Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DOMINIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Recesje dziąseł w odniesieniu do potencjalnych czynników etiopatologicznych.
Tytuł angielski: Gingival recessions in relation to potential aetiologiacl factors.
Autorzy: Dominiak Marzena, Konopka Tomasz, Szajowski Krzysztof
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.22-28, tab., bibliogr. s. 27-28, sum.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było oszacowanie wpływu znanych czynników ryzyka na występowanie recesji dziąsła. Zbadano 35 osób w wieku od 15 do 55 lat z przynajmniej jedną obnażoną powierzchnią korzenia (w I lub II klasie Millera). Średnia liczba powierzchni z recesją wynosiła 4,79 dla mężczyzn i 3,7 dla kobiet. Informacje o szczotkowaniu zębów, leczeniu ortodontycznym i nikotynizmie zbierano w wywiadzie. Badanie kliniczne obejmowało określenie wady zębowej oraz analizę zwarcia. Zastosowano model regresji wielokrotnej dla oceny związku pomiędzy zmienną zależną (liczbą recesji) a zmiennymi niezależnymi (wiekiem, płcią, nikotynizmem, twardością szczoteczki, częstotliwością szczotkowania, czasem szczotkowania, leczeniem ortodontycznym, wadą zębową, zaburzeniami zwarcia centrycznego i ekscentrycznego, parafunkcjami). Wyniki wskazały, że recesje dziąsła u naszych pacjentów były związane z wiekiem, płcią, nikotynizmem, używaniem twardej szczoteczki, częstotliwością szczotkowania, występowaniem wad zębowych, leczeniem ortodongtycznym, przedwczesnymi kontaktami w zwarciu centrycznym i ruchu protruzyjnym, parafunkcjami.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the influence of well-known risk factors on the occurrence of gingival recession. 55 subjects, 15 to 55 years of age, with at least one exposed root surface (Miller Class I or II) were examined. The mean number of surface with recession was 4.79 for men and 3.7 for women. Information about toothbrushing, orthodontic therapy and smokeless tobacco use was collected in an interview. The clinical examination involved assessment of malposition of teeth and functional occlusion. Multiple regression analysis was used to examine the association between the dependent variable (number of recessions) and the independent variables (age, sex, smokeless tobacco use, toothbrush hardness, daily brushing frequency, time spent on toothbrushing, orthodontic treatment, malposition of teeth, occlusal trauma in centric occlusion and in eccentric relation, parafunctions). The findings showed that gingival recession in our patients was associated with age, sex, smokeless tobacco use, use of hard toothbrushes, frequent brushing, malposition of teeth, orthodontic treatment, premature contact in centric occlusion and in protrusion, and parafunctions.


  2/9

  Tytuł oryginału: Powikłania związane z leczeniem chirurgicznym recesji dziąsła.
  Tytuł angielski: Complications associated with surgical treatment of gingival recession.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Konopka Tomasz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.14-20, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było opisanie i wyjaśnienie powikłań około- i pozabiegowych oraz przypadków niepowodzeń po zabiegach przesuwania dokoronowego płata mostkowego podwójnie uszypułowanego (DPBF), przeszczepu tkanki łącznej podnabłonkowej (CTG) i sterowanej regeneracji tkanek (GTR) z wykorzystaniem biodegradujących się błon kolagenowych. Leczeniem objęto 52 pacjentów w wieku od 18 do 55 lat, u których leczono łącznie 131 recesji dziąsła w I lub II klasie wg Millera. Największa liczba powikłań wystąpiła po zabiegu CTG: w 6 przypadkach były to zaburzenia wgajania przeszczepu, a w 3 martwica przeszczepu. Po zabiegu DPBF u 2 osób stwierdzono matwicę płata zreponowanego dokoronowo, po zabiegu GTR w 2 przypadkach zaobserwowano całkowity brak pokrycia recesji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to describe and explain operative and postoperative complications and examples of cases in procedures involving pericoronal placement of double pedicle bridge flaps (DPBF), subepithelial connective tissue grafts (CTG) and guided tissue regeneration (GTR) using biodegradable collagen membranes. In total 52 patients between the ages of 18-55 were treated and of these 131 cases in total of gingival recession classifield as I or II class accordng to Miller. The greatest number of complications occurred after CTG: in 6 cases these were disturbances in the healing-in of the graft and in 3 necrosis of graft. After DPBF necrosis was found in 2 individuals with pericoronal flaps and after GTR there were 2 cases of total absence of covering of the recession.


  3/9

  Tytuł oryginału: Laseroterapia biostymulacyjna a powikłania po przeszczepach podnabłonkowej tkanki łącznej.
  Tytuł angielski: Biostymulation laserotherapy and the complications after connective tissue grafting.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Konopka Tomasz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.146-150, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Connective tissue grafting is the most universal and expectation method in surgical treatment of gingival recession. There were onbserved the greatest percentage of average coverage of recessions, but there could be the great risk of multi complications which provide to decrease of therapeutic effectiveness of this procedure. One of that were desturbance of graft healing causes wrong or delay revascularization. In own observation there were proved possibility of using low power of biostymulation lasertherapy as the ajunctive therapy of healing connective tissue graft.


  4/9

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności klinicznej chirurgicznych metod leczenia recesji dziąsła.
  Tytuł angielski: Comparative clinical study of surgical procedures in the treatment of gingival recession.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Konopka Tomasz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.428-441, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Głównym celem badań była analiza skuteczności klinicznej proponowanych współcześnie technik chirurgicznego leczenia resekcji dziąsła w obserwacji 12-miesięcznej. Leczono łącznie 52 pacjentów w wieku od 15 do 55 lat z recesjami w I lub II klasie wg Millera. Pokryto 131 recesji. W ocenie klinicznej uwzględniono pomiary wysokości i szerokości recesji, odsetki całkowitego pokrycia recesji, klinicznego położenia przyczepu łącznotkankowego, szerokości strefy dziąsła właściwego, odległości pomiędzy granicą szkliwno-cementową a śluzówkowo-dziąsłową, wskaźników PBI wg Saxera i Mhlemanna i PI wg O'Leary'ego. Całkowite pokrycie powierzchni korzenia 12 m-cy od zabiegu odnotowano w przypadku 58 proc. recesji leczonych z przesunięciem płata podwójnie uszypułowanego, a w 70 proc. recesji leczonych z przeszczepem podnabłonkowej tkanki łącznej oraz 62,5 proc. recesji po zastosowaniu sterowanej regeneracji tkanek. Nie wykazano zdecydowanej przewagi którejś z ocenianych technik zabiegowych. Najbardziej uniwersalna okazała się metoda dokoronowego przesunięcia płata w połączeniu z przeszczepem ponadbłonkowej tkanki łącznej.

  Streszczenie angielskie: The main aim of the study was to analyse the clinical effectiveness of the latest surgical treatments of gingival recession in a 12-month observation. A total of 52 patients were treated, at the ages of 15 to 55, with recession of Miller's class I or II. One hundred and thirty-one recessions were covered. Clinical evaluation included the following measurements: depth and width of the recession, percentage of complete root coverage, clinical attachment level, height of keratinised tissue, distance between the cemento-enamel junction and the mucogingival junction, Saxer's and Mhlemann's papilla bleeding index, O'Lary plaque index. Complete root coverage 12 months postoperatively was recorded in 58 p.c. of recessions treated with DPBF, 70 p.c. treated with CTG an d62.5 p.c. treated with GTR. The 3 methods compared gave similar clinical effects, but the CTG was found to be the most universal.


  5/9

  Tytuł oryginału: Wpływ metod chirurgicznego pokrywania recesji dziąsłowych na grubość dziąsła właściwego.
  Tytuł angielski: The effect of surgical techniques for covering gingival recessions on the thickness of the attached gingiva.
  Autorzy: Konopka Tomasz, Dominiak Marzena, Ćwirko Marek
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.626-633, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie przeszczepu ponadbłonkowego tkanki łącznej (CTG) i sterowanej regeneracji tkanek z wykorzystaniem bioresorbowalnych błon kolagenowych (GTR) na grubość dziąsła właściwego po pokryciu recesji dziąsła w badaniu ultrasonograficznym. U 49 pacjentów wykonano 34 zabiegi z wykorzystaniem CTG dla pokrycia 54 recesji w I lub II klasie wg Millera oraz 28 zabiegów GTR dla pokrycia 32 recesji w I lub II klasie wg Millera. W badaniu ultrasonograficznym 6 miesięcy po wykonaniu zabiegu stwierdzono 131 proc. wzrost średniej grubości dziąsła właściwego po przeszczepie tkanki łącznej oraz 67 proc. wzrost grubości dziąsła po użyciu błon kolagenowych, co może być jednym z ważniejszych czynników decydujących o trwałości wyników pokrycia recesji po tych metodach.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study to compare the effect of a subepithelial connective tissue graft (CTG) and guided tissue regeneration (GTR) using bioresorbable collagen membranes on the gingival thickness following root patients treated, 34 procedures using CTG were performed to cover 54 recessions of class I or II acc. Miller, and 28 procedures using GTR were performed to cover 32 recessions. The ultrasonographic evaluation 6 months postoperatively showed an increase in the average thickness of the attached gingiva by 131 p.c. after CTG, and an increase by 67 p.c. after GTR with the use of collagen membranes. This may be one of the most important factors that decide about the permanence of the results of recession covering after using these methods.


  6/9

  Tytuł oryginału: Zmiany patologiczne w obrębie furkacji międzykorzeniowych i ich leczenie - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Pathological changes in the furcation defects and theirs treatment - a review of the literature.
  Autorzy: Mierzwa-Dudek Dorota, Dominiak Marzena
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.265-274, il., tab., bibliogr. 63 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ważnym objawem zaawansowanego zapalenia przyzębia w zębach bocznych jest uszkodzenie tkanek w okolicy międzykorzeniowej zębów. Anatomiczne właściwości furkacji, szczególnie jej wielkość, wklęsłość korzenia i nierówna powierzchnia sklepienia furkacji oraz utrudnione wprowadzenie narzędzi w celu oczyszczenia, predysponują do destrukcji przyzębia w tej okolicy. Prawidłowe rozpoznanie czynników przyczynowych jest konieczne do odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Celem pracy było przedstawienie współczenych poglądów na temat podziałów, etiopatologii i zebranie danych epidemiologicznych dotyczących występownia tej patologii. Przedstawiono możliwości leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego (szczególnie furkacji II stopnia). Z dostępnego piśmiennictwa przytoczono wyniki ocen klinicznych po zastosowaniu białek matrycy szkliwa i sterowanej regeneracji tkanek w chirurgicznym leczeniu ubytków tkanek w obrębie furkacji. Zaproponowano również schematy doboru metody leczenia w zależności od stopnia furkacji.

  Streszczenie angielskie: The most important symptom of periodontitis of molar teeth is destruction of inter-radicular tissues. The furcation anatomy, especially their size, concavity of the root and uneven surface of the roof furcation as well as difficullty introduction of the instruments in the aim of scalling and root polishing of the furcation which enable to periodontal destruction in this place. Proper recognition of causal factors is necessary for suitable therapeutic procedure. The aim of this study was performance of divisions, etiopathology and meeting of epidemiological data in prevalance of this pathology. There were introduced possibilities of nonsurgical and surgical treatment (particulary Hampt furcation degree II). From literature review there were present results of clinical estimation after the use of enamel matrix derivative and guided tissue regeneration in surgical treatment of the furcation. There was proposed also the algorythm of selection methods of treatment in dependence from degree of furcation.


  7/9

  Tytuł oryginału: Wczesna i odroczona sterowana regeneracja kości przy usuwaniu zatrzymanych kłów - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Immediate and respite guided bone regeneration by extraction of an unerupted canines - preliminary report.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Leśniak Paulina, Łagowska Katarzyna, Michalska Anna, Ozga Magdalena, Szulgan Agnieszka
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.313-322, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych, zwłaszcza w przednim odcinku szczęki lub żuchwy, wiąże się z możliwością znacznego zmniejszenia szerokości i wysokości wyrostka zębodołowego, utraty otaczających tkanek miękkich oraz powstaniu pozabiegowych recesji zębów sąsiednich. Następstwa te, pojawiajace się po wygojeniu zębodołów, skłaniają do podjęcia wieloetapowych zabiegów rekonstrukcyjnych utraconego wyrostka (odroczona regeneracja kości) i otaczających tkanek miękkich. Zastosowanie śródbiegunowej augmentacji kości (natychmiastowa regeneracja kości) ogranicza natomiast możliwości pojawienia się powikłań. Autorzy przedstawili dwa przypadki usunięcia kłów zatrzymanych: jeden z zastosowaniem odroczonej regeneracji kości, drugi z zastosowaniem natychmiastowej regeneracji kości. Uzyskane wyniki wskazują na zasadność stosowania natychniastiwej regeneracji kości ze względu na możliwość ograniczenia powikłań pozabiegowych i uzyskania zadowalających wyników terapeutycznych i estetycznych.

  Streszczenie angielskie: Surgical extraction of unerupted teeth, especially in maxilla and jaw anterior area, is connected with possibility of considerable width and high of alveolar bone arch, reduction loss of surrounding soft tissue and rising gingival recessions. This consequences appearing after healing of dental alveolus are disposed to undertaking of several stages of reconstruction surery (respite bone regeneration) and surrounding soft tissue. While using intraoperative augmentation of the bone (immediate bone regeneration), reduces possibility these complications. To ilustrate this procedure, the authors show two cases of extraction of unerupted canninies, one using respite bone regeneration, the other with immediate bone regeneration. The results indecute on the intentional use of immediate replacement therapy, in consideration of possibility to reduce the number of after surgery complications. This procedure allows to attain satisfactory therapeutic and esthetic results.


  8/9

  Tytuł oryginału: Możliwości pokrycia recesji dziąsła powstałej po chirurgiczno-ortopedycznym leczeniu zębów zatrzymanych - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Possibility of coverage of gingival recession induced by surgical-orthodontic treatment of unerrupted teeth - case series.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Zaremba Anna, Skośkiewicz Katarzyna, Pyka Ewa, Stępień Paweł
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.323-329, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zęby zatrzymane, zwłaszcza w przednim odcinku szczęki lub żuchwy, są najczęstszą przyczyną skojarzonego postępowania ortodontyczno-chirurgicznego, umożliwiającego przywrócenie ich funkcji fizjologicznych, biostatycznych i estetycznych w wyniku uwolnienia ich z głębi tkanki kostnej i sprowadzenia do łuku zębowego. Celem pracy było przedstawienie etiopatogenezy recesji dziąsła jako potencjalnego powikłania związanego z chirurgiczno-ortodontycznym sprowadzeniem zębów zatrzymanych do łuku oraz możliwości jej eliminacji. Postępowanie terapeutyczne, zależnie od miejscowych warunków recesji i towarzyszących złożonych czynników przyczynowych, może być oparte na wykorzystaniu współczesnych metod chirurgicznego leczenia recesji, tj. przeszczepu wolnego płata dziąsłowego, przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej oraz sterowanej regeneracji tkanek. Autorzy przedstawili trzy przypadki leczenia recesji dziąsła powstałej po chirurgiczno-ortopedycznym sprowadzeniu zębów zatrzymanych do łuku za pomocą różnych metod postępowania chirurgicznego, zależnie od warunków miejscowych i zaawansowania recesji.

  Streszczenie angielskie: Unerrupted canines, particulary in anterior maxillae or jaw, are the most often causes of the combination surgical-orthodontic treatment aford possibilities for return their physiological, biostatical, and esthetical function in result realse their from deep of the bone and lead them to the dental arch. The aim of this work was to show the etiopatology of the gingival recessions as the complication of the surgical-orthodontic putting of the unerrupted teeth to the arch and possibility their elimination. The therapeutic procedure according of the recession's location condition and combination causes factors can be leaning on the using modern surgical methods of the gingival recession for instance: free ginvival grafts, subepithelial connective tissue graft and guided tissue regeneration. The authors showed three clinical cases of gingival recession induced by surgical-orthodontic putting of unerrupted teeth to the arch treated. Depending on the location factors and promotion recession, three different therapeutic methods were used.


  9/9

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia (Kazimierz Dolny, 23-25 maja 2002 r.).
  Tytuł angielski: Report of II Conference of Polish Association of Craniomandibular Disorders (Kazimierz Dolny 23-25 May 2002).
  Autorzy: Kalecińska Ewa, Dominiak Marzena
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.337-338, il. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Kazimierz Dolny 23-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Dysfunkcji Narządu Żucia

  stosując format: