Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DUDA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/22

Tytuł oryginału: Przetoczenie krwi homologicznej a przeżycie chorych operowanych z powodu płaskonabłonkowego raka płuca.
Tytuł angielski: Homologous blood transfusion and survival after surgery in patients with squamous cell lung cancer.
Autorzy: Mizianty Marek, Kołodziejski Leszek, Duda Krzysztof
Opracowanie edytorskie: Kołodziej Jerzy (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.45-53, il., tab., bibliogr. 36 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena wpływu okołooperacyjnego przetoczenia krwi homologicznej (PKH) na przeżycie chorych na płaskonabłonkowego raka płuca po radykalnym leczeniu operacyjnym. Materiał i metodyka. U 126 kolejnych mężczyzn wykonano operacyjnie doszczętne, usuwając płat lub całe płuco z powodu płaskonabłonkowego raka płuca. Krew homologiczną podano 77 chorym (grupa T), u pozostałych 49 (grupa A) nie przetaczano krwi homologicznej. Chorych porównano pod względem cech klinicznych, czasu trwania operacji i utraty krwi. Prawdopodobieństwo przeżycia oceniono metodą Kaplana i Meiera. Do oceny czynników prognostycznych użyto jedno- i wieloczynnikowej analizy Coxa. Wyniki. Chorzy z grupy T byli młodsi, z mniejszą masą ciała i wyjściowo niższą liczbą leukocytów. Czas trwania operacji był u nich dłuższy, śródoperacyjna utrata krwi i pooperacyjny drenaż opłucnowy - większe, ponadto wymagali oni większej podaży płynów w dobie operacji. W obu badanych grupach ryzyko operacji (skala ASA) i zaawansowanie nowotworu (pTN) były podobne. W jednowymiarowej analizie wg Coxa znaleziono następujące istotne czynniki rokownicze: zaawansowanie nowotworu, przedoperacyjne obciążenie chorych (ASA III), czas trwania operacji i wielkość śródoperacyjnej utraty krwi. Wieloczynnikowa analiza Coxa potwierdziła istnienie niezależnych czynników rokowniczych: przedoperacyjnego obciążenia chorych (ASA III), zaawansowania nowotworu (pTN-IIIAř) i wielkości śródoperacyjnej utraty krwi. Nie wykazano istotnego wpływu ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. To determine the effect of perioperative homologous blood transfusion (HBT) on survival in patients with squamous-cell lung cancer (SqCLC) treated by means of radical surgery. Material and methods. 126 consecutive SqCLC male patients underwent radical lobectomy or pneumonectomy. These patients were divided into two groups: without (A = 49) and with HBT (T = 77). The following factors were compared in both groups: clinical features, surgery duration and blood loss. Survival was estimated by means of the Kaplan and Meier method. Cox uni- and multivariate analyses were used to estimate prognostic factors. Results. T - group patients were younger, of less body mass and lower leucocytosis. Surgery duration was longer, intraoperative blood loss and drainage greater. These patients needed more intravenous fluids on the day of surgery. In both groups preoperative risk factors (ASA index) and stage of cancer (pTN) were similar. The Cox univariate analysis indicated the following significant prognostic factors: stage of cancer, preoperative risk factors (ASA III), surgery duration and intraoperative blood loss. The Cox multivariate analysis demonstrated independ prognostic factors including preoperative risk factors (ASA III), stage of cancer (pTN = IIIAř) and intraoperative blood loss. HBT turned out not to be an independent prognostic factor. Conclusions. In SqCLC patients treated by means of radical surgery, prognosis depends on the following: preoperative ...


  2/22

  Tytuł oryginału: Porównanie cech klinicznych i wyników leczenia operacyjnego chorych na płaskonabłonkowego raka płuca przed i po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych.
  Tytuł angielski: Comparison of clinical characteristics and results of surgical treatment in patients with squamous cell lung cancer before and after introducing of modern diagnostic methods.
  Autorzy: Kołodziejski Leszek, Dyczek Sonia, Duda Krzysztof, Góralczyk Jerzy
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.113-125, il., tab., bibliogr. 49 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Porównanie cech klinicznych i wyników leczenia operacyjnego chorych na płaskonabłonkowego raka płuca (PRP) przed i po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych: tomografii komputerowej i ultrasonografii. Materiał i metodyka. W latach 1956-1996 operowano 1094 chorych (841 operowanych doszczętnie) z powodu PRP. Porównano cechy kliniczne, zaawansowanie raka oraz krzywe przeżycia 930 chorych operowanych przed (grupa A) i 164 chorych po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych (grupa B). Do obliczeń użyto programu STATISTICA Pl. 5.1. Wyniki. Chorych z grupy B cechowały średnio: starszy o 3 lata wiek, wyższa o 3 kg masy ciała, wyższy o 1 Body Mass Index (BMI) i dłuższy o 2 lata okres palenia. Nie uległa zmianie najczęstsza: długość wywiadu chorobowego (4 mies.) i obserwacji ambulatoryjnej 91 mies.) oraz średnia wykrytych guzów (5 cm). Tylko pobyt przedoperacyjny w szpitalu uległ skróceniu o tydzień. Ocena zaawansowania PRP na podstawie badania rtg powodowała zawyżanie odsetka chorych w IIIř, a ocena na podstawie KT - zaniżanie tego odsetka w stosunku do oceny histologicznej pTNM. Obserwowano obniżenie odsetka próbnych torakotomii z 24 do 15 proc. w grupie B oraz spadek śmiertelności szpitalnej z 7 do 5 proc. Długość całkowitego przeżycia pooperacyjnego uległa wydłużeniu w grupie B. Wnioski. Wprowadzenie nowoczesnych badań obrazowych wpłynęło na poprawę dokładności oceny zaawansowania PRP z czym wiąże się spadek odsetka próbnych torakotomii i wydłużenie czasu ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Comparison of clinical characteristics and surgical treatment results in squamous cell lung cancer (SqCLC) patients before and following the introduction of modern diagnostic methods (MDM): CT and USG. Material and methods. The study group comprised 1094 SqCLC patients undergoing surgery (841 radical resections) during the years 1956-1996. We compared clinical features, stage of cancer and overall survival for both groups: A (930 patients) and B (164 patients) before and following the introduction of MDM. The STATISTICA PL 5.1 program was used. results. B group patients were 3 years older, presented with a larger body mass (by 3 kg) and body mass index (by 1) and smoked cigarettes for a period of 2 years longer. Their anamnesis period and prehospital observation didn't change (median 4 months and 1 month, respectively). The dimeter of the detected tumour also remained unchanged (5 cm). Only preoperative hospitalization shortened by 1 week. In comparison to the pathological evaluation (pTNM) the radiological-based assessment (group A) overestimated IIIř patient ratios, whereas the CT-based assessment (group B) underestimated IIIř. The ratio of exploratory thoracotomies (from 24 to 15 p.c.), and hospital mortality decreased (from 7 to 5 p.c.). The overall survival improved. Conclusions. The MDM introduction improved diagnotic accuracy, which resulted in: a decrease in exploratory thoractomy ratios and improvement in overall survival. Unfortunately, ...


  3/22

  Tytuł oryginału: Losy doktora Ryszarda Rodzińskiego (1890-1938) i jego rodziny.
  Tytuł angielski: The history of Dr. Ryszard Rodziński and his family.
  Autorzy: Duda Krzysztof, Kubisz Agnieszka
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.37-40, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Rodziński
 • Ryszard 1890-1938


  4/22

  Tytuł oryginału: Hipomagnezemia u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych żołądka oraz jelita grubego.
  Tytuł angielski: Hypomagnesemia after stomach and bowel cancer surgery.
  Autorzy: Machowska Barbara, Duda Krzysztof
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.172-177, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono prospektywne badania magnezemii i bilansu magnezu u 67 chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych żołądka (22 osoby) i jelita grubego (45 osób). Chorych podzielono na trzy grupy: -NORMO (20 chorych u których, u których stężenie Mg w surowicy utzrymywało się w granicach normy tj. 0,69 - 1,05 mmol l**-1), -HYPO (22 chorych u których co najmniej w jednej dobie stężenie Mg w surowicy obniżyło sie poniżej norm), -MAG iv (25 chorych, którym w dobie operacji i przez cztery dni po operacji, podawano dożylnie po 2 mmol Mg na każde 500 ml przetoczonych płynów). W pierwszej dobie po operacji, w grupach NORMO i HYPO nastąpił spadek stężenia Mg w surowicy, które w grupie NORMO utrzymywało się jescze w granicach normy. W grupie HYPO stężenie Mg obniżyło się poniżej normy i do końca prowadzonego badania (to znaczy do 4 doby po operacji) nie podnosiło sie powyżej jej dolnej granicy. W grupie MAG iv wahania stężenia Mg w surowicy w kolejnych dobach były ninimalne i utrzymywały sie w granicach normy przez cały czas badania. Analiza bilansu magnezu w okresie pooperacyjnym wykazała, że jedynie w grupie MAG iv był on dodatni w dobach: 0 i 1. W grupach NORMO i HYPO przez czały czas występował bilans ujemny, najsilniej wyrażony w dobach 2,3 i 4. Dożylna podaż Mg zmodyfikowała wyraźnie bilans, ale nie zniosła jego ujemnego kierunku w 3 dobie pooperacyjnej. W grupie HYPO stwierdzono znaczniejsze niż w grupie NORMO obniżenie stężenia Ca w surowicy. Hipomagnezemia ...

  Streszczenie angielskie: This is an open-label, prospective study, in which postoperative magnesium, potasium and calcium serum concentration was repeatedly measured in sixty-two adult patients, both sexes, schoulded for stomach and colon cancer surgery. Patients were divided in three groups: NORMO - 20 patients, in whom postoperative Mg2+ concentration remained within reference limits (0.69 - 1.05 mmol l-1), HYPO - 22 patients, in whom postoperative Mg2+ concentration was found to be at least for one day below above mentioned reference limits; MAG iv - 25 patients, receiving additional 2 mmol Mg2+ per each 500 on intravenous fliuds. Mg2+ concentration decreased after surgery in NORMO and HYPO groups; hoever, it remained within reference limits in the NORMO group, while in the HYPO group remained below lower reference limit for four consecutive days. Changes of Mg2+ concentration in the MAG iv group were minimal with positive Mg2+ balance during during first two days after surgery. In contrast, patients of other two groups showeg significantly negative Mg2+ balance throught all study. Also those receiving Mg2+ supplementation expressed negative Mg2+ balance on the 3rd day. Patients of the HYPO grpoup had lower calcium concentration, higher heart rate, more frequent arrythmias and neurological disturbances. We also observed normalisation of peristalsis. Magnesium-supplementation patients had lower body temperature. We conclude that the positive period after abdominal cancer surgery may be ...


  5/22

  Tytuł oryginału: Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek - obraz kliniczny oraz główne problemy diagnostyczne i terapeutyczne u dzieci.
  Tytuł angielski: Acute pyelonephritis - clinical picture and the main diagnostic and therapeutic problems in children.
  Autorzy: Pacanowska Beata, Jarmoliński Tomasz, Zimoń Tomasz, Dudarenko Grażyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.261-264, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza obrazu klinicznego choroby oraz postępowania diagnostycznego i leczniczego u dzieci z ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek (OOZN) pod kątem podstawowych problemów wpływających na jakość i efektywność opieki medycznej. Badadniu poddno 41 chorych w wieku od 3 tygodni do 17 lat i 4 miesięcy, hospitalizowanych w 2000 r. z powodu OOZN na Oddziale Nefrologii SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie. Analizowano: dane epidemiologiczno-demograficzne, informacje z wywiadu, stan kliniczny w chwili hospitalizacji, wyniki badań dodatkowych, obraz nerek w badaniu USG, przebiegi leczenia, wyniki dalszej diagnostyki obrazowej i przebieg opieki poradnianej. Pomimo typowego obrazu klinicznego zarówno postępowanie diagnostyczne jak i lecznicze u badanych chorych odbiegało od przyjętych standardów. Za podstawowe problemy uznano: opóźnienie skierowania do opieki specjalistycznej przez lekarza rodzinnego, błędne rozpoznanie wstępne lub brak dokładnego umiejscowienia ZUM, a co za tym idzie, niewłaściwy sposób leczenia, małą dostępność podstawowych badań układu moczowego w lecznictwie ambulatoryjnym i nieprzestrzeganie przez rodziców wskazań lekarskich po wypisaniu dziecka ze szpitala. Ze względu na to, iż nefropatia odpływowa i zaporowa, których pierwszym objawem jest najczęściej ZUM, stanowią wciąż jedną z głównych przyczyn przewlekłej niewydolności nerek u dzieci z Polsce, zwrócono szczególną uwagę na konieczność starannego kształcenia lekarzy rodzinnych w zakresie rozpoznawania, lecznie rozpoznawania, leczenia i organizacji opieki nad dziećmi z ZUM, jak również stałego zwiększenia dostępności placówek specjalistycznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the main clinical and organising difficulties affecting quality and efficacy of medical care in children with acute pyelonephritis (AP). 41 children aged 3 wk - 17 yr 4 mo hospitalized for AP at the Department of Nephrology, District Children's Hospital, Szczecin, Poland in 2000 were investigated. Epidemiologic and demographic data, hostory, clinical presentation, auxiliary investigations, treatment and ambulatory follow-up were analysed. Instead of typical clinical picture neither diagnostic management nor the therapy fulfilled accepted standards. The main problems found were: delay of referral to hospital by primary care doctor, misdiagnosis or inaccurate primary diagnosis followed by insufficient treatment, difficulties with performing simple ambulatory tests (urinalysis, urine culture, ultrasonography) before hospitalisation and lack of co-operation between parents and nephrological outpatient clinic after discharge. For reflux and obstructive nephropathy, often presenting as urinary tract infection, are still the main cause of chronic renal failure in children in Poland the special attention was paid to necessity of through education of family doctors in the subject of management of such cases as well as improvement of accessibility to specialistic care.


  6/22

  Tytuł oryginału: Ocena właściwości biopolimeru Chirulen na podstawie zmian budowy molekularnej i nadcząsteczkowej, wywołanych odkształceniem plastycznym i sterylizacją radiacyjną.
  Tytuł angielski: Evaluation of Chirulen biopolymer properties basing on molecular and supermolecular structure changes caused by plastic strain and radiation sterilization.
  Autorzy: Cybo Jerzy, Czaja Krystyna aut., Duda Piotr, Sudoł Marek, Okrajni Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.301-307, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę oddziaływania odkształcenia plastycznego, sterylizacji wiązką elektronów i łącznego wpływu obu czynników zewnętrznych na zmianę charakterystyki molekularnej i nadcząsteczkowej biopolimeru Chirulenu, który jest stosowany do wyrobu panewek endoprotez Wellera. Wykazano, jak się zmienia w wyniku tych oddziaływań masa molowa wagowo średnia, zróżnicowanie wielkości makrocząstek, udział fazy krystalicznej oraz stopień uporządkowania wewnętrznej budowy polimeru. W kontekście tych zmian przedstawiono skutki, których doznał materiał panewek w zakresie twardości, modułu sprężystości i podatności polimeru na odkształcenia nietrwałe. Sformułowano zarazem wnioski odnośnie potencjalnych zachowań biopolimeru podczas eksploatacji endoprotezy, jeśli wystąpią opisywane oddziaływania i towarzysząca im modyfikacja struktury wewnętrznej.

  Streszczenie angielskie: The paper presents an analysis of the effect of plastic strain and sterilization treatment by an electron beam as well as the joint effect of both of the two external factors on the change of molecular and supermolecular characteristics of the Chirulen biopolymer which is used for the production of Weller endoprosthesis cups. It has been shown how, due to these influences, the weighted mean molar mass, differentiation of macromolecule sizes, crystalline phase fraction and the degree of order of polymer internal structure are changing. In terms of such changes the effects on the cup material are presented connected with hardness, the modulus of elasticity and polymer susceptibility to undurable deformations. Simultaneously, conclusions were formed concerning possible biopolymer behaviors during endoprosthesis service if the described effects and accompanying modification of the internal structure occur.


  7/22

  Tytuł oryginału: Przedłużony ból wieńcowy z uniesieniem odcinka ST w EKG i gorączka. Leczyć fibrynolitycznie czy myśleć o zapaleniu mięśnia sercowego. Dylemat lekarza dyżurngeo sali "R".
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic problems in prolonged chest pain with ST segment elevation - a case report.
  Autorzy: Achremczyk Piotr, Janiec Anna, Duda Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Wrabec Krzysztof (koment.), Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.629-635, il., tab., bibliogr. 14 poz. + bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiliśmy przypadek OZMS u 38-letniego mężczyzny z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej, imitujący w przebiegu klinicznym, elektrokardiograficznym i echokardiograficznym ostry MI. Ze względu na udowodnione korzyści wynikajce z zastosowania terapii fibrynolitycznej w przypadku MI oraz znanego ryzyka powikłań krwotowcznych tego leczenia zaistniała pilna konieczność postawienia ostatecznego rozpoznania w warunkach dyżuru przez lekarza w sali "R". Słuszność decyzji o rozpoznaniu OZMS została potwierdzona w trakcie hospitalizacji. Niniejszy opis przypadku ilustruje trudności, jakie może napotkać lekarz dyżurny w sali "R".

  Streszczenie angielskie: A case of a 38-year-old male with wseveral cardiovascular risk factors who was admitted to our CCU due to typical symptoms of acute myocardial infarction, is presented. The baseline ECG showed ST segment elevation and echocardiography - wall motion abnormalities. Based on the pattern of ST seagment elevation and prolonged fever the initial diagnosis of myocarditis/pericarditis was established and the patient did not receive thrombolytic treatment. Laboratory tests confirmed the diagnosis.


  8/22

  Tytuł oryginału: Preliminary study of external itneratrial muscle fascicles.
  Autorzy: Kozłowski Dariusz, Kamiński Rafał, Piwko Grzegorz, Gawrysiak Marcin, Owerczuk Adam, Piszczatowska Grażyna, Budrejko Szymon, Kozłowska Magdalena, Duda Barbara, Grzybiak Marek
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.97-101, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The atria are highly complex multidimensional structures composed of a heterogenous branching network of subendocardial muscular bundles. The relief of the inner part of the right atrium includes the crista terminalis as well as multiple pectinate muscles that bridge the thinner atrial free walls and appendages. However, a handful of studies have focused attention on the role of the naturally occurring complexities of the atrial subendocardial muscle structures in the mechanisms of cardiac arrhythmias. In accordance with the facts mentioned above, it was decided to examine the morphology and topography of the external interatrial junctions and related structures in order to define the possible anatomical basis of impulse propagation in focal atrial fibrillation. Research was conducted on material consisting of 15 human hearts of both sexes (female - 6, male - 9) from 18 to 82 years of age. In addition we were concerned, on the basis of the history and electrocardiograph tracings, that none of the patients had shown focal and non-focal type of atrial fibrillation. The classic macroscopic methods of anatomical evaluation were used. The walls of the atria were prepared via a stereoscopic microscope, the pericardium and fatty tissue were eliminated from the surface of the atria, visualising muscle fibres linking both of the atria, and the beginnings and the endpoints of fascicles in the right and left atrium were estimated. The structure, large muscle bundle, was present in all examined hearts. The muscle fascicle was descending from the anterior wall of the right atrium just below the orifice of the superior vena cava. The fascicle...


  9/22

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu czynników osobniczych na pomiar progu czucia wibracji - wyznaczenie norm dla osób zdrowych.
  Tytuł angielski: Effects of individual features on the measurement of vibration perception thresholds: standard setting for healthy people.
  Autorzy: Zamysłowska-Szmytke Ewa, Śliwińska-Kowalska Mariola, Szymczak Wiesław, Dudarewicz Adam
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.397-403, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Progi czucia wibracji u osób zdrowych mogą wykazywać istotne różnice zależne od czynników osobniczych i konstytucjonalnych, takich jak wiek, waga, wzrost, rasa i płeć, a także nałogów: jak palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu. Zmienne te nie zostały, jak dotąd, uwzględnione w opracowanych w Polsce normach progów czucia wibracji stosowanych dla celów lekarsko-orzeczniczych. Celem pracy było opracowanie modelu umożliwiającego oszacowanie wartości normatywnych progów czucia z uwzględnieniem różnic międzyosobniczych. Badaniem objęto 187 zdrowych osób, nienarażontych zawodowo na działanie wibracji. Progi czucia wibracji wyznaczono stiosując dwie metody badania: standardową stosowaną w Polsce oraz opracowaną w oparciu o Standard ISO 1309-1/2001. Różnice między metodami dotyczyły parametrów techniki badania (siła nacisku na końcówkę drgającą 1,2 N i 0,1 oraz średnica sondy 12 i 5 mm, odpowiednio w metodzie standardowej i zgodnej z ISO) oraz sposobu prezentowanych bodźców (metoda narastania bodźca i von. Bekesy) i ich częstotliwości. Na wysokość progów czucia istotny wpływ miały: wiek (w zakresie 63 - 250 Hz w metodzie standardowej oraz 4 - 250 Hz w metodzie zgodnej z ISO), masa ciała (w pełnym zakresie częstotliwości w metodzie standardowej oraz 4 - 125 w metodzie zgodnej z ISO), a także wzrostu (dla pojedynczych częstotliwości w obu metodach). Opracowano model wyznaczania progów czucia wibracji z uwzględnieniem wieku, wzrostu i masy ciałą badanego. Wyniki pracy wskazują, że cechy osobnicze i konstytucjonalne powinny być uwzględniane w interpretacji wyników badania wibracji przeprowadzanych dla celów orzecznictwa zawodowego.


  10/22

  Tytuł oryginału: Wentrikulostomia endoskopowa komory III u dorosłych. Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Endoscopic ventriculostomy of third ventricle in adults. Own experiences.
  Autorzy: Kwiek Stanisław, Mandera Marek, Bażowski Piotr, Luszawski Jerzy, Duda Izabela, Wolwender Adam, Zymon-Zagórska Anna, Grzybowska Konstancja
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.723-734, il. tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Znikoma liczba publikacji w literaturze polskiej na temat metody neuroendoskopowej w leczeniu wodogłowia oraz przewaga opracowań dotyczących grup dziecięcych i mieszanych w literaturze anglojęzycznej skłoniły autorów do przedstawienia doświadczeń własnych w leczeniu tą metodą chorych dorosłych. Autorzy przedstawiają wyniki leczenia metodą endoskopowej wentrikulostomii komory III mózgu (ETV), analizują jej skuteczność i przydatność, rozpatrują przyczyny niepowodzeń i powikłania w grupie pacjentów dorosłych. ETV wykonano u 20 chorych w wieku powyżej 18 r.ż. w okresie prawie dwuletnim, przy czym pierwszy zabieg przeprowadzono we wrześniu 1999 r. U 13-tu pacjentów (65 proc. grupy) przyczyną wodogłowia był nowotworowy proces ekspansywny w okolicy dróg płynowych. U 3 chorych przyczyną wodogłowia było zwężenie wodociągu rozpoznane w wieku dorosłym, u dalszych 3 torbiel pajęczynówki nadsiodłowa lub okolicy tylnej komory III mózgu, a w ostatnim przypadku torbiel koloidowa komory III. Ocena wyników leczenia polegała na zastosowaniu kryterium klinicznego i radiologicznego. Stwierdzono 90 proc. skuteczność metody ETV wg kryterium klinicznego i 88 proc. stosując kryterium radiologiczne, przy stosunkowo niewielkiej liczbie powikłań o znikomej wadze klinicznej. Autorzy wysoko oceniają przydatność metody w leczeniu wodogłowia w wieku dorosłym, zwłaszcza w przypadkach wodogłowia powodowanego uciskiem dróg płynowych przez proces ekspansywny lub przy współistnieniu torbieli pajęczynówki okolicy komory III.


  11/22

  Tytuł oryginału: Ekspresja cytokin i rola reaktywnych form tlenu w uszkodzeniu wywołanym ischemią-reperfuzją w śluzówce żołądka szczura : praca doktorska
  Autorzy: Duda-Chodak Aleksandra, Konturek Stanisław J. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Fizjologii w Krakowie
  Źródło: 2002, [2], 97 k. : il., tab., bibliogr. 166 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19756

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  12/22

  Tytuł oryginału: Wpływ znieczulenia ogólnego na odkształcalność erytrocytów u chorych operowanych w trybie planowym i ostrym : praca doktorska
  Autorzy: Duda-Król Wiesława Barbara, Polubiec Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, III Klinika Chorób Wewnętrznych w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 72 k. : il., tab., bibliogr. 89 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19855

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/22

  Tytuł oryginału: Rola białek czynnika powierzchniowego w patogenezie zespołu ostrej niewydolności oddechowej.
  Tytuł angielski: Place of surfactant proteins in pathogenesis of adult respiratory distress syndrome.
  Autorzy: Gach Marcin, Duda Krzysztof
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.281-284, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/22

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu płci na wybrane składowe układu antyoksydacyjnego i gospodarki lipidowej osób w wieku podeszłym z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Analysis of the influence of sex on selected components of the antioxidant system and lipid profile of elderly people with myocardial ischaemic disease.
  Autorzy: Duda Grażyna, Maruszewska Małgorzata, Jóźwiak Andrzej, Chmielewski Zbigniew, Korybalska Katarzyna, Wieczorowska-Tobis Katarzyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.25-29, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. W procesie starzenia się organizmu człowieka w wielu stanach chorobowych dochodzi do osłabienia aktywności układu antyoksydacyjnego. Celem badań była analiza wpływu płci na profil lipidowy i aktywność wybranych składowych układu antyoksydacyjnego u pacjentów w wieku podeszłym z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego. Materiał i metody. Badaniami objęto 32 osoby w wieku podeszłym, w tym 19 kobiet (średnia wieku 74,2 ń 7,9 lat) i 13 mężczyzn (średnia wieku 75,5 ń 7,9 lat) leczonych z powodu choroby wieńcowej. U wszystkich badanych zmierzono stężenie witamin A, E, C i á-karotenu oraz peroksydazy glutationowej i katalazy w surowicy krwi, jak i glutationu w krwinkach czerwonych. Ponadto zanalizowano profil lipidowy. Wyniki. Stwierdzono korzystniejszy profil lipidowy u mężczyzn w stosunku do kobiet (cholesterol całkowity: 198 ń 38 mg/dl vs. 242 ń 62 mg/dl, LDL-cholesterol: 121 ń 34 vs. 170 ń 55 mg/dl). Nie wykazano takiej zależności w odniesieniu do badanych składowych układu antyoksydacyjnego. Odwrotnie, nawet stężenie á-karotenu było niższe u mężczyzn niż u kobiet (39,6 ń 26,9 ćg/dl vs 59,9 ń 41,6 ćg/dl, p = 0,06), jak również zwraca uwagę wyższy odsetek mężczyzn w stosunku do kobiet, których stężenia á-karotenu i witamny E były poniżej wartości referencyjnych (odpowiednio: 38,5 proc. vs. 15.8 proc. oraz 46,1 proc. vs.31,6 proc.). Wniosek. Obserwowane tendencje sugerują wpływ płci na podstawowe parametry profilu lipidowego. Wydaje się, że niskie wartości witamin antyoksydacyjnych u badanych mężczyzn mogą świadczyć o nieprawidłowościach ...


  15/22

  Tytuł oryginału: Study on the applicability of gas chromatography and spectrophotometry for the evaluation of carboxyhemoglobin in autopsy blood in the course of putrefaction.
  Tytuł polski: Badania nad przydatnością chromatografii gazowej i spektrofotometrii do oceny zawartości hemoglobiny tlenkowęglowej we krwi sekcyjnej w toku jej przemian gnilnych.
  Autorzy: Kłys Małgorzata, Klementowicz Wiesława, Gomułka Ewa, Duda Urszula
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.53-64, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny porównawczej oznaczeń karboksyhemoglobiny (COHb) we krwi przy pomocy chromatografii gazowej z metanizerem jako katalizatorem przekształceń tlenku węgla w metan (CO/CH4) oraz metody spektrofotometrycznej jako metody odniesienia. Analiza wykonana dla 59 próbek krwi sekcyjnej pobranej w przypadkach podejrzenia zatrucia śmiertelnego tlenkiem węgla, przechowywanych w lodówce od 1 dnia do 245 dni wykazała negatywny wpływ przekształceń gnilnych na wartości COHb, otrzymanych metodą spektrofotometryczną. Oprócz oceny COHb wykonano spektrofotometrycznie oznaczenia methemoglobiny (MetHb) oraz sulfhemoglobiny (SulfHb) w tych próbach krwi, a ich wzrastające zawartości wskazywały na nasilenie procesów gnilnych. zawartość COHb, MetHb i SulfHb oznaczone w próbkach krwi, przechowywane w warunkach tlenowych i beztlenowych przez 170 dni w toku realizacji podjętego eksperymentu wykazywały różnice, wynikające z warunków przechowywania.

  Streszczenie angielskie: A comparative evaluation of carboxyhemoglobin (COHb) in autopsy blood by gas chromatography combined with a methanizer catalysing carbon monoxide conversion to methane (CO/CO4) and by spectrophotometry used as a reference method was performed. Samples of autopsy blood (n=59) taken from subjects suspected of having been fatally poisoned with carbon monoxide were analysed. These samples, stored in a refrigerator from 1 to 245 days, showed a negative effect of decomposition changes on COHb value recorded spectrophotometrically. Apart from evaluation of COHb, spectrophotometry was used for the determination of methemoglobin (MetHb) and sulfhemoglobin (SulfHb) (in those blood samples) and their increasing contens indicated the intensification of decompsition. The contents of COHb, MetHb and SulfHb determined in 36 blood samples, stored in aerobic and anaerobic conditions for 170 days in the course of the experiment, showed differences due to the storage conditions.


  16/22

  Tytuł oryginału: Effect of different muscle shortening velocities during prolonged incremental cycling exercise on the plasma growth hormone, insulin, glucose, glucagon, cortisol, leptin and lactate concentrations.
  Autorzy: Żołądź J. A., Duda K., Konturek S[tanisław] J., Śliwowski Z., Pawlik T., Majerczak J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.409-422, il., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Strenuous exercise was reported to involve the alteration in the release of some "stress" hormones such as growth hormone (GH), cortisol, catecholamines and appropriate adjustment of energy metabolism but the relative contribution of these hormones to metabolic response, to cycling exercise performed at different muscle shortening velocities, has not been clarified. Aims: The purpose of this experimet was to assess the effect of applying different pedalling rates during a prolonged incremental cycling exercise test on the changes in the plasma levels of growth hormone, cortisol, insulin, glucagon and leptin in humans. Material and methods: Fifteen healthy non-smoking men (means ń SD: age 22.9 ń 2.4 years; body mass 71.9 ń 8.2 kg; height 178 ń 6 cm; with VO2max of 3.896 ń 0.544 1 min**-1), assessed in laboratory tests, were subjects in this study. The subjects performed in two different days a prolonged incremental exercise tests at two different pedalling rates, one of them at 60 and another at 120 rev min**-1. During this tests the power output has increased by 30 W every 6 minutes. The tests were stopped when the subject reached about 70 p.c. ogf the VO2max. Results and conclusions: We have found that choosing slow or fast pedaliing rates (60 or 120 rey min **1), while generating the same external mechanical power output, had no effect on the pattern of changes in plasma cortisol, insulin, glucagon glucose and leptin concentrations. But, generation of the same external mechanical power output at ...


  17/22

  Tytuł oryginału: 8 -izo-prostaglandyna FR2ŕ - nowy wskaźnik peroksydacji lipidów.
  Tytuł angielski: 8-iso- prostaglandin F2ŕ - new marker of lipid peroxidation.
  Autorzy: Lampka Magdalena, Kopczyńska Ewa, Jagodzińska Małgorzata, Torliński Lech, Duda Monika
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.69-83, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Produkty peroksydacji lipidów znalazły szerokie zastosowanie jako wskaźnik równowagi proantyoksydacyjnej ustroju. Wiele powszechnie stosowanych metod oznaczania produktów peroksydacji lipidów charakeryzuje się jednak małą swoistością i dokładnością. Duże zainteresowanie w piśmiennictwie ostatnich lat wzbudziły związki, nazywane izoprostanami, powstajace podczas nieenzymatycznej peroksydacji kwasu arachidonowego, katalizowanej przez wolne rodniki. Izoprostany są izomerami prostoglandym, od których różnią się orientacją cis łańcuchów bocznych podstawionych do pierścienia cyklopentanowego. Jednym z najczęściej oznaczanych izoprostanów jest 8-izo-prostaglandyna F2ŕ (8-izo-PGF2ŕ), należaca do rodziny izomerów prostaglandyny F2ŕ, nazywanych F2-izoprostanami. 8-izo-prostaglandyna F2ŕ jest jednym z izoprostanów o największej aktywności biologicznej. Wywiera ona działanie naczynioskurczowe, mitogenne oraz może modulować funkcje płytek krwi. Badania kliniczne wykazały wzmożoną syntezę izoprostanów w przebiegu wielu schorzeń, których patogeneza związana jest z występowaniem stresu oksydacyjnego. Wzrost stężenia izoprostanów w surowicy krwi lub zwiększone ich wydalanie z moczem obserwowano również u osób z czynnikami ryzyka miażdżycy, takimi jak: hipercholesterolemia, hiperhomocysteinemia, palenie papierosów i cukrzyca. Pewnym ograniczeniem w wykorzystaniu 8-izo-prostaglandyny F2ŕ do oceny nasilenia peroksydacji lipidów jest kosztowna metoda oznaczania izoprostanów - chromatografia gazowa sprzężona z spektrometrią masową. Zastąpienie tej metody badaniami immunochemicznymi może prowadzić do powszechnego stosowania izoprostantów jako wskaźników peroksydacji lipidów in vivo.

  Streszczenie angielskie: Lipid peroxidation products are useful as markers of proantioxidant balance in the human body. Most of the traditional methods used to measure lipid peroxidation are non specific and inaccurate. Isoprostanes are a recently describes class of compounds derived from nonenzymatic free radical - catalysed peroxidation of arachidonic acid. Isoprostanes are isomeric forms of conventional prostaglandins from which they differ by the cis orientation of their side chains at the cyclopentane ring. 8-iso-prostaglandin F2ŕ (8-iso-PGF2ŕ) is a major isoprostane of novel famili of prostoglandin F2ŕ isomeres called F2-isoprostanes. It possesses potent biological activity; causes vasoconstriction, induces mitogenesis and may modulate platelet functions. Clinical data indicate an increased level of isoprostanes biosynthesis in certain diseases related to oxidant stress. The level of isoprostanes has also been shown to be increased in biological fluids in cases with risk factors for atherosclerosis such as: hypercholesterolemia, hyperhomocysteinemia, cigarette smoking and diabetes. A drawback of the quantification of 8-iso-PGF2ŕ as a lipid peroxidation marker is the expensive method for measurement of isoprostanes: gas chromatography/mass spectrometry. The development of immunoassay methods for the measurement of isoprostanes may lead to an expansion of the use of these compounds to assess lipid peroxidation in vivo.


  18/22

  Tytuł oryginału: Porównanie wartości diagnostycznej badań sporologicznych i oznaczania stężenia amanityny w wykrywaniu zatruć muchomorami cytotoksycznymi.
  Tytuł angielski: The comparison of diagnostic utility of sporology test and determination of amanitin carred out for diagnosing amanita phalloides poisioning.
  Autorzy: Tomasik Przemysław J., Duda Elżbieta, Sztefko Krystyna
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.111-119, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zatrucia grzybami muchomorem sromotnikowym (Amantia phalloides), wiosennym (a. verna) oraz jadowitym (A. virosa) stanowią poważny problem w Polsce. Wczesne wdrożenie odpowiedniego schematu leczenia minimalizuje ryzyko zgonu lub ciężkiego przebiegu zatrucia. Dlatego tak ważne jest potwierdzenie lub wykluczenie zatrucia tymi grzybami zanim dojdzie do uszkodzeń narządów. Celem pracy było porównanie przydatności badań sporologicznych i oznaczenie stężenia amanityny w moczu w rozpoznaniu zatrucia muchomorami cytotoksycznymi. Oceniono retrospektywne 114 przypadków, w tym analizie sporologicznej poddano materiał od 65 dzieci, a oznaczenie stężenia amanityny w moczu metodą RIA wykonano u 88 dzieci. czułość i swoistość diagnostyczna badań sporologicznych wynosiła odpowiednio 50 proc. i 53 proc., wartość predykcyjna ujemna 79 proc., a wartość predykcyjna dodatnia tylko 23 proc. Z kolei czułość i swoistość diagnostyczna oznaczeń stężenia amanityny wynosiła odpowiednio 100 proc. i 99 proc. Również wartości predykcyjne dodatnia i ujemna wartość predykcyjna były bardzo wysokie (odpowiednio 100 proc. i 92 proc). Oznaczenie stężenia amanityny w moczu w celu stwierdzenia zatrucia muchomorami jest metodą o wysokiej czułości i swoistości diagnostycznej, a przy tym metodą szybką i relatywnie tanią. Wadą tej metody w porównaniu do badań sporologicznych jest wybiórcza diagnostyka tylko w kierunku zatruć muchomorem sromotnikowym, jadowitym i wiosennym.

  Streszczenie angielskie: Amanita phalloides (death cap) poisoning is a serious problem in Poland. Proper treatment in early stage of poisoning minimizes risk of death and reduces the severity of the course of disease. Therefory early diagnosis - before the damage of organs occurs - is very important. The aim of the study was comparision of the value of sporology test with the determination of amantin carried out for diagnosing Amantia phalloides poisioning. 114 cases were analyzed retrospectively; in 65 children sporology test was caried out, in 88 amantin in urine was determined by RIA. The estimated diagnostic value of these tests was as follows: sporology test - sensitivity 50 p.c., specificity 53 p.c., negative predictive value 79 p.c., and positive predictive value 23 p.c.; amantin detrermination - sensitivity 100 p.c., specifity 99 p.c., negative predective value 92 p.c., and positive predictive value 100 p.c.. It can be concluded that the determination of amanitin in urine is highly specific and sensitive for the detection of Amantia phalloides poisoning. It is also fact and relatively cheap. The superiority of this method against sporology test is obvious. The only advantage of sporology test is the possibility of detection of the poisoning with other species pof mushrooms.


  19/22

  Tytuł oryginału: Stężenie prokalcytoniny i cytokin w surowicy krwi dzieci z zaostrzeniem nawracających zakażeń dróg moczowych.
  Tytuł angielski: Concentration of serum procalcitonin and cytokines in children with reccurrent urinary tract infection.
  Autorzy: Bujniewicz Eugenia, Woś Halina, Duda Iwona, Ubik Bożena, Darmolińska Bożena, Cichos Bożena, Grychtoł Maria
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.293-297, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W surowicy 46 dzieci (w wieku od 2 miesięcy do 16 lat) badano stężenie PCT metodą immunoluminometryczną i cytokin prozapalnych (IL-1á, IL-1 ra, IL-6, sIL-6 r) metodą ELISA. 39 dzieci wykazywało objawy zaostrzenia w przebiegu nawracającego zakażenia dróg mmoczowych. Grupę odniesienia stanowiło 7 dzieci bez aktualnych cech zakażenia. U około połowy dzieci chorych zaobserwowano niewielkie podwyższenie stężenia PCT, IL-1ra i sIL-6r w surowicy wobec grupy kontrolnej. Stężenie IL-1á we krwi pozostawało przeważnie niewykrywalne, a surowicza IL-6 była najczęściej nie podwyższona. Badane parametry okazały się przydatne w diagnostyce zaostrzeń nawracających zakażeń dróg moczowych jedynie u dzieci z wyjątkowo ciężkim przebiegiem choroby i/lub obejmującym również tkankę nerkową.

  Streszczenie angielskie: In serum of 46 children (aged 2 month - 16 years) the concentrations of PCT (by immunoluminometric assay) and inflammatory cytokines IL-1á, Il-1 ra, IL-6, sIL-6r (by ELISA method) were investigated. 39 children manifested the symptoms of exacerbation in course of reccurent urinary tract infection. 7 children without the symptoms of infection were the control group. The concentration of serum PCT, sIL-6r and IL-1ra were slightly higher in children with exacerbation of the ill, but the levels of serum IL-1á were mostly undetectable and the results of IL-6, most often contained in the range of reference values. The investigated parameters are useful in diagnostic of extracerbation of recurrent urinary tract infection only at children with exceptional heavy course of disease or when renal failure be associated.


  20/22

  Tytuł oryginału: MyHC II content in the vastus lateralis m. quadricipitis femoris is positively correlated with the magnitude of the non-linear increase in the VO2/power output relationship in humans.
  Autorzy: Żołądź J[erzy] A., Duda K., Karasiński J., Majerczak J., Kołodziejski L., Korzeniewski B.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 2) s.805-821, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In the study we have examined the relationship between the content of different isoforms of MyHC in the vastus lateralis. m. quadricipitis femoris and the VO2/power output relationship during incremental cycling exercise. Twenty-one male subjects: aged 24.0 ń 2.5 years, body mass 73.0 ń 7.2 kg, height 179 ń 5 cm, BMI 22.78 ń 1.84 kg ú m-2, VO2max 3697 ń 390 ml ú min-1, 50.9 ń 5.2 ml ú kg-1 ú min-1, participated in this experiment. The subjects performed an incremental exercise test unit exhaustion. The wxercise test started at power output of 30 W, followed by an increase amounting to 30 W every 3 minutes. The pedalling rate was maintained at 60 rev min-1. Gas exchange variables were measured continuously using breath-by-breath system Oxycon Jaeger. At the end of each step blood samples were taken for lactate concentration. Muscle biopsy samples taken from the vastus lateralis m. quadricipitis femoris, using the Bergstrom needle, were analysed for the content of different MyHC (I, IIa, IIx) using SDS-PAGE and Western blotting. The pre-exercise VO2, as a mean value of six-minute measurements, expressed both in min-1, and in ml ú kg-1 ú min-1, was positively correlated with the content of MyHC II in the vastus lateralis (p 0.01). We have also found that the pre-exercise values of VO2 in the group of subjects with a high proportion of MyHC II (59.9 ń 11.2 p.c.) were significantly higher (p 0.02, when VO2, was expressed in ml ú min-1, and p 0.01 when VO2 was expressed in ml ú kg-1 ú min-1) than in the group with low content of MyHC II (27.5 ń 6.0 p.c.) in the vastus...


  21/22

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna biometria miednicy płodu: opis fizjologicznej zmienności i wstępna ocena przydatności w diagnostyce przesiewowej aneuploidii.
  Tytuł angielski: Fetal pelvis ultrasound biometry: physiologic variability and preliminary evaluation of its value in the screening for fetal aneuploidy.
  Autorzy: Dudarewicz Lech, Wieczorek Marek, Kałużewski Bogdan
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.7-12, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Dokonanie ultrasonograficznych pomiarów miednicy płodu, scharakteryzowanie zakresów fizjologicznej zmienności poszczególnych parametrów i wstępna ocena przydatności biometrii miednicy w diagnostyce przesiewowej aneuploidii. Materiał: Grupa 334 ciężarnych pomiędzy 14 a 21 tygodniem ciąży, w tym 7 płodów z liczbowymi aberracjami chromosomowymi. Metodyka. Pomiary ultrasonograficzne kąta pomiędzy talerzami kości biodrowymi płodu, wymiaru międzykolcowego oraz długości talerzy. Wyniki. Oceniono wpływ ułożenia płodu oraz wieku ciążowego na wykonane pomiary oraz określono przedział zmienności fizjologicznej badanych parametrów. Stwierdzono znamienny wpływ ułożenia płodu na wynik pomiaru. Stwierdzono zwiększenie kąta talerzy i wymiaru międzykolcowego w grupie płodów z trisomią 21, ale mała liczebność płodów chorych nie pozwala na wyciągnięcie wniosków istotnych statystycznie.

  Streszczenie angielskie: Objective of the study: To define the optimal conditions for fetal pelvis ultrasound assessment and to calculate the range of physiologic variability of every parameter. Preliminary assessment of pelvic biometry value in the screening for fetal aneuploidy, by comparison of the aneuploid and healthy groups. Material. Group of 334 pregnant women between 14 and 21 weeks of gestation, including 7 fetuses with chromosomal aneuploides. Method. Ultrasound measurements of iliac wings angle, interspinal diameter and iliac wings length. Results. The influence of gestational age and fetal position upon the pelvic measurements was assessed. The range of physiologic variability of every parameter was calculated. Highly significant influence of fetal position on measurements was noticed, which makes drawing conclusions without noting fetal position invalid. Increase of iliac angle and interspinal diameter in the group of fetal trisomy 21 was noted, but scarcity of the aneuploidy group does not let to draw statistically significant conclusions.


  22/22

  Tytuł oryginału: Stosowanie używek i ocena wybranych parametrów stanu zdrowia młodzieży akademickiej.
  Tytuł angielski: Use of stimulants and evaluation of selected health parameters in university students.
  Autorzy: Duda Grażyna, Suliburska Joanna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.217-221, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Napoje zawierające kofeinę i alkohol są często spożywane przez młodzież akademicką, szczególnie ze względu na właściwości smakowe i działanie pobudzające. Nadmierna i częsta konsumpcja tych używek może być jednak szkodliwa dla zdrowia, co potwierdzają wyniki wielu badań. Cel. Celem podjętych przez nas badań było ustalenie częstości i ilości spożywania używek przez młodzież akademicką oraz ocena jej stanu odżywienia i stanu zdrowia, z uwzględnieniem aktywności fizycznej. Metodyka. Badaną grupę stanowiło 113 studentów Akademii Medycznej w Poznaniu. W zbieraniu danych dotyczących spożycia używek posługiwało się metodą ankietową. Dokonano także pomiarów antropometrycznych i ciśnienia tętniczego krwi. Analizę statystyczną danych przeprowadzono posługując się testem t-Studenta i Chi2. Wyniki. Wykazano, że najpopularniejszymi używkami wśród młodzieży akademickiej były: herbata czarna spożywana przez 92-96 proc. osób ankietowanych, kawa (58-81 proc.) i piwo (80-86 proc.). Badaną populację charakteryzowała umiarkowana aktywność fizyczna. Na podstawie wartości wskaźnika BMI stwierdzono występowanie nadwagi u 20 proc. mężczyzn oraz niedobór masy ciała u 40 proc. kobiet. Wykazano także, iż średnie wartości BMI i WHR studentów były istotnie wyższe w stosunku do kobiet (p 0,01). W grupie mężczyzn stwierdzono ponadto wyższą aniżeli u kobiet średnią wartość ciśnienia tętniczego przy czym istotne statystycznie różnice dotyczyły jedynie wartości ciśnienia skurczowego krwi (p ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Beverages containing caffeine and alcohol are frequently drunk by students, especially because of their flavour and stimulatory effect. Other studies have confirmed that the consumption of these beverages may be harmful to health. Aim. The aim of the present study was to investigate the frequency and quantity of caffeine and alcohol consumption, nutritional status, health status and physical activity of students. Methods. 113 students of the Medical Sciences University in Poznan were included in the study. An appropriate questionnaire was used to collect data for the study and anthropometrical and blood pressure measurements were taken. A statistical analysis was carried out based on the 1. Student and Chi2 tests. Results. The most popular drinks among students were found to be: black tea (92-96 p.c.), coffee (58-81 p.c.) and beer (80-86 p.c.). Students declared moderate physical activity. Based on their BMI 20 p.c. of the male students were overweight and 40 p.c. of the females were underweight. It was also found that the BMI and WHR average values for men were significantly higher than those for women (p 0.001). The male students had significantly higher levels of diastolic blood pressure than the women (p 0.001). Furthermore, a correlation between underscapular fold thickness of male students and their systolic blood pressure value (r = - 0.33) was observed. Conclusions. The results obtained show that the lifestyle of young men probably renders ...

  stosując format: