Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOMOSŁAWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zmiany kinetyczne kompleksu stawu barkowego u piłkarzy ręcznych.
Tytuł angielski: Kinetic changes of hanball players' shoulder joint complex.
Autorzy: Demczuk-Włodarczyk Ewa, Domosławska Daria
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.65-71, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Założono, że ze względu na specyfikę gry i duże obciążenia treningowe kończyny górnej dochodzi do przeciążeń tkanek miękkich w obrębie obręczy barkowej. Założono, że częstość występujących zaburzeń stawu jest związana ze stażem treningowym. Cel pracy. Celem badań była ocena ruchomości stawu ramiennego oraz stanu tkanek miękkich okołostawowych kompleksu stawu barkowego u piłkarzy ręcznych z uwzględnieniem stażu treningowego. Materiał i metoda. Badaniami objęto 40-osobową grupę chłopców trenujących grę w piłkę ręczną. Ze względu na wiek i okres specjalistycznego treningu dokonano podziału zebranego materiału badawczego na 4 grupy badawcze. Wykonano: pomiar zakresu ruchu czynnego i biernego, test oporowy stawu ramiennego, ocenę ruchu czynnego stawu barkowego, test LIFT OFF, test Kiblera, ocenę palpacyjną miejsc objętych zmianami podprogowymi. Dodatnie wyniki testów określano jako plus, brak zmian jako minus. Wyniki. Pomiary zakresów ruchów kompleksu stawu barkowego wykazały, że wraz z wiekiem i czasem uprawiania treningów, mimo różnej sekwencji występujących zmian dochodzi do zmniejszania się zakresów ruchów we wszystkich płaszczyznach. Częstość występowania dolegliwości bólowych oraz obserwowanych zmian ilościowych i jakościowych ruchu obręczy barkowej zwiększa się wraz z czasem uprawiania tej dziedziny sportu. Wnioski. Gra w piłkę ręczną ma wpływ na bierne i czynne struktury kompleksu stawu barkowego. Wraz ze stażem treningowym zmniejsza się zakres ruchu ...

  Streszczenie angielskie: Background. It was assumed that because of the specificity of the game and big training workloads of the upper limb, there comes to soft tissues' overloads around the rotator cuff. Moreover it was assumed that the frequency of the occured joint disorder is connected with the training probation. Objectives. The aim of the research was the assessment of the shoulder joint's movability and the assessment of the condition of the soft tissues around the shoulder joint complex in hadball players with taking into considreation the training probation. Material and method. The group consisting of 40 boys who train handball game was taken into research. Because of the age and the specialized training durationthere was made the partition of the collected research material into four research groups. The research methods: measurement of passive and active movability range, shoulder joint resistance test, assessment of the shoulder joint's active movability, LIFT OFF test, Kibler test, stroking assessment of the places in which underthreshold changes occured. Positive results of the test were defined as a plus, no changes were defined as a minus. The research was taken into the right and left upper limb. Results. The assessment of the shoulder joint movability range showed that together with the age and training probation, despite different sequences of changes which occur, there comes to movability range decrease in all planes. Frequency of pain ailments and the observed changes ...

  stosując format: