Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DUTKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/33

Tytuł oryginału: Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia - klasyfikacja i kryteria oceny narażenia.
Tytuł angielski: Biological factors hazardous to human health: classification and criteria of exposure assessment.
Autorzy: Dutkiewicz Jacek, Górny Rafał L.
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1) : VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy" s.29-39, il., tab., bibliogr. 70 poz., sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego obejmują nie tylko znane od dawna czynniki zakaźne (wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty), ale również czynniki o działaniu alergizującym i toksycznym, które w wielu grupach zawodowych są główną przyczyną zachorowań. Wiele z tych czynników (alergeny i toksyny drobnoustrojowe, alergeny roślinne i zwierzęce) to składniki bioaerozoli, stanowiące zagrożenie zawodowych chorób układu oddechowego wśród rolników przedstawicieli innych zawodów. W odróżnieniu od większości czynników chemicznych i fizycznych, w skali światowej brak jest ogólnie akceptowanych kryteriów oceny narażenia na czynniki biologiczne, jak również ogólnie uznanych wartości progowych i zaleceń metodycznych. Brak tych kryteriów utrudnia wdrażanie w Polsce i w innych krajach Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 2000/54/EC, dotyczącej ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na czynniki biologiczne w miejscu pracy. W Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie opracowano projekt wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego na bioareozole związane z pyłami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, z uwzględnieniem ogólnej liczby bakterii mezofilnych, bakterii Gram-ujemnych, termofilnych promieniowców, grzybów i endotoksyny bakteryjnej. Propozycja ta może być punktem wyjścia do opracowania odpowiednich norm fakultatywnych, które ułatwiłyby wdrażanie w praktyce wymienionej wyżej Dyrektywy. Do tego czasu ważne jest ścisłe przestrzeganie obowiązujących norm ...

  Streszczenie angielskie: Occupational biohazards include not only factors that have long been known (viruses, bacteria, fungi, parasites), but also agents exerting allergic and toxic effects, which are directly responsible for the development of various diseases in many occupational groups. Numerous agents of this group (allergens, microbial toxins, pollen allergens and allergens of animals origin) are components of bioaerosols - potential hazards inducing occupational respiratory diseases among farmers and people involved in other occupations. Contrary to the majority of chemical and physical factors, neither commonly approved criteria for assessing exposure to biological factors, nor threshold values and methodological recommendations are as yeat available. The lack of these criteria renders it difficult to implement in Poland and in other coutries Directive 2000/54/EC on the protection of workers against the risk occupational exposure to biohazards, issued by the European Community. The Institute of Rural Medicine in Lublin has drafted the proposals for threshold limit values of occupational exposure to bioaerosols associated with plant and animal dusts, including: nesophilic bacteria, Gram-negative bactera, thermophilic actinomycetes, fungi and bacterial endotoxins. These proposals could be considered as a starting point for developing appropriate facultative standards hat would faciliate the practical implementation of the aforesaid Directive. Meantime it is essential to be strict in ...


  2/33

  Tytuł oryginału: Wpływ zakażeń human papilloma virus (HPV) na powstanie raka prącia.
  Tytuł angielski: Carcinoma of penis and its connection with human papilloma virus inflammation.
  Autorzy: Dutkiewicz Sławomir, Szkoda Tomasz, Witeska Alojzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.9-14, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problemy związane z rakiem prącia i uzależnienie jego wystąpienia od zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Podkreślono konieczność wykonywania badań wirusologicznych w stanach przedrakowych oraz nowotworach prącia u partnerów seksualnych. Badania wirusologiczne i współpraca z ginekologiem w rozpoznaniu raka prącia może pozwolić na wczesne wykrycie raka. Omawiając problem leczenia podkreślono, że winno ono być jak najmniej okaleczające w przypadkach zakażenia wirusem HPV.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a problem of penis carcinoma, the ethiology of which is connected with human papilloma virus (HPV) in flammation. In pre-cancer stages and in cases of penis carcinoma the necessity of a virusological investigation of the patient's sexual partners is ephasized. Such virusological investigation as well as cooperation with gynaecologists in diagnosing penis cancer, may lead to early diagnosis of cancer lesions in sexual partners. In discussing the treatment of HPV inflammation it is emphasized that this should be as uninvasive as possible.


  3/33

  Tytuł oryginału: Wspomnienie pośmiertne o dr. Edmundzie Zdanowiczu.
  Autorzy: Dutkiewicz Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.281, il.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Zdanowicz
 • Edmund 1930-2001


  4/33

  Tytuł oryginału: Porównanie akceptacji stanu pooperacyjnego przez pacjentów po operacji całkowitego i częściowego usunięcia krtani.
  Tytuł angielski: The comparison of the acceptance state by patients after the total and the partial laryngectomy.
  Autorzy: Dutkiewicz Witold, Iciek Witold, Staniewicz Witold, Jabłońska Monika
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.303-306, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwrócono się do około 400 pacjentów (lub ich rodzin), którzy przebyli leczenie operacyjne z powodu raka krtani. W jednym z punktów zapytano o akceptację okaleczenia, będącego wynikiem leczenia. Wśród 170 wypełnionych ankiet 137 było od chorych, u których usunięto całą krtań, a 33 po częściowym usunięciu krtani. Pytanie dotyczące akceptacji stanu pooperacyjnego brzmiało następująco - na ile chory zaakceptował swój stan pooperacyjny? Uzyskano zaskakujące wyniki - od zupełnej depresji po pełne zadowolenie. Jednym z wniosków jest potwierdzenie, że dobre wyniki satysfakcjonujące chorych można osiągać również w mniejszych ośrodkach pozaklinicznych.

  Streszczenie angielskie: In this study authors asked about 400 patients (or their families) after surgery procedures because of larynx carcinoma. The questions was connected with acceptance the postoperative state. We collected 170 answers on the question, 137 from patients after total laryngectomy and 33 after partial laryngectomy. On of the question exactly sounded: how patients accepted their postoperative state? They had 3 answers: not content, agreed with the injury or content with the treatment. The results was very astonished: from extreme discontent patients to very satisfied. The most acceptable from the patients point of view is the partial laryngectomy. Even if that sparing operation is enough for some time patient is more satisfied than after total laryngectomy. The acceptamnce for the total operation is lower, but grows together with a time alive's. The important conditions of acceptance the injuries after the total operations are the awarness of the theats because of the condition, the possibilities of the treatment and it's choice and the knowledge about a rehabilitations after surgy and possibilities to achive it. The acceptance of the injuries depends on the acceptance this patients by society.


  5/33

  Tytuł oryginału: Aktywność erytrocytarnego wymieniacza sodowo-protonowego (NHE) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
  Tytuł angielski: The erythrocyte sodium-proton exchanger activity in patients with primary hypertension.
  Autorzy: Bober Joanna, Kędzierska Karolina, Kwiatkowska Ewa, Ciechanowski Kazimierz, Widecka Krystyna, Stachowska Ewa, Safranow Krzysztof, Myślak Marek, Dutkiewicz Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.619-624, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wymieniacz Na- - H- (NHE) jest systemem transportującym występującym w błonach komórkowych., biorącym udział w homeostazie wewnątrzkomórkowego sodu. Zwiększoną aktywność NHE obserwowano w erytrocytach pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (NTP). Zbadano 25 osób z NTP oraz 24 osoby bez nadciśnienia tętniczego (k). Pacjenci z NTP mieli statycznie (p 0,01) większą masę ciała (BMI odpowiednio 26,0 ń 2,9 vs 23,1 ń 2,7) oraz wyższe ciśnienie skurczowe, rozkurczowee i średnie (odpowiednio SBP 167 ń 24,6 z vs 120 ń 10,5; DBP 98 ń 16,7 vs. 76 ń 6,4; MAP 118,6 ń 17,9 vs 89 ń 6,4) niż osoby z grupy kontrolnej. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy MAP a BMI (p 0,02) u pacjentów z NTP. Średnia wartość aktywności erytrocytarnego NHE była istotnie wyższa w grupie NTP niż K (9,6 ń 3,6 vs. 8,2 ń 2,6 mmol/L RBC/h) p = 0,05. W grupie NTP zaobserwowano bimodalny rozkład aktywności NHE. Nie wykazano zależności pomiędzy aktywnością NHE a BMI, MAP, SBP, BDP, wiekiem czy dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego w grupie NTP i K.

  Streszczenie angielskie: A sodium-proton exchanger (NHE) is a membrane transport system taking part in intracellular sodium homeostasis. An increased NHE activity was observed in erythrocytes of primary hypertension (NTP) patients. Study group consisted of 25 NTP patients and 24 control (K). NTP patients were significantly heavier (p 0.01) than control (BMI 26.0 ń 2.9 vs. 23.1 ń 2.7, respectively). They also had significantly higher systolic, diastolic and mean arterial pressure than K (SBP 167 ń 24.6 vs. 120 ń 10.5; DBP 98 ń 16,7 vs 76 ń 6.4; MAP 118.6 ń 17.9 vs. 89 ń 6.4, respectively). There was positive correlation between MAP and BMI (p 0.02) in NTP patients. Mean NHE activity was significantly higher in NTP than in K group (9.6 ń 3.6 vs. 8.2 ń 2.6 mmol/L RBC/h) p = 0,05. A bimodal distribution of NHE activity in NTP groups was observed. There was no correlation between NHE activity and BMI, MAP, SBP, DBP, age or positive family history of hypertension in NTP or K groups.


  6/33

  Tytuł oryginału: Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
  Tytuł angielski: Current therapy of urinary stress incontinence in women.
  Autorzy: Dutkiewicz Sławomir
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (4) s.27-28, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is to present up-to date possibilities of the treatment urinary stress incontinence in women. Some best point of the article is to present newer techniques, which are less invasive than surgical procedures and produce less morbidity.


  7/33

  Tytuł oryginału: Becterial and fungal aerosols in indoor environment in Central and Eastern European countries.
  Autorzy: Górny Rafał L., Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.17-23, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Studies of indoor bioaerosols conducted in Central and Eastern European countries, as a result of the scarcity of funding, mostly do not attain the level presented by similar studies in Northern America and Western Europe. For socio-economic reasons, most of the intense studies on indoor bioaerosols in Central and Eastern European countries were carried out in industrial facilities and have contributed significantly to occupational health science. In contrast, until recently, insufficient of studies have been conducted on bioaerosols of residental and communal premises (dwellings, offices, schools, etc.) and no network for monitoring the microbiological quality of air in such premises exists. In Poland, in the mid-1990s complex bioaerosol investigations were carried out by the Bioaerosol Group at the Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec. The concentrations of airborne bacteria and fungi in dwellings without mold problems were between 88 - 4297 cfu/m**3 and 0 - 1997 cfu/m**3, while in moldy homes they were 178 - 4751 cfu/m**3 and 49 - 16968 cfu/m**3, respectively. As many as 167 microbial species were isolated from the air of examined dwellings. Most frequently occurred Gram-positive cocci (Micrococcus/Kocuria spp., Staphylococcus spp.), endospore-forming bacilli (Bacillus spp.), Gram-negative bacteria (Pseudomonadaceae, Aeromonas spp.), filamentous fungi (Penicillium spp., Aspregillus spp.), and yeasts. Notable studies of indoor bioaerosols have also been performed in the other Central and Eastern European countries: Lithuania, Latvia, Estonia,...


  8/33

  Tytuł oryginału: Exposure to airborne microorganisms in furniture factories.
  Autorzy: Krysińska-Traczyk Ewa, Skórska Czesława, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Milanowski Janusz, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.85-90, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Microbiological air sampling was performed in 2 furniture factories located in eastern Poland. In one factory furniture were made from fibreboards and chipboards while in the other from beech wood. It was found that the concentration of total microorganisms (bacteria + fungi) in the air of the facility using beech wood for furniture production (mean 10.7 x 10**3 cfu/m3, range 3.3 - 27.5 x 10**3 cfu/m**3) was significantly higher (p 0.01) compared to microbial concentration in the facility using fibre- and chipboards (mean 3.6 x 10**3 cfu/m3, range 1.9 - 6.2 x 10**3 cfu/m**3). On average, the commonest microorganisms in the air of the furniture factories were corynebacteria (Corynebacterium spp., Arthrobacter spp., Brevibacterium spp.) which formed 18.1 - 50.0 p.c. of the total airborne microflora, and fungi (mostly Aspergillus spp., Penicillium spp. and yeasts) which formed 6.2 - 54.4 p.c. of the total count. The values of the respirable fraction of airborne microflora in the furniture factories varied within fairly wide limits and were between 15.0 - 62.4 p.c. Altogether, 28 species or genera of bacteria and 12 species or genera of fungi were identified in the air of examined factories, of which respectively 8 and 7 species or genera were reported as having allegenic and/or immunotoxic properties. In conclusion, the workers of furniture factories are exposed to relatively low concentrations of airborne microorganisms which do not exceed the suggested occupational exposure limits. Nevertheless, the presence of allergenic and/or immunotoxic microbial species in the air of factories poses a potential risk of respiratory disease, in particular in sensitive workers.


  9/33

  Tytuł oryginału: Response of furniture factory workers to work-related airborne allergens.
  Autorzy: Skórska Czesława, Krysińska-Traczyk Ewa, Milanowski Janusz, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Góra Anna, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.91-97, tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to determine the reactivity of furniture factory workers to microbial allegens associated with wood dust. Allergological examinations by skin and precipitin tests were performed in 48 workers employed in a factory producing furniture from fibreboards and chipboards, and in 32 healthy urban dwellers not exposed to organic dusts (referents). The skin test was performed by the intradermal method with the saline extracts of the cultures of 3 microbial species (Rahnella sp., Arthrobacter globiformis, Aspergillus fumigatus) associated with wood dust. Skin reactions were recorded after 20 minutes, 8 hours and 24 hours and graded 1 - 4, depending on the diameter of the reaction. The agar-gel test for the presence of precipitins in serum was performed with the extracts of 15 microbial isolates. The furniture factory workers showed a high skin response to the extracts of environmental microbes. The frequency of early grade 2 reactions (diameter 10 mm) to the extract of Rahnella sp. was 64.6 p.c. among furniture workers, being significantly higher (p 0.001) compared to reference group (18.7 p.c.). High frequencies of grade 2 reactions in furniture workers were also found with the extracts of A. globiformis and A. fumigatus (52.1 p.c. and 62.5 p.c., respectively). The frequencies of grade 2 delayed (after 8 h) and late (after 24 h) reactions to Rahnell sp. in furniture workers were non-specifically high (97.9 p.c./93.7 p.c.) while the response rates to A. globiformis and A. fumigatus were much lower (10.4 p.c./25.0 p.c., and 4.2 p.c./37.5 p.c., respectively). In agar-gel test for detection of precipitins, in most cases very low percentages...


  10/33

  Tytuł oryginału: Work-related symptoms among furniture factory workers in Lublin region (eastern Poland).
  Autorzy: Milanowski Janusz, Góra Anna, Skórska Czesława, Krysińska-Traczyk Ewa, Mackiewicz Barbara, Sitkowska Jolanta, Cholewa Grażyna, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.99-103, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 48 woodworkers employed in the furniture factory were examined. The control group consisted of 41 office workers with no exposure to organic dust. The examination included: interview on work-related symptoms, physical examination, and lung function test performed before and after the working-day. 38 out of 48 (79.2 p.c.) woodworkers reported work-related symptoms. The most common complaint was dry cough reported by 25 workers (52.1 p.c.), followed by general malaise - reported by 17 (35.45 p.c.), cojunctivitis - by 16 (33.3 p.c.), rhinitis - by 16 (33.3 p.c.), and skin symptoms by 16 (33.3 p.c.). Other symptoms such as headache, shortness of breath and chest pain occurred less frequently. Subjects working in initial processing and board processing departments had a higher prevalence of cough compared to workers employed in the varnishing depertment (p 0.01). The prevalence of skin symptoms was significantly higher in board preocessing and varnishing departments compared to initial processing department (p 0.05). Occupational asthma and allegic alveolitis were recorded in 3 out of 48 (6.2 p.c.) and 2 out of 48 (4.2 p.c.) workers, respectively. Baseline FVC adn FEV1 values were lower in woodworkers compared to controls (p 0.01). The increased lung function parameters (FVC, FEV1) were observed in woodworkers who smoked compared to non-smokers. The difference was not statistically significant. There was a significant over-shift decrease of all measured spirometric values: FVC, FEV1, FEV1/VC, PEF among woodworkers (p 0.001). There was a significant pre-shift, post-shift decline...


  11/33

  Tytuł oryginału: Study on the occurrence of Borrelia burgdorferi sensu lato and tick-borne encephalitis virus (TBEV) in ticks collected in Lublin region (eastern Poland).
  Autorzy: Cisak Ewa, Chmielewska-Badora Jolanta, Rajtar Barbara, Zwoliński Jacek, Jabłoński Leon, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.105-110, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: In 114 Ixodes ricinus ticks from 1 district of Lublin region (eastern Poland) exmine by dark field microscopy method, the presence of motile spirochetes, morphologically corresponding to Borrelia species was detected in 8.8 p.c. of the total examined ticks. The highest infection rate was noted among females (16.7 p.c.), much lower in males (7.1 p.c.) and nymphs (4.0 p.c.). Examination of 550 ticks collected from 3 districts of the Lublin region by polymearse chain reaction (PCR) showed that 5.3 p.c. of the total number of ticks were infected with Borrelia spirochetes. The highest rates of Borrelia infection were observed in Ixodes ricinus ticks from the Zamość and Lublin districts (9.6 p.c. and 4.7 p.c. respectively). In the Włodawa district, only 2.4 p.c. ticks showed the presence of Borrelia DNA. In contrast to the results obtained by dark field microscopy method, the highest infection rate was noted in males (11.2 p.c.), followed by females (6.9 p.c.) and nymphs (1.7 p.c.). 57 Ixodes ricinus ticks collected from 3 Lublin districts (Lubartów, Lublin, Radzyń Podlaski) were tested for the presence of tick-borne encephalitis virus (TBEV) by the inoculation of 5-week-old Swiss mice, followed by blind passages and inoculation of GMK cell culture with brain suspension of the infected mice. On strain of TBEV was isolated from a pool of 24 I. ricinus ticks collected from the Radzyń Podlaski district. The minimum infection rate of ticks from this district with TBEV was estimated as 4.2 p.c, and in the total area of Lublin region estiamted as 1.8 p.c.


  12/33

  Tytuł oryginału: Allergic contact urticaria and rhinitis to roe deer (Capreolus capreolus) in a hunter.
  Autorzy: Śpiewak Radosław, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.115-116, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • otorynolaryngologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Roe deer (Capreolus capreolus) is one of the most common game mammals in Europe, where hundreds of thousands people are exposed to this antimal. Despite this fact, we are aware of only two cases of allergy to roe deer published until recently, one case of allergic rhinoconjunctivitis and asthma and the second of contact urticaria. We describe another case with co-existing allergic contact urticaria and rhinitis in a 55-year old male professional hunter. The symptoms were provoked only by exposure to roe deer, and there were no other past or present allergic diseases. Specific IgE was found to following animal allergens: cow dander (CAP class 5), goat epithelium and horse dander (each CAP class 4), dog epithelium, dog dander and swine epithelium (each CAP class 2). Skin prick tests have shown positive raction only to cow epithelium (+). Because of lack of deter dander allergen for specific IgE and skin tests, we have confirmed the causal relationship between exposure to roe deer and allergy using the rub test with roe deer's fur. There was a clearly positive urticarial reaction on the patient's skin accompanied by nasal itch, steezing and rhinorrhea. No reaction was seen in a control person. We surmise that the positive tests with cow epithelium seen in this patient may result from a cross-reactivity to deer allergens. We conclude that although occupational allergies to roe deer seem to be rate, such possibility should be always considered among people having contact with these animals.


  13/33

  Tytuł oryginału: Czy istnieje współzależność między stężeniem leptyny, układem współczulnym i masą lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym w zależności od płci i wskaźnika masy ciała?
  Tytuł angielski: Is there a relationship between leptin concentration, sympathetic nervous system and left ventricular mass index in patients with essential hypertension according to gender and body mass index?
  Autorzy: Dutkiewicz-Raczkowska Małgorzata, Wocial Bożenna, Ignatowska-Świtalska Hanna, Berent Hanna, Kuch-Wocial Agnieszka, Kuczyńska Krystyna, Kostrubiec Maciej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.91-97, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem niniejszej pracy była ocena współzależności między stężeniem leptyny a układem współczulnym, ciśnieniem tętniczym i masą lewej komory serca u chorych, z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym w zależności od płci i wskaźnika masy ciała (BMI). Materiał i metody. Badaniami objęto 46 chorych (21 K, 25 M; śr. wiek 44,0 ń 8,4 roku), z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Grupę kontrolną stanowiło 37 ochotników (19 K, 18 M; śr. wiek 40,8 ń 9,8 roku). Badanych podzielono na grupy w zależności od płci i BMI (poniżej i powyżej 25). U wszystkich badanych oznaczano stężenie leptyny (RIA), noradrenaliny (NA) i adrenaliny (A) (HPLC) oraz NPY (RIA) we krwi; mierzono odsetek tkanki tłuszczowej i wykonywano badanie echokardiograficzne. Wyniki. U chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym stężenie leptyny było podobne jak u osób bez nadciśnienia w porównywalnych grupach kontrolnych, było natomiast znamiennie wyższe u kobiet i u osób z nadwagą. Stężenie NA było istotnie wyższe u chorych z nadwagą. W badanych grupach nie wykazano różnic w stężeniu NPY, bez względu na płeć i BMI. Wskaźnik masy lewej komory serca (LVMI) był znaminennie wyższy u kobiet z nadciśniem tętniczym pierwotnym w porównaniu z grupą kontrolną, niezależnie od BMI. Wieloczynnikowa analiza regresji wykazała w całej grupie badanych (n=83) związek między leptyną a płcią, BMI, wiekiem, ciśnienmiem skurczowym i NA (rý=0,28, p 0,0001), a u kobiet i mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym - związek miedzy ...

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of the study was to evaluate the relationship between plasma leptin, sympathetic nervous system, blood pressure and left ventricular mass index in patients with essential hypertension (EH) according to gender and BMI. Material and methods. The study included 46 patients (21 F, 25 M; mean age 44,0 ń 8,4 yrs) with EH. Control group consisted of 37 volunteers (19 F, 18 M; mean age 40,8 ń 9,8 yrs). All subjects were divided into subgroup according to gender and BMI ( 25 ). Concentration of plasma leptin (RIA), catecholamines (HPLC), NPY (RIA) and body fat percentage were determined in all subjects. In addition ECHO test was performed. Results. In patients with EH plasma leptin concentration was comparable to controls, but values were significantly higher in women and in overweight patients. Plasma NA concentration was significantly elevated in overweight EH patients. No difference in NPY concentration was found in none of compared groups. LVMI was significantly higher in women with EH in comparison with controls, independently on body mass index. Multiple regression analysis indicated the relation between leptin and gender, BMI, age, systolic blood pressure and NA (rý=0,28, p 0,0001) in all investigated subjects, as well as between leptin and body fat p.c. and NA in EH patients (rý=0,34, p 0,001). Multiple regression analysis indicated also the relation between leption and LVMI, A and diastolic blood pressure (rý=0,54, p 0,05) in overweight EH ...


  14/33

  Tytuł oryginału: Leczenie hormonale raka stercza.
  Autorzy: Dutkiewicz S.
  Opracowanie edytorskie: Rusiecka-Kuczałek E. (koment.).
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.45-49, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesną wartość kliniczną i znaczenie hormonoterapii raka stercza. Omówiono też metodę blokady androgenowej, scharakteryzowano hormonoterapię neoadjuwantową i adiuwantową oraz pozostałe sposoby leczenia hormonoterapią raka stercza.

  Streszczenie angielskie: Hormonal treatment of prostate cancer (CaP). In paper are presented clincal value and the role of hormonal therapy in prostate cancer today. Presented was two the androgen blockade (CaP) therapy, neoadjuwant and adjuwant hormonal therapy and other characteristics hormonotherapy of CaP.


  15/33

  Tytuł oryginału: 80 lat Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim : 1922-2002
  Opracowanie edytorskie: Dudkiewicz Zbigniew (oprac.), Dutkiewicz Marek (oprac.), Jeśman Czesław (oprac.), Jezierski Zdzisław (oprac.), Marmura Czesław (oprac.), Wdowczyk Mirosław (oprac.), Zeman Krzysztof (przedm.).
  Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
  Źródło: - Łódź, WAM 2002, 89, [1] s. : il., 26 cm.
  Sygnatura GBL: 802,182

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna


  16/33

  Tytuł oryginału: Comparison of the Ames test and a newly developed assay for detection of mutagenic pollution of marine environments.
  Autorzy: Czyż Agata, Szpilewska Hanna, Dutkiewicz Rafał, Kowalska Wioletta, Biniewska-Godlewska Anna, Węgrzyn Grzegorz
  Źródło: Mutat. Res 2002: 519 (1/2) s.67-74, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 304,952

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A new assay for detection of mutagenic pollution of marine environments, based on the use of a series of genetically modified Vibrio harvbeyi strains, was developed recently. Here, we compared this assay with a commonly used Ames test, employing mutants of Salmonella enterica serovar Typhimurium. We found that survival of S. enterica serovar Typhimurium inartificial marine water and in different samples of marine water is dramatically reduced relative to that of V. harveyi strains. This indicates that V. harveyi strains are significantly more useful in testing samples of marine water. Moreover, sensitivity of both assays was compared. We found that using the V. harveyi assay it is possible to detect significantly (from a few to several times) lower concentrations of typical chemical mutagents than employing the Ames test. Although the higher sensitivity of the V. harveyi test relative to the Ames assay may be of minor importance when testing mutagenicity of certain chemicals in their pure from under laboratory conditions, this feature is very important in testing samples of marine water. Therefore, we assume that the V. harveyi assay may be an adequate test for detection of mutagenic pollution of marine environments.


  17/33

  Tytuł oryginału: Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup zawodowych
  Autorzy: Dutkiewicz Jacek, Śpiewak Radosław, Jabłoński Leon; Instytut Medycyny Wsi
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Lublin, Ad punctum 2002, 157 s. : tab., bibliogr. 49 poz., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,255

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia


  18/33

  Tytuł oryginału: Wychowankowie i kadra Szkoły Podchorążych Sanitarnych wśród ofiar zbrodni katyńskiej : (problemy badawcze, tło, przebieg i skutki zbrodni)
  Autorzy: Dutkiewicz Marek
  Źródło: W: Była taka podchorążówka w Warszawie... : wychowankowie Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939 : materiały z sesji naukowej : dokumentacja wystawy - Warszawa, 2002 s.39-68, il., tab. - Sesja naukowa nt. Szkoły Podchorążych Sanitarnych Warszawa 28.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,561

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat korporatywny:
 • Wojna 1939-1945


  19/33

  Tytuł oryginału: Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
  Tytuł angielski: Current therapy of urinary stress incontinence in women.
  Autorzy: Dutkiewicz Sławomir
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (3/4) s.121-122, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is to present up-to date possibilities of the treatment urinary stress incontinence in women. Some best point of the article is to present never techniques, which are less invasive than surgical procedures and produce less morbidity.


  20/33

  Tytuł oryginału: Lekarze i personel medyczny Legionów Polskich - postawy, stosunek do służby wojskowej i pacjentów.
  Autorzy: Dutkiewicz Marek
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (2/3) : VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny "Chory między samostanowieniem a paternalizmem" s.123-139, tab., Zsfg - 8 Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. Chory między samostanowieniem a paternalizmem Wittenberga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  21/33

  Tytuł oryginału: Exposure to airborne microorganisms and endotoxin in a potato processing plant.
  Autorzy: Dutkiewicz Jacek, Krysińska-Traczyk Ewa, Skórska Czesława, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.225-235, il., tab., bibliogr. 72 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Microbiological air sampling was performed in a big potato processing plant located in eastern Poland. Air samples for determination of concentrations of microorganism, dust and endotoxin were collected at 6 sites in the division producing potato flakes and meal from dried potato pulp and at 2 sites in the division producing potato syrup from imported starch. The concentrations of total airborne microorganisms were within a range of 28.3 - 93.1 x 10**3. Mesophilic bacteria were dominant at all sampling sites, forming 73.1 - 98.8 p.c. of the total count. Among them, distinctly prevailed corynebacteria (irregular Gram-positive rods) that accounted for 54.3 - 81.1 p.c. of the total airborne microflora. The most common were strains of Corynebacterium spp., followed by strains of Arthrobacter spp., Microbacterium spp., and Agromyces ramosus. The later species, so far not reported from the air of occupational environments, abundantly develops in the parenchyma of potato tubers. Its airborne concentration increased rapidly after peeling of potatoes, and attained maximal values at cutting and blanching (steaming and sulfuration) of potatoes, and at sacking of potato meal. The proportions of Gram-negative bacteria and endospore-forming bacilli were low, respectively 0.6 - 7.6 p.c. and 2.0 - 8.1 p.c. of total count. Fungi constituted 1.2 - 26.9 p.c. of total count. The dominant species was Asprgillus niger that formed 99.8 p.c. of total airborne fungi. The values of the respiraable fraction of airborne microflora varied between 25.3 - 73.2 p.c. The concentrations of airborne dust were 1.4 - 26.6 mg/m3...


  22/33

  Tytuł oryginału: Precipitin response of potato processing workers to work-related microbial allergens.
  Autorzy: Dutkiewicz Jacek, Skórska Czesława, Krysińska-Traczyk Ewa, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Milanowski Janusz, Góra Anna
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.237-242, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Serum samples from 61 potato processing workers and 30 urban dwellers not exposed to organic dusts (as a reference group) were examined in agar-gel precipitation test performed by Ouchterlony double diffusion method with the antigens of 12 microorganisms associated with organic dusts. Each serum was tested twice: not concentrated, and three-fold concentrated, for the detection of low levels of precipitins. The antibody response of workers to the antigen of coryneform bacterium Agromyces ramosus was high, at both not concentrated and 3-fold concentrated sera (respectively 29.5 p.c. and 45.9 p.c.) - significantly greater than in reference group (p 0.001). Workers' response to the antigens of Gram-negative bacterium Alcaligenes faecalis and thermophilic actinomycete Thermoactinomyces vulgaris was lower (respoectively 13.1 p.c. and 13.1 p.c. at not concentrated sera, 24.6 p.c. and 29.5 p.c. at 3-fold concentrated sera) but in all cases significantly greater than in reference group (p 0.05 at not concentrated sera, p 0.01 and p 0.001 at 3-fold concentrated sera). The frequency of positive precipitin reactions of potato workers to antigen of Penicllium citrinum was high only at 3-fold concentrated sera (55.7 p.c.) - significantly higher compared to reference group (p 0.001). The antibody response of potato workers to other antigens was either unspecific or low, showing no significant difference compared to reference group. Twenty eight out of 61 examined potato processing workers (45.9 p.c.) reported the occurence of the work related pulmonary symptoms. The frequency of postivie....


  23/33

  Tytuł oryginału: The effects of exposure to organic dust on the respiratory system of potato processing workers.
  Autorzy: Milanowski Janusz, Góra Anna, Skórska Czesława, Mackiewicz Barbara, Krysińska-Traczyk Ewa, Cholewa Grażyna, Sitkowska Jolanta, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.243-247, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A cross-sectional study was carried out to evaluate lung function and the prevalence of work-related symptoms in workers of a potato processing plant located in Lublin region (easern Poland). The study group comprised 61 workers employed in 2 depertments. The examination included: physician-administrated questionnaire on occurence of work-related symptoms, occupational history and smoking habits. Spirometry was performed before (7.00 - 8.00) and after (f16.00 - 17.00) the morning shift. Altogether 41/61 (67.2 p.c.) subjects reported at least one symptom associated with their job. Pulmonary symptoms were recorded in 28/61 (45.9 p.c.) subjects. The most commonly recorded complaints were: cough (44.3 p.c.), hoarseness (19.7 p.c.), shorteness of breath (f18 p.c.), followed by headache and skin lesion (13.1 p.c. each), and eye and nose irritation (11.5 p.c.). The prevalence of work-related symptoms (except for eye and nose irritation) was higher in the group of subjects wroking longer than 4 years (the difference was statistically significant only for skin lesion). Among non-smoking workers a significantly higher prevalence of headache was seen compared to smokers (Fisher's test, p 0.05). Smokers complained more frequently of respiratory symptoms such as cough, shortness of breath, hoarseness and chest pain. The difference was significant only for cough (p 0.05) A statistically sifnificant over-shift decline in all measured spirmoetric values: FVC, FEV1 (p 0.001), FEV1/VC (p 0.05), PEF (p 0.01) was observed.


  24/33

  Tytuł oryginału: Occupational airborne and hand dermatitis to hop (Humulus lupulus) with non-occupational relapses.
  Autorzy: Śpiewak Radosław, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.249-252, tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We report a case of a 57-years-old female faremr with occupational airborne dermatitis and hand dermatitis to hop (Humulus lupulus). The disease appeared at the age of 46, after 30 years of working with hop without any health problems. The patient had skin erythema of the face, neck and d‚collet‚, oedema of the eyelids, conjunctivitis, as well as acute dermatittis of the hands. The symptoms were provoked both by fresh and dried hop, appeared after half-an-hour of working and persisted over 1 - 2 days. There were no other skin or allergic problems. Skin test were carried out with hop leaves (saline exatract: prick positive, patch negative, glycerol extract: prick positive, path negative) and hop cones (saline extract: prick positive, patch negative; glycerol extract: prick negative, patch positive after 48 and 72 hours). Despite discontinuing work, the patient experienced several relapses of her dermatitis. We identified new sources of hop allergens: a beauty cream and a herbal sedative, both containing hop extract. During the next hop cultivation period it also turned out that sleeping in one bed with her husband was provoking relapses of the patient's dermatitis. The husband admitted that sometimes he felt too tired to wash thoroughly after working on the plantation. Our case shows that connubial contacts with husband working in the same workplace may cause relapses of occupational dermatitis. To our knowledge, this is the first report on the concurrent occupational and connubial dermatitis to hop.


  25/33

  Tytuł oryginału: Legionella in sprinkling water as a potential occupational risk factor for gardeners.
  Autorzy: Stojek Nimfa Maria, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.261-264, tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: To study a possibility of infection with Legionella at gardening by inhaling of water aerosolized at sprinkling of plants, samples of tap water used for sprinking of plants grown in outdoor gardens and in greenhouses in the Lublin province (eastern POland) were examined for the presence of Legionella, along with the samples of soil, artificial medium and air collected in modern greenhouses. The strains of Legionella were isolated from 8 our of 36 samples of water (22.2 p.c.) collected from outdoor taps used for sprinking plants cultivated in outdoor gardens, and from 5 out of 20 samples of water (25.0 p.c.) collected from indoor taps used for sprinking of plasnts cultivated in traditional greenhouses or foil tunnels. Both in the samples collected from outdoor and indoor taps Legionella pneumophila 2 - 14 was more common that Legionella spp. (respectively 13.9 p.c. vs. 8.3 p.c., and 15.0 p.c. vs. 10.0 p.c.). No legionellae were found in 18 samples of tap water, 14 samples of soil, 14 samples of artificial medium or 6 samples of air collectd in modern greenhouses. The results of this preliminary study suggest that water aerosolized at sprinking of plants represents a potential source of Legionella infection among gardeners.


  26/33

  Tytuł oryginału: Obrażenia pęcherza moczowego i cewki moczowej.
  Autorzy: Borówka Andrzej, Dutkiewicz Sławomir, Fryczkowski Mieczysław, Kwias Zbigniew, Wieteska Alojzy, Wolski Zbigniew, Zieliński Henryk
  Opracowanie edytorskie: Pawlak Czesław (moder.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.86-87, il. - 23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego Jurata 19-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/33

  Tytuł oryginału: FcçRIIa polymorphism in a Polish population.
  Autorzy: Pawlik Andrzej, Florczak Marcin, Brzeżniak Ryszard, Dutkiewicz Grażyna, Mizerski Arnold, Gawrońska-Szklarz Barbara
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.14-16, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We have investigated the FcçRIIa polymorphism in a Polish population. The frequency of FcçRIIa alleles was similar to those obtained in other Caucasian populations. There was no differences in this polymorphism between male and female and depending from age studied subjects. The determination of FcçRIIa polymorphism may have implications for future studies designed to elucidate the relationship between FcçRIIa and diseases susceptibility.


  28/33

  Tytuł oryginału: Wspomnienia o Wojciechu Marii Czechowskim, lekarzu psychiatrze, społeczniku.
  Tytuł angielski: Memoirs of Wojciech Maria Czechowski - a psychiatrist and social worker.
  Autorzy: Dutkiewicz Stanisława
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (4) s.353-355, il., bibliogr. [2] poz.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Czechowski
 • Wojciech Maria 1944-1996


  29/33

  Tytuł oryginału: Użyteczność markerów biochemicznych w postępowaniu klinicznym z chorymi na raka jądra.
  Tytuł angielski: The utility of serum tumors markers in the clinical management of patients with testicular cancer.
  Autorzy: Dutkiewicz S[ławomir]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.407-409, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono znaczącą rolę biochemicznych markerów nowotworowych: AFP (alfa-fetoproteiny), HCG (gonadotropiny komórkowej), LDH (dehydrogenazy mleczanowej) oraz specyficznego markera zarodkowo-komórkowego MAGE-A4 (antygen rodziny genów czerniaka) w postępowaniu klinicznym z chorymi na raka jądra.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a large role of serum tumor markers: alpha-fetoprotein - AFP, human chorionic gonadotropin - HCG, lactic acid dehydrogenase - LDH and the melanoma antigen gen - MAGE-A4 in the clinical management of patients with testicular cancer.


  30/33

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXII Konferencji naukowo-szkoleniowej urologów Wojska Polskiego, Jurata, 19-21 września 2002.
  Autorzy: Dutkiewicz S[ławomir]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.409-411 - 22 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego Jurata 19-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  31/33

  Tytuł oryginału: Nietypowy przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna pod postacią guza nerki lewej i okrężnicy.
  Tytuł angielski: Atypical course of the Leśniowski-Crohn disease as a tumor of the kidney and colon.
  Autorzy: Kierzkiewicz Maciej, Dutkiewicz Sławomir, Małek Władysław, Witeska Alojzy, Rydzewska Grażyna
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.72-75, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki, nietypowy przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna u 74-letniego mężczyzny, chorującego na cukrzyce i nadciśnienie tętnicze. Pacjent pierwszy raz był hospitalizowany z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego. W procesie diagnozowania wykryto guz nerki lewej naciekający okrężnicę (USG i CT). Zastosowano leczenie operacyjne (nefrektomia i hemicolectomia - lewostronne). W badaniu histopatologicznym stwierdozno chorobę Leśniowskiego-Crohna. W dalszym przebiegu choroby stwierdzono guz okrężnicy z przerzutem do wątroby, co wymagało kolejnego usuniecia fragmentu okrężnicy z klinową resekcją prawego płata wątroby. Następnym powikłaniem była przetoka jelitowo-skórna, spowodowana częściowa resekcją jelita i ropień międzypętlowy z zaburzeniami białkowo-elektrolitowymi. Chory w czasie niespełna dwóch lat był operowany cztery razy. Obecnie jego stan jest stabilny. Pozostaje pod kontrolą poradni gastrologicznej.

  Streszczenie angielskie: We present a rare and atypical course of Leśniowski-Crohn disease in a 74-years old man suffering of diabetes mellitus and arterial hypertension. The patient was admitted to the hospital due to bleeding of the digestive tract. Imagine examinatins (USG, CT) diagnosed tumor of the left kidney infiltrating colon. Surgical treatment, e.g. left nephrectomy with left hemicolectomy, was performed. Pathological examination showed Leśniowski-Crohn disease. In the later course of the disease a colonic tumor was diagnosed with liver metastasis. The patient underwent resection of the colon with the tumor and wedge resection of the right liver lobe with metastasis. Next complications were enterocutaneous fistula due to colonic resection, and interintestinal abscess with albuminous and electrolyte disorders. The patient underwent four operations during less than two years. Right now the patients status is stabile. He has been staying still under control of gastrologic outpatient clinic.


  32/33

  Tytuł oryginału: Nowa metoda odbudowy atroficznego wyrostka zębodołowego.
  Tytuł angielski: The new method of reconstruction of athrophic alveolar process.
  Autorzy: Kulewicz Mirosław, Dutkiewicz Zofia, Cudziło Dorota, Małkiewicz Konrad
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 3 s.26-31, il., bibliogr. [26] poz.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Deformacja wyrostka zębodołowego jest jednym z najczęstszych problemów w chirurgii twarzoczaszki. Niedobór kostny wyrostka zębodołowego może być wrodzony lub nabyty. Najczęstszą przyczyną deficytu kostnego wyrostka jest utrata zębów wywołana chorobami przyzębia lub urazem. Atrofia wyrostka zębodołowego i błony śluzowej występuje nierzadko po ekstrakcji zębów jako naturalny proces przebudowy. Postępowanie kliniczne z atroficznym wyrostkiem zębodołowym jest trudne, ponieważ zawiera w sobie odbudowę kości, tkanek miękkich i zębów. Dodatkowo taka odbudowa musi spełniać wymogi estetyczne i foniatryczne.


  33/33

  Tytuł oryginału: Kronika medycyny
  Autorzy: Schott Heinz, Mller Ingo Wilhelm, Roelcke Volker, Wolf-Braun Barbara, Schadewaldt Hans
  Opracowanie edytorskie: Dutkiewicz Mieczysław (tł.), Floriańczyk Barbara (tł.), Zaniewska Aldona (tł.).
  Źródło: - Warszawa, HORYZONT Grupa Wydaw. Bertelsmann Media Sp. z o.o. 2002, 367, [1] s. : il., tab., 30 cm. - Tyt. oryg. Chronik der Medizin
  Sygnatura GBL: 802,489

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia starożytności
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XV wieku
 • historia XVI wieku
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  stosując format: