Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DRABEK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Rola cytokin w patogenezie choroby niedokrwiennej serca.
Tytuł angielski: The role of cytokines in pathogenesis of ischaemic heart dissease.
Autorzy: Cecha Józef, Drabek Grzegorz, Muc-Wierzgoń Małgorzata, Romanowski Wojciech, Danikiewicz Aleksander, Błażelonis Adam, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.797-800, bibliogr. 26 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Depression is a causative factor of cancer-review of literature.
  Autorzy: Błażelonis Adam, Braczkowski Ryszard, Muc-Wierzgoń Małgorzata, Romanowski Wojciech, Cecha Józef, Drabek Grzegorz, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.93-100, bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Czy simwastatyna wpływa na stężenie czynnika martwicy nowotworów alfa u chorych z ryzykiem choroby niedokrwiennej serca : praca doktorska
  Autorzy: Drabek Grzegorz, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych w Katowicach, Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
  Źródło: 2002, 59 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  4/6

  Tytuł oryginału: Diagnostyka guzów płuc z zastosowaniem nakładania obrazów scyntygraficznych i tomografii komputerowej. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Lung tumors diagnostics: scintigraphic and computed tomography fusion imaging, case presentation.
  Autorzy: Drabek Ireneusz, Chciałowski Andrzej, Dziuk Eugeniusz
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.233-239, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek chorego ze stwierdzonym w trakcie rutynowego badania rtg klatki piersiowej cieniem okrągłym w płucu. W badaniu bronchoskopowym nie stwierdzono zmian. Obraz TK sugerował obecność krwiaka. W trakcie dalszej diagnostyki wykonano biopsję cienkoigłową oraz wykorzystano połączone metody radioizotopowe i tomografię komputerową.

  Streszczenie angielskie: In this paper a case of the patient with a round shadow in the lung observed in routine x-ray examination is presented. The result of bronchoscopy was negative. Computed tomography investigation suggested the presence of haematoma. In further diagnostics, fine-needle biopsy was made and connected radioisotopic and tomographic methods were used.


  5/6

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Tytuł angielski: The principles of radioiodine therapy for bening thyroid diseases in Central Clinical Hospital of the Military University Medical School in Warsaw.
  Autorzy: Kowalczyk Andrzej, Jurczyk Marek, Ostrowski Marek, Issakiewicz Ryszard, Lewandowska Anna, Stembrowicz Zofia, Mielcarek Waldemar, Pietrzykowski Jacek, Wierzbowska Joanna, Mater Aldona, Kamiński Grzegorz, Czarnowska Halina, Drabek Ireneusz, Konieczna Maria, Karczmarzyk Regina, Dziuk Eugeniusz, Siekierzyński Maksymilian
  Opracowanie edytorskie: Królicki Leszek (koment.).
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.241-248, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o 30 letnie doświadczenia własne syntetycznie przedstawiono zasady leczenia nadczynności tarczycy i wola obojętnego za pomocą jodu promieniotwórczego. W pracy zawarto opis kwalifikacji i przygotowania chorego do leczenia, zakres niezbędnych badań diagnostycznych, cele leczenia zróżnicowane w zależności od rodzaju choroby i odpowiednio założonej dawki promieniowania pochłoniętego. W indywidualnym wyliczaniu aktywności leczniczych uwzględniano masę leczoną tarczycy, maksymalną jodochwytność i efektywny półokres radiojodu z krzywej jodochwytności. Określono najczęstsze przyczyny celowego zwiększania dawki leczniczej. Szczegółowo omówiono schemat leczenia radiojodem chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa powikłanej oftalmopatią. Stosowano tu zasadę precyzyjnego utrzymywania chorego w eutyreozie we wszystkich fazach choroby, podawania 131I w dawce ablacyjnej (minimalna dawka pochłonięta 150 Gy) w osłonie sterydowej w dawkach zależnych od Indeksu Oftalmopatii wg Donadson, a w najcięższych postaciach z równoczesną teleradoterapią oczodołów. Omówiono zasady opieki nad chorym po leczeniu radiojodem. W omówieniu zawarto postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych, m.in. specjalny sposób przygotowania chorego do leczenia 131I metodą "block and replace".

  Streszczenie angielskie: Thirty years of experience in the radioiodine treatment of hyperthyreosis and non-toxc goitre, supported by our own practice was presented. In this acticle, the qualification and preparation for the treatment, spectrum of unnecessary diagnostic procedures, aim of treatment depended on the kind of illness and adequate assumpted radiation absorbed dose was included. In the individually calculated therapeutical doses of radioiodine, the thyroid mass, maximal radioiodine uptake and effective radioiodine half-time from uptake curve was considered. Most frequent causes of agreeabel increase in the therapeutical doses was defined. Therapeutical schedule of radioiodine treatment in the Graves' ofthalmopathy was thoroughly disscussed. Precise control of euthyreosis during the treatment in the all phases of the illness, ablative therapy (minimal absorbed dose of 150 Gy) under steroid protection according to Donaldson ophtalmopathy index and the orbital teleradiotherapy in the most severe cases was applied. Principles in the patietns care after radioioding therapy was considered. In the disscussion, the proceeding in the uncommon clinical situations (e.g., particular way of patients preparation for treatment by "block and replace" regimen) was included.


  6/6

  Tytuł oryginału: Cytokiny a choroba niedokrwienna serca.
  Tytuł angielski: Cytokines and the ischaemic heart disease.
  Autorzy: Drabek Grzegorz, Cecha Józef, Muryn Zuzanna, Pietrasińska Barbara, Komin Ewa, Piętka-Rzycka Anna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.53-57, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: