Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DRYGAS
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Trendy wysokości, ciężaru ciała i wskaźnika nadwagi wśród dorosłych mieszkańców Łodzi, od 1972 do 1996 roku.
Autorzy: Kaczmarczyk-Chałas K., Drygas W.
Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.38-45, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,062

Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Postępujące zmiany socjo-ekonomiczne stylu życia i sposobu odżywiania Polaków mogą także kształtować ich parametry budowy somatycznej. W pracy określono zmiany cech antropometrycznych, tj. wysokości ciała, ciężaru ciała i wskaźnika masy ciała (BMI) oraz rozpowszechnienia nadwagi i otyłości w dorosłej populacji miejskiej w latach 1972-1996. Dane uzyskano z czterech badań epidemiologicznych przeprowadzonych w niezależnych próbach losowych mieszkanców Łodzi, w wieku 18-69 lat. Liczebność poszczególnych prób wynosiła 695, 2674, 1888 i 2390 osób. W okresie między 1972 a 1996 rokiem stwierdzono stały wzrost średniej wysokości ciała we wszystkich grupach wiekowych u obu płci. Przeciętna wysokość mężczyzn wzrosła o 6 cm i wynosi 174 cm, a kobiet zwiększyła się o 5 cm i wynosi 161 cm. Tempo trendu jest wysokie, ponad 2 cm na dekadę. W kolejnych badaniach zaobserwowano również zwiększanie się średnich ciężaru ciała u mężczyzn o 8,0 kg, a u kobiet o 2,8 kg. Największy przyrost masy ciała wystąpił w najstarszych grupach wiekowych, 60-69 lat. Stwierdzono różnice w dynamice zmian średniej wartości wskaźnika BMI i odsetka osób z nadwagą i otyłością, w zależności od płci i wieku badanych. U mężczyzn średnia BMI zwiększyła się z 24,7 do 25,7, przy czym największy wzrost wystąpił po 50. roku życia. U kobiet w badanym okresie obserwowano spadek średniej wartości wskaźnika o 0,7 kg/mý. Trend spadkowy występuje we wszystkich grupach wiekowych, poza najstarszą, 60-69 lat. W okresie ...

  Streszczenie angielskie: Developing socio-ekonomic, lifestyle and nutrition changes in Polish can also influence parameters of their somatic build. In the study authors examined changes in some anthropometric features including the measurement of weight and body mass index as well as prevalence of overweight and obesity among adult urban population in the period 1972 to 1996. Data were collected in four epidemiological studies conducted in independent randomized trials, which targeted citizens of a big city (Łódź) aged 18-64 years. The trials involved 695, 2674, 1888 and 2390 persons. Between 1972 and 1996 permanent increase in mean height in all age/sex groups was observed. Average height of men increased 6 cm reaching 1974 cm at the end of the study. In women final mean height reached 161 cm, having increased 5 cm. Rate of this increasing trend is high, more than 2 cm per decade. In the succeeding trials mean weight increased 8 kg in mean and 2,8 in women. The most significant increase in weight was indicated among the oldest participants, i.e. aged 60-69 years. There were differences in the dynamic of changes in mean body mass index and percentage of persons with estimated overweight or obesity according to sex and age. In men mean BMI increased from 24,7 to 25,7 with the biggest increase over the age of 50. During the studied period women decreased their mean BMI 0,7 kg/mý. This declining trend has been observed in all age groups except the oldest one, i.e. aged 60-69 years. During the ...


  2/16

  Tytuł oryginału: Rak sutka - wybrane czynniki ryzyka prewencja pierwotna.
  Tytuł angielski: Breast cancer - selected risk factors, primary prevention.
  Autorzy: Stasiołek Dorota, Kwaśniewska Magdalena, Drygas Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.26-30, tab., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W wielu krajach rozwiniętych ekonomicznie rak sutka zajmuje jedno z pierwszych miejsc w strukturze zgonów z powodu chorób nowotworowych u kobiet, stanowiąc istotny problem medyczny, społeczny i ekonomiczny. Sytuacja ta dotyczy również Polski. Jedynie około 5 - 10 proc. ogółu przypadków tej choroby wiążane jest z uwarunkowaniami genetycznymi. Większość przypadków raka sutka jest prawdopodobnie związana z czynnikami środowiskowymi i stylem życia. Bezpośrednie przyczyny powstawania tej choroby pozostają wciąż nieznane. W pracy przedstawiono analizę związku pomiędzy wybranymi czynnikami a ryzykiem wystąpienia raka sutka. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy modyfikacja czynników ryzyka a zwłaszcza stosowanie właściwej diety i regularna aktywność ruchowa może przyczynić się do ograniczenia zagrożenia rakiem sutka. Ocenia się, że eliminacja bądź też modyfikacja znanych czynników ryzyka raka sutka związanych ze stylem życia może zapobiec wystąpieniu nawet 50 proc. przypadków tego nowotworu. Efektywna walka z rakiem sutka wymaga szeroko zakrojonych działań prewencyjnych. Szczególnie istotne jest przeprowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych obejmujących min. wczesną diagnostykę raka sutka.

  Streszczenie angielskie: Breast cancer is the most common cancer among women and a major public health problem in industrialized contries. Only 5 - 10 p.c. of breast cancer is attributable to genetic susceptibility. Most cases of this disease are probably related to lifestyle or environmental factors. It is difficult to define which factors exactly affect the risk of breast cancer. The aim of this work was to analyze the relationship between selected factors including diet, physical activity and breast cancer risk. According to some scientific investigations, proper diet and regular physical activity may decrease risk of death from this cancer. It is estimated that more than 50 p.c. of breast cancer cases could have been prevented if our current knowledge of risk factors were successfully implemented to reduce risk factors prevalence. It can be achieved by elaborating effectiv educational and early diagnostic programs.


  3/16

  Tytuł oryginału: Healthy start in life : a comparison between health in Poland and Sweden with the first four WHO Health for All Targets as a starting point : doctorate thesis
  Autorzy: Pellmer-Wramner Kristina
  Opracowanie edytorskie: Drygas Wojciech (supervis.).; Medical University Department of Preventive and Social Medicine in Łódź
  Źródło: 2002, [12], 182, [5] s., [34] s. tabl. : bibliogr. s. 162-182, sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19746

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  4/16

  Tytuł oryginału: Ocena subiektywnego stanu zdrowia i wybranych parametrów jakości życia u osób zdrowych obciążonych czynnikami ryzyka chorób przewlekłych : praca doktorska
  Autorzy: Kwaśniewska Magdalena, Drygas Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej w Łodzi
  Źródło: 2002, 104, [5] k. : il., tab., bibliogr. 153 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19747

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/16

  Tytuł oryginału: Program CINDI WHO jako modelowy program profilaktyki chorób przewlekłych i promocji zdrowia.
  Autorzy: Drygas Wojciech, Ruszkowska Joanna, Mianowany Mariusz
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.33-37, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Streszczenie polskie: Przewlekłe choroby niezakaźne są obecnie jednym z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Zintegorwane programy profilaktyki i promocji zdrowia, takie jak międzynarodowy Program CINDI WHO, mają pomóc w opanowaniu narastającej epidemii tych chorób. W artykule opisano strukturę organizacyjną oraz założenia i cele programu. Przedstawiono również zasady wdrażania Programu CINDI w Polsce z uwzględnieniem kolejnych etapów jego realizacji w jednym z tzw. obszarów demonstracyjnych. Omówino szczegółowo działania z zakresu edukacji zdrowotnej, prewencji chorób niezakaźnych, mmonitorowania stanu zdrowia ludności oraz ewaluacji wyników programu. Ponadto zaprezentowano główne przeszkody utrudniające realizację Programu CINDI WHO w Polsce.

  Streszczenie angielskie: Noncomunicable chronic diseases are one of the most important health matters in the world. Integrated activities of prevention and health promotion, such as CINDI Programme, are to stop the increasing epidemic of these kind of diseases. In the article the organizational structure, guidelines and aims of international CINDI Programme are described. There are the rules of putting the programme into practice in Poland presented as well with special emphasis on each stage of programme realization in one of demonstration areas. The units concerning health education, noncommunicable diseases prevention, monitoring of population health condition and evaluation of programme results are discussed in detail. Furthermore, the main obstacles making realization of the programme in Poland difficult are presented in the article.


  6/16

  Tytuł oryginału: Dzieje apteki w Barcinie (w Kujawsko-Pomorskim).
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.89-102, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Temat osobowy:
 • Chirek Maksymilian 1897-1986Chirek
 • Janina1922-


  7/16

  Tytuł oryginału: Dzieje apteki "Pod Lwem" w Gdańsku (dziś nie istniejącej).
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.103-109, il.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  8/16

  Tytuł oryginału: Aktywność fizyczna - wciąż niedoceniany element profilaktyki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Physical activity - still underestimated element of disease prevention.
  Autorzy: Kałucka Sylwia, Ruszkowska Joanna, Drygas Wojciech
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.367-371, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Systematycznie podejmowany wysiłek fizyczny jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość i długość trwania życia człowieka. Jest on również doskonałym, choć niedocenianym narzędziem profilaktyki i wielu przewlekłych chorób niezakaźnych. W artykule przypomniano podstawowe korzyści zdrowotne płynące z regularnego stosowania wysiłku fizycznego. Omówiono też krótko działanie wysiłku jako środka wspomagającego leczenie niektórych chorób. Ponadto przedstawiono poziom aktywności fizycznej społeczeństwa polskiego na tle 5 innych krajów objętych międzynarodowym badaniem "Bridging the East-West Health Gap". Niechęć do systematycznego podejmowania wysiłku fizycznego oraz najważniejsze problemy zdrowotne Polaków wymagają opracowania skutecznych metod propagowania aktywności fizycznej. Organizowana po raz drugi Ogólnopolska Kampania na rzecz Aktywności Fizycznej jest przykładem takiego przedsięwzięcia. Jej główne założenia i cele również zaprezentowano w pracy.

  Streszczenie angielskie: Systematically taken physical activity is one of the most important factors affecting quality and length of human life. It is also a good but understimated method of preventing many kinds of noncommunicable chronic diseases. The main beneficial effects of physical activity on health are presented in the article. The way of increasing treatment in some illnesses is briefly summarised as well. The level of physical activity of Polish society and 5 other countries included in the international project "Bridgine the East-West Health Gap" is also presented in this paper. Unwillngness of taking exercises regularly and the main health problems in Poland make establishing effective methods of promoting active way of the living vital. The Great Nationwide Campaign of Physical Activity organised for the second time is an example of such an action. The basic rules and aims of the second time is an example of such an action. The basic rules and aims of the campaign are described in the article.


  9/16

  Tytuł oryginału: Dzieje apteki "Pod Orłem" w Kcyni.
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.59-71, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  10/16

  Tytuł oryginału: Pwojenne dzieje apteki "Pod Orłem" w Kcyni.
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.73-80, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  11/16

  Tytuł oryginału: Co znaczy pojęcie "dawno"? Przyczynek do postrzegania przeszłości - w tym lecznictwa i lekoznawstwa.
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.7-18, il.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  12/16

  Tytuł oryginału: Zarys dziejów chemiczno-farmaceutycznej szwajcarskiej firmy CIBA - także w Polsce od 1899 r.
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.19-43, il.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  13/16

  Tytuł oryginału: Końcowy efekt negocjacji polsko-szwajcarskich w sprawie rozliczeń i odszkodowań po nacjonalizacji szwajcarskiego majątku w Polsce 1949 r.
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.45-54
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  14/16

  Tytuł oryginału: Krótki zarys dziejów dwóch firm farmaceutycznych, które później połączyły się z CIBA AG do powstania aktualnej "Novartis".
  Autorzy: Drygas Aleksander
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.55-67, il.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  15/16

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. W poszukiwaniu związku między miażdżycą, paleniem tytoniu i endogenną fibrynolizą].
  Autorzy: Drygas Wojciech
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.36, il. - Tł. artyk. z czas. Current Atherosclerosis Reports 2002; 4 : 143-148
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/16

  Tytuł oryginału: Biostatystyka : wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych
  Autorzy: Watała Cezary
  Opracowanie edytorskie: Drygas Wojciech (przedm.).
  Źródło: - [Bielsko-Biała], ŕ-medica press 2002, 423 s. : il., tab. + CD ROM w kieszonce, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,607

  Typ dokumentu:
 • dokument audiowizualny

  stosując format: