Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DORECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wyniki fakoemulsyfikacji zaćmy u chorych na cukrzycę typu 2.
Tytuł angielski: Phacoemulsification results in diabetic patients.
Autorzy: Romaniuk Wanda, Dorecka Mariola, Fronczek Mariusz, Nita Ewa
Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.197-204, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,582

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. U chorych na cukrzycę istnieje większe ryzyko rozwoju zaćmy. Powoduje ona ogranicenie ostrości wzroku, utrudnia ocenę zmian na dnie oczu oraz uniemożliwia wykonanie fotokoagulacji siatkówki u tych chorych. Dlatego tak ważne jest usunięcie zmętniałej soczewki w celu przywrócenia jak najlepszej ostrości wzroku oraz umożliwienia oceny dna oka. Po zabiegach usunięcia zaćmy u chorych na cukrzycę wykazano występowanie wielu powikłań, a zwłaszcza progresję retinopatii cukrzycowej i niższe wartości ostrości wzroku. Celem pracy była retrospektywna analiza uzyskanych wyników, a zwłaszcza ostrości wzroku, powikłań śród i pooperacyjnych u chorych na cukrzycę typu 2, u których wykonano fakoemulsyfikację zmętniałej soczewki z implantacją PC IOL. Materiał i metoda. Badania retrospektywne przeprowadzono w grupie 94 chorych (94 oczy) na cukrzycę typu 2 z zaćmą. W badanej grupie analizowano czas trwania cukrzycy, rodzaj stosowanej terapii, przed- i pooperacyjne wartości ostrości wzroku, stopień zaawansowania zmian cukrzycowych na dni oczu oraz progresję retinopatii po zabiegu. U wszystkich chorych wykonano zabieg fakoemulsyfikacji zaćmy z implantacją PC IOL. Okres obserwacji wynosił rok. Wyniki. Ostrość wzroku ň 0,5 uzyskano w przypadku 79 oczu (84 proc.). Progresję retinopatii podczas rocznej obserwacji stwierdzono w przypadku 22 oczu (23,4 proc.) Obserwowano mały odsetek powikłań śród- i pooperacyjnych. Wnioski. Fakoemulsyfikacja zmętniałej soczewki z implantacją PC IOL wydaje się bezpieczną i użyteczną metodą leczenia zaćmy u chorych na cukrzycę. Zabieg operacyjny wykonany...

  Streszczenie angielskie: Beckground: Patients with diabetes have a higher prevalence of cataract. Cataract in this patients decreases visual acuity, makes adequate fundus examination and photocoagulation of diabetic retinopathy difficult. Therefore it is important to perform cataract surgery for visual rehabilitation and fundus examination. Increased retinopathy progression after cataract surgery in diabetic patients has been reported. The purpose of the study was retrospective analysis of BCVA, intra- and postoperative complications and progresion of diabetic retinopathy in patients with type 2 of diabetes undergoing phacoemulsification with PC IOL implantation. Material and methods: A retrospective study was performed on 94 patients with diabetes type 2 (94 eyes). Patients with diabetes type 2 who underwent cataract surgery were categorized according to diabetes duration and treatment, preoperative visual acuity and degree of retinopathy. In all cases phacoemulsification with PC IOL implantation was performed. Follow-up was 1 year. Results: Visual acuity ň 0.5 was achieved in 79 eyes (84 p.c.). Progression of retinopathy was observed in 22 (23.4 p.c.) cases. There was low rate of intra- and postoperative complications. Conclusions: Phacoemulsification with PC IOL implantation is useful a surgery technique in diabetics. Timely surgical intervention and appropriate postoperative care can result in satisfactory visual outcomes and relatively low rate of complications.


  2/4

  Tytuł oryginału: Analiza perymetrycznego progu postrzegania kontrastu u chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: Analysis of perimetric contrast sensitivity threshold in type 1 diabetics.
  Autorzy: Kozioł Henryk, Romaniuk Wanda, Dorecka Mariola, Muskalski Krzysztof, Nita Ewa, Sadłoń Aleksandra
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.349-353, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pomiar progu postrzegania kontrastu ma istotne znaczenie kliniczne u chorych na cukrzycę, a jego wartość wiąże się ze stanem funkcjonalnym siatkówki. Materiał i metody. Celem niniejszej pracy była ocena perymetrycznego progu postrzegania kontrastu u chorych na cukrzycę typu 1 i określenie korelacji wartości progu postrzegania kontrastu z wiekiem chorych, czasem trwania cukrzycy oraz ostrością wzroku. Badniami objęto 38 oczu u 20 chorych na cukrzycę typu 1 oraz 34 oczu u 20 chorych niechorujących na cukrzycę - grupa kontrolna. Badanych pacjentów oceniano pod względem wieku, czasu trwania choroby oraz ostrości wzroku. Badania przeprowadzono przy użyciu statystycznej perymetrii komputerowej, za pomocą perymetru COMPUTER 750 AUTOMATIC PERIMETER (AB Elektronik) z użyciem programu MACULA THRESHOLD. Do obliczeń i porownań posłużono się parametrami performance (p), który jest ilorazem sumy badanych progów postrzegania kontrastu i liczby badanych lokalizacji. Wyniki. Określono średnią wartość progu postrzegania kontrastu w grupie badanej w zależności od wieku, czasu trwania cukrzycy i ostrości wzroku. Uzyskano znamiennie statystycznie silną ujemną korelację między wartościami progu postrzegania kontrastu a wiekiem pacjentów (r = -0,75). Stwierdzono silną ujemną korelację między wartościami progu postrzegania kontrastu a czasem trwania cukrzycy (r = -0,78). U chorych na cukrzycę typu 1 wykazano istnienie dodatniej korelacji między wartosciami progu postrzegania kontrastu a ostrością wzroku. (r = 0,55). Wnioski. Pomiar progu postrzegania kontrastu ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń filmu łzowego u chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Evaluation of tear film abnormalities in patients with type 2 diabetes.
  Autorzy: Romaniuk Wanda, Nita Ewa, Dorecka Mariola, Muskalski Krzysztof, Rodzoń Małgorzata, Maniszowska-Jedynak Małgorzata
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.355-359, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cukrzyca wywołuje zmiany chorobowe we wszystkich tkankach gałki ocznej i aparatu ochronnego. Zaburzenia produkcji łez i stabilności filmu łzowego towrzyszą wielu schorzeniom ogólnoustrojowym, między innymi cukrzycy typu 2. Patologie te charakteryzują się klinicznymi objawami zespołu suchego oka i mogą być wczesnym objawem cukrzycy. Istnieje korelacja między stężeniem HbA1c a zespołem suchego oka. Materiał i metody. Badania zaburzeń filmu łzowego przeprowadzono u 32 chorych na cukrzycę typu 2 oraz u 32 zdrowych osób stanowiacych grupę kontrolną. Wykonywano badanie czasu rozpadu filmu łzowego (BUT) oraz przeprowadzono test Schirmera 1, co pozwoliło na stwierdzenie zaburzeń filmu łzowego. Wyniki. U 17 (53 proc.) chorych na cukrzycę stwierdzono nieprawidłowy czas rozpadu filmu łzowego (BUT), natomiast badania w grupie kontronej wykazały jedynie u 1 (3 proc.) osoby podobne zaburzenia. Nieprawidłowy test Schirmera 1 świadczący o zaburzeniu czynności wydzielniczej gruczołów łzowych stwierdzono u 11 (37 proc.) osób chorych na cukrzycę typu 2 i u 1 (3 proc.) osoby z grupy kontrolnej. Wnioski. Uzyskane wyniki uzasadniają potrzebę oceny zaburzeń filmu łzowego, a w szczególnosci badania BUT przy diagnozowaniu i określaniuu czasu trwania cukrzycy typu 2.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zespół suchego oka - objawy, diagnostyka, farmakoterapia.
  Autorzy: Nowak Elżbieta, Sokoła-Chojna Aleksandra, Dorecka Monika, Nowak Przemysław
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (3) s.27-29, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: