Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOROSZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Roczny profil gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych hemodializowanych z wtórną nadczynnością przytarczyc.
Tytuł angielski: Seasonal profile of calcium-phosphate metabolism in hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism.
Autorzy: Stróżecki Paweł, Doroszewski Witold, Kretowicz Marek, Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Manitius Jacek
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.867-871, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Promieniowanie UV odgrywa ważną rolę w syntezie aktywnej witaminy D3. Zmiany nasłonecznienia związane z porami roku wywierają wpływ na metabolizm wapniowo-fosforanowy (Ca - P) poprzez zmiany stężenia metabolitów witaminy D3. Nie ustalono jak dotąd, czy zmiany te oddziałują na przebieg wtórnej nadczynności przytarczyc (WNP) u chorych hemodializowanych (HD). Celem pracy była ocena zależności między porami roku a wybranymi parametrami gospodarki Ca - P u chorych HD z WNP. Badaniem objęto 30 chorych (K = 17, M = 13) w wieku 20 - 72 lata (średnia 49 ń 13), hemodializowanych od 3 - 132 miesięcy (średnia 54,4 ń 43,7), leczonych alfakalcidolem (lŕPHD3) z powodu WNP. Analizie poddano oznaczone w styczniu (I), kwietniu (IV), lipcu (VII) i październiku (X) stężenie: PTH, Ca, P oraz dawki CaCO3 i 1ŕOHD3. Czas trwania dnia w miesiącu poprzedzającym pobranie krwi do badań wynosił odpowiednio: 7 godzin i 51 minut (I), 12,53 (IV), 16,37 (VII) oraz 11,39 (X). Stężenie PTH było znamiennie wyższe w I w porównaniu z IV (882 ń 588 vs 691 ń 511 pg/ml, p 0,05) oraz wyższe w X w porównaniu z VII (831 ń 600 vs 701 ń 525 pg/ml, p 0,05), podczas gdy dawki stosowanych leków nie różniły się znamiennie. Stężenia wapnia było niższe w I w porównaniu z IV i X, a fosforanu niższe w I w porównaniu z IV, VII i X. Obserwowane zmiany sugerują występowanie rocznego rytmu stężenia PTH u chorych HD z WNP. W ocenie skuteczności leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc należy uwzględnić porę roku, w której PTH oznaczono.


  2/3

  Tytuł oryginału: Nerki a autonomiczny układ nerwowy w nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł angielski: Kidney a sympathetic nervous system in hypertension.
  Autorzy: Doroszewski Witold, Sulikowska Beata, Manitius Jacek
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.195-203, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współcześnie podkreśla się istotne znaczenie nadmiernej aktywności układu współczulnego w patogenezie nadciśnienia tętniczego oraz progresji przewlekłej niewydolności nerek. Zależności pomiędzy funkcją nerek a układem współczulnym są złożone. Z jednej strony, układ współczulny oddziałuje na funkcję nerek, np. wpływając na redystrybucję przepływu nerkowego, transport cewkowy sodu czy wydzielanie reniny i aktywację układu RAA. Z drugiej strony, nerki są pawdopodobnie źródłem bodźców dla chemo- i baroreceptorów układu naczynioruchowego/sympatycznego. Złożone mechanizmy regulacji ciśnienia tętniczego oraz ich wzajemne współzależności wywołują liczne zmiany czynnościowe oraz morfologiczne, związane z przebudową narządu i, ostatecznie, z zaburzeniami jego czynności. Znajomość powyższych elementów składowych prowadzi do pewnych wniosków terapeutycznych, pozwalających ustabilizować nadciśnienie tętnicze, zredukować jego wartości oraz zahamować progresję zmian morfologicznych i czynnościowych narządów.


  3/3

  Tytuł oryginału: Schematy decyzyjne jako metoda prezentacji standardowych sposobów postępowania lekarskiego.
  Tytuł angielski: Reprezentation of standardized methods of medical actions in the form of decision schemes.
  Autorzy: Doroszewski Jan, Elbanowski Jerzy
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (4) s.203-210, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia teoretyczną analizę schematów decyzyjnych w związku ze wspomaganiem standaryzacji postępowania lekarskiego. Wyróżnione są trzy podstawowe rodzaje schematów decyzyjnych, a mianowicie terapeutyczne, diagnostyczne i diagnostyczno-terapeutyczne. Omówione są przykłady schematów każdego rodzaju oraz przedstawione są uogólnione treściowo i formalnie formy schematów decyzyjnych. Podana jest interpretacja treści schematów w postaci pełnych zdań typu oznajmiającego i rozkazującego (dyrektyw), w formie schematów zdaniowych i za pomocą swobodnego tekstu. Opisany jest program komputerowy, który zostal opracowany dla pomocy w tworzeniu, prezentacji i wykorzystaniu schematów decyzyjnych. Dyskusja zawiera ocenę z formalnego punktu widzenia zasad, na których opierają się schematy decyzyjne oraz uwagi dotyczące możliwości ich wzbogacenia.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a theoretical analysis of the decision schemes as applied for assisting standardization of clinical practice. Three basic types of these schemes are distinguished, namely therapeutic, diagnostic and diagnostico-therapeutic ones. The examples as well as a formally generalized forms of decision schemes are presented. The contents of schemes is analysed by means of transformation into full sentences (indicative and imperative) and sentential functions, and using a natural, free description of a clinical problem. A computer program devised for assisting construction, presentation and use of decision schemes is described. Principles underlying standard decision schemes are evaluated from a formal point of view and possible ways of their development are suggested.

  stosując format: