52 p.c. cases bone marrow aplasia/hypoplasia was observed, often preceeded PNH diagnosis. Thrombosis was found in 11 p.c. Our observations drive the attention to a variaty of clinical symptoms in PNH, which are sometimes even more pronounced than that usually expected (haemolysis, haemoglobinuria).


  8/8

  Tytuł oryginału: Immunofenotyp komórek nowotworowych chłoniaków nieziarniczych.
  Tytuł angielski: Immunophenotype of neoplastic cells in non Hodgkin's lymphomas.
  Autorzy: Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Król Maria
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.61-68, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Charakterystyka antygenowa nowotworowych komórek limfoidalnych służy do ustalania rozpoznania określonego typu chłoniaka. W chorobach nowotworowych układu chłonnego określenie immunofenotypu jest metodą preferowaną dla ustalenia klonalności oraz linii komórkowej, z jakiej wywodzą się komórki rozrostowe. Przedstawione zostały możliwości diagnozowania nowotworów z obwodowych komórek B, T i NK.

  Streszczenie angielskie: Antigens characterization of neoplastic lymphoid cells is useful for lymphoma's type diagnosis. Inmunophenotyping is prefered method for detection of clonality and lineage assignment of malignant cells in chronic lymphoproliferative disorders. Ability of immunophenotyping for the diagnosis of neoplasm from peripheral B, T and NK cells have been presented.

  stosując format: