Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DRYL
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w roku 2000
Autorzy: Błaszczyk Jerzy, Pudełko Marek, Cisarż Karol, Dryl Jacek, Hudziec Piotr, Bechtold Magdalena, Chwieralska Elżbieta, Łoboda Helena, Modrzejewska Małgorzata, Polakowska Elżbieta, Wierzbicka Zofia
Źródło: - Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii ; Dolnośląski Rejestr Nowotworów 2002, 19 s. : il., tab., bibliogr. 16 poz., 24 cm.
Sygnatura GBL: 661,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/5

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie metod hybrydyzacji in situ i PCR in situ do wykrywania utajonego zakażenia wywołanego dzikim szczepem HSV-1 oraz mutantem o osłabionej reaktywacji.
  Tytuł angielski: Utilization of hybridization in situ and PCR in situ methods to detection of latent infection by the wild strain of HSV-1 and by the mutant with reduced reactivation.
  Autorzy: Kosz-Vnenchak Magdalena, Dryla Agnieszka, Szuster Anna
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.145-150, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Przy użyciu metod hybrydyzacji in situ i PCR in situ badano liczbę komórek zakażonych latentnie dzikim szczepem wirusa HSV-1 oraz jego mutantem o osłabionej reaktywacji. Dla obu szczepów liczba komórek, w których wykrywano genom wirusa była bardzo zbliżona. Natomiast liczba komórek z dużą ilością DNA w przypadku mutanta była znacznie mniejsza w porównaniu z dzikim szczepem wirusa.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to detect the number of latently infected cells with wild type virus and with mutant with reduced reactivation. Using PCR in situ method we established that the number of cells containing genome of these viruses do not differ especially between them. The number of cells with LAT expression is significantly reduced in the ganglia infected with mutant with impaired reactivation as we showed using in situ hybridization. Based on the observations of other authors, that high expression of LATs takes place in cells with high copy number of viral DNA our results showed, that after infection of mice with mutant with reduced reactivation less cells contain high copy number of viral DNA than after infection with wild type KOS. We suggest that impaired reactivation of an ICP22 mutant occurs as a result of reduced number of cells with high copy number of viral DNA.


  3/5

  Tytuł oryginału: Results of treatment with concurrent radiotherapy and cisplatin-based chemotherapy for cancer of the uterine cervix - a preliminary assessment.
  Tytuł polski: Wstępna ocena wyników leczenia raka szyjki macicy napromienianiem skojarzonym z chemioterapią opartą na cisplatynie.
  Autorzy: Rusiecka Małgorzata, Ziemba Beata, Dryl Jacek, Bojarowska Katarzyna, Słocka Beata
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.301-304, tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Badanie podjęto w celu wykazania różnicy w wynikach leczenia radiochemioterapią i radioterapią, oraz wskazania metody skuteczniejszej w leczeniu raka szyjki macicy. Materiał i metoda. Badaniem objęto 53 chore na płaskonabłonkowego raka szyjki macicy, poddane radiochemioterapii w okresie od maja 2000 r. do czerwca 2001 r. z powodu nowotworu zaawansowanego miejscowo: stadia kliniczne od IB-2 do IVA - grupa C. Grupę kontrolną stanowiło 50 kobiet z rozpoznanym rakiem szyjki macicy, w stadiach zaawansowania klinicznego od IB-1 do IVA, leczonych wyłącznie radioterapią w 1997 roku - grupa R. Obie grupy były porównywalne pod względem wieku, warunków napromieniania, rodzaju brachyterapii. W grupie C znalazło się więcej chorych z zaawansowanym nowotworem (bulky, oraz przewaga liczbena wyższych stadiów klinicznych). W grupie tej zastosowano wlewy cisplatyny 1 raz w tygodniu w dawce 40 mg/mý, lecz nie więcej niż 70 mg na 1 wlew. Z powodu masywnego krwawienia z dróg rodnych 6 chorych napromieniono metodą hiperfracji: 2 x 1,2 Gy z przerwą 8 h, aby nie stosować hipofrakcjonacji hemostatycznej. Wyniki. U wszystkich chorych grupy C zaobserwowano pozytywny efekt terapii, w tym ponad 50 proc. całkowitych remisji. U ponad 70 proc. kobiet stosowano sterydy z powodu leukopenii, a 4 chore nie otrzymały pełnej chemioterapii - 6 kursów cisplatyny, z powodu trombocytopenii, które wydaje się być największym problemem leczenia skojarzonego. Ilość odczynów poprowmiennych wzrosła, lecz nie wydłużyła się w czasie, ani nie osiągnęła większego natężenia. Podsumowanie. Wczesne wyniki skojarzonego leczenia radiochemioterapią płąskonabłonkowego raka szyjki macicy są bardzo obiecujące i rekomendują powyższy schemat jako standard terapeutyczny w tym schorzeniu.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zmiany stężenia insulipodobnego czynnika wzrostowego 1 (IGF-1) w przebiegu gojenia złamania żuchwy u szczurów.
  Tytuł angielski: Changes in the concentration of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) during the healing of fractures of the mandible in rats.
  Autorzy: Dryl Dorota, Grabowska Stanisława Z., Antonowicz Bożena, Pałka Jerzy, Bielaczyc Adam, Citko Anna, Rogowski Franciszek
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.460-466, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena stężeń IGF-1 w czterech fazach gojenia złamania u szczurów w stosunku do obserwowanych zmian morfologicznych. W ekstraktach z gojącej się kości odnotownao istotny wzrost stężenia IGF-1 w fazie II - formowania się ziarniny (262 ń 60 ng/g) oraz podwyższone stężenie czynnika w fazie I - zapalnej (222 ń 76 ng/g) w stosunku do grupy kontrolnej (182 ń 56 ng/g). W odniesieniu do badań histologicznych podwyższony poziom IGF-1 odpowiadał fazie zapalnej gojenia. Dynamika zmian stężeń IGF-1 stwierdzona w I i II fazie gojenia złamania może sugerować działanie polipeptydu jako czynnika auto- i/lub parakrynnego w procesie gojenia złamań.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the concentrations of IGF-1 in four phases of the healing of fractures of the mandible in rats, in relation to the morphological changes observed. A significant increase of IGF-1 was noted in the granulation tissue in phase II (262 ń 60 ng/g), and an elevated concentration of this factor was found in phase I of healing - the inflammatory phase (222 ń 76 ng/g) , in comparison to the control group (182 ń 56 ng/g). With reference to the histological observations, an elevated IGF-1 level corresponded to the inflammatory phase of healing. The dynamics of the changes in IGF-1 levels found in phasse I and II of fracture healing may suggest the influence of this polypeptide on this process as an auto and/or paracrine factor.


  5/5

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia inwazyjnego raka szyjki macicy w latach 1987-1989 w materiale Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
  Tytuł angielski: Treatment results in patients with cervical cancer in Lower Silesian Oncology Centre between 1987 and 1989.
  Autorzy: Dryl Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1184-1191, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza wyników leczenia chorych na inwazyjnego raka szyjki macicy. Losy chorych obserwowano do 10 lat od rozpoznania choroby. W ocenie przeżywalności uwzględniono wiek i miejsce zamieszkania chorych, rozpoznanie histopatologiczne i zaawansowanie kliniczne nowotworu oraz rodzaj przeprowadzonego leczenia. Prorównano skuteczność klasycznej brachyterapii radem 226 z aplikacjami "after-loading" cezem 137. Materiał do badania stanowiło 497 pacjentek leczonych na inwazyjnego raka szyjki macicy w DCO w latach 1987-1989. Z grupy tej 10 lat przeżyło 216 chorych, tj. 43,5 proc., a odsetek obserwowanych przeżyć 5 - letnich wyniósł 53,3 proc. Chore przed 50 r.ż. rokowały lepiej (51,9 proc. przeżyć 10-letnich) niż chore starsze (odpowiednio 35,3 proc.) Nie stwierdzono różnicy w przeżywalnośći kobiet mieszkających na wsi i w mieście. Stopień zaawnsowania klinicznego okazał się najistotniejszym ze znanych czynników rokowniczych u chorych na raka szyjki macicy. W stadiach I b, II b, III b przeżycia 5-letnie wyniosły odowiednio - 72,5 prc., 59,5 proc. i 22,1 proc, a 10-letnie 63,8 proc., 48,0 proc. i 15,2 proc. Lepsze wyniki dała brachyterapia "afterloading " z użyciem cezu - odsetek przeżyć 10-letnich przy jej zastosowaniu wyniósł 50,9 proc., a w grupie pacjentek leczonych radem tylko 39,8 proc.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the project was to analyze a survival of patients with cervical cancer during 10-years follow-up and to identify factors that predict survival. Age, place of living (city vs.country), stage of disease, histology of the tumor and performed treatment were considered as potential prognostic factors. Material and methods: The analysis included 497 patients diagnosed with cervical cancer, treated in Lower Silesian Oncology Centre between 1987 and 1989. Squamous cell carcinoma was a predominant type of the tumors. 488 patients were treated with radiotherapy, 92 patients underwent hysterectomy m. Freund. Intracavitary brachytherapy with radium 226 or cesium 137 (remote after loading - technique) was performed in most (486) patients. Results: 10 - years survival rats was 43,5 p.c. (216 patients), 5 - years - survival 53,3 p.c. During 5 - year follow-up mortality decreased more rapidly than during next 5 years. It has been observed, that prognosis was better for younger patients ( 50 years old) with 10-y SR (survival rate) of 51,9 p.c., compared with the group of older ( 50 years old) with 10-y SR of 35,5 p.c. No difference in survival was noticed between patients living in the cities and in the country. Like other, I found that clinical stage of disease is the most important prognostic factor based on observed SR. 5-y SR was 72,5 p.c., 59,5 p.c., 22,1 p.c an 10-y SR was 63,8 p.c., 48 p.c., 15,2 p.c. for stage I b, II b, II b respectively. Brachytherapy with cesium resulted in improved SR of ...

  stosując format: