Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DUDAREWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena wpływu czynników osobniczych na pomiar progu czucia wibracji - wyznaczenie norm dla osób zdrowych.
Tytuł angielski: Effects of individual features on the measurement of vibration perception thresholds: standard setting for healthy people.
Autorzy: Zamysłowska-Szmytke Ewa, Śliwińska-Kowalska Mariola, Szymczak Wiesław, Dudarewicz Adam
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.397-403, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Progi czucia wibracji u osób zdrowych mogą wykazywać istotne różnice zależne od czynników osobniczych i konstytucjonalnych, takich jak wiek, waga, wzrost, rasa i płeć, a także nałogów: jak palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu. Zmienne te nie zostały, jak dotąd, uwzględnione w opracowanych w Polsce normach progów czucia wibracji stosowanych dla celów lekarsko-orzeczniczych. Celem pracy było opracowanie modelu umożliwiającego oszacowanie wartości normatywnych progów czucia z uwzględnieniem różnic międzyosobniczych. Badaniem objęto 187 zdrowych osób, nienarażontych zawodowo na działanie wibracji. Progi czucia wibracji wyznaczono stiosując dwie metody badania: standardową stosowaną w Polsce oraz opracowaną w oparciu o Standard ISO 1309-1/2001. Różnice między metodami dotyczyły parametrów techniki badania (siła nacisku na końcówkę drgającą 1,2 N i 0,1 oraz średnica sondy 12 i 5 mm, odpowiednio w metodzie standardowej i zgodnej z ISO) oraz sposobu prezentowanych bodźców (metoda narastania bodźca i von. Bekesy) i ich częstotliwości. Na wysokość progów czucia istotny wpływ miały: wiek (w zakresie 63 - 250 Hz w metodzie standardowej oraz 4 - 250 Hz w metodzie zgodnej z ISO), masa ciała (w pełnym zakresie częstotliwości w metodzie standardowej oraz 4 - 125 w metodzie zgodnej z ISO), a także wzrostu (dla pojedynczych częstotliwości w obu metodach). Opracowano model wyznaczania progów czucia wibracji z uwzględnieniem wieku, wzrostu i masy ciałą badanego. Wyniki pracy wskazują, że cechy osobnicze i konstytucjonalne powinny być uwzględniane w interpretacji wyników badania wibracji przeprowadzanych dla celów orzecznictwa zawodowego.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna biometria miednicy płodu: opis fizjologicznej zmienności i wstępna ocena przydatności w diagnostyce przesiewowej aneuploidii.
  Tytuł angielski: Fetal pelvis ultrasound biometry: physiologic variability and preliminary evaluation of its value in the screening for fetal aneuploidy.
  Autorzy: Dudarewicz Lech, Wieczorek Marek, Kałużewski Bogdan
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.7-12, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Dokonanie ultrasonograficznych pomiarów miednicy płodu, scharakteryzowanie zakresów fizjologicznej zmienności poszczególnych parametrów i wstępna ocena przydatności biometrii miednicy w diagnostyce przesiewowej aneuploidii. Materiał: Grupa 334 ciężarnych pomiędzy 14 a 21 tygodniem ciąży, w tym 7 płodów z liczbowymi aberracjami chromosomowymi. Metodyka. Pomiary ultrasonograficzne kąta pomiędzy talerzami kości biodrowymi płodu, wymiaru międzykolcowego oraz długości talerzy. Wyniki. Oceniono wpływ ułożenia płodu oraz wieku ciążowego na wykonane pomiary oraz określono przedział zmienności fizjologicznej badanych parametrów. Stwierdzono znamienny wpływ ułożenia płodu na wynik pomiaru. Stwierdzono zwiększenie kąta talerzy i wymiaru międzykolcowego w grupie płodów z trisomią 21, ale mała liczebność płodów chorych nie pozwala na wyciągnięcie wniosków istotnych statystycznie.

  Streszczenie angielskie: Objective of the study: To define the optimal conditions for fetal pelvis ultrasound assessment and to calculate the range of physiologic variability of every parameter. Preliminary assessment of pelvic biometry value in the screening for fetal aneuploidy, by comparison of the aneuploid and healthy groups. Material. Group of 334 pregnant women between 14 and 21 weeks of gestation, including 7 fetuses with chromosomal aneuploides. Method. Ultrasound measurements of iliac wings angle, interspinal diameter and iliac wings length. Results. The influence of gestational age and fetal position upon the pelvic measurements was assessed. The range of physiologic variability of every parameter was calculated. Highly significant influence of fetal position on measurements was noticed, which makes drawing conclusions without noting fetal position invalid. Increase of iliac angle and interspinal diameter in the group of fetal trisomy 21 was noted, but scarcity of the aneuploidy group does not let to draw statistically significant conclusions.

  stosując format: