Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DURSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena gradientu przezłożyskowego dla ołowiu i kadmu.
Tytuł angielski: Evaluation of transplacental gradient for cadmium and lead.
Autorzy: Durska Grażyna, Kozielec Tadeusz, Karakiewicz Beata
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.43-49, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Badano stężenie ołowiu i kadmu we krwi 83 kobiet rodzących ze Szczecina i krwi pępowinowej ich noworodków. Średnia geometryczna stężenia ołowiu we krwi kobiet wynosiła 2,56 ćg/dl, a we krwi pępowinowej 2,01 ćg/dl. Średnia geomteryczna stężenia kadmu we krwi kobiet wynosiła 0,056 ćg/dl, a we krwi pępowinowej 0,021 ćg/dl. Pomiędzy stężeniami obu metalotoksyn we krwi kobiet i krwi pępowinowej występowała istotna statystycznie, dodatnia korelacja. Współczynnik korelacji dla ołowiu wynosił r = 0,59, a dla kadmu r = 0,23. Stężenie ołowiu we krwi pępowinowej stanowiło 78,52 proc. stężenia ołowiu we krwi kobiet, a kadmu 37,5 proc.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the concentration of lead and cadmium in blood of 83 pregnant women from Szczecin and in umbilical cord blood was 2,01 ćg/dl. The mean concentration of cadmium in women was 0,056 ćg/dl and umbilical cord blood was 0,21 ćg/dl. Themean concentration of cadmium in women was 0,56 ćg/dl and umbilical cord blood was 0,21 ćg/dl. A positive correlation was noted between lead concentraction in maternal and umbilical cord blood (r=0,59). The similar correlation between cadmium concentration in maternal blood and umbilical cord blood was observed. The transplacental gradient for lead was 78,52 proc., and for cadmium - 37,5 p.c. respectively.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wpływ suplementacji magnezem na stężenie ołowiu i kadmu w erytrocytach i we włosach u dzieci.
  Tytuł angielski: Influence of magnesium supplementation on lead and cadmium concentration in children's erythrocytes and hair.
  Autorzy: Kozielec Tadeusz, Radomska Krystyna, Kędzierska Elżbieta, Graczyk Alfreda, Durska Grażyna, Karakiewicz Beata, Fabian Wiesława
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.323-328, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano stężenie ołowiu, kadmu, magnezu całkowitego w krwinkach czerwonych i we włosach oraz magnezu zjonizowanego w surowicy krwi u dzieci przed i po suplementacji preparatem magnezu. Stwierdzono statystycznie znamienne obniżenie się stężenia ołowiu i kadmu w krwinkach czerwonych i we włosach w wyniku przeprowadzonej suplementacji.

  Streszczenie angielskie: The concentration of lead, cadmium and total magnesium was evaluated in erythrocytes and in hair as well as ionized magnesium in blood serum before and after magnesium supplementation a statistically significant decrease of lead and cadmium in erythrocytes and hair was affirmed as the result of magnesium suplementation.


  3/4

  Tytuł oryginału: Health and social problems of addicted persons on methadone treatment program.
  Tytuł polski: Problemy zdrowotne i społeczne osób uzależnionych objętych programem metadonowym.
  Autorzy: Karakiewicz Beata, Kozielec Tadeusz, Durska Grażna, Stanaszek Roman
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.365-369, il., tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano wybrane problemy zdrowotne i społeczne u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Badaniem objęto 70 osób - pacjentów oddziału detoksykacyjnego oraz programu metadonowego SPS ZOZ-u Psychiatrycznego "Zdroje" w Szczecinie. Z przeprowadzonych badń wynika, że mężczyźni częściej uzależniają się od substancji psychoaktywnych niż kobiety. Osoby uzależnione od narkotyków mają niski poziom wykształcenia i często są bezrobotne (bez prawa do zasiłku). U większości badanych osób w przebiegu uzależnienia wystąpiły dodatkowe problemy zdrowotne. Terapia substytucyjna programu metadonowego osób uzależnionych od opiatów w sposób znaczący wpływa na redukcję szkód zdrowotnych i społecznych narkomanii.

  Streszczenie angielskie: The paper contains analysis of chosen social and health problems in psychoactive substance abusers in Szczecin, Poland. Seventy psychoactive substance dependent individuals were enrolled into the study (patients from the Detoxification Ward and patients participating in methadone program). The results of the study showed higher uncidence of psychoactive substance abuse in males than in females. Low educational level and unemployment were found in the studied population. Drug dependent individuals frequently had criminal record. The following additional health problems were found in psychoactive substance abusers: epilepsy, inflammatory skin disease, central nervous system injuries, HIV and hepatotropic viruses cerrier state. Methadone program allows reduction of health and social harms in opiate dependent patients.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena zawartości ołowiu we włosach chorych na reumatoidalne zapalenie stawów a wybrane parametry hematologiczne.
  Tytuł angielski: Lead concentration in hair and some hematological parameters in rheumatoid arthritis patients.
  Autorzy: Kozielec Tadeusz, Strecker Dorota, Durska Grażyna
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (1) s.5-14, tab., bibliogr. s. 11-13, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zawartości ołowiu we włosach pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz ocena korelacji pomiędzy zawartością ołowiu we włosach tych pacjentów a wybranymi parametrami hematologicznym. Badaniami objęto 32 osoby (8 mężczyzn i 24 kobiety) z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz 30 zdrowych kobiet, które stanowiły grupę kontrolną. Wszystkie oceniane osoby nie były narażone zawodowo na działanie ołowiu. Stwierdzono, że średnie zawartości ołowiu we włosach chorych na reumatoidalne zapalenie stawów nie różni się od stężenia ołowiu u osób zdrowych (odpowiednio 0,689 ń 0,38 ćgúg**-1 s.m. i 0,698 ń 0,46 ćgúg**-1 s.m.). W obu grupach u około 43 proc. badanych zawartość ołowiu przekraczała 0,5 ćgúg**-1 s.m. U pacjentów z wyższym poziomem ołowiu we włosach bezwzględne wartosci stężeń krwinek czerwonych, białych i płytkowych mieściły się w granicach wartości referencyjnych. Średnie wartości badanych parametrów krwi były statystycznie istotnie niższe niż w grupie pacjentów z niższą zawartością ołowiu we włosach ( 0,5 ćgúg**-1 s.m.). W grupie pacjentów z reumatoidalnym zapalneiem stawów stwierdzono słabą, ujemną nieistotną korelację ołowiu z elementami morfotycznymi krwi oraz słabą dodatnią ale również nieistotną statystycznie korelację ze stężeniem hemoglobiny we krwi.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine lead concentration in hair of rheumatoid arthritis (RA) patients and to assess possible influence of lead on some hematoloical parameters. Thirty-two patients (8 males and 24 females) with RA were examined. The control group was composed of 30 healthy subjects (8 males and 22 females). None of the examined persons was exposed to lead at work. Our resutls indicated that mean lead concentration in healthy persons (0.689 ń 0.38 ćgúg**-1dry mass versus 0.698 ń 0.46 ćgúg**-1 dry mass). In both groups about 43 p.c. of the subjects revealed lead concentrations exceeding 0.5 ćgúg**-1 dry mass. In the group of the rheumatoid arthritis patients with higher levels of lead in hair, the absolute values of erythrocytes, leukocytes and platelets stayed within the reference values. However, the mean values of those paraemters were significantly lower than in the group of patients with lower lead concentration in hair (, 0.5 ćgúg**-1 dry mass). Moreover, the patients with RA showed slight, negative, statistically insignificant correlation between lead concentration and the values of morphotic elements of blood and slight, positive but also statistically insignificant correlation with the level of hemoglobin.

  stosując format: