Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DUDZIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Częstość zespołu zaburzeń oddychania podczas snu u pacjentów kliniki otolaryngologii na podstawie badań pulsoksymetrycznych.
Tytuł angielski: Obstructive Sleep Apnea Syndrome among patients of Otorhinolaryngology Clinic on the basis of pulsoxymetry investigation.
Autorzy: Śrutwa Elżbieta, Kukwa Andrzej, Dudziec Katarzyna
Źródło: Sen 2002: 2 (2) s.61-63, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,662

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pulsoksymetrię można traktować jako badania przesiewowe w diagnostyce zaburzeń oddychania podczas snu (ZOPS). Celem pracy była ocena częstości zespołu ZOPS u pacjentów leczonych w klinice autorów z powodu upośledzenia drożności górnych dróg oddechowych. Materiał i metody. W latach 1999-2001 u 2380 pacjentów przed operacją rekonstrukcyjną z powodu zaburzonej drożności nosa przeprowadzono badaia pulsoksymetryczne, które wykonano za pomocą zestawu do pomiaru saturacji krwi i tętna ZOPS z wykorzystaniem napisanego to tego celu programu komputerowego. Wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników zespół ZOPS stwierdzono u 55 proc. pacjentów. Wnioski. Wyniki badań pulsoksymetrycznych przetwarzane komputerowo są dobrą metodą w diagnostyce przesiewowej sespołu ZOPS u pacjentów z upośledzeniem drożności górnych dróg oddechowych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Pulsoxymetry can be treated as screening examination to diagnose Sleep Apnea. The aim of this work was to show how often such problems appears amongpatients who are treated at our clinic because of broblems with upper airway obustruction. Material and methods. In the years 1999-2001, 2380 patients were examined; pulsoxymetry examinations done before the reconstructial operation because of problems with obstruction ofthe nose. The examination was done with the usage of a set used for measurement of blood sasturation and pulse with the help of a computer program specially written to this purpose. Results. On the basis of results achieved, it was stated that 55 p.c. of patients suffered from sleep apnea. Conclusions. Computer transformation of pulsoxymetry examination is a good method to diagnose Obstructive Sleep Apnea Syndrom among patients with disabled uppear airway obstruction.


  2/3

  Tytuł oryginału: Pulsoksymetria jako metoda badań przesiewowych zaburzeń oddychania podczas snu.
  Tytuł angielski: Pulsoxymetry as a scrining method of sleep respiratory disorder diagnosing.
  Autorzy: Kukwa Andrzej, Obarska Agnieszka, Dudziec Katarzyna, Hatliński Grzegorz J.
  Źródło: Sen 2002: 2 (2) s.73-77, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Według autorów zaburzenia oddychania podczas snu (ZOPS) są zjawiskiem dosyć powszechnym i obejmują około 5 proc. ogólnej populacji. Badania wykonane za pomocą "małej" i "dużej" polisomnografii są drogie oraz wymagają obecności wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego. Ponadto aparatura jest bardzo droga i niewiele instytucji medycznych stać na zakup więcej niż jednego urządzenia. Kilkuletnie badania kliniczne pozowliły na wprowadzenie modyfikacji do pulsoksymetrii, przede wszystkim poprzez wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i metod analizy danych pulsoksymetrycznych. Obecnie pulsoksymetria jako badanie przesiewowe wystarcza do stwierdzenia, czy występują ZOPS, a także pozawala na przybliżoną ocenę głębokości tych zaburzeń. Na jej podstawie można również orientacyjnie ocenić, czy zaburzenia oddychania mają podłoże na przykład pulmonologiczne. Wdrożenie pulsoksymetrii jako badania przesiewowego pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów oraz zwiększenie liczby badań diagnostycznych wykrywających ZOPS.

  Streszczenie angielskie: According to our investigations, sleep respiratory disorder is a quite common problem and it concerns about 5 p.c. of all population. The cost of the small and the large polysomnography is high and it requires highly qualified medical personnel. In addition, the equipment is very expensive and none of any instyitutions can afford to purchase more than one apparatus. Years of our clinical trials on that subject allowed us tio introduce some new modifications to pulsometric examination such as a new technological system and a new method of pulsoxymetric information analysis. At present moment pulsoxymetry is consider to be sufficient to diagnose sleep respiratory disorders, their approximate grade and to suspect pulmonological cause of sleep isorder in some cases. Introducing the pulsoxymetry as a screening test let us decrease the cost and increase the amount of examinations patients with sleep respiratory disorders.


  3/3

  Tytuł oryginału: Efekty operacyjnego leczenia chorych z umiarkowaną postacią zespołu snu z bezdechami.
  Tytuł angielski: The effects of operative treatment of patients with moderate form of OSAS.
  Autorzy: Kukwa Andrzej, Dudziec Katarzyna, Olędzka Iwona, Więcławska Małgorzata, Tulibacki Marek, Sarzyńska Maria
  Źródło: Sen 2002: 2 (3) s.91-93, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Leczenie chirurgiczne obwodowej postaci zespołu snu z bezdechami nadal budzi wiele emocji i kontrowersji. Materiał i metody. Autorzy przedstawiają efekty leczenia chirurgicznego 17 chorych z umiarkowaną postacią zespołu, leczonych w Klinice Otolaryngologicznej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie w latach 2001-2002. U leczonych pacjentów wskaźnik AHI wynosił 25-50/h, a spadki saturacji dochodziły do 80 proc. U wszystkich chorych przeprowadzono dwuetapowe leczenie operacyjne. Pierwszy etap miał na celu poszerzenie drogi oddechowej na poziomie nosa i nosogardła, zaś w drugim poszerzono drogę oddechową na poziomie gardła środkowego. Po każdym etapie wykonywano badania kontrolne, których wyniki przedstawiono w pracy. Wnioski. Przy indywidualnie dobranym sposobie postępowania chirurgicznego możliwe jest uzyskanie poprawy poziomu saturacji oraz zdecydowane obniżenie, a nawet normalizacja wskaźnika AHI, bez konieczności stosowania suplementacji oddychania przez używanie aparatu CPAP.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Surgical treatment of obstructive sleep apnea syndrom (OSAS) is still very controversial. Material and methods. The authors present the effects of surgical treatment in patients with moderate form of OSAS, who were treated at ENT Clinic of Czerniakowski Hospital in Warsaw in years 2001-2002. The value of AHI rate in those patients was 25-50/h and saturation drops were reaching 80 p.c. Two stages of operative treatment were performed in all patients. The first aimed at widening the upper airway at the level of nose and post nasal space. The second stage aimed at widening the upper airway at the level of oropharynx. The follow up examination were performed after every stage of treatment. Conclusion. The usage of individual methods of surgical procedure, causes saturation improvement and visible AHI rate debasement (even its normalization). These results are reached without application of breathing supplement through CPAP.

  stosując format: