Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DROZD
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/29

Tytuł oryginału: Vivchennja ta mozhlivostih lihkuvannja gelihkobakterihozy v rodinakh khvorikh z urazhennjam gastrodyodenal'noji zoni.
Tytuł angielski: Study and opportunity of helicobacteriosis treatment in families of the patients with gastroduodenal disorders.
Autorzy: Kolesnik P. O., Chopejj Ih. V., Rubcova Je. Ih., Dolgosh M. Ju., Drozd S. Ih., Knishev V. Ih., Kharitonova Z. B., Kuz'mik V. M.
Źródło: New Med. 2002: 5 (1) s.40-44, bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,682

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The main theme of the article contains analysis of intrafamiliar clustering and transmission which is implicated as a major route for acquisition of Helicobacter pylori infection. The occurrence of digestive disorders in household members of the patients with chronic gastritis and duodenal ulcer disease families was observed by clinical and instrumental investigation. It proves the high risk of digestive disorders, associated with Helicobacter pylori, in the household members of the index patients. The results of the analysis prove the necessity of all-family eradication treatment in order to avoid reinfection, intrafamiliar clustering and transmission of Helicobacter pylori infection. It can also reduce the risk of digestive disorders, associated with Helicobacter pylori, in the household members of the index patients. The household members and the index patients treatment by the schedule list (which included omeprasole, augmentine, cyprofloxacine during 7 days) caused high eradication effect observed by invasive tests and was mostly alwaysaccompanied by changes in Ig G titres.


  2/29

  Tytuł oryginału: Technika tubulizacji nerwów obwodowych jako metoda pomostowania ubytków pni nerwów - badania elektrofizjologiczne.
  Tytuł angielski: Tubulization technique as a reconstructive method in peripheral nerve lesions-electrophysiological study.
  Autorzy: Bielecki Marek, Skowroński Rafał, Drozdowski Wiesław, Skowroński Jan
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.23-36, il., tab., bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano przydatność metody tubulizacji w rekonstrukcji uszkodzonego pnia nerwu kulszowego szczura. Doświadczenia przeprowadzono na lewych kończynach dolnych 54 szczurów rasy Wistar, o wadze ciała 200-250 g. podzielonych na 3 grupy. W pierwszej grupie zwierząt w nerwie kulszowym szczura wytwarzano ubytek wielkości 17 mm, kikut dalszy nerwu łączono z kikutem bliższym tubulą o takiej samej długości (17 mm). W drugiej grupie zwierząt wytworzony w nerwie kulszowym ubytek długości 19 mm zastępowano tubulą długości 19 mm z fragmentem nerwu kulszowego w połowie jej długości (19+N). W trzeciej grupie z nerwu kulszowego resekowano fragment długości 9 mm a kikut bliższy zespalano z dalszym kikutem tubulą długości 9 mm. Prawych kończyn zwierząt nie operowano - zdrowa grupa kontrolna. Procesy regeneracji nerwu kulszowego (po upływie 1, 3 i 6 miesięcy) oceniano na podstawie analizy chodu szczura (współczynnik nerwu kulszowego wg Medinaceli) oraz badań elektroneurograficznych. Uzyskane wyniki poddawano analizie statystycznej na podstawie testów Mann Witney U. Po upływie 3 miesięcy współczynnik regeneracji nerwu kulszowego w II grupie zwierząt wzrósł do wartości -58 (42 proc. powrotu), w III grupie zwiększył się do wartości -51 (49 proc. powrotu), podczas gdy w I grupie wzrósł nieznacznie do wartości -92 (8 proc. powrotu). Mniej dynamicznie wzrastał wskaźnik regeneracji nerwu od 3 do 6 miesiąca obserwacji. W pierwszym miesiącu obserwacji w badaniu elektroneurograficznym nie ...

  Streszczenie angielskie: In this study a defect created in the rat sciatic nerve was treated by the tubulization technique. The left sciatic nerves of 54 rats weighing aproximately 200-250 g were operated on. The animals were divided into 3 groups. In the first group, a sciatic nerve gap (17 mm in length) was bridged by an empty tube (length-17 mm). In the second group, a sciatic nerve gap (19 mm) was bridged by a tube containing a short 2 mm interposed nerve segment in the middle of the tube (19 mm+N). In the third group, a 9 mm nerve gap was bridged by a 9 mm empty conduit. The rats' right hind limbs were not operated on (healthy controls). Regeneration processes were evaluated after 1, 3 and 6 months on the basis of walking track analysis (sciatic functional index in the Medinacelli method) and electroneurographic examination. The assessments were statistically analysed using the Mann-Witney U test. After 3 months the sciatic functional index (SFI) values recovered to -58 (42 p.c. recovery) in the second group, to -51 (49 p.c. recovery) in the third group, whereas only to -92 (8 p.c. recovery) in the first group. Between the 3rd and 6th months, the SFI values did not recover so rapidly. After one month, in the first group the electroneurographic examination revealed no response. The latency at that time in the III group was statistically significantly higher than in the II group. After three months, evoked potentials were polyphasic with decreased amplitude and increased latency. There ...


  3/29

  Tytuł oryginału: Ocena dostępności leków dla pacjentów w latach 1996-2001.
  Tytuł angielski: Evaluation of accessibility to drugs for patients in the years 1996-2001.
  Autorzy: Drozd Mariola
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.651-654, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Badania poziomu struktury zużycia leków należy weryfikować z założeniami polityki lekowej państwa. Rozszerzenie asortymentu leków oraz modyfikacja wykazów leków refundowanych powoduje zmiany w ich zużyciu. Badanie zachowań konsumentów leków w obliczu przemian systemowych i reformy opieki zdrowotnej wydaje się istotne, m.in. z powodu ciągłego niedostatku środków finansowych. Wykorzystując dane o zużyciu leków, postanowiono określić wpływ zmian zasad odpłatności na dostępność leków dla pacjentów. Przedstawiono szczegółową analizę wartości zużycia leków, refundacji oraz opłat wniesionych przez pacjentów za leki wydawane na recepty lekarskie w 15 aptekach województwa lubelskiego w latach 1996-2001. W badanych latach stwierdzono zmniejszenie kosztów ponoszonych przez budżet państwa, a od 1999 r. przez kasy chorych, na farmakoterapię w lecznictwie otwartym. Skutkiem tych działań było zmniejszenie się dostępności leków dla chorych poprzez wzrost udziału pacjentów w kosztach farmakoterapii.

  Streszczenie angielskie: A research of a level and structure of drug consumption must be verified with foundations of politics carried on by State on a scale of the drugs. An extension of a drug assortment and modification of refunded drug registers cause changes in the consumption of drugs. The research of behaviors of drug consumers in the eye of the system transformation and a reform of health protection appears to be very important among other things on account of constantly too little capital resources. Basing oneself on the data of the drug consumption, it has been decided to define an influence of the principle changes of repayment principles at the accessibility of the drugs for the patients. It has been represented the detailed value analysis of the drug consumption, refund and payments carried out by the patients for the drugs dispensed on prescriptions at 15 chemist's shops of Lublin Province in 1996-2001 years. In above mentioned years a reduction of expenses for pharmacotherapy in out-patient medical service born by national budget and from 1999 by health-insurance has been ascertained. In consequence of these effects it was the diminution of the accessibility to the drugs by the patients on account of a growth of patient participation in the pharmacotherapy costs.


  4/29

  Tytuł oryginału: Status prawny samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Drozdowska Urszula
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.108-123
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  5/29

  Tytuł oryginału: Applications of derivative UV spectrophotometry for the determinations of cetirizine dihydrochloride in pharmaceutical preparations.
  Autorzy: Drozd Joanna, Hopkała Hanna, Misztal Genowefa, Paw Beata
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.3-7, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A method for the determination of cetirizine dihydrochloride in pharmaceuticals by first-, second-, third- and fourth- order derivative spectrophotometry is described, using "peak" (P-P), and "peak - zero" (P-0) measurements. The calibration curves are linear within the concentration range of 7.5 - 22.5 ćg ml-1 for cetrizine dihydrochloride. The procedure is simple, rapid and the results are reliable.


  6/29

  Tytuł oryginału: Przenikanie olejków eterycznych do skóry i przez skórę ludzką w warunkach in vitro z wybranych preparatów.
  Autorzy: Cal Krzysztof, Janicki Stanisław, Drozd Kajetan, Konopacka-Brud Iwona, Tańczyk Teresa
  Źródło: Aromaterapia 2002: 8 (1) s.20-24, il., tab., bibliogr. [4] poz.
  Sygnatura GBL: 313,246

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  7/29

  Tytuł oryginału: Częstość występowania gruźlicy lekoopornej w Polsce w 2000 r. w porównaniu z 1997 r.
  Tytuł angielski: Frequency of drug resistant tuberculosis in Poland in 2000 in comparison to 1997.
  Autorzy: Augustynowicz-Kopeć Ewa, Zwolska Zofia, Jaworski Albert, Kostrzewa Elżbieta, Klatt Magdalena, Świderska Agnieszka, Drozd Irena
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.193-202, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Prevalence of drug resistance to one drug and multidrug resistance - MDR in different categories of tuberculosis patients is an important information about the susceptibility pattern of Mycobacterium tuberculosis isolates against antimycobacterial drugs. Poland joined WHO/IUATLD global project on TB drug resistance surveillance, and carried out in 1996/1997 the first prospective survey, simultaneously on primary and acquired drug resistance. This study is repeated in 2000 according to the WHO/IUATLD protocol. The programme covered the whole country. A total of 16 regional centers participated in the co-operative study. 3705 questionnaires and cultures were obtained from patients who excreated TB bacilli during the 12-months from 1 st. january to 31 st. december 2000. Drug resistance tests to INH, RMP, SM, EMB were performed on lowenstein-Jensen medium according to the proportion method or/and Bactec 460 TB system. 3705 TB patients (3037 new and 668 treated cases) bacteriologically confirmed by culture were included in one-year study. Primary resistance to any drug was found in 6,21 p.c. (Cl 5,27 - 6,56) of new cases. 35 patients (1,15 p.c., Cl 0,77 - 1,35) were infected with MDR strains. Acquired resistance to and drug was found in 16,6 p.c. (Cl 5,27 - 6,56), 8,53 p.c. (Cl 6,41 - 9,6) of the patients who excreated MDR strains. We have increased resistance from 3,6 p.c. in 1997 to 6,12 p.c. (p 0,001) in 2000 and MDR from 0,6 p.c. in 1997 to 1,15 p.c. (p 0,001) in 2000 in untreated tuberculosis patients in Poland. The rate of resistance in the group of treated TB patients...


  8/29

  Tytuł oryginału: Ocena ryzyka powikłań sercowo-pochodnych w okresie okołooperacyjnym u pacjentów poddanych zabiegom naczyniowym.
  Tytuł angielski: Assessment of perioperative cardiac risk in patients undergoing vascular surgery.
  Autorzy: Sutkowska Edyta, Drozd-Dworak Irena, Sutkowski Krzysztof, Wysokiński Waldemar
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.817-825, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/29

  Tytuł oryginału: Effect of Helicobacter pylori on delay in ulcer healing induced by aspirin in rats.
  Autorzy: Konturek Peter C., Brzozowski Tomasz, Kwiecień Sławomir, Drozdowicz Danuta, Harsch Igor A., Meixner Holger, Stachura Jerzy, Hahn Eckhart G., Konturek Stanisław J.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 451 (2) s.191-202, il., tab., bibliogr [37] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are major pathogenic factors in peptic ulcer disease but whether these two factors exert synergistic or antagonistic effects on ulcer healing has been a subject of controversy. We compared the effect of aspirin alonne with that of aspirin combined with H. pylori on gastric acid secretion and healing of acetic gastric ulcers in rats. The H. pylori colonization of gastric mucosa was determined by viable H. pylori culture, histology and assessment of bacterial DNA using polymerase chain reaction (PCR). The area of ulcers, gastric blood flow, mucosal generation of prostaglandin E2 and plasma gastrin levels and expression of cyclooxygenase-1, cyclooxygenase-2 and growth factors was determined. Aspirin delayed significantly the healing of chronic gastric ulcers, decreased the gastric blood flow at the ulcer margin and gastric mucosal prostaglandin E2 heneration being without significant influence on gastric acid output H. pylori acquisition that produced moderate gastric inflammation at the ulcer margin delayed significantly the healing of gastric ulcers, decreased significantly both the gastric blood flow at the ulcer margin and the gastric secretion while raising significantly the gastric mucosal prostaglandin E2 generation and plasma gastrin levels. H. pylori infection attenuated the aspirin-induced inhibition of ulcer healing and accompanying fall in the gastric blood flow. Both aspirin and H. pylori up-regulated significantly cyclooxygenase-2 messenger RNA (mRNA)...


  10/29

  Tytuł oryginału: Ocena układu kostnego u dzieci i młodzieży z niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym.
  Tytuł angielski: Skeletal status in children and adolescents with predialysis renal failure.
  Autorzy: Pluskiewicz Wojciech, Adamczyk Piotr, Drozdzowska Bogna, Szpynger Krystyna, Szczepańska Maria, Halaba Zenon, Karasek Dariusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.413-416, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stanu mineralizacji układu kostnego w grupie chorych z niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym. Badaniami objęto 16 dzieci z Poradni Nefrologicznej (8 dziewczynek i 8 chłopców; śr. wiek 13,7 ń 3,9 lat) z przewlekłą niewydolnością nerek rozpoznaną przed 5,6 ń 3,8 laty. Pomiaru masy kostnej kręgosłupa (Spine-BMD) i całego układu kostnego (TB-BMD) dokonano aparatem DPX-L (Lunar, USA); pomiar ultradźwiękowy paliczków dłoni (Ad SoS) aparatem DBM 1200 (IGEA Włochy). Ponadto oceniono PTH, wapń całkowity i zjonizowany, fosfor, oraz stadia Tannera. Średnia wartość Ad-SoS 1949 m/s był niższa niż u zdrowych (2008, p 0,05), Spne-BMD wyniosło 0,79 g/cmý (Z-score - 1,9), TB-BMD 0,9 g/cmý (Z-score -1,3), PTH 235 pg/ml, wapń całkowity 2,52 mmol/l, wapń zjonizowany - 1,14 mmol/l, P 1,5 mmol/l, stadium Tannera 2,4. Ad-SoS korelował z Spine-BMD (r = 0,78; p 0,0001) i z TB-BMD (r = 0,83; p 0,0001). Wiek, masa ciała i wzrost istotnie korelowały z: Ad-SoS (r odpowiednio 0,77; 0,87 i 0,92; p 0,0001), Spine-BMD (r odpowiednio 0,71; 0,87 i 0,8; p 0,0001), TB-BMD (r odpowiednio 0,78; 0,94 i 0,87; p 0,0001). Stadia Tannera wykazywały korelację z: Ad-SoS (r = 0,93, p 0,00001), Spine-BMD (r = 0,77; p 0,001), TB-BMD (r = 0,79; p 0,001). PTH korelował z Ad-SoS (r = -0,67; p 0,05) i z TB-BMD ( r=-0,74; p 0,05). Nie było istotnych korelacji z czasem trwania niewydolności nerek i pozostałymi badaniami laboratoryjnymi. Badani chorzy mają znaczne ...

  Streszczenie angielskie: Bone status assessment in children with predialysis chronic renal failure (CRF) was performed in 16 subjects (8 girls and 8 boys) in mean age of 13.7 ń 3.9 years with CRF diagnozed 5.6 ń 3.8 years earlier. Controls created 1080 healthy subjects matched with patients in age. Bone mineral density (BMD) by DPX-L (Lunar, USA) at the spine (s-BMD) and total body (TB-BMD); quantitative ultrasound by DMB 1200 (IGEA, Italy) at the hand phalanges (Ad-SoS); PTH, total and ionized serum calcium, serum phosphate and Tanner stages were measured. Mean Ad-SoS 1949 m/s was significantly lower than in healthy controls (2008 m/s, p 0.05), s-BMD was 0.79 g/cm2 (Z-score - 1.9), TB-BMD 0.9 g/cmý (Z-score - 1.3), PTH 235 pg/ml, total calcium 2.52 mmol/l, ionized calcium 1.14 mmol/l, phosphate 1.5 mmol/l and mean Tanner stage was 2.4. Ad-SoS correlated significantly with s-BMD (r = 0.78, p 0.0001) and with TB-BMD (r - 0.83, - 0.0001). Age, weight and height correlated significantly with: Ad-SoS (r values 0.77, 0.87, 0.92 respectively p 0.0001), s-BMD (r values 0.71, 0.87, 0.80 respectively, p 0.0001), TB-BMD (r values 0.78, 0.94, 0.87 respectively, p 0.0001). Tanner stages correlated with: Ad-SoS (r - 0.93, p 0.00001), s-BMD (r = 0.77, p 0.001), TB-BMD (r = 0.79, p 0.0001). PTH corelated with Ad-SoS (r - -0.67, p 0.05) and with TB-BMD (r = -0.74, p 0.05). No correlation of measured parameters with duration of CRF, calcium and phosphate was noted. In children with ...


  11/29

  Tytuł oryginału: Przewodnik do ćwiczeń z patomorfologii
  Autorzy: Bardadin Krzysztof, Dąbrówka Krzysztof, Drozdzowska-Pluskiewicz Bogna, Gabriel Andrzej, Holewa Bernard, Konecka-Mrówka Dominika, Nożyński Jerzy, Panasiewicz-Kwiatkowska Małgorzata, Rzempołuch Ewa, Sabat Daniel, Stęplewska Katarzyna, Szczurek Zbigniew, Zajęcki Wojciech, Zembala-Nożyńska Ewa, Ziółkowski Adam
  Opracowanie edytorskie: Sabat Daniel (red.), Gabriel Andrzej (red.), Szczurek Zbigniew (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i rozszerz
  Źródło: - Katowice, AM 2002, 276 s. : il., tab., bibliogr. s. 272-276, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,391


  12/29

  Tytuł oryginału: Związek masy kostnej żuchwy ze stanem mineralizacji szkieletu na podstawie piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: The relationship between mandibular bone mass and skeletal osteopenia/osteoporosis - a review.
  Autorzy: Drozdowska Bogna, Michno Mariusz, Michno Aleksandra
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.127-130, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper is a review of the literature on the changes of mandibular bone mass with age and on the possible relationship between madibular bone mass and skeletal osteopenia/osteoporosis. Methods of manfdibular bone mineral density measurement and its correlations with other sites of the skeleton measured by bone densitometry and quantitative ultrasound are also decribed.


  13/29

  Tytuł oryginału: Investigations of the thymomimetic activity of a selected phytopharmaceutical preparation - reumaherb tablets by flow cytometry.
  Autorzy: Prosińska Joanna, Sawicka Teresa, Drozd Janina
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.265-273, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to investigate the influence of Reumaherb tablets, a plant preparation, on th ematuration of mice thymocytes in the presence of glycocorticosteroid by the method of cytotoxicity test performed in vitro in two versions differing in methodology. The cell source for incubation was thymus of female Balb/c mice, four weeks old. Reumaherb tablets were added to the culture of thymocytes diluted by a factor of 10-400. The searched thymomimetic activity of the investigated Reumaherb preparation was found in both versions of the test, this being demonstrated by a 17 p.c. increase in the number of surviving cells in the presence of glycocorticosteroid added to the culture. This effect strongly depends on the applied doses. By a microscopic evaluation of the results a maximum stimulation was found at a 200-fold dilution of the examined preparation, while in the cytometric analysis a similar maximum effect was observed at a 20-fold dilution.


  14/29

  Tytuł oryginału: Prediction of the biomechanical properties of cancellous bone using ultrasound velocity and bone mineral density - an in vitro study.
  Autorzy: Drozdowska Bogna, Pluskiewicz Wojciech, Przedlacki Jerzy
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.MT15-MT20, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Backgrouns: Recent experimental studies have suggested that the combination of DXA (dual energy X-ray absorptiometry) and ultrasound (US) measurements could improve the prediction of bone strength. The aim of this study was to investigate the ability of bone density and US velocity, measured by the phalangeal US system, to predict the Young's modulus and strength of cancellous bone. Material/Methods: 35 cubes of bovine cancellous bone from the distal radii were prepared using a dimond cutting saw. The US velocity (Speed of Sound - SoS [m/s]) was measured for the three orthogonal directions (proximal-distal -PD; anterior-posterior - AP; medial-lateral - ML) using a DBM Sonic 1200 device (Igea, Italy). Bone mineral density (BMD [g/cmý]) was measured by DXA, as well as the apparent volumetric BMD (v-BMD [g/cm**3], as the ratio of BMD to sample thickness). Young's modulus (E[MPa]) and ultimate strength (omikron[MPa]) were measured in the PD and AP directions by the uniaxial compressive test. Results: The SoS and biomechanical parameters were significantly higher (p 0.001) for the PD direction than for horizontal directions. In the PD direction, SoS, BMD adn v-BMD correlated significantly with E (r = 0.79 - 0.84, p 0.001) and omikron (r = 0.68 - 0.80, p 0.01). In the AP direction, SoS and v-BMD correlated significantly (r = 0.75 - 0.77, p 0.05) and BMD correlated almost significantly (r = 0.66, p = 0.05) with omikron, whereas their correlations with E were nonsignificant. In the PD direction, teh predictive value of SoS or bone density alone for E and omikron was generally...


  15/29

  Tytuł oryginału: Longitudinal changes in mandibular bone mineral density compared with hip bone mineral density and quantitative ultrasound at calcaneus and hand phalanges.
  Autorzy: Drozdowska B., Pluskiewicz W.
  Źródło: Br. J. Radiol. 2002: 75 (897) s.743-747, tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: ,300,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this prospective study was to evaluate changes in bone mineral density (BMD) of the mandible (m-BMD) compared with hip BMD and ultrasound parameters of the calcaneus and hand phalanges over 28 months. The study group consisted of 18 post-menopausal edentulous women with no reasons known to effect bone metabolism, such as disease or medication. Each women had undergone natural menopause. No previous fractures were noted. Measurements were performed at baseline and repeated after 28 months. Bone status was assessed by measuring BMD using dual energy X-ray absorptiometry (DXA) at the mandible and hip and by measuring speed of sound (SOS), broadband ultrasound attenuation (BUA), stiffness index (SI) and amplitude-dependent SOS (Ad-SOS) using quantitative ultrasound at the calcaneus and phalanges of the hand. The coefficient of variation for mandibular measurements was 2,6 p.c. BMD of the mandible, femoral neck and Ward's triangle decreased significantly (-7.54 p.c., -1.2 p.c., -1.97 p.c. per year, respectively, p 0.05), whilst BUA, SI and Ad-SOS decreased, but not significantly (-1.1 p.c., -0.47 p.c., -0.08 p.c. per year, respectively). Both SOS and BMD of the trochanter had almost the same value without significant differences. The least significant change (LSC), denoting the minimum difference between two successive results in an individual that can be considered to reflect a real change,was calculated. With the exception of changes in m-BMD, no significant changes were observed at any of the sites for the majority of the women (38-39 p.c.)...


  16/29

  Tytuł oryginału: Wpływ metyloprednizolonu na funkcje emocjonalne u chorych na stwardnienie rozsiane.
  Tytuł angielski: Effect of methylprednisolone on emotional functioning of patients with multiple sclerosis.
  Autorzy: Kułakowska Alina, Drozdowski Wiesław, Halicka Dorota, Kochanowicz Jan, Braszko Jan J.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.200-203, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano wpływ wysokich dawek metyloprednizolonu (MP) podawanych w postaci wlewów dożylnych (MP; 1g/24 h, przez 5 dni) na funkcje emocjonalne chorych na stwardnienie rozsiane (SM) podczas klinicznego rzutu choroby. Zbadano 32 chorych na SM z chorobą przebiegającą w postaci rzutów i remisji. Średni wiek chorych wynosił 39,4 (20-56) lat, średni czas trwania choroby 6,6 (0,8-28) lat, a średnia punktacja w skali EDSS (Expanded disability status scale): 4,1 (2-6,5) pkt. Chorych na SM poddano dwukrotnie badaniu psychologicznemu (bezpośrednio po leczeniu MP i po upływie 6 miesięcy) z zastosowaniem: Skali depresji Hamilttona (SDH) i Kwestionariusza objawów psychologicznych (HSCL) (Hopkins symptom check list). Trzydziestu dwóch chorych z grupy kontrolnej (śr. wieku 37,2 roku) z objawami rwy kulszowej, nie leczonych kortkosteroidami, poddano takiej samej procedurze. Na podstawie wyników osiągniętych w testach oceniających uczenie się (Niewerbalny test uczenia się i Test słuchowo-werbalnego uczenia się Rey'a), wykonanych w chwili hospitalizacji, chorych na SM podzielono na 2 podgrupy: nSM - chorzy z zachowaną zdolnością uczenia się (20 chorych) i uSM - chorzy z upośledzoną zdolnością uczenia się (12 chorych). Bezpośrednio po leczeniu MP chorzy na SM (cała grupa) uzyskali znamiennie wyższą punktację w SDH i dwóch podskalach HSCL: depresja z zahamowaniem i lęk fobiczny. Chorzy z podgrupy nSM nie różnili się istotnie pod względem funkcjonowania emocjonalnego od grupy kontrolnej, natomiast chorzy z podgrupy uSM w porównaniu z chorymi z grupy kontrolnej i nSM wykazywali w badaniu wstępnym znamiennie wyższe nasilenie...


  17/29

  Tytuł oryginału: Zaburzenia neuropsychologiczne po operacjach tętniaków tętnicy łączącej przedniej.
  Tytuł angielski: Neuropsychological deficits after surgical repair of anterior communicating artery aneurysm.
  Autorzy: Jankowicz Eleonora, Halicka Dorota, Drozdowski Wiesław
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.315-327, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu literatury podjęto próbę ustalenia obrazu i dynamiki psychoneurologicznych zaburzeń, towarzyszących pęknięciu i zabiegom operacyjnym na tętniakach tętnicy łączącej przedniej mózgu (ACoA) w aspekcie symptomatologii, patologii anatomicznej, patomechanizmu zmian oraz wskazań rehabilitacyjnych. Niewielka grupa pacjentów, zwłaszcza tych, u których zastosowano podwiązanie tętnicy łączącej przedniej (osaczenie), przejawia zespół tętnicy łączącej przedniej (amnezja, konfabulacje, zaburzenia osobowości). U większości na obraz neuropsychologiczny składają sie zaburzenia pamięci następczej, zespół dysfunkcji wykonawczej, globalne zaburzenia uwagi i konfabulacje oraz zaburzenia emocjonalno-osobowościowe, utrzymujące sie w znaczącej grupie chorych poza okresem ostrym. Występowanie zaburzeń neuropsychologicznych w omawianej grupie pacjentów wiąże się w litewraturze z uszkodzeniami popdstawnego przodomózgowia. Podkreśla się konieczność precyzyjnej analizy zaburzeń, zwłaszcza w okresie wczesnym oraz zasadność prowadzenia rehabilitacji poznawczej, nakierowanej głównie na procesy uwagi i pamięci.

  Streszczenie angielskie: Based on the review of literature we tried to establish the pattern and dynamic of psychoneurological disturbances as a result of rupture and surgical procedures of anterior communicating artery (ACoA) aneurysm in three aspects: pathoanatomy, pathophysiology and rehabilitation. Anterior communicating artery syndrome (amnesia, confabulation, personality changes) was observed in very few patients, especially in those after clipping of an anterior communicating artery (trapping). Mostly neuropsychological pattern consisted of anterograde memory problems, executive dysfunctions, global attention impairments, confabulations and personality changes. Neuropsychological deficits observed in ACoA patients were probably a result of basal forebrain lesions. The analysis of the disturbances is necessary especially in the early stage. Proper cognitive rehabilitation of attention and memory functions is recommended to improve professional and daily living activities.


  18/29

  Tytuł oryginału: Otrzymywanie i zastosowanie jonoselektywnych elektrod z ciekłymi heterogenicznymi membranami w analizie leków przeciwhistaminowych : praca doktorska
  Autorzy: Drozd Joanna, Hopkała Hanna (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Faramceutyczny, Katedra Chemii Leków w Lublinie
  Źródło: 2002, [6], 193 k. : il., tab., bibliogr. 287 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20215

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  19/29

  Tytuł oryginału: Neuropatologia
  Autorzy: Drozdowska-Pluskiewicz Bogna, Folwaczny Augustyn, Harabin-Słowińska Marzena, Holewa Bernard, Mazur-Zielińska Henryka, Mrówka Ryszard, Panasiewicz Małgorzata, Sabat Daniel, Słowiński Jerzy, Stęplewska Katarzyna, Zembala-Nożyńska Ewa, Ziółkowski Adam
  Opracowanie edytorskie: Słowiński Jerzy (red.).; Śląska Akademai Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 171 s. : tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,914

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/29

  Tytuł oryginału: Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej - "Program Integracji Osób Niepełnosprawnych ze Społeczeństwem Piotrkowa Trybunalskiego"
  Autorzy: Kawczyńska Lidia, Wagner Jolanta, Drozdek Danuta
  Źródło: W: Polska a Europa : I Kongres Demograficzny w Polsce "Rozwój Demograficzny a Niepełnosprawność Dzieci i Młodzieży w Społeczności Lokalnej". T. 7 - Zielona Góra, 2002 s.97-102 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - 3 Ogólnopolska Konferencja pt. Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej Piekary Śląskie 15-16.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,734

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  21/29

  Tytuł oryginału: Jakość życia a uwarunkowania rodzinne pacjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej : praca doktorska
  Autorzy: Drozd Marzena, Kozielec Tadeusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [2], 86 k. : il., tab., bibliogr. 111 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20305

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  22/29

  Tytuł oryginału: Quantitative and structural assessment of cardiovascular drugs consumption in south-eastern Poland.
  Tytuł polski: Ilościowa ocena poziomu i struktury zużycia leków układu sercowo-naczyniowego w Polsce południowo-wschodniej.
  Autorzy: Drozd Mariola
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.209-216, il., tab., bibliogr. 3 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny


  23/29

  Tytuł oryginału: Działanie immunotropowe destylatu borowiny limanu z dodatkiem kwasu cynamonowego i kumaryny (FIBS).
  Tytuł angielski: Immunotropic activity of coastal salt lake mud distillate mixed with cinnamic acid and coumarin (FIBS).
  Autorzy: Skopiński Piotr, Sawicka Teresa, Drozd Janina, Prosińska Joanna, Białas-Chromiec Beata, Różewska-Skopińska Ewa
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.71-74, 76, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: FIBS an aqueous solution of biogenic stimulators, elaborated in 1948 year by prof. V.P.Filatov team, was successfully employed in medical practice, especially in ophthalmology. The aim of the present study was to evaluate, on mice experimental model, the effect of FIBS on some parameters of cellular and humoral immunity and on the inflammatory angiogenesis induced in conjunctiva by TRITON. We observed stimulation of cellular and humoral immune response in mice treated with FIBS, both after oral and subcutaneous administration, and suppression of inflammatory angiogenic response to TRITON. Conclusion: FIBS treatment may be valuable in diseases of inflammatory origin and in the states of impairment of immune response.


  24/29

  Tytuł oryginału: Estimation of humoral activity of eleutherococcus senticosus.
  Autorzy: Drozd Janina, Sawicka Teresa, Prosińska Joanna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.395-401, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the present work was an estimation of the influence of two plant pharmaceutical preparations containing an extract from the root of Eleutherococcus senticosus: Argoeleuter tablets and Immuplant tablets, on the humoral response of immunological system. Experiments were performed with female Balb/c mice six weeks old. In order to reveal the influence of taking preparations, containing an extract from Eleutherococcus senticosus on some elements of the immunological system, three ways of their administration have been compared: before illness, during illness and a combination of both. The obtained results allow formulating the following conclusions: -the pharamceutical preparations, containing the extract from Eleutherococcus senticosus administered orally, influence on the increase of the level of immunoglobulins comprised in the mice's blood serum, -the pharmaceutical preparations act with different power, not fully dependent on the content of marker of the active substance - eleutheroside E, -dosage of the preparations containing the extract from Eleutherococcus senticosus should not be estabilished basing only on the extract content, -best curative results, measured as the stimulation of humoral response of the organism were obtained when a given preparation was administered therapeutically, even though the combined administration - prophylactically with prolonged administration during illness also is correct.


  25/29

  Tytuł oryginału: Leki hamujące aktywność enzymu konwertującego w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Franek Edward, Drozdowska Joanna
  Źródło: Lekarz 2002 (6) s.10-12, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/29

  Tytuł oryginału: On Libet's experiments.
  Autorzy: Drozdek Adam
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (4) s.5-13, bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background and aim: In his experiments, Libet studied the time of the onest of conscious events and the time of neuronal activity associated with these events. The paper discusses interpretations of Benjamin Libet's experiments on the relation betweeen neuronal activity and consciousness. Material and method: A comparison is made with other experiments by Hans H. Kornhuber and Lder Deecke and Libet's findings are described and discussed in detail. Results and conclusion: In the comparison and taking into account other experiments the role of consciousness in initiating actions is much greater than judged by Libet.


  27/29

  Tytuł oryginału: Rola produktów cyklooksygenazy COX-1 i COX-2 oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych w mechanizmach obronnych błony śluzowej żołądka.
  Tytuł angielski: Role of cyclooxygenase COX-1 and COX-2 products in the mechanisms of gastric mucosal defense.
  Autorzy: Brzozowski Tomasz, Kwiecień Sławomir, Konturek Stanisław, Drozdowicz Danuta, Pajdo Robert, Mierzwa Marzena
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 supl. 1: VII Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej s.12-22, il., bibliogr. 39 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej pt. Farmakoterapia skuteczna i bezpieczna Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie ważniejszych aspektów fizjologicznych oraz mechanizmu gastropatii związanej z NLPZ oraz z interakcji tych leków z infekcją Helicobacter pylori u ludzi i zwierząt na podstawie wybranych badań klinicznych i doświadczalnych. Specjalną uwagę poświęcono nowym kierunkom badań, zmierzającym do ograniczenia ryzyka skutków ubocznych w postaci krwawienia i uszkodzeń błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego, wynikających z terapii.

  Streszczenie angielskie: In the review, we discuss several aspects of NSAID-induced gastropathy in human and experimental animals with or without Helicobacter pylori infection, with special focus to new strategies that could be beneficial in limiting the risk for bleedings and gastric erosions caused by traditional NSAID.


  28/29

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analiz farmakoekonomicznych w ochronie zdrowia.
  Tytuł angielski: Use of pharmacoeconomic analyses to health protection.
  Autorzy: Drozd Mariola
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.76-79, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Farmakoekonomika umożliwia optymalne lub lepsze wykorzystanie środków pieniężnych przeznaczonych na ochronę zdrowia. Na ubytek analizy ekonomicznej zdrowie oraz skutki choroby i leczenia przedstawia się w wartościach bezwzględnych o wspólnym mianowniku - w pieniądzach. Analizę ekonomiczną przeprowadza się zwykle z określonej perspektywy. To, co dla jednych jest wydatkiem dla innych może być zyskiem. Praca stanowi przegląd dostępnej polskiej literatury opisującej główne założenia farmakoekonomiki i jej narzędzi - analiz farmakoekonomicznych. W wyniku dokonanego przeglądu stwierdzono, że nowoczesna medycyna nie może funkcjonować bez ekonomiki. W dobie ciągłego niedostatku środków finansowych należy ciągle liczyć opłacalność zastosowanej metody terapii czy leku.

  Streszczenie angielskie: The pharmacoeconomics makes possible a most favourable utilization of capital resources appropriated for the health protection. For the use of economic analysis health and effects of disease and its treatment are represented in absolute values having a common base - money. The economic analysis is usually carried out from a certain perspective. Something, what is an expense for someone can be a profit for someone else. This work is a review of available Polish literature describing main assumptions of the pharmacoeconomics and its instruments - the pharmacoeconomic analyses. As a result of the review it has been ascertained that a modern medicine can not do without economics. At present the capital resources are constantly too small, profitability of an employed method of the therapy or drug must be assessed all the time.


  29/29

  Tytuł oryginału: Konieczność określenia misji i strategii stomatologicznego szpitala klinicznego na przykładzie Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.
  Autorzy: Bik Krzysztof, Drozdowska-Rusinowicz Iwona, Kuciński Marek, Loster Bartłomiej W.
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (6) s.26-28, 30-32, il.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: