Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DRZEWOSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Farmakologia kliniczna rabeprazolu nowego inhibitora pompy protonowej
Autorzy: Drzewoski Józef, Wiśniewska-Jarosińska Maria
Źródło: - Łódź, Exall sp. z o.o. ; Polskie Towarzystwo Chorób Metabolicznych 2002, 43 s. : il., tab., bibliogr. 78 poz., 19 cm.
Seria: Farmakoterapia Chorób Metabolicznych 4
Sygnatura GBL: 206,020

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia


  2/11

  Tytuł oryginału: Masa ciała a rytm dobowy ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 i nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł angielski: Body mass and circadian blood pressure variation in hypertensive type 2 diabetes subjects.
  Autorzy: Czupryniak Leszek, Ruxer Jan, Drzewoski Józef
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.21-24, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 3 Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii Warszawa 30.03-01.04. 2000
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia rytmu dobowego ciśnienia tętniczego (ZRD) są istotnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Występują one u osób otyłych oraz chorych na cukrzycę typu 2. Celem pracy była ocena związku masy ciała z nieprawidłową zmiennością rytmu dobowego ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 i nadciśnienie tętnicze (NT). Badaniami objęto 68 chorych na cukrzycę typu 2 i NT. U wszystkich przeprowadzono 24-godzinne ambulatoryjne badanie ciśnienia tętniczego. Na podstawie wyników chorych podzielono na dwie grupy: grupa 1 - "non-dippers" (n = 38) oraz 2 - "dippers" (n = 30). Chorzy z grupy 1 charakteryzowali się statystycznie istotnie niższą masą ciała i wskaźnikiem masy ciała, byli ponadto starsi i dłużej chorowali na cukrzycę niż chorzy z grupy 2. W obu grupach masa ciała korelowała silnie ujemnie z wiekiem i długością trwania cukrzycy (odpowiednio r = -0,43; p 0,01 i r = -021; p 0,05). U chorych na cukrzycę typu 2 i NT pacjenci z ZRD charakteryzowali się mniejszym stopniem nadwagi i dłuższym czasem trwania cukrzycy w porównaniu z pacjentami z zachowanym rytmem dobowym ciśnienia tętniczego. Może to oznaczać, że cukrzyca wywiera bardziej znamienny wpływ na rozwój zaburzeń zmienności rytmu dobowego ciśnienia tętniczego niż otyłość.

  Streszczenie angielskie: Impaired blood pressure variation is a serious risk factor for cardiovascular disease. It is frequently found in obesity and diabetes mellitus. The study aimed at the evaluation of the relationship between body mass and impaired blood pressure rhythm in hypertensive type 2 diabetes subjects. In 68 patients ambulatory blood pressure monitoring was performed. Upon the results of this examination the subjects were divided into two groups: group 1 - non-dippres (n = 38) and group 2 - dippers ( n = 30). Group 1 patients had significantly lower body mass and body mass index, they were also older and presented with a longer diabetes duration than group 2 patients. Strong negative correlation between body mass and age or diabetes duration was found in both groups (r =-0,43; p 0,01; and r = -0,21; p 0,05 respectively). Hypertensive type 2 diabetes patients with impaired circadian blood pressure variation were less obese and had longer diabetes duration than the patients with preserved blood pressure rhythm. That amy suggest that diabetes rather than obesity plays major role in blood pressure rhythm disturbance.


  3/11

  Tytuł oryginału: Kompleksowy model edukacji pielęgniarek w dziedzinie diabetologii jako sposób realizacji wtórnej prewencji cukrzycy.
  Tytuł angielski: Model of nurses' diabetologic education as a method of secondary prevention of diabetes.
  Autorzy: Drzewoski Józef, Cypryk Katarzyna, Czupryniak Leszek, Ruxer Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.19-22, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Efektywna edukacja diabetologiczna pozwoliła na dokonanie olbrzymiego skoku jakościowego w opiece nad chorymi na cukrzycę. Rolę edukatora pełnią często pielęgniarki, ktorych przygotowanie do tej roli jest niewystarczając. Celem pracy było określenie potrzeb edukacyjnych, a następnie opracowanie programu i przeprowadzenie szkolenia pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Kurs odbywał się w postaci dwudniowych sesji i był oparty na interaktywnych formach pracy prowadzonych w małych grupach przez doświadczony personel kliniczno-dydaktyczny. Do szkolenia zakwalifikowano 32 pielęgniarki. W programie kursu znalazły się wykłady poświęcone historii naturalnej cukrzycy oraz warsztaty poświęcone dietetyce, leczeniu tej choroby, samokontroli i higienie życia chorego. Dla oceny wiedzy uczestników i wartości zajęć przeprowadzono ankietę przed i po ukończeniu kursu. W porównaniu z okresem przed szkoleniem, uzyskano istotny stały wzrost wiedzy diabetologicznej pielęgniarek (bezpośrednio po kursie, p= 0,0000001; w okresie klikumiesięcznym, P 0,00005). Wnioski: stan wiedzy diabetologicznej pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej jest niewysdtarczający do zapewnienia profesjonalnej pomocy choremu; uczestnictwo w fachowo zaplanowanym i prowadzonym kursie diabetologicznym dla pielęgniarek pozwala na trwałe podniesienie wiedzy w zakresie pracy z chorym na cukrzycę; pielęgniarki funkcyjne (przełożone, oddziałowe) wskazują na konieczność powołania specjalizacji pielęgniarskiej z diabetologii.

  Streszczenie angielskie: Effective diabetes education improved diabetes care in a qualitative mannet. In everyday life, however, an educator is often a ward or primary care nurse; and it has been suggested that these staff members are often not prepared sufficiently enough to perform their duties atisfactorily. The aim of this study was to in two parts: 1) to prepare a curriculum of a training course for educators abd 2) to realize it in the group of primary care nurses. The course was organized as two-day session, with most of the time designated for workshops in small groups supervised by experienced teaching staft. 32 nurses entered the course. The lectures covered the natural history of diabetes, while the workshop sessions involved dietetic, diabetes treatment, self-control, hygiene and self-care. In order to assess the partcipants' knowledge and the course usefulness the questionnaire survey was conducted immediately before and after the course, and 4-5 month afterwards. In both surveys conducted after the course a significant increase in the participants' knowledge on diabetes was noted (p 0.000001). Conclusions: primary care nurses lack sufficient knowledge to provide the demanded level and quality of care; Participation in a properly designed course improves their knowledge and skills significantly and permanently; Nurses from management level (ward nurses, head nurses) stressed the vitality of introducing diabetology specialisation for nurses.


  4/11

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/11

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia choroby niedokrwiennej serca zabiegami przezskórnej koronaroplastyki chorych z współistniejącą cukrzycą.
  Tytuł angielski: Percutaneous transluminal coronary angioplasty in coronary artery disease in patients with type 2 diabetes mellitus.
  Autorzy: Peruga Jan Z., Religa Wojciech, Krzemińska-Pakuła Maria, Drzewoski Józef
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.115-120, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Badania epidemiologiczne u chorych z chorobą niedokrwienną serca (CHNS) wykazują, że cukrzyca (DM) przyspiesza jej rozwój, pogarsza przebieg kliniczny i rokowanie w porównaniu z pozostałą częścią populacji. Celem pracy jest analiza zabiegów koronaroplastyki (PTCA) u chorych z CHNS i towarzyszącą DM w porównaniu z pacjentami bez DM. Materiał i metodyka: W okresie trzech lat (1998 - 2000) w Klinice Kardiologii IMW AM w Łodzi przeprowadzono łącznie 1570 zabiegów PTCA. W grupie tej 1303 chorych (83 proc., grupa 1) miało prawidłowy metabolizm węglowodanów, a u 267 chorych (17 proc., grupa 2) rozpoznano DM typu II. Obydwie grupy nie różniły się wiekiem, jedynie w grupie 1 było więcej mężczyzn 81 proc. vs. 73 proc. (p 0.05), zaś w grupie 2 chorzy częściej zgłaszali przebyty zawał mięśnia sercowego 43 proc. vs. 32 proc. (p 0.05). Wyniki: U chorych z DM w badaniu koronarograficznym częściej stwierdzano chorobę wielonaczyniową 38 proc. vs. 13 proc. (p 0,05), a wymiar referencyjny zwężonego naczynia poddawanego zabiegowi koronaroplastyki był znamiennie mniejszy 3,12 ń 0,4 vs. 3,4 ń 0,5 ( p 05), podczas zabiegów koronaroplastyk częściej w tej grupie implantowano stent 40 proc. vs. 34 proc. (p 0,05). Częstość powikłań w okresie szpitalnym była podobna w obydwu grupach. W okresie obserwacji poszpitalnej (średnio 1 rok) całkowita śmiertelność wynosiła 4,07 proc. i była znamiennie większa w grupie 2 - 5,24 proc. vs. 3,83 proc. (p 0,0050. Wnioski: Rokowanie po ...

  Streszczenie angielskie: Epidemiological studies have clearly proven that diabetes mellitus accelerates atherosclerosis, leading to more severe course of ischemic heart disease when compared to non-diabetic subjects. The aim of the study was the analysis of PTCA in CAD patients with or without diabetes. In a three-year period, between 1998 and 2000, 1570 PTCA procedures were performed in the Cardiology Department, Internal Medicine Institute, Medical University of Łódź. The patients were divided into two groups: group 1 - PTCA patients with normal glucose metabolism (n = 1303) and group 2 PTCA (267 patients, 17 p.c.) who had type II diabetes mellitus. Both group were similar in terms of age, but not of gender distribution. Men was great in non diabetic group 81 p.c. vs. 73 p.c. (p 0.05), The history of previous myocardial infarction more often in patients with diabetes 43 p.c. sv. 32 p.c. (p 0.05). Diabetic patients were more often found to have multivessel disease 38 p.c. vs. 13 p.c. (p 0.05) and the reference diameter of stenotic vessel was significantly smaller in patients with diabetes 3.12 ń 0.4 vs. 3.4 ń 0.5 (p 0.05) Stent implantation was also more often in diabetic subjects (40 p.c. vs. 34 p.c. (p 0.05). Early complications rates and mortality were similar in both groups. Mean follow-up time (exceeding 1 year) was comparable in both groups. Total mortality in whole group was 4.07 p.c., but was significantly greater in diabetic group 5.24 p.c. vs. 3.83 p.c., p 0.005. ...


  6/11

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia skojarzonego cukrzycy typu 2 połączeniem insuliny z akarbozą i/lub metforminą na parametry wyrównania metabolicznego.
  Tytuł angielski: Effect of a combined treatment of type 2 diabetes with insulin and acarbose and/or metformin on metabolic control parameters.
  Autorzy: Sawer-Szewczyk Joanna, Olszewski Andrzej, Kowalski Michał, Drzewoski Józef
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.9-14, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U znacznego odsetka chorych na cukrzycę typu 2 dla osiągnięcia odpowiedniej kontroli metabolicznej konieczne jest zastosowanie egzogennej insuliny. Celem badania była ocena skutecznośći i tolerancji terapii skojarzonej cukrzycy typu 2 insuliną z akarbozą i/lub metforminą. Badaniem objęto 24 osoby leczone insuliną, do której dołączono metforminę, 23 osoby leczone insuliną i akarbozą oraz 30 osób leczonych insuliną, do której dołączono akarbozę i metforminę. Najlepszy efekt terapeutyczny manifestujący się obniżeniem glikemii na czczo, glikemii poposiłkowej oraz HbA1 zaobserwowano w grupie leczonej insuliną i akarbozą (p 0,05). Niezależnie od zastosowanego schematu zaobserwowano statystycznie istotne obniżenie stężenia TG oraz BMI. Największą redukcję masy ciała zanotowano w grupie leczonej insuliną, akarbozą i metforminą. Lepsza kontrola metaboliczna cukrzycy po dołączeniu akarbozy i/lub metforminy, przy utrzymaniu tej samej dawki insuliny, może sugerować poprawę wraźliwosci na działanie tego hormonu. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują nie tylko na skuteczność, ale również na dobrą tolerancję połączenia insuliny ze średnimi dawkami metforminy i/lub małymi dawkami akarbozy.

  Streszczenie angielskie: It is suggested, that the addition of oral antidiabetic drugs to insulintherapy in a considerable number of type 2 diabetics may not only improve carbohydrate and lipid metabolism but may also have beneficial impact on weight loss in these patients. The main purpose of this study was to estimate the efficacy and tolerance of type 2 diabetes therapy with insulin and/or acrobate and metformin. The study subject were 77 patients with type 2 diabetes unsuccessfully treated with insulin. The patients were randomly assignated to one of the following three treatment groups. They were treated on an outpatients basis for 3 months with insulin plus metformin (n = 24), insulin and acarbose, or with insulin plus metformin and acarbose. The percent reduction of fasting plasma glucose, postprandial glycemia and HbA1 level was the highest in the insulin plus acarbose group. The level of triglycerides and body mass index after three month of the treatment was lower in all groups of patients, regardless of treatment regiment. The weight loss of the highest magnitude was observed in the insulin plus acarbose and metformin group. The results of the study indicate a good tolerance of a low dose of acarbose plus an average dose of metformin when both drugs are used in combination with insulin in type 2 diabetes patients.


  7/11

  Tytuł oryginału: Amifostine differentially modulates DNA damage evoked by idarubicin in normal and leukemic cells.
  Autorzy: Błasiak Janusz, Gloc Ewa, Młynarski Wojciech, Drzewoski Józef, Skórski Tomasz
  Źródło: Leuk. Res. 2002: 26 (12) s.1093-1096, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,151

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Human lymphocytes, p53 protein-deficient acute promyelocytic leukemia cell line HL-60, murine pro-B lymphoid cell line BaF3 and its TEL/ABL-transformed clone cells were exposed to idarubicin with and without pre-treatment with amifostine. Idarubicin at 0.5 - 5ćM evoked DNA damage measured by the Comet assay. Amifostine at 14 mM decreased DNA-damaging effect of idarubicin in human lymphocytes and BaF3 cells, but increased the effect in TEL/ABL-transformed cells. Amifostine had no influence on the action of idarubicin in HL-60 cells. Our results suggest that the reaction of the cell to DNA damage may contribute to its diverse response to amifostine combined with anticancer drugs and that p53 and fusion tyrosine kkinases may be involved in this diveristy.


  8/11

  Tytuł oryginału: Homocysteina, białko C-reaktywne, interleukina - 6, fibrynogen oraz stężenie glukozy we krwi w ostrym okresie udaru mózgu u chorych z cukrzycą i bez cukrzycy : praca doktorska
  Autorzy: Kropiwnicka Anna, Drzewoski Józef (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Chorób Przemiany Materii w Łodzi
  Źródło: 2002, [5], 73 k. : il., tab., bibliogr. 145 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19749

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/11

  Tytuł oryginału: Exercise decreases plasma total homocysteine in overweight young women with polycystic ovary syndrome.
  Autorzy: Randeva Harpal S., Lewandowski Krzysztof C., Drzewoski Józef, Brooke-Wavell Katherine, O'Callaghan Chris, Czupryniak Leszek, Hillhouse Edward W., Prelevic Gordana M.
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (10) s.4496-4501, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Women with polycystic ovary syndrome (PCOS) have a clustering of cardiovascular risk factors, such as obesity, lipid abnormalities, impaired glucose tolerance, insulin resistance, and hypertension. Exercise is reported to lower the incidence of cardiac events. The effect of exercise on plasma homocysteine concentrations, an independent cardiovascular risk factor, has not been previously reported in women with PCOS. We examined the effects of exercise on plasma total homocysteine concentrations in young overweight or obese PCOS women [age (mean ń SD), 30.6 ń 6,6 yr; body mass index, 35.49 ń 7.57 kg/mý]. Twenty-one women consented to a 6-month exercise program; 12 women (exercisers) adhered to the program, whereas 9 (nonexercisers) did not. In both groups of women, the following parameters were recorded at baseline and 6 months: body mass index, waist-to-hip ratio, and aerobic capacity (maximal oxygen consumption); blood samples were taken after an overnight fast for plasma total homocysteine, insulin, and other biochemical parameters. A significant decrease in plasma total homocysteine concentrations (P 0.001) and waist-to-hip ratio (P = 0.041) and a significant increase in maximal oxygen consumption (P = 0.019) were recorded at 6 months, compared with baseline in the exercise group. This decrease in homocysteine was not explained by changes in anthropometric or biochemical parameters. In contrast, no significant changes in any of the variables were observed in the nonexercise group. Our study has provided the first evidence that regular exercise ignificantly lowers...


  10/11

  Tytuł oryginału: Insulinoterapia w cukrzycy typu 2.
  Autorzy: Drzewoski Józef
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.15-16, 18, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/11

  Tytuł oryginału: Nowe spojrzenie na mechanizm działania pochodnych sulfonylomocznika (PSU).
  Autorzy: Drzewoski Józef
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (6) s.22-27, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • farmacja

  stosując format: