Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DUTKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Możliwości oszczędzania krwi na oddziale ortopedyczno-urazowym i wynikające z tego korzyści.
Tytuł angielski: Possibilities and profits of blood saving in orthopedics and traumatology.
Autorzy: Dutka Julian, Sorysz Tomasz, Urban Mariusz
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.87-92, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy poddano ocenie możliwości oszczędzania krwi na Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie opierając się na własnych doświadczeniach. Ocenę przeprowadzono na grupie 56 chorych po dużych zabiegach ortopedycznych, 35 alloplastykach stawu biodrowego, 19 alloplastykach całkowitych kolana i 2 zespoleniach złamań kręgosłupa, operowanych na przełomie 1998/1999. Pacjentów do zabiegów planowanych przygotowywano na drodze autotransfuzji uzyskując średnio 2 jednostki krwi. W okresie pooperacyjnym odzyskiwano krew do zwrotnej transfuzji z rany na drodze drenażu czynnego za pomocą aparatów CBC Consta VAC (Strayker) i drenażu grawitacyjnego, korzystając ze standardowych worków transfuzyjnych firmy Baxter. Pozwoliło to na odzyskanie każdorazowo około 350-700 ml. krwi po alloplastyce stawu biodrowegoo, 500-800 ml po alloplastyce stawu kolanowego i 500 ml po stabilizacji złamania kręgosłupa. Analiza wartości morfologicznych krwi z aparatów CBC (Strayker) i worków transfuzyjnych (Baxter) nie wykazała istotnych różnic statystycznych. Na tej podstawie stwierdzono, że obie te metody są równie przydatne w pozyskiwaniu krwi z rany pooperacyjnej, a niewielki koszt i prostota metody grawitacyjnej preferują ją w naszych warunkach. Szeroko pojęta autotransfuzja stosowana w naszym oddziale pozwala na zaoszczędzenie rocznie około 250 l krwi i w wielu planowych zabiegach na wyeliminowanie konieczności transfuzji krwi allogennej.

  Streszczenie angielskie: The author presents his own experiences related to blood saving methods in orthopedics and traumatology. The analysis was carried out on 56 patients who underwent major orthopedic procedures: 35 total hip arthroplasties, 19 total knee arthroplasties and two fusions of fractures of the spine performed between the end of 1998 and the begining of 1999. Patients were prepared for elective surgery by carrying out autotransfusion, which gave on average 2 units of blood for each patients. During the post operative period blood for retransfusion was obtained throught active drainage using CBC Consta VAC (Strayker) equipment and through active drainage using standard Baxter transfusion bags. This gave approx. 350-700 ml of blood after hip arthroplasties, 500-800 ml after knee arthroplasty and 500 ml after stabilization of spince fractures. An analysis of the morphotic values of blood from CBC (Strayker) and the transfusions bags (Baxter) did not reveal any statistically significant differences. This confirmed that both methods are equally useful for obtaining blood from the post-operative wound. However, the low cost and simplicity of dowward drainage make this method more suitable for our hospitals. Autotransfusion yielded in our department an annual saving of 250 l of blood and in many planned operations eliminate to necessity for allogenic blood transfusion.


  2/5

  Tytuł oryginału: Uzupełniająca plastyka kostna panewki w pierwotnej cementowej allplastyce stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Acetabular bone grafting in primary total hip arthroplasty.
  Autorzy: Dutka Julian, Sosin Paweł, Urban Mariusz, Libura Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.143-150, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retrospektywnej ocenie poddano wyniki 108 cementowych allplastyk całkowitych biodra z plastyką kostną panewki, wykonanych u 102 chorych w latach 1989-1998 na tutejszym Oddziale. Średnia wieku dla 81 kobiet i dla 21 mężczyzn wynosiła 66,9 lat. Użyto następującą liczbę i rodzaj endoprotez: Wellera - 62, Charnleya - 28, Ultima-Straight - 12 i Centrament - 6. W 76 przypadkach wskazaniem do operacji były pierwotne zmiany zwyrodnieniowe, w 21 rzs, w 9 - dysplazja lub wrodzone zwichnięcie biodra i w 2 - zmiany pourazowe. Okres obserwacji wahał się od 12 miesięcy do 9 lat i 8 miesięcy (średnia 43,2 miesięcy). Pierwotna plastyka kostna panewki w 57 przypadkach miała charakter wypełnienia przeszczepami gąbczastymi dużych torbieli lub jamistych ubytków panewki, w 26 przypadkach polegała na wzmocnieniu cienkiego sklerotycznego dna panewki, w 16 polegała na wypełnieniu dna przeszczepami gąbczastymi panewki protruzyjnej oraz w 9 przypadkach na nadbudowie przeszczepem korowo-gąbczastym stropu panewki. W 17 proc. przypadkach zastosowano autogenne i allogenne przeszczepy, w 83 proc. wyłącznie przeszczepy autogenne. Oceny klinicznej i radiologicznej dokonano na podstwie kryteriów podanych przez wspólny komitet The Hip Society, SICOT i AAOS. W analizowanym materiale średnia ocena kliniczna wyniosła 83,5 punktu w skali Harrisa. Radiologiczne obluzowanie stwierdzono w przypadku 15 panewek i 9 trzpieni. Przeszczepy nie wgoiły się w 25 przypadkach, z tego w 14 przypadkach doszło do ...

  Streszczenie angielskie: A group of 108 hips in 102 patietns (81 females and 21 males; average age: 66.9 years) operated at our Centre between 1989 and 1998 was evaluated. There were 76 hips with idiopathic arthritis, 21 hips with rheumatoid arthritis, 2 hips with post-traumatic lesions and 9 cases of dysplatic arthritis of the hip. Cemented total hip artroplasty was performed in all cases (62 Weller prostheses, 28 Charnley prostheses, 12 Ultima-Straight prostheses and 6 Centrament prostheses). In the presented material three different kinds of bone grafting were performed: "impaction boen grafting" with autogenous cancellous bone grafts in cases of bone cysts and cavitary lesions (57 cases); augmentation of thin sclerotic or protrosive acetabulums with autogenous cancellous bone grafts with or without allogenous cancellous bone grafts (26 and 16 cases respectively); and reconstruction of the roof of the acetabulum with autogenic cortico-cancellous bone grafts 9 cases). In 17 p.c. cases autogenous and allogenous bone grafts were used simultaneously and in 83 p.c. autogenous bone grafts only were employed. Acetabular bone grafting was necessary to create proper bone substrate for endoprostheses implantation. Evaluatioon of results was based on criteria proposed by a joint committee of The Hip Society, SICOT and AAOS. A mean of 83.5 points were achieved in the Harris Hip Score. Aseptic loosening was observed in 15 sockets and 9 stems. Bone grafts didn't heal in 25 hips, of which 14 had loose ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego " Całkowita alloplastyka stawu kolanowego", Kraków 4-6 października 2001.
  Tytuł angielski: Report on the International Meeting on total knee replacement, Kraków 4-6 October 2001.
  Autorzy: Dutka Julian
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.453-454 - Międzynarodowe sympozjum naukowo-szkoleniowe pt. Całkowita alloplastyka stawu kolanowego Kraków 04-06.10. 2001
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • praca kazuistyczna
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Zaopatrzenie wieloodłamowego złamania trzonu kości udowej po jednostronnej alloplastyce połowiczej stawu biodrowego i całkowitej stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Treatment of multifragmentary femur fracture following unilateral hip hemiarthroplasty and total knee arthroplasty.
  Autorzy: Dutka Julian, Ciszewski Alfred, Zawiejska Beata, Sorysz Tomasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.619-623, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek chorej lat 80 po jednostronnej alloplastyce połowiczej stawu biodrowego wykonanej z powodu złamania szyjki kości udowej i całkowitej alloplastycce stawu kolanowegoo, w związku ze zmianani zwyrodnieniowymi, u której doszło do złamania trzonu kości udowej. Podjęto próbę zespolenia za pomocą płyty stabilizującej i śrub. Ze względu na ponowne złamamnie i destabilizację zespolenia w przebiegu operacyjnym, wykonano ponowne zespolenie z zastosowaniem doraźnie przygotowanego i niekonwencjonalnie wprowadzonego gwoździa Kntschera oraz cementu kostnego. Uzyskano dobrą stabilizację odłamów i zrost złamamnia po 4 m-cach.

  Streszczenie angielskie: In this paper presented a case of 80 years old patients with femur fracture after unilateral hip arthroplasty because of femur neck fracture and knee arthroplasty following osteoarthritis. First was done the stabilization of the fracture using a plate. Because of second fracture and damage the plate stabilization next operation was done using intramedullary Kntscher nail which was non typically inserted and with aditional fixation by bone cement. The result were good stabilization and healing of the fracture after 4 months.


  5/5

  Tytuł oryginału: Deaminaza AMP wątroby ludzkiej : praca doktorska
  Autorzy: Dutka Paweł, Kaletha Krystian (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biochemii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 50 k. : il., tab., bibliogr. 72 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20352

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • in vitro

  stosując format: