Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DURMAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Holterowska ocena zaburzeń rytmu serca u wcześniaków w pierwszej dobie życia.
Tytuł angielski: The analysis of the cardiac arrhythmias in premature infants throughout the first day of life.
Autorzy: Kohut Joanna, Durmała Jacek, Rokicki Władysław, Gołba Ewa, Goc Barbara, Petelenz Jolanta
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.535-541, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie metodą Holtera występwania zaburzeń rytmu serca, w pierwszej dobie życia, u wcześniaków w zadowalającym stanie klinicznym. Oceniano także wpływ czynników charakteryzujących matkę (liczba uprzednich porodów, sposobów porodu, stosowanie leków podtrzymujacych ciążę) oraz wcześniaka (płeć, wiek płodowy, masa urodzeniowa, stan po urodzeniu) na rytm serca. Badaniem objęto 62 wcześniaków. Nagrania holterowskie przeprowadzano za pomocą systemu cyfrowego Silicon Beat 2000 firmy Medea (v 3,2)(PL), analizując zapis w czasie rzeczywistym w dwu kanałach. Zaburzenia rytmu serca stwierdzono u 38 badanych. Miały one łagodny i przejściowy charakter. Głównie były to skurcze dodatkowe pochodzenia nadkomorowego. Analizując wpływ czynników ze strony matki i dziecka stwierdzono, że u wcześniaków urodzonych siłami natury, a także u dzieci z niską oceną stanu ogólnego w skali Apgar, zaburzenia rytmu serca pod postacią skurczów dodatkowych nadkomorowych były znamiennie częstsze. U wcześniaków młodszych ( 30 Hbd) oraz z niższą masą urodzeniową ( 2000 g) obserwowano znamiennie częstsze występowanie tachykardii zatokowej.


  2/8

  Tytuł oryginału: Wydolność fizyczna dzieci po operacji ubytku przegrody miedzykomorowej serca.
  Tytuł angielski: Physical fitness of children after operation of ventricular septal defect of the heart.
  Autorzy: Durmała Jacek, Rokicki Władysław, Kohut Joanna, Pilis Wiesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.984-986, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano wydolność wysiłkową 26 dzieci w wieku 8 - 12 lat, w okresie 4 - 7 lat po zabiegu chirurgicznej korekcji ubytku przegrody międzykomorwej (VSD). Wyniki porównano z uzyskanymi w 23 osobowej grupie kontrolnej zdrowych rówieśników. U dzieci tych, w trakcie progresywnego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej, rejestrowano w sposób ciągły metodą bezpośrednią, wartości wymiany gazowej (minutowy pobór tlenu, minutowe wydalanie dwutlenku węgla, minutową wentylację). W analizie wydolności oparto się na następujących wartościach: całkowitym czasie trwania wysiłku, maksymalnej częstości rytmu serca, maksymalnej mocy, maksymalnym tętnie tlenowym, współczynniku restytucji tętna, maksymalnym minutowym pobieraniu tlenu oraz wentylacyjnym progu beztlenowym (VAT) wyznaczanym indywidualnie za pomocą metody V-slope. Porównując obie grupy zaobserwowano istotne statystycznie różnice wartości VAT. Świadczy to o niższej wdolności fizycznej grupy dzieci po kardiochirurgicznym zamknieciu VSD.

  Streszczenie angielskie: Physical fitness of 26 children aged 8 - 12 years, being 4 - 7 years after cardiosurgical correction of ventricular septal defect of the heart (VSD) was studied. The resutls were compared with the ones obtained in 23 healthy children of the same range of age. There were continuously registered in these children the gas exchange values with direct method using progressive exercise test. There were studied minute oxygen uptake, minute carbon dioxide production as well as minute ventilation. In the analysis of physical fitness the following parameters were used: total time of effort, maximal heart rate, maximal power, maximal oxygen pulse, restitution pulse ratio, maximal minute oxygen consumption and ventilatory anaerobic threshold (VAT) determinated individually by V-slope method. Comparing both groups of children the statisically significant differences of the VAT values were observed. This evidences the lower physical fitness of children after cardiosurgical correction of VSD.


  3/8

  Tytuł oryginału: Osteoporoza idiopatyczna wieku rozwojowego - diagnostyka i rehabilitacja.
  Tytuł angielski: Developmental age idiopathic osteoporosis - diagnostics and rehabilitation.
  Autorzy: Dobosiewicz Krystyna, Jędrzejewska Anna, Durmała Jacek, Dyner-Jama Irena, Jendrzejek Hanna, Czernicki Krzysztof, Flak Maria, Szota Małgorzata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.987-992, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Idiopatyczna osteoporoza wieku rozwojowego stanowi rzadką chorobę metaboliczną kości o patomechanizmie odmiennym od osteoporozy inwolucyjnej. Etiologia tej choroby pozostaje nieznana. Występuje w przedziale wieku 3,5 - 15 r.ż. z częstością porównywalną dla obu płci. Charakteryzuje się szybką utratą masy kostnej. Obraz kliniczny obejmuje: ból zlokalizowany początkowo w obrębie stóp a następnie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego, stopniowo narastajace odkształcenia osi końćzyn, patologię chodu i postepujące obniżenie siły mięśniowej kończyn dolnych. Początek choroby jest nieswoisty, o rozpoznaniu rozstrzyga obraz radiologiczny - ukazujący rozrzedzenie wartwy gąbczastej kości, liczne nadłamania wobrębie kości długich i typowe dla osteoporozy deformacje trzonów kręgów z obniżeniem ich wymiaru pionowego. W pracy przedstawiamy dwuetapową metodę rehabiltacji stosowaną w osteoporozie wieku rozwojowego. Podstawową zasadą postępowania usprawniajacego w tych przypadkach stanowi stopniowe obciążanie kończyn dolnych w pozycji antygrawitacyjnej warunkującej docisk do powierzchni stawowych. Końcowym etapem rehabilitacji jest trening interwałowy na bieżni ruchomej.

  Streszczenie angielskie: Developmental age idiopathic osteoporosis is a rare metabolic disease, which pathomechanism is different from involutional osteoporosis. Its eitology still remains unknown. An onset of the disease is rapid, affecting previously healthy children of both sexes aged 3.5 - 15. A rapid loss of bone mass is especially remarkeble. Clinical picture of the disease includes pain localised initially in feet, then in thoraco-lumbar section of the vertebral column, gradually progressive deformation of the longitudinal axes of limbs, gait pathology and progressive depletion of a lower limb muscle strength. The onset of the disease is non-specific. Diagnosis is possible on the basis of roentgen imaging depicting rarefaction of cancellous layer of the bone, numerous infractions of long bones and typical for osteoporotic deformation of vertebral shafts with reduction of their vertical dimenstion. Current research presents twostaged method of rehabilitation applied in developmental age osteoporosis. The main principle of treatment is based on increasing axial load of lower limbs in antigravitational positon causing joint surfaces to be pushed together. Final stage of rehabilitation includes interval training on a moving track.


  4/8

  Tytuł oryginału: Wydolność wysiłkowa dzieci po kardiochirurgicznej korekcji wrodzonych wad serca - analiza wieloczynnikowa badań ergospirometrycznych. Rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Durmała Jacek
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 50 - Katowice, s.1-116, il., tab., bibliogr. 156 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/8

  Tytuł oryginału: Wydolność wysiłkowa dziewcząt z bocznym, piersiowym skrzywieniem kręgosłupa.
  Tytuł angielski: Exercise efficiency of girls with thoracic single-scoliosis.
  Autorzy: Durmała Jacek
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (4) s.10-13, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena wydolności wysiłkowej dziewcząt z idiopatycznym, piersiowym prawostronnym skrzywieniem bocznym kręgosłupa w wieku od 12. do 16. roku życia, leczonych zachowawczo metodą wg Dobosiewicz. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono u 21 dziewcząt w wieku od 12. do 16. roku życia (średni wiek 13,5 ń 1,37 roku) z rozpoznaną i leczoną zachowawczo skoliozą piersiową prawostronną. Kąt Cobba wynosił od 18ř do 55ř (średnio 32ř ń 10,4), a kąt rotacji osiowej kręgu szczytowego od 3ř do 27ř (średnio 11ř ń 16,5). Grupa kontrolna - 32 zdrowych dziewcząt (średni wiek 13,7 ń 1,49 roku). Przeprowadzono próby wysiłkowe na cykloergometrze, dokonując bezpośredniego pomiaru wymiany gazowej w trakcie wysiłku. Obciążenie wzrastało co 1 minutę o 15 Wat. Wentylacyjny próg beztlenowy wyznaczono za pomocą metody V-slope. Wyniki... Wydolność fizyczna dziewcząt z idiopatycznym, piersiowym prawostronnym skrzywieniem bocznym kręgosłupa leczonych zachowawczo metodą wg Dobosiewicz, jest prawidłowa.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the exercise efficiency in the group of grils (aged between 12-16 years) with idiopathic thoracic single-sclerosis conservatively treated using Dobosiewicz method. Material and methods. There were studied 21 girls with idiopathic scoliosis, aged between 12 and 16 years (mean age 13,5 ń 1,37 years) - Cobb's angle 18 - 55ř (mean 32ř ń 10,4); angle of axial rotation 3 - 27ř (mean 11ř ń 6,5). Control group - 32 healthy girls (mean age 13,7 ń 1,49 years). The exercise test was performed using cycle ergometer. The gas exchange parameters were recorded (direct method of measurement) during the exercise test with increasing load (15 waits every 1 minute). VAT were computed by V-slope method. Results... The exercise efficiency of the group of girls with idiopathic thoracic siggle-scoliosis conservatively treated using Dobosiewicz method is normal.


  6/8

  Tytuł oryginału: Ocena czynności mięśni oddechowych u młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.
  Tytuł angielski: The assessment of respiratory muscles strength in adolescents with scoliosis.
  Autorzy: Durmała Jacek, Tomalak Waldemar
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (4) s.14-17, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena funkcjonowania mięśni oddechowych u pacjentów z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa, leczonych zachowawczo metodą wg Dobosiewicz. Badania wykonano u 81 chorych ze skoliozą idiopatyczną. Wiek badanych wahał się od 7 do 17 lat (średni wiek 14,3 ń 2.3 roku). U 44 chorych rozpoznano skoliozę jednołukową, a u 37 skoliozę pierwotnie podwójną. Wykonywano badanie spirometryczne na aparacie firmy Jaeger model SpiroPro w celu określania pojemności życiowej płuc (zastosowano normę wg Zapletala). Następnie dokonywano pomiaru maksymalnego ciśnienia wdechowego (MIP) oraz maksymalnego ciśnienia wydechowego (MEP) za pomocą cyfrowego miernika MIP/MEP, zbudowanego na bazie przetwornika ciśnienia "Omega". Uzyskane wartości odnoszono do normy dla dzieci polskich (wg Tomalaka). Rejestrowane wartości średnie MIP/MEP mieściły się w zakresie normy. Analiza wykazała, że rejestrowane wartości MEP są nawet wyższe of normy. Przyczyn tego zjawiska należy się dopatrywać w fakcie ekstrapolacji normy w przypadku dzieci starszych oraz w wysokim poziomie wytrenowania badanych, u których prawadzona była intensywna kinezyterapia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the respiratory muscles strength in adolescents with idiopathic scoliosis conservatively treated using Dobosiewicz method. 81 adolescents (65 girls, 16 boys) aged 7 to 17 yrs (mean age 14,3 ń 2,3 years) with single-scoliosis (44 patients) and double-major scoliosis (37 patients) were studied. Vital capacity using SpiroPro (Jaeger) spirometer was measured and compared to Zapletal's reference values. Maximal static respiratory pressures using a portable, digital pressure meter were measured and evaluated according to W. Tomalak's recommendations for Polish children. The maximal static respiratory pressures in children wiht scoliosis were normal, and for MEP were evan higher than normal values, what can be related to age (the normal values for adolescents were extrapolated) and/or physical performance (the effect of rehabilitation).


  7/8

  Tytuł oryginału: Wpływ metody asymetrycznej mobilizacji tułowia na kształtowanie się kifozy piersiowej.
  Tytuł angielski: Influence of method of asymetric trunk mobilization on shoping of a thoracic kyphosis.
  Autorzy: Durmała Jacek, Dobosiewicz Krystyna, Jendrzejek Hanna
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.33-42, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Kliniczna analiza wpływu metody kinezyterapii skolioz wg Dobosiewicz na wielkość kifozy piersiowej u dzieci i młodzieży z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. Materiał i metoda: Przeprowadzono retrospektywną analizę 458 przypadków chorych z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. W 248 przypadkach stwierdzono skoliozy jednołukowe, a 210 - dwułukowe. W jednołukowych skoliozach średni kąt Cobba wynosił 34,8ř ń 18,1; w dwułukowych - w odcinku piersiowym 33,6ř ń 15,9, a w odcinku lędźwiowym 32ř ń 13,3. Plecy płaskie występowały u 152 dzieci (61,3 proc.) ze skoliozą jedołukową (kifoza -8ř do 27ř; średnia 15,2ř ń 8,7) i u 137 dzieci (65,2 proc.) ze skoliozą (kifoza -4ř do 27ř; średnia 18ř ń 7,8). Dalszej analizie poddano właśnie tę grupę dzieci. Były one leczone zachowawczo metodą asymetrycznych mobilizacji tułowia w pozycjach ściśle symetrycznych wg Dobosiewicz w warunkach szpitalnych. Średni czas hospitalizacji wynosił 10 ń 4 dni. Pomiary kifozy piersiowej wykonywane były przy przyjęciu wypisie. Wyniki i omówienie: W skoliozach jednołukowych wzrost kifozy piersiowej rejestrowano u 56,1 proc. chorych, średnio o 7ř ń 3,1. Zmniejszenie kifozy wystąpiło u 3,2 proc. badanych, średnio o 1,2ř ń 1,3. W skoliozach dwułukowych pogłębienie kifozy piersiowej obserwowano u 63,8 proc. leczonych dzieci, średnio o 5,6ř ń 2,9. W grupie tej odnotowano jeden przypadek zmniejszenia kifozy piersiowej o 3ř. Wniosek: Metoda kinezyterapii skolioz wg Dobosiewicz już ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the effects of kinesitherapy according to Dobosiewicz on thoracic kyphosis in patients with idiopathic scoliosis. Material and method: The study was conducted in 458 scoliotic patients aged 6-19 years (248 cases of single scolioses and 210 of double major scolioses). Mean Cobb angle was 34.8 ń 18.1ř in single scoliosis. Nean Cobb angle i double major scoliosis was 33.6 ń 15.9ř in the thoracic region, and 32 ń 13.3ř in the lumbar region. Flat back was found in 152 children (61.3 p.c.) with single scoliosis, their kyphosis ranging from -8ř to 27ř (15.2 ń 8.7ř), and in 137 children (65.2 p.c.) with double major scoliosis, their kyphosis ranging from -4ř to 27ř (18 ń 7.8ř). Patients were treated according to Dobosiewicz's technique of asymmetric trunk mobilisation in strictly symmetrical initial positions. Mean hospital's treatment duration was 20 ń 4 days. Kyphosis was evaluated at the beginning and at the end of the treatment priod. Results: Kyphosis increased in 56.1 p.c. of cases of single scoliosis in 63.8 p.c. of cases of double major scoliosis, both associated with flat back, mean improvement amounting to 7 ń 3.1ř and 5.6 ń 2.9ř, respectively. Thoracic kyphosis decreased in 3.2 p.c. and one case, respectively, mean change amounting to 4.2 ń 1.3ř, respectively. Conclusion: Dobosiewicz's method of a short-lasting conservartive treatment of scoliosis significantly increases thoracic kyphosis in children with progressive ...


  8/8

  Tytuł oryginału: Badanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych u dzieci z jednołukową skoliozą idiopatyczną.
  Tytuł angielski: Somatosensory evoked potentials in children with single idiopathic scoliosis.
  Autorzy: Flak Maria, Dobosiewicz Krystyna, Durmała Jacek, Jędrzejewska Anna, Jendrzejek Hanna, Czernicki Krzysztof, Dyner-Jama Irena
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.87-101, tab., bibliogr. 7 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Soamtosensoryczne potencjały wywołane (SEP) są nieinwazyjną metodą badania ośrodkowej drogi czuciowej. Mają zastosowanie w wykrywaniu zmian subklinicznych OUN. Cel pracy: Ocena ośrodkowej drogi czuciowej za pomocą somatosensorycznych potencjałów wywołanych z nerwów piszczelowych u dzieci, ze skoliozą idiopatyczną jednołukową piersiową prawostronną oraz piersiowo-lędźwiową lewo- i prawostronną. Materiał i metoda: U 63 dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa wykonano SEP-57 dziewcząt, 6 chłopców (w tym 40 ze skoliozą piersiową prawostronną, 16 ze skoliozą piersiowo-lędźwiową lewostronną i 7 ze skoliozą piersiowo-lędźwiową prawostronną). Wiek badanych 6-17 lat (śr. 12,6 ń 1,97 roku), wysokość ciała 128-176 cm (śr. 153 ń 11,26 cm). Grupę badaną podzielono w zależności od typu skoliozy oraz wielkości kąta skrzywienia wg Cobba. Grupa I - dzieci ze skrzywieniem piersiowym prawostronnym - 40 dzieci (39 dziewcząt, 1 chłopiec), śr. wiek 12,2 ń 1,97. Grupa II - skolioza piersiowo-lędźwiowa - 23 dzieci (18 dziewcząt, 5 chłopców), w tym 16 ze skoliozą lewostronną i 7 ze skoliozą prawostronną. Grupa A to 38 dzieci ze skrzywieniem którego kąt Cobba jest mniejszy niż 30ř (7ř- 29ř; śr. 17ř ń 7.24). Grupa B to 25 dzieci z kątem Cobba ň 30ř (30ř - 74ř; śr. 48ř ń 15,52). Grupę kontrolną stanowiło 40 dzieci w wieku 6 - 18 lat (śr. 14 ń 2,66 lat), 17 dziewcząt i 23 chłopców wysokość ciała 123 - 183 cm (śr. 160 ń 14,39 cm). W analizie wyników za normę uznano średnią grupy ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Somatosensory evoked potentials (SEP) are a non-invasive method of assessiong central sensory pathways. This method is used in detection of sub-clinical lesions of the central nervous system. Aim of study: Evaluation of central sensory pathways with somatosensory potentials evoked from tibial nerves in children with singl idiopathic scoliosis (IS): right thoracic, and left or right thoraco-lumbar. Material and method: A group of 63 children with IS was examined with SEP (6 boys and 57 girls). Among them, 40 sufferedd from right thoracic, 16 - left thoraco-lumbar and 7 - right thoraco-lumbar IS. They were aged 6-17 (12.6 ń 1.97 years), body height 128-176 cm (153.1 ń 11.26 cm). Children were classified according to the type of scoliosis and Cobb's angle. Group I - right thoracic IS (1 boy, 39 girls), mean age 12.2 ń 1.97 years. Group II - thoraco-lumbar IS (5 boys, 18 girls), including 16 left- and 7 right-sided IS. Group A - 38 children with Cobb's angle below 30ř (7ř-29ř; 17 ń 7.24ř). Group B - 25 children with Cobb's angle ň30ř-74ř; 48 ń 15.52ř). Control group included 40 children (23 boys, 17 girls) aged 6-18 years (14 ń 2.66 years), with body height 123-183 cm (160 ń 14.39 cm). SEP assessment was carried out in the EM7G Laboratory, Department of Rehabilitation. The results were expressed in own scale of payhology (normal value = mean value of control group ń 2.5 SD). N22, P37, N45 latencies and amplitudes N22-P37 interlatencies and lateral ...

  stosując format: