Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DRULIS-KAWA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Występowanie i wrażliwość na leki drobnoustrojów izolowanych z krwi noworodków.
Tytuł angielski: The occurrence and antimicrobial susceptibility pattern of the microorganisms isolated from the infant blood.
Autorzy: Drulis-Kawa Zuzanna, Lewczyk Ewa, Korzekwa Kamila, Doroszkiewicz Włodzimierz
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.132-136, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel. Zgromadzenie danych o występowaniu i wrażliwości na antybiotyki drobnoustrojów izolowanych z krwi noworodków. Materiał i metody. Badaniami objęto 399 szczepów izolowanych z posiewów krwi noworodków hospitalizowanych w Oddziałach Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii we Wrocławiu. Identyfikację szczepów przeprowadzono metoda biochemiczną, a lekowrażliwość określano wg zaleceń NCCLS. Wyniki. Z krwi noworodków najczęściej izolowane były w kolejności szczepy z gatunku: Staphylococcus epidermidis (60,4 p.c.), Enterobacter cloacae (7,9 p.c.), Klebsiella pneumoniae (6,3 p.c.), Staphylococcus aureus (5,8 p.c.) oraz Enterococcus faecalis (3,5 proc.). Dwa procent spośród wszystkich badanych szczepów zidentyfikowano jako grzyby. 89,6 proc. szczepów Staphyloccus epidermidis i 43,5 proc. gronkowców złocistych było opornych na oksacylinę. Wszystkie ziarniaki izolowane z krwi były wrażliwe na wankomycynę. Spośród szczepów Enterobacter cloacae 16,1 p.c. a ze szczepów Klebsiella pneumoniae 88 proc. produkowało beta-laktamazy ESBL. Oporność na meropenem wykazywało 6,5 proc. pałeczek enterobacter cloacae i żaden ze szepów Klbsiella pneumoniae. Wnioski. W zakażenieach krwi noworodków hospitalizowanych na Oddziałach Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii izolowano głównie wielooporne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae oraz wielooporne gronkowce skó ne wykazujące często wrażliwość tylko na wankomycynę. Leczenie zakażeń, nie tylko uogólnionych, powinno więc być zawsze oparte ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The main goal of the presented paper was to collect the data on the incidence and the antimicrobial susceptibility pattern of microorganisms isolated from an infant blood. Materials and methods. We have analysed 399 strains isolated from the blood of the infant hospitalised in the Infant Pathology and Intensive Care Department in Wroclaw. Biochemical identification of the strains has been carried out. THe most frequent species isolated fom the infant blood were: Staphylococcus epidermidis (60,4 p.c.), Enterobacter cloacae (7,9 p.c.), Klebsiella pneumoniae (6,3 p.c.), Staphylococcus aureus (5,8 p.c.) and Enterococcus faecalis (3,5 p.c.). 2 p.c. of all studied strains were identified as fungi. 89,6 p.c. isolates of Staphylococcus epidermidis and 43,5 p.c. of Staphyloccus aureus were oxacyllin-resistant. All cocci isolated from the blood were sensitive to vancomycin. The 16,1 p.c. isolates among the Enterobacter cloacae and 88 p.c. of Klebsiella pneumoniae manufactured beta-lactamases ESBL. Meropenem resistance showed 6,5 p.c. strains of Enterobacter cloacae and no one among Klebsiella pneumoniae. Conclusion. The most common blood isolates in the Infant Pathology and Intensive Care Department Infant Pathology and Intensive Care Department in Wrocław were drug-resistant strains of Staphylococcus epidermidis (sensitive only to vancomycin) and Enterobactericeae rods. The treatment of the serious infections should bee supported by bacteriological results and ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Wrażliwość uropatogennych szczepów Escherichia coli na antybiotyki, bakteriofagi i bakteriobójcze działanie surowicy.
  Tytuł angielski: The sensitivity of the uropathogenic Escherichia coli strains to antibiotics, bacteriophages and bacterial serum activity.
  Autorzy: Drulis-Kawa Zuzanna, Weber-Dąbrowska Beata, Lewczyk Ewa, Jankowski Stanisław, Doroszkiewicz Włodzimierz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.470-472, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przebadano szczepy Escherichia coli izolowane od dzieci chorych na zakażenie układu moczowego (ZUM) z punktu widzenia ich wrażliwości na leki przeciwbakteryjne, bakteriofagi oraz bakteriobójcze działanie surowicy. Wykazano, że oporność na bakteriobójcze działanie surowicy nie jest cechą dominującą u szczepów uropatogennych Escherichia coli. Znaczący procent szczepów wykazywał wrażliowość na antybiotyki najczęściej stosowane w terapii ZUM. Wśród badanych pałeczek nie znaleziono korelacji między wrażliwością na antybiotyki a wrażliwością na surowicę. Trzy spośród 44 fagów swoistych dla Escherichia coli wykazywały efekt wobec 50-60 proc. badanych szczepów.

  Streszczenie angielskie: Escherichia coli strains from children with urinary tract infections (UTI) were investigated for their sensitivity to antimicrobial drugs, bcateriophages and bactericidal activity of human serum. It has been proved, that the resistance to bactericidal effect of serum is not the dominant feature of uropathogenic Escherichia coli strains. Signifficant percentage of the strains appeared to be sensitive to the most popular drugs ordered during UTI treatment in children. No simple relationship between sensitivity of the strains to the drug and to the human serum has been found. Three of 44 bacteriophages specific to Escherichia coli have shown the lytic effect towards 50-60 p.c. strains under investigations.

  stosując format: