Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOROSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Hiperinsulinemia w zawrotach głowy, szumach usznych i niedosłuchu odbiorczym.
Tytuł angielski: Hyperinsulinemia in vertigo, tinnitus and hearing loss.
Autorzy: Doroszewska Grażyna, Kaźmierczak Henryk
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.57-62, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniom poddano 48 chorych (25 kobiet i 23 mężczyzn) w wieku od 20 do 67 lat, zgłaszających dolegliwości w postaci zawrotów głowy, szumów usznych i niedosłuchu odbiorczego, u których w trakcie dotychczasowej diagnostyki nie udało się ustalić ich przyczyny. Oceniano częstość występowania, współistnienie oraz cechy charakterystyczne dolegliwości. Na czczo i w 2 h krzywej cukrowej metodą radioimmunologiczną oznaczono poziomy insuliny w surowicy. Uzyskane wyniki porównano z grupą kontrolną 31 zdrowych osób. W grupie osób chorych istotnie częściej stwierdzano występowanie hiperinsulinemii oraz znamiennie wyższe poziomy insuliny w surowicy w porównaniu z grupą kontrolną.

  Streszczenie angielskie: 48 patients (25 woman, mean age 42 ń 9,9 years and 23 men, mean age 46,6 ń 8,3 years) suffering from vertigo, tinnitus and hearing loss of unknown origin were included into this study. The occurrence and coexistance of symptoms was measured. Insulin levels were measured fasting and at the second hour of OGTT. Results were compared with the control group of 31 healthy persons (16 women, mean age 41,3 ń 5,6 years and 15 men, mean age 47,6 ń 9,4 years). The character of vertigo, localization of hearing loss and electronystagmographic findings showed the pathology of the inner ear. The occurrence of hyperinsulinemia was significantly more common in the patients group - 43,8 p.c., comparing to the control group - 22,6 p.c. Also the insulin levels in the second hour of OGTT, were statistically higher in patients that in the control group.


  2/10

  Tytuł oryginału: Występowanie i wrażliwość na leki drobnoustrojów izolowanych z krwi noworodków.
  Tytuł angielski: The occurrence and antimicrobial susceptibility pattern of the microorganisms isolated from the infant blood.
  Autorzy: Drulis-Kawa Zuzanna, Lewczyk Ewa, Korzekwa Kamila, Doroszkiewicz Włodzimierz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.132-136, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel. Zgromadzenie danych o występowaniu i wrażliwości na antybiotyki drobnoustrojów izolowanych z krwi noworodków. Materiał i metody. Badaniami objęto 399 szczepów izolowanych z posiewów krwi noworodków hospitalizowanych w Oddziałach Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii we Wrocławiu. Identyfikację szczepów przeprowadzono metoda biochemiczną, a lekowrażliwość określano wg zaleceń NCCLS. Wyniki. Z krwi noworodków najczęściej izolowane były w kolejności szczepy z gatunku: Staphylococcus epidermidis (60,4 p.c.), Enterobacter cloacae (7,9 p.c.), Klebsiella pneumoniae (6,3 p.c.), Staphylococcus aureus (5,8 p.c.) oraz Enterococcus faecalis (3,5 proc.). Dwa procent spośród wszystkich badanych szczepów zidentyfikowano jako grzyby. 89,6 proc. szczepów Staphyloccus epidermidis i 43,5 proc. gronkowców złocistych było opornych na oksacylinę. Wszystkie ziarniaki izolowane z krwi były wrażliwe na wankomycynę. Spośród szczepów Enterobacter cloacae 16,1 p.c. a ze szczepów Klebsiella pneumoniae 88 proc. produkowało beta-laktamazy ESBL. Oporność na meropenem wykazywało 6,5 proc. pałeczek enterobacter cloacae i żaden ze szepów Klbsiella pneumoniae. Wnioski. W zakażenieach krwi noworodków hospitalizowanych na Oddziałach Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii izolowano głównie wielooporne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae oraz wielooporne gronkowce skó ne wykazujące często wrażliwość tylko na wankomycynę. Leczenie zakażeń, nie tylko uogólnionych, powinno więc być zawsze oparte ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The main goal of the presented paper was to collect the data on the incidence and the antimicrobial susceptibility pattern of microorganisms isolated from an infant blood. Materials and methods. We have analysed 399 strains isolated from the blood of the infant hospitalised in the Infant Pathology and Intensive Care Department in Wroclaw. Biochemical identification of the strains has been carried out. THe most frequent species isolated fom the infant blood were: Staphylococcus epidermidis (60,4 p.c.), Enterobacter cloacae (7,9 p.c.), Klebsiella pneumoniae (6,3 p.c.), Staphylococcus aureus (5,8 p.c.) and Enterococcus faecalis (3,5 p.c.). 2 p.c. of all studied strains were identified as fungi. 89,6 p.c. isolates of Staphylococcus epidermidis and 43,5 p.c. of Staphyloccus aureus were oxacyllin-resistant. All cocci isolated from the blood were sensitive to vancomycin. The 16,1 p.c. isolates among the Enterobacter cloacae and 88 p.c. of Klebsiella pneumoniae manufactured beta-lactamases ESBL. Meropenem resistance showed 6,5 p.c. strains of Enterobacter cloacae and no one among Klebsiella pneumoniae. Conclusion. The most common blood isolates in the Infant Pathology and Intensive Care Department Infant Pathology and Intensive Care Department in Wrocław were drug-resistant strains of Staphylococcus epidermidis (sensitive only to vancomycin) and Enterobactericeae rods. The treatment of the serious infections should bee supported by bacteriological results and ...


  3/10

  Tytuł oryginału: Wpływ stężeń podprogowych amikacyny na hydrofobowość powierzchni pałeczek Escherichia coli izolowanych od dzieci z zakażeniami układu moczowego.
  Tytuł angielski: The influence of subinhibitory concentrations of amikacin on the surface hydrophobicity of Escherichia coli isolated from urinary tract infections in children.
  Autorzy: Wojnicz Dorota, Cisowska Agnieszka, Jankowski Stanisław, Doroszkiewicz Włodzimierz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.387-390, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie in vitro wpływu dawek podprogowych amikacyny (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 i 1/32 MIC) na hydrofobowość powierzchni pałeczek Escherichia coli. Hydrofobowość określono na podstawie ich zdolności do agregacji w określonym stężeniu siarczanu amonu (metoda SAT - salt aggregation test) oraz adhezji do heksadekanu (metoda BATH - bacterial adherence to hydrocarbon). Wszystkie testowane stężenia podprogowe amikacyny obniżały adhezję komórek bakteryjnych do fazy wodorowęglowej. Najbardziej efektywne działanie wykazywało stężenie 1/2 MIC antybiotyku, które powodowało, że tylko 10,1 - 29,2 proc. komórek badanych szczepów uległo związaniu z heksadekanem. Niewielkie zmiany w adhezji bakterii wykazano w przypadku 1/32 MIC amikacyny (79,9 - 98,7 proc.). Wyniki uzyskane w metodzie SAT nie zawsze pokrywały się z rezultatami otrzymanymi w metodzie BATH.

  Streszczenie angielskie: THe purpose of the present study was to investigate in vitro influence of subinhibitory doses of amikacin (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 and 1/32 of the MIC) on the surface hydrophobicity of seven Escherichia coli strains. Hydrophobicity of the tested strains was evaluated by the salt aggregation test (SAT) of ammonium sulphate and by the mthod of bacterial adhesion to hexadecane (BATH - Bacterial Adherence To Hydrocarbon). Amikacin at the tested subinhibitory concentrations decrease the adhesion of all studied strains. our results showed that 1/2 of teh MIC were the most effective in inhibition of adhesion of all strains. Hydrophobicity of the treated bacteria was decreased to 10.1 p.c. - 29.2 p.c. depending on the strain. Amikacin at 1/32 of the MIC practically did not affect bacterial hydrophobic properties. The results in the SAT test has not always correlated with the inhibition of cell surface hydrophobicity in the BATH method.


  4/10

  Tytuł oryginału: Roczny profil gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych hemodializowanych z wtórną nadczynnością przytarczyc.
  Tytuł angielski: Seasonal profile of calcium-phosphate metabolism in hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism.
  Autorzy: Stróżecki Paweł, Doroszewski Witold, Kretowicz Marek, Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Manitius Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.867-871, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Promieniowanie UV odgrywa ważną rolę w syntezie aktywnej witaminy D3. Zmiany nasłonecznienia związane z porami roku wywierają wpływ na metabolizm wapniowo-fosforanowy (Ca - P) poprzez zmiany stężenia metabolitów witaminy D3. Nie ustalono jak dotąd, czy zmiany te oddziałują na przebieg wtórnej nadczynności przytarczyc (WNP) u chorych hemodializowanych (HD). Celem pracy była ocena zależności między porami roku a wybranymi parametrami gospodarki Ca - P u chorych HD z WNP. Badaniem objęto 30 chorych (K = 17, M = 13) w wieku 20 - 72 lata (średnia 49 ń 13), hemodializowanych od 3 - 132 miesięcy (średnia 54,4 ń 43,7), leczonych alfakalcidolem (lŕPHD3) z powodu WNP. Analizie poddano oznaczone w styczniu (I), kwietniu (IV), lipcu (VII) i październiku (X) stężenie: PTH, Ca, P oraz dawki CaCO3 i 1ŕOHD3. Czas trwania dnia w miesiącu poprzedzającym pobranie krwi do badań wynosił odpowiednio: 7 godzin i 51 minut (I), 12,53 (IV), 16,37 (VII) oraz 11,39 (X). Stężenie PTH było znamiennie wyższe w I w porównaniu z IV (882 ń 588 vs 691 ń 511 pg/ml, p 0,05) oraz wyższe w X w porównaniu z VII (831 ń 600 vs 701 ń 525 pg/ml, p 0,05), podczas gdy dawki stosowanych leków nie różniły się znamiennie. Stężenia wapnia było niższe w I w porównaniu z IV i X, a fosforanu niższe w I w porównaniu z IV, VII i X. Obserwowane zmiany sugerują występowanie rocznego rytmu stężenia PTH u chorych HD z WNP. W ocenie skuteczności leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc należy uwzględnić porę roku, w której PTH oznaczono.


  5/10

  Tytuł oryginału: Nerki a autonomiczny układ nerwowy w nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł angielski: Kidney a sympathetic nervous system in hypertension.
  Autorzy: Doroszewski Witold, Sulikowska Beata, Manitius Jacek
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.195-203, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współcześnie podkreśla się istotne znaczenie nadmiernej aktywności układu współczulnego w patogenezie nadciśnienia tętniczego oraz progresji przewlekłej niewydolności nerek. Zależności pomiędzy funkcją nerek a układem współczulnym są złożone. Z jednej strony, układ współczulny oddziałuje na funkcję nerek, np. wpływając na redystrybucję przepływu nerkowego, transport cewkowy sodu czy wydzielanie reniny i aktywację układu RAA. Z drugiej strony, nerki są pawdopodobnie źródłem bodźców dla chemo- i baroreceptorów układu naczynioruchowego/sympatycznego. Złożone mechanizmy regulacji ciśnienia tętniczego oraz ich wzajemne współzależności wywołują liczne zmiany czynnościowe oraz morfologiczne, związane z przebudową narządu i, ostatecznie, z zaburzeniami jego czynności. Znajomość powyższych elementów składowych prowadzi do pewnych wniosków terapeutycznych, pozwalających ustabilizować nadciśnienie tętnicze, zredukować jego wartości oraz zahamować progresję zmian morfologicznych i czynnościowych narządów.


  6/10

  Tytuł oryginału: Degradacja siloksanów stosowanych do produkcji kosmetyków.
  Tytuł angielski: Degradation of siloxanes used for the production of cosmetics.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Dorosz Agnieszka, Prokopowiczut. Magdalena, Czarnobaj Katarzyna, Pieńkowska Krystyna, Kamysz Wojciech, Falkiewicz Bogdan
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (3) s.193-202, tab., bibliogr. 45 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Streszczenie polskie: Silikony, a szczególności siloksany, są grupą związków chemicznych o wszechstronnym zastosowaniu w przemyśle i życiu codziennym człowieka. W 2000 roku światowa produkcja silikonów wynisła około 10 milinów ton, z czego znacząca część została wykorzystana w gospodarstwach domowych. Wśród innych zastosowań trzeba wymienić, że związki te są jednym z najważniejszych surowców do wyrobu kosmetyków. Silikony są tworzywami stosunkowo trwałymi, mogą więc stanowić uciążliwy odpad środowiskowy. W niniejszej pracy przedstawiamy krótki przegląd dzisiejszego stanu wiedzy na temat środowiskowego losu (environmental fate) i procesów degradacji (w tym biodegradacji) siloksanów zawartych w kosmetykach, dzięki którym związki te nie kumulują się w naszym otoczeniu.


  7/10

  Tytuł oryginału: Centella asiatica (L.) Urban cultured in vitro - the effect of Zn and Ti ions application on growth of plantlets and accumulation of selected elements.
  Tytuł polski: Centella asiatica (L.) Urban w hodowli in vitro - ocena efektu działąnia jonów Zn i Ti na wzrost roślin i gromadzenie przez nie niektórych pierwiastków.
  Autorzy: Wierzchowska-Renke K[rystyna], Guzewska J., Furmanowa M., Ochocka J. R., Oklejak M., Dorosz A., Wróbel M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.261-269, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy omówiono w jaki sposób abiotyczne czynniki stresogenne, takie jak jony Zn i Ti, działają na wzrost Centella asiatica (L.) Urban (Apiaceae) oraz na gromadzenie przez nie niektórych pierwiastków. Rośliny hodowawano na pożywkach Nitsch i Nitsch (NN) lub Schenk i Hildebrandt (SH) z różnymi regulatorami wzrostu. Jony Zn w postaci ZnSO4 w 4 stężeniach dodawano do pożywki na 3 do 7 tygodni. Jony tytanu zawarte w nawozie dolistnym - Tytanicie, dodawano do pożywki lub rośliny zanurzano w 0,04 proc. roztworze, a następnie płukano lub nie w wodzie. Oznaczano zawartość form "wolnych" (rozpuszczalnych w wodzie) i "związanych" (w strukturach komórkowych) wybranych biopierwiastków: Cu, Mn, Zn, Fe, Ca and Mg metodą ASA stosując spektrofotometr SP 1900 Pye Unicam. Przeprowadzone obserwacje wykazały, że podanie jonów cynku i tytanu wpływa nie tylko na wzrost i rozwój C. asiatica w hodowli in vitro, lecz także wywołuje zmiany w jej składzie mineralnym. W badanych próbach stwierdzono znaczne różnice w zawartości oznaczanych pierwiastków (Cu, Zn, Mn, Fe, Mg, Ca). Na poziom ich oddziaływała nie tylko ilość Zn dodanego do pożywki, czy forma podania jonów tytanu, lecz także czas ekspozycji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to find how the abiotic stress factors, such as Zn and Ti ions, influenced on growth factor and accumulation of some elements in plantlets of C. asiatica (L.) Urban (Apiaceae). Plantlets were cultured on Nitsch and Nitsch (NN) or Schenk and Hildebrandt (SH) modified media with various growth regulators. Zn ions as ZnSO4 were additionaly put into medium in 4 concentrations for 3 to 7 weeks. Ti ions as 0.04 p.c. solution of Tytanit - foliar fertilizer were added into medium or stems of plantlets were soakink in solution only or with subsequent rinsing in sterile water. The concentrations of selected biolelments: Cu, Mn, Zn, Fe, Ca, and Mg (determined by ASA using Spectrophotometer SP 1900 Pye Unicam in "free" (soluble in water) and "bound" (in cell structure) forms were evaluated. The observations have shown tha Zn and Ti application influenced on the weight and development of Centella asiatica cultured in vitro and caused changes in their mineral composition. Important differences in concentration of evaluated elements were found in studied samples. The content of analysed bioelements was dependent not only on Zn concentration in the medium but also of the form of Ti application or of the duration of the experiment.


  8/10

  Tytuł oryginału: Schematy decyzyjne jako metoda prezentacji standardowych sposobów postępowania lekarskiego.
  Tytuł angielski: Reprezentation of standardized methods of medical actions in the form of decision schemes.
  Autorzy: Doroszewski Jan, Elbanowski Jerzy
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (4) s.203-210, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia teoretyczną analizę schematów decyzyjnych w związku ze wspomaganiem standaryzacji postępowania lekarskiego. Wyróżnione są trzy podstawowe rodzaje schematów decyzyjnych, a mianowicie terapeutyczne, diagnostyczne i diagnostyczno-terapeutyczne. Omówione są przykłady schematów każdego rodzaju oraz przedstawione są uogólnione treściowo i formalnie formy schematów decyzyjnych. Podana jest interpretacja treści schematów w postaci pełnych zdań typu oznajmiającego i rozkazującego (dyrektyw), w formie schematów zdaniowych i za pomocą swobodnego tekstu. Opisany jest program komputerowy, który zostal opracowany dla pomocy w tworzeniu, prezentacji i wykorzystaniu schematów decyzyjnych. Dyskusja zawiera ocenę z formalnego punktu widzenia zasad, na których opierają się schematy decyzyjne oraz uwagi dotyczące możliwości ich wzbogacenia.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a theoretical analysis of the decision schemes as applied for assisting standardization of clinical practice. Three basic types of these schemes are distinguished, namely therapeutic, diagnostic and diagnostico-therapeutic ones. The examples as well as a formally generalized forms of decision schemes are presented. The contents of schemes is analysed by means of transformation into full sentences (indicative and imperative) and sentential functions, and using a natural, free description of a clinical problem. A computer program devised for assisting construction, presentation and use of decision schemes is described. Principles underlying standard decision schemes are evaluated from a formal point of view and possible ways of their development are suggested.


  9/10

  Tytuł oryginału: Wrażliwość uropatogennych szczepów Escherichia coli na antybiotyki, bakteriofagi i bakteriobójcze działanie surowicy.
  Tytuł angielski: The sensitivity of the uropathogenic Escherichia coli strains to antibiotics, bacteriophages and bacterial serum activity.
  Autorzy: Drulis-Kawa Zuzanna, Weber-Dąbrowska Beata, Lewczyk Ewa, Jankowski Stanisław, Doroszkiewicz Włodzimierz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.470-472, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przebadano szczepy Escherichia coli izolowane od dzieci chorych na zakażenie układu moczowego (ZUM) z punktu widzenia ich wrażliwości na leki przeciwbakteryjne, bakteriofagi oraz bakteriobójcze działanie surowicy. Wykazano, że oporność na bakteriobójcze działanie surowicy nie jest cechą dominującą u szczepów uropatogennych Escherichia coli. Znaczący procent szczepów wykazywał wrażliowość na antybiotyki najczęściej stosowane w terapii ZUM. Wśród badanych pałeczek nie znaleziono korelacji między wrażliwością na antybiotyki a wrażliwością na surowicę. Trzy spośród 44 fagów swoistych dla Escherichia coli wykazywały efekt wobec 50-60 proc. badanych szczepów.

  Streszczenie angielskie: Escherichia coli strains from children with urinary tract infections (UTI) were investigated for their sensitivity to antimicrobial drugs, bcateriophages and bactericidal activity of human serum. It has been proved, that the resistance to bactericidal effect of serum is not the dominant feature of uropathogenic Escherichia coli strains. Signifficant percentage of the strains appeared to be sensitive to the most popular drugs ordered during UTI treatment in children. No simple relationship between sensitivity of the strains to the drug and to the human serum has been found. Three of 44 bacteriophages specific to Escherichia coli have shown the lytic effect towards 50-60 p.c. strains under investigations.


  10/10

  Tytuł oryginału: Molekularne i kliniczne konsekwencje biodegradacji silikonów in vivo.
  Tytuł angielski: Molecular and clinical consequences of in vivo silicones biodegradation.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Prokopowicz Magdalena, Jamrógiewicz Zygmunt, Honory Maria, Jaśkiewicz Janusz, Dorosz Agnieszka, Jachowska Dorota, Falkiewicz Bogdan
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.40-47, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przedmiotem publikacji jest przedstawienie danych mówiących o biodegradacji silikonów in vivo i ich potencjalnych konsekwencjach klinicznych i molekularnych. Produkty biodegradacji silikonów nie są biologicznie obojętne. W szczególności różnego rodzaju silanole są inhibitorami enzymów proteolitycznych i regulatorami wielu procesów metabolicznych oraz wpływają na wzrost i podział komórek, co wyraźnie wskazuje na potencjalnie silne działanie farmakologiczne. Głównym celem badań nad molekularnymi konsekwencjami biodegradacji siloksanów było sprawdzenie, jaki wpływ mają siloksany o różnych masach cząsteczkowych i różnej długości łańcucha na stabilność konformacyjną biologicznych molekuł.

  Streszczenie angielskie: The object of the publication is the presentation of data referring to in vivo silicones biodegradation and their potential clinical and molecular consequences. Summing up, one needs to state that the products of silicones biodegradation are not biologically indifferent. In particular, different types of silanols are inhibitors of proteolytic enzymes and regulators of many metabolic processes as well as affect the cell growth and division, which distinctly indicates the potentially strong pharmacological action. The main objective of the molecular consequences of the biodegradation of siloxanes was the verification what impact siloxanes of various molecular weights and of various chain lengths exert on the conformational stability of biological molecules.

  stosując format: